Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 8. december 2005 til konvention af 9. december 1994 om sikkerhed for FN-personel samt personel knyttet til FN

Danmark har den 20. april 2011 tiltrådt den valgfri protokol af 8. december 2005 til konventionen om sikkerhed for FN-personel samt personel knyttet til FN, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 61 af 26. august 1999, Lovtidende C.

Protokollen har følgende ordlyd:

   
Oversættelse
     
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE SAFETY OF UNITED NATIONS AND ASSOCIATED PERSONNEL
 
VALGFRI PROTOKOL TIL KONVENTIONEN OM SIKKERHED FOR FN-PERSONEL SAMT PERSONEL KNYTTET TIL FN
     
The States Parties to this Protocol,
 
De i denne protokol deltagende stater,
     
Recalling the terms of the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, done at New York on 9 December 1994,
 
i erindring om bestemmelserne i konventionen om sikkerhed for FN-personel samt personel knyttet til FN, udfærdiget i New York den 9. december 1994,
     
Deeply concerned over the continuing pattern of attacks against United Nations and associated personnel,
 
i dyb bekymring over de fortsatte angreb på FN-personel og tilknyttet personel,
     
Recognizing that United Nations operations conducted for the purposes of delivering humanitarian, political or development assistance peacebuilding and of delivering emergency humanitarian assistance which entail particular risks for United Nations and associated personnel require the extension of the scope of legal protection under the Convention to such personnel,
 
i erkendelse af, at De Forenede Nationers operationer med henblik på at yde humanitær eller politisk bistand eller udviklingshjælp til fredsopbygning og med henblik på at yde humanitær nødhjælp, som indebærer særlige risici for FN-personel og tilknyttet personel, kræver en udvidelse af omfanget af dette personels juridiske beskyttelse i henhold til konventionen,
     
Convinced of the need to have in place an effective regime to ensure that the perpetrators of attacks against United Nations and associated personnel enganged in United Nations operations are brought to justice,
 
i overbevisning om, at der er behov for at tilvejebringe en effektiv ordning for at sikre, at gerningsmændene bag angreb på FN-personel og tilknyttet personel, der deltager i FN-operationer, retsforfølges,
     
Have agreed as follows:
 
er blevet enige om følgende:
     
Article I
 
Artikel I
     
Relationship
 
Forholdet mellem protokollen og konventionen
     
This Protocol supplements the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, done at New York on 9 December 1994 (hereinafter referred to as “the Convention”), and as between the Parties to this Protocol, the Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single instrument.
 
Denne protokol supplerer konventionen om sikkerhed for FN-personel samt personel knyttet til FN, udfærdiget i New York den 9. december 1994 (i det følgende benævnt “konventionen”), og konventionen og protokollen skal af deltagerne i denne protokol læses og fortolkes samlet som et enkelt instrument.
     
Article II
 
Artikel II
     
Application of the Convention to United Nations operations
 
Konventionens anvendelse på FN-operationer
     
1. The Parties to this Protocol shall, in addition to those operations as defined in article I (c) of the Convention, apply the Convention in respect of all other United Nations operations established by a competent organ of the United Nations in accordance with the Charter of the United Nations and conducted under United Nations authority and control for the purposes of:
 
1. Deltagerne i denne protokol skal ud over de i konventionens artikel 1 (c) definerede operationer lade konventionen finde anvendelse på alle øvrige FN-operationer, der iværksættes af et kompetent FN-organ i overensstemmelse med De forenede Nationers Pagt, og som gennemføres under FN’s myndighed og kontrol med henblik på at:
(a)
Delivering humanitarian, political or development assistance in peacebuilding, or
 
(a)
yde humanitær eller politisk bistand eller udviklingshjælp til fredsopbygning, eller
(b)
Delivering emergency humanitarian assistance.
 
(b)
yde humanitær nødhjælp.
2. Paragraph 1 does not apply to any permanent United Nations office, such as headquarters of the Organization or its specialized agencies established under an agreement with the United Nations.
 
2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på permanente FN-kontorer, f.eks. organisationens eller særorganisationernes hovedkvarterer, som er oprettet i medfør af en aftale med De Forenede Nationer.
3. A host State may make a declaration to the Secretary-General of the United Nations that it shall not apply the provisions of this Protocol with respect to an operation under article II (1) (b) which is conducted for the sole purpose of responding to a natural disaster. Such a declaration shall be made prior to the deployment to the operation.
 
3. Et værtsland kan erklære over for De Forenede Nationers Generalsekretær, at det pågældende land ikke har til hensigt at anvende denne protokols bestemmelser i forbindelse med en operation i henhold til artikel II, stk. 1, pkt. b, som udføres alene med det formål at yde bistand efter en naturkatastrofe. En sådan erklæring skal afgives, inden operationsstyrkerne indsættes.
     
Article III
 
Artikel III
     
Duty of a State Party with respect to article 8 of the Convention
 
En deltagerstats pligt i medfør af konventionens artikel 8
     
The duty of a State Party to this Protocol with respect to the application of article 8 of the Convention to United Nations operations defined in article II of this Protocol shall be without prejudice to its right to take action in the exercise of its national jurisdiction over any United Nations or associated personnel who violates the laws and regulations of that State, provided that such action is not in violation of any other international law obligation of the State Party.
 
Den pligt, der påhviler en i denne protokol deltagende stat med hensyn til anvendelsen af konventionens artikel 8 på FN-operationer som omtalt i denne protokols artikel II, er uden præjudice for statens ret til at træffe foranstaltninger i udøvelsen af sin nationale jurisdiktion over FN-personel eller tilknyttet personel, som overtræder den pågældende stats love og bestemmelser, såfremt sådanne foranstaltninger ikke er i strid med nogen anden folkeretlig forpligtelse for den deltagende stat.
     
Article IV
 
Artikel IV
     
Signature
 
Undertegnelse
     
This Protocol shall be open for signature by all States at United Nations Headquarters for twelve months, from 16 January 2006 to 16 January 2007.
 
Denne protokol står åben for undertegnelse af alle stater i De Forenede Nationers hovedsæde i tolv måneder, fra den 16. januar 2006 til den 16. januar 2007.
     
Article V
 
Artikel V
     
Consent to be bound
 
Ratifikation, accept eller godkendelse
     
1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
 
1. Denne protokol skal ratificeres, accepteres eller godkendes af signaturstaterne. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter skal deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær.
2. This Protocol shall, after 16 January 2007, be open for accession by any non-signatory State. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
 
2. Denne protokol skal efter den 16. januar 2007 være åben for tiltrædelse af enhver stat, som ikke har undertegnet den. Tiltrædelsesinstrumenter skal deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær.
3. Any State that is not a State Party to the Convention may ratify, accept, approve or accede to this Protocol if at the same time it ratifies, accepts, approves or accedes to the Convention in accordance with articles 25 and 26 thereof.
 
3. Enhver stat, som ikke er deltagerstat i konventionen, kan ratificere, acceptere, godkende eller tiltræde denne protokol, hvis den pågældende stat samtidig ratificerer, accepterer, godkender elle tiltræder konventionen i overensstemmelse med dennes artikel 25 og 26.
     
Article VI
 
Artikel VI
     
Entry into force
 
Ikrafttræden
     
1. This Protocol shall enter into force thirty days after twenty-two instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited with the Secretary-General of the United Nations.
 
1. Denne protokol træder i kraft den 30. dag efter deponeringen af det 22. ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument hos De Forenede Nationers generalsekretær.
2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
 
2. For hver stat, der ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder denne protokol efter datoen for deponeringen af det 22. ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument, træder protokollen i kraft den 30. dag efter den dato, hvor den pågældende stat har deponeret sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.
     
Article VII
 
Artikel VII
     
Denunciation
 
Opsigelse
     
1. A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations.
 
1. En deltagende stat kan opsige denne protokol ved skriftlig meddelelse herom til De Forenede Nationers generalsekretær.
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations.
 
2. Opsigelsen får virkning 1 år efter den dato, hvor De Forenede Nationers generalsekretær har modtaget meddelelsen.
     
Article VIII
 
Artikel VIII
     
Authentic texts
 
Autentiske tekster
     
The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States.
 
Originaleksemplaret af denne protokol, hvis arabiske, kinesiske, engelske, franske, russiske og spanske tekst har samme gyldighed, skal deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær, som skal fremsende bekræftede kopier deraf til samtlige stater.
     
     
Done at New York this eighth day of December two thousand and five.
 
Udfærdiget i New York, den 8. december 2005.
     
     
Protokollen trådte i medfør af artikel 6, stk. 1, i kraft den 19. august 2010.
Danmarks tiltrædelsesinstrument deponeredes den 20. april 2011 hos De Forenede Nationers generalsekretær, og protokollen trådte i medfør af artikel 6, stk. 2, i kraft for Danmark den 20. maj 2011.
Oplysninger om andre landes tiltrædelse af protokollen kan fås hos De Forenede Nationer på adressen: http://treaties.un.org/Home.aspx
     
     

Udenrigsministeriet, den 14. oktober 2011

Villy Søvndal