Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/109

Resumé

Klager – Andelsboligforeningen Blomsterparken – klagede over udsendelsen ”Klamphuggerne: Fix og færdig” på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, som der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt, blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Klagen angår TV 2s omtale af andelsboligforeningen Blomsterparkens rækkehuse, hvoraf nogle efter det oplyste er afbilledet i udsendelsen. Andelsforeningen ejer boligerne (foreningens medlemmer har som andelshaverne en andel i foreningens formue og en brugsret). Foreningen er derved indirekte nævnt og afbilledet og har derfor retlig interesse i, at klagen realitetsbehandles.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for dem, som eventuelt kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.

På baggrund af klagers oplysninger, den fremlagte mangelsliste af 23. maj 2003 samt brevet af 9. september 2005 lægges det til grund, at der har været mangler ved minimum fire af andelsboligforeningens elleve boliger (TV 2 har i udsendelsen oplyst 12 rækkehuse). Sådan som sagen foreligger oplyst, er det ikke dokumenteret, at der hos ”langt de fleste af beboerne” har været mangler.

Nævnet finder, at TV 2 har tilsidesat god presseskik, ved ikke – i udsendelsen, der var kritisk over for kvaliteten af Carsten Maachs håndværk – at have indhentet foreningens kommentar eller på anden måde at have undersøgt omfanget af manglerne på tidspunktet for udsendelsens offentliggørelse. Nævnet udtaler kritik af TV 2.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre et kendelsesresumé.

Andelsboligforeningen Blomsterparken har ved formand [Person A] og sekretær [Person B] klaget til Pressenævnet over en udsendelse på TV 2 den 5. maj 2011, idet andelsboligforeningen mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

TV 2 bragte den 5. maj 2011 udsendelsen ”Klamphuggerne: Fix og færdig”. Udsendelsen handlede navnlig om byggefejl i et parcelhus i Hadbjerg, som firmaet Hadbjerg Projektudvikling ApS havde opført til en familie. Carsten Maach, som nu drev selskabet, havde tidligere drevet en række andre byggeselskaber, der enten var gået konkurs eller var blevet tvangsopløst.

Af udsendelsen fremgår det, at familien i Hadbjerg ikke havde råd til at hyre nye håndværkere til at udbedre manglerne, som derfor blev afhjulpet af andre håndværkere for TV 2’s regning.

Af udsendelsen fremgår bl.a. følgende:

Studievært: Udover utilfredse kunder i Hadbjerg har vi kendskab til byggerier i Vester Hassing, i Aabybro og i Svenstrup, hvor husejere også har haft dårlige erfaringer med Carsten Maach. Her [studieværten står foran en række huse og en stor sten med teksten ”Blomsterparken”] i Blomsterparken i Vester Hassing i Nordjylland, der har Carsten Maach bygget 12 rækkehuse. Langt de fleste af beboerne har haft massive problemer på grund af byggesjusk, men desværre har ingen haft lyst til at tale med os i dag, simpelthen fordi de er bange for, at de så ikke vil kunne sælge deres huse bagefter.”

Udsendelsen fortsatte hos familien i Hadbjerg, inden studieværten talte med Carsten Maach. Af telefonsamtalen fremgik bl.a. følgende:

Studievært (over telefonen): Det er jo ikke første gang, at du er havnet i problemer. Du har jo bygget tre steder oppe i Nordjylland. Der er det jo også gået galt.

Carsten Maach: Hvad er det for noget?

Studievært: Vester Hassing, 2002. Åbybro i 2005. I Svenstrup i samme år, 2005. Alle tre byggeprojekter, hvor der altså nu står familier tilbage, som er dybt ulykkelige for de huse, de har købt af dig.

Carsten Maach: Det kommer bag på mig.

Studievært: Men du trækker jo et tydeligt spor efter dig af ulykkelige og frustrerede kunder. Alle dem vi har talt med, har kun ét ønske. Og dét er, at du trækker dig ud af branchen. Vil du gøre det?

Carsten Maach: Jeg er også holdt. Jeg er stoppet med det.

Studievært: Men du er i fuld gang med at bygge oppe i Frederikshavn, så det passer jo ikke.

Carsten Maach: Ja, til mig selv, til udlejning.”

Andelsboligforeningen Blomsterparken klagede ved 19. maj 2011 til TV 2, der ved brev af 24. juni 2011 afviste klagen.

2 Parternes synspunkter

2.1 Andelsboligforeningen Blomsterparkens synspunkter

Andelsboligforeningen har anført, at der i udsendelsen nævnes tre boligforeninger i Nordjylland, men der vises udelukkende billeder fra Andelsboligforeningen Blomsterparken. ”Blomsterparken” er ikke, som TV 2 tror, en betegnelse for et område i Vester Hassing. Det er navnet på andelsboligforeningen.

Foreningen anser sig klageberettiget, idet foreningen ejer boligerne, og den enkelte andelshaver udelukkende har en brugsret til en bolig. Det omtales, at man har talt med en ”håndfuld af beboerne”. Kun en enkelt beboer har været med fra byggeriets start og kender dermed forløbet. Adskillige ejendomsmæglere har forespurgt, om der er hold i udsendelsen. Mæglerne er af den opfattelse, at det er blevet vanskeligere at sælge boliger i foreningen på grund af udsendelsen.

I udsendelsen er byggefirmaet Maach-Huse hængt ud for byggesjusk, hvilket muligvis er korrekt. Det er imidlertid utilfredsstillende, at boligforeningen er blevet nævnt i udsendelsen, ligesom ejendommens boliger er blevet vist. Det er bestyrelsens opfattelse, at der i forbindelse med byggeriet af de 11 boliger ikke var tale om byggesjusk, men derimod mindre fejl og mangler, der – så vidt vides – er blevet udbedret tilfredsstillende, senest ved 1-års eftersynet. Dette kan ikke karakteriseres som byggesjusk. De af TV 2 medsendte bilag viser nogle af de fejl og mangler, der blev konstateret i boligerne. Imidlertid blev alle disse, herunder de ”blafrende undertage”, løst inden for et års tid uden udgift for foreningen. Der er ingen – i hvert fald på grund af byggeriet - ulykkelige beboere.

I forbindelse med vedligeholdelsesbudgetterne har lokale håndværkere gennemgået byggeriet uden at konstatere fejl og mangler, ligesom den anvendte vurderingsmand fandt byggeriet ”noget af det smukkeste andelsboligbyggeri, han har set”.

Foreningen finder det tillige uheldigt, at der blev bragt udsagn fra enkelte andelshavere uden at få oplysningerne bekræftet hos formanden, der via arkivmateriale kunne dokumentere omfangen af de førnævnte mangler.

2.2 TV 2’s synspunkter

TV 2 har anført, at dét, der præcist siges i programmet, er, at der i Blomsterparken er nogle husejere, der har haft uheldige oplevelser med Carsten Maach, og at der er nogle husejere, der ikke ønsker at stå frem, fordi de er bange for, at det ville få betydning for deres salg af husene. Andelsboligforeningen som sådan nævnes ikke.

Navnet Blomsterparken i Hadbjerg nævnes for at angive den geografiske placering. Programmet indeholder således hverken kritik af andelsboligforeningen eller de enkelte beboere. På denne baggrund anser TV 2 ikke foreningen for klageberettiget, ligesom det heller ikke er TV 2s opfattelse, at udsendelsen i øvrigt sætter andelsboligforeningen eller de enkelte beboere i et dårligt lys.

TV 2 har videre anført, at man har talt med en ”håndfuld af beboere i andelsboligforeningen” og fået forevist en række fejl og mangler, som beboerne dels har fået udbedret af andre, dels fået forevist mangelslister. Et yderligere kritikpunkt, der dog ikke nævnes i udsendelsen, er, at Carsten Maach har haft held til at få bygherrerne til at afskrive retten til 5-års eftersyn. TV 2 har fremlagt en anonymiseret kopi af en længere mangelsliste af 23. maj 2003 og et brev af 9. september 2005 til Maach Huse fra firmaets rådgiver, der har undersøgt fire boliger i Blomsterparken foranlediget af klager fra beboere (det er ikke for Pressenævnet muligt at se, om mangelslisten vedrører én af de fire boliger, der henvises til i brevet). Af brevet fremgår bl.a. følgende:

”Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at undertaget i forbindelse med udførelsen ikke var tilstrækkeligt opstrammet, hvilket efterfølgende er udbedret ved at montere afstandsklodser af skum mellem lægter og undertag. Der kunne registreres følgende forhold:”

Selvom flere af fejlene måtte være udbedret i dag, har sagerne ifølge flere beboere krævet en ihærdig indsats at få fejlene udbedret. Der har således været belæg for at konkludere, at der har været massive problemer på grund af byggesjusk fra Carsten Maachs firmaers side. Der siges ikke noget om kvaliteten af husene, som de står i dag.

Tilrettelæggeren af programmet husker ikke, om hun rent faktisk talte med foreningens formand, men er sikker på, at hun forsøgte at få fat i [Person A].

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Jan Kristensen, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, som der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt, blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Klagen angår TV 2s omtale af andelsboligforeningen Blomsterparkens rækkehuse, hvoraf nogle efter det oplyste er afbilledet i udsendelsen. Andelsforeningen ejer boligerne (foreningens medlemmer har som andelshaverne en andel i foreningens formue og en brugsret). Foreningen er derved indirekte nævnt og afbilledet og har derfor retlig interesse i, at klagen realitetsbehandles.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for dem, som eventuelt kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.

På baggrund af klagers oplysninger, den fremlagte mangelsliste af 23. maj 2003 samt brevet af 9. september 2005 lægges det til grund, at der har været mangler ved minimum fire af andelsboligforeningens elleve boliger (TV 2 har i udsendelsen oplyst 12 rækkehuse). Sådan som sagen foreligger oplyst, er det ikke dokumenteret, at der hos ”langt de fleste af beboerne” har været mangler.

Nævnet finder, at TV 2 har tilsidesat god presseskik, ved ikke – i udsendelsen, der var kritisk over for kvaliteten af Carsten Maachs håndværk – at have indhentet foreningens kommentar eller på anden måde at have undersøgt omfanget af manglerne på tidspunktet for udsendelsens offentliggørelse. Nævnet udtaler kritik af TV 2.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre følgende:

Speak: I maj bragte vi beskyldninger om byggesjusk i udsendelsen ”Klamphuggerne: Fix og færdig”.

I den forbindelse blev der kort henvist til andelsforeningen Blomsterparkens rækkehuse i Vester Hassing.

Andelsforeningen har klaget til Pressenævnet, som har pålagt os at bringe følgende meddelelse:

Pressenævnet finder, at TV 2 har tilsidesat god presseskik ved ikke at have undersøgt, om de omtalte mangler i udsendelsen var udbedret, da udsendelsen ”Klamphuggerne” blev bragt. Det fremgik derfor ikke af udsendelsen, at manglerne var udbedret.

Da TV 2 udelod denne væsentlige oplysning, har nævnet udtalt kritik af TV 2.

Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk”

Afgjort den 12. september 2011