Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 178 af 19. februar 2007 om selvforskyldt ledighed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 750 af 22. juni 2007, bekendtgørelse nr. 193 af 25. marts 2008, bekendtgørelse nr. 723 af 3. juli 2009, bekendtgørelse nr. 242 af 10. marts 2010, bekendtgørelse nr. 438 af 28. april 2010, bekendtgørelse nr. 817 af 25. juni 2010, bekendtgørelse nr. 1648 af 22. december 2010 og bekendtgørelse nr. 351 af 27. april 2011, foretages efter forhandling med Beskæftigelsesrådet følgende ændringer:

1. I kapitel 4 indsættes efter § 34:

»Mindre intensiv indsats

§ 34 a. Et medlem kan ophøre i et tilbud eller en aktivitet, hvis medlemmet er omfattet af forsøg med mindre intensiv indsats for visse persongrupper, jf. bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.«

2. Efter § 37, stk. 4, indsættes som nyt stykke:

»Stk. 5. Hvis et medlem, der er omfattet af forsøg med mindre intensiv indsats for visse persongrupper, jf. bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge, skriftligt og personligt er orienteret om, at jobcenteret og a-kassen vil holde kontakt med medlemmet på anden vis end ved en samtale i jobcenteret, a-kassen eller hos anden aktør, og holdes denne kontakt ikke på grund af forhold, som skyldes medlemmet, sidestilles den manglende kontakt med en udeblivelse, jf. stk. 1-4.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. november 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 11. november 2011

Marie Hansen

/ Vibeke Dalbro