Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver og cirkulære om beregning af beskæftigelsesgrad for gravere m.v.

(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)

§ 1. Hermed ophæves følgende cirkulærer:

1) Cirkulære af 14. december 1981 vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver. (Til stiftsøvrighederne)

2) Cirkulære af 18. marts 1981 om beregning af beskæftigelsesgrad for gravere m.v. (Til stiftsøvrighederne)

§ 2. Cirkulæret træder i kraft den 1. oktober 2011.

Kirkeministeriet, den 1. september 2011

Finn Skjoldan

/ Sine Dreyer