Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1071 af 6. september 2007 om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 42 og § 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, lov nr. 499 af 6. juni 2007, fastsættes:«

2. § 1 affattes således:

»§ 1. En anmodning eller anmeldelse om forældremyndighed indgives til statsforvaltningen på det sted, hvor barnet har bopæl, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i retsplejelovens § 448 f, stk. 1, nr. 2, eller i artikel 7 i Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn (Haagerbørnebeskyttelseskonventionen), indgives en anmodning eller anmeldelse om forældremyndighed til statsforvaltningen på det sted, hvor barnet havde bopæl før bortførelsen til eller tilbageholdelsen i udlandet.

Stk. 3. I de tilfælde, der er nævnt i retsplejelovens § 448 f, stk. 1, nr. 3-5, eller i artikel 6, 11 eller 12 i Haagerbørnebeskyttelseskonventionen, indgives en anmodning eller anmeldelse om forældremyndighed til statsforvaltningen på det sted, hvor barnet opholder sig.

Stk. 4. Anmeldelse af en aftale om fælles forældremyndighed, jf. lovens § 9, over et ufødt barn indgives til statsforvaltningen på det sted, hvor moderen har bopæl eller opholder sig.

Stk. 5. Kan en anmodning eller en anmeldelse om forældremyndighed ikke indgives til en statsforvaltning efter stk. 1-4, indgives den til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Stk. 6. Hvis forældrene er enige herom, kan en anmodning eller anmeldelse om forældremyndighed uanset stk. 1-5 indgives til en anden statsforvaltning.

Stk. 7. Den statsforvaltning, som efter stk. 1-5 skal behandle sagen, kan bestemme, at sagen overføres til en anden statsforvaltning, hvis det er mest hensigtsmæssigt, at sagen behandles der.«

3. Efter § 3 indsættes før overskriften før § 4:

»Stedlig kompetence i sager om kompetenceoverførsel

§ 3 a. En anmodning fra en udenlandsk myndighed om kompetenceoverførsel efter Haagerbørnebeskyttelseskonventionens artikel 8 eller 9 indgives til den statsforvaltning, som behandler den sag, som anmodningen vedrører, eller som efter §§ 1-3 skal behandle sagen, hvis anmodningen imødekommes, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den sag, som anmodningen vedrører, er indbragt for retten.«

4. Efter § 21 indsættes før kapitel 8:

»Kapitel 7 a

Attest om forældremyndighed

§ 21 a. Efter anmodning fra en forældremyndighedsindehaver kan statsforvaltningen udstede en attest om forældremyndigheden over et barn, der har bopæl i Danmark, når forældremyndigheden følger af dansk ret.

Stk. 2. Attesten udstedes på en godkendt blanket.

§ 21 b. En anmodning efter § 21 a indgives til statsforvaltningen på det sted, hvor barnet har bopæl. Hvis barnet ikke har bopæl i Danmark, indgives anmodningen til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Stk. 2. Uanset stk. 1 indgives anmodningen til den statsforvaltning, der senest har modtaget en anmeldelse af en aftale om forældremyndigheden over barnet, senest har truffet afgørelse om forældremyndigheden over barnet, eller senest har godkendt en aftale om forældremyndigheden over barnet.

Stk. 3. Den statsforvaltning, som modtager en anmodning efter stk. 1-2, kan bestemme, at den skal behandles af en anden statsforvaltning, hvis det er mest hensigtsmæssigt, at den behandles der.

§ 21 c. Den statsforvaltning, der har udstedt en attest efter § 21 a, kan tilbagekalde attesten, hvis forholdene har ændret sig, eller hvis indholdet af attesten ikke er korrekt.«

5. § 22 affattes således:

»§ 22. Familiestyrelsen behandler klager over statsforvaltningens afgørelser, der er omfattet af lovens § 41, stk. 1 eller 3, Haagerbørnebeskyttelseskonventionens artikel 8 eller 9 og bekendtgørelsens § 21 a, stk. 1, og § 21 c. Statsforvaltningen Syddanmark behandler klager over afgørelser truffet af myndigheder, institutioner m.v. efter lovens § 23, stk. 3, medmindre afgørelsen er truffet af sundhedsvæsenet.

Stk. 2. Klage efter stk. 1 indgives til den statsforvaltning, der har truffet afgørelsen. Statsforvaltningen videresender klagen og sagens akter til Familiestyrelsen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2011.

Justitsministeriet, den 29. september 2011

Lars barfoed

/ Lars Thøgersen