Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31997R0338
 
31997R0939
 
32009R0206
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Adresseliste
Bilag 2 Model for forhåndsorienteringsskema for samsendingsforsendelser
Bilag 3 Model for forhåndsorienteringsskema for foreningsforsendelser
Bilag 4 Model for register for udlevering til foreningens medlemmer
Bilag 5 Erklæring til brug ved indførsel til Repræsentationen
Bilag 6 Forhåndsanmeldelse til brug ved indførsel til Patienthjemmene
Bilag 7 Dokumentation for udført kontrol af forsendelser til Patienthjem
Bilag 8 Model af ansøgningsskema til CITES-importtilladelse
Den fulde tekst

Vejledning om indførsel af animalske fødevarer til privat brug fra Grønland og Færøerne til Danmark

Afsnit I

Indledning

Kapitel 1

Baggrund

Dyresundhedsbestemmelser

Reglerne om indførsel af animalske fødevarer fra tredjelande er EU-regler, fastsat for at sikre, at disse fødevarer ikke giver anledning til sygdom hos mennesker eller dyr i EU.

Reglerne om privat indførsel af animalske fødevarer fra tredjelande er undtagelser fra de generelle bestemmelser om indførsel. Undtagelserne vedrører kun privat indførsel til eget brug og omfatter således ikke kommerciel aktivitet.

Reglerne fremgår af Forordning (EF) nr. 206/2009, som fastsætter betingelserne for indførsel af sendinger af animalske produkter til eget brug.

Betingelserne skal sikre mod, at fødevarerne medfører udbrud af alvorlige husdyrsygdomme som mund- og klovesyge, svinepest, fugleinfluenza m.m. Store udbrud i Europa af såvel mund- og klovesyge som svinepest vides med sikkerhed at være forårsaget af ulovlig privat indførsel af animalske fødevarer.

I forbindelse med indførsel af animalske fødevarer anvendes begreberne samhandelslande/samhandelsområde og tredjelande. Samhandelslandene er EU’s medlemslande, Norge, Andorra, Liechtenstein, San Marino og Schweiz samt, når der er tale om fisk, også Færøerne og Island. Disse lande udgør tilsammen samhandelsområdet. Tredjelande er alle lande uden for samhandelsområdet.

Færøerne og Grønland betragtes i EU-sammenhæng som tredjelande, og privat indførsel herfra skal derfor opfylde betingelserne i ovennævnte forordning. Som ovenfor nævnt gælder dette dog ikke ved privat indførsel af fisk fra Færøerne, som kan indføres uden mængdebegrænsning.

På grund af Rigsfællesskabet mellem Færøerne, Grønland og Danmark har Færøerne og Grønland dog fået en udvidet adgang til privat indførsel. Det er forudsat, at disse muligheder ikke giver dyresundhedsmæssige problemer.

Forordningens bestemmelser er udmøntet i § 37 i veterinærkontrolbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 733/2011). I samme paragraf er desuden fastsat særlige regler om indførsel fra Færøerne og Grønland til Danmark. Der er endvidere fastsat regler om indførsel til brug på ambassader i veterinærkontrolbekendtgørelsens § 38.

I henhold til § 16 i autorisationsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 83/2011 er foreninger, der alene foretager formidling af enkeltpakker til private, undtaget fra kravet om autorisation eller registrering efter autorisationsbekendtgørelsen, når formidlingen ikke får karakter af detailvirksomhed, men udelukkende er formidling til privat indførsel.

Bestemmelser vedrørende arter omfattet af Washingtonkonventionen/CITES

Washingtonkonventionen/CITES1) er en konvention til beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol og regulering af international handel hermed.

Konventionens bestemmelser er gennemført i Danmark/EU ved Rådets forordning nr. 338/972) (rådsforordningen) og tilhørende kommissionsforordninger. Den danske CITES-bekendtgørelse (Washingtonkonventionen/CITES) indeholder bestemmelser, der gennemfører rådsforordningen i Danmark.

Ved handel forstås i CITES sammenhæng grænseoverskridende import, eksport og reeksport af vilde dyr eller planter eller produkter heraf omfattet af konventionen. EU betragtes i CITES sammenhæng som ”grænseløst”, men EU reglerne er udvidet til også at indeholde bestemmelser om anvendelse, transport og overdragelse i Fællesskabet, herunder inden for en medlemsstat, af enheder omfattet af bestemmelserne i rådsforordningen.

Også i forhold til CITES-reglerne betragtes Færøerne og Grønland i EU-sammenhæng som tredjelande, og indførsel herfra skal derfor opfylde betingelserne i ovennævnte bekendtgørelse og rådsforordning og dertil knyttede kommissionsforordninger.

Med mindre der er indført suspension, må der fra Færøerne og/eller Grønland indføres kød og kødprodukter fra følgende dyr omfattet af CITES-bestemmelserne, såfremt der på forhånd er indhentet CITES tilladelser:

Færøerne: Grindehval, brugde og europæisk ål.

Grønland: Narhval, hvidhval, vågehval (udelukkende fra Vestgrønland), grindehval, hvalros, isbjørn, brugde og europæisk ål.

For øvrige dyr omfattet af CITES (bl.a. alle hvaler er omfattet) kontakt Naturstyrelsen forud for indførsel.

Det skal bemærkes, at der i EU kan træffes beslutning om suspension af indførsel af visse arter omfattet af CITES. I sådanne tilfælde er det ikke muligt at opnå CITES importtilladelse til indførsel af de(n) pågældende art(er).

Der er p.t. suspension for indførsel af hvalros, mens der fra Grønland er et frivilligt eksportstop for isbjørn og narhval. Der vil derfor ikke kunne opnås tilladelse til indførsel af produkter af disse arter. For europæisk ål gælder et import- og eksportstop til og fra EU foreløbigt til og med 2011.

Oplysninger om de til enhver tid gældende indførselsforbud kan fås hos Naturstyrelsen.

Personer, som er bosiddende i Grønland eller Færøerne, kan i forbindelse med rejse til Danmark medbringe kød m.v. i deres rejsebagage til eget forbrug uden indhentelse af CITES importtilladelse og uanset eventuelle suspensioner af indførsel. De øvrige regler beskrevet i vejledningen gælder for alle personer.

Vejledningens opbygning

I vejledningens afsnit II-IV er kapitlerne delt op i en beskrivelse af de veterinære bestemmelser, som administreres af Fødevarestyrelsen, samt en beskrivelse der for det konkrete kapitel kort beskriver CITES-reglerne, der administreres af Naturstyrelsen.

Afsnit II, kapitel 3-5, beskriver mulighederne for at indføre animalske fødevarer til privat brug, uden at der stilles krav om, at indførslen skal underkastes veterinærkontrol. I afsnit II, kapitel 6 er indførsel til privat brug, der skal underkastes veterinærkontrol beskrevet. Afsnit III, kapitel 7, beskriver muligheden for at indføre animalske fødevarer til officielle repræsentative arrangementer. Afsnit IV, kapitel 8, beskriver muligheden for at indføre animalske fødevarer til færøske og grønlandske patienthjem under reglerne for privat indførsel.

Vejledningens afsnit V, kapitel 9, beskriver CITES-reglerne mere generelt.

Kapitel 2

Definitioner

Ved veterinærkontrol forstås grænsedyrlægens dokument-, identitets- og fysiske kontrol af fødevarerne på det veterinære grænsekontrolsted før indførsel.

Ved foreskrevet dokument forstås et sundhedscertifikat, hygiejnecertifikat, veterinærdokument, f.eks. en veterinær tillægsattestation, som kræves i henhold til EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning.

Ved samsending forstås samlet forsendelse fra Færøerne eller Grønland af et antal individuelt indpakkede enkeltpakker med animalske fødevarer, som private personer har bestilt til eget brug. Indførsel ved samsending ændrer ikke på betingelserne for den enkeltes indførsel.

Ved animalske fødevarer forstås de produkter, som er anført i veterinærkontrolbekendtgørelsens bilag 1 del I.

Ved fiskevarer forstås rensede ferske eller tilberedte fiskevarer og forarbejdede fiskevarer.

Ved CITES-importtilladelse forstås en tilladelse, der udstedes af Naturstyrelsen. Tilladelsen gives på baggrund af CITES-reglerne, og kun såfremt der foreligger en CITES-eksporttilladelse fra henholdsvis Færøernes Hjemmestyre eller Grønlands Selvstyre, jf. dog afsnit V.

Afsnit II

Privates indførsel og modtagelse af animalske fødevarer

Kapitel 3

Individuel indførsel og modtagelse af animalske fødevarer

Veterinære regler (jf. § 37, stk. 3, i veterinærkontrolbekendtgørelsen):

Privates indførsel af animalske fødevarer fra Færøerne og Grønland er undtaget fra kravet om veterinærkontrol, når fødevarerne:

-
kommer fra Færøerne eller Grønland
-
indføres i en mængde, der ikke overstiger
 
-
10 kg i alt pr. person af kød og kødprodukter og
 
-
10 kg i alt pr. person af mælk og mælkeprodukter, og
 
-
20 kg i alt pr. person af fiskevarer eller en hel fisk pr. person (for indførsel fra
   
Færøerne er der ingen mængdebegrænsning på fisk) og
 
-
10 kg andre animalske produkter (f.eks. honning, æg, levende muslinger) pr.
   
person.
-
indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til
 
indrejsen eller modtages som pakker sendt fra Færøerne eller Grønland til navngivne personer, og
-
er bestemt til eget brug.

Hver rejsende fra Færøerne eller Grønland må altså ved indrejsen til Danmark frit medtage ovennævnte mængder af animalske fødevarer til eget brug. Fødevarerne kan enten medbringes på rejsen som håndbagage eller ledsaget bagage eller indføres i forbindelse med indrejse som uledsaget bagage.

En person bosiddende i Danmark må få tilsendt ovennævnte mængder af animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland til eget brug.

Det er således ikke tilladt at sælge varerne eller give dem væk som gave.

Der er ikke krav om, at fødevarerne skal anvendes i egen husholdning. Dette betyder, at det er muligt at lade fødevarerne indgå i serveringen ved sammenskudsgilder og lignende, hvor modtageren deltager. Det er dog et krav, at arrangementet er privat.

Kontrol (jf. veterinærkontrolcirkulæret):

I samarbejde med grænsekontrollen foretager SKAT stikprøvevis kontrol i lufthavne, havne og internationale postkontorer af, at betingelserne for den private indførsel er overholdt, jf. artikel 5 i Forordning (EF) nr. 206/2009.

Kontrolfrekvens: Der gennemføres årlige kontrolkampagner samt stikprøver efter behov og kontrol på mistanke.

CITES-regler:

Såfremt det drejer sig om fødevarer af arterne nævnt under afsnit I: Bestemmelser vedrørende arter omfattet af Washingtonkonventionen/CITES, skal der ved indførslen foreligge en CITES-importtilladelse. Ansøgning om CITES-importtilladelse skal ske til Naturstyrelsen, jf. dog afsnit V.

Kapitel 4

Samsending til private

Veterinære regler (jf. § 37, stk. 5, i veterinærkontrolbekendtgørelsen):

Samsending til flere personer af animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland til én adresse i Danmark er tilladt og undtaget fra kravet om veterinærkontrol, hvis:

-
fødevarerne kommer fra Færøerne eller Grønland
-
de enkelte pakker er mærket med den endelige modtagers navn,
-
grænsedyrlægen orienteres inden hver forsendelses ankomst til Danmark ved
 
fremsendelse af en liste, hvoraf navn og adresse på samtlige modtagere af forsendelsens fødevarer samt de enkelte pakkers vægt og indhold tydeligt fremgår. En kopi af forhåndsorienteringen skal ledsage forsendelsen. Kontaktoplysninger til grænsedyrlægen findes i bilag 1, forhåndsorienteringsskema findes i bilag 2,
-
forsendelsen er opdelt i enkeltpakker på hver højst:
 
-
10 kg kød og kødprodukter
 
-
10 kg mælk og mælkeprodukter, og
 
-
20 kg fiskevarer eller en hel fisk (for indførsel fra Færøerne er der ingen mængde-
   
begrænsning på fisk), og
 
-
10 kg andre animalske produkter (f.eks. honning, æg, levende muslinger)
-
enkeltpakkerne afhentes intakte hos modtageren af den samlede forsendelse af de
 
øvrige modtagere, der er anført på listen,
-
tilvirkning efter indførslen kun sker hos den endelige modtager,
-
fødevarerne er bestemt til den endelige modtagers eget brug, og
-
ovennævnte vægtgrænser pr. person pr. forsendelse er overholdt.

For at tage hensyn til porto- og fragtomkostningerne ved forsendelser fra Færøerne og Grønland er der særligt i den danske lovgivning indarbejdet regler for samsending til private. For stadig at overholde EU’s regler på området må de tilladte mængder dog ikke fraviges, og der må derfor fra en forsendelse højst udleveres ovenfor angivne mængder pr. person. En person i Danmark må altså godt bestille og få udleveret for eksempel 5 enkeltpakker, der indeholder 2 kg kød hver eller 4 enkeltpakker, der indeholder 2,5 kg kød hver. Adressaten på den samlede forsendelse må ikke åbne eller ændre på forsendelsens enkeltpakker – pakkerne skal afhentes intakte af de modtagere, der er anført på listen. Forsendelsen skal ledsages af en liste over samtlige modtageres navne og adresser.

Der er ikke krav om, at fødevarerne skal anvendes i egen husholdning. Dette betyder, at det er muligt at lade fødevarerne indgå i serveringen ved sammenskudsgilder og lignende. Det er dog et krav, at arrangementet er privat, og at den endelige modtager deltager i arrangementet.

Det er således ikke tilladt at sælge varerne eller give dem væk som gave.

Kontrol med samsendingsforsendelser (jf. veterinærkontrolcirkulæret):

På grundlag af forhåndsorienteringerne og kontrollen af skibs- og flymanifester skal grænsekontrollen stikprøvevis udtage forsendelser til kontrol. Det kontrolleres, at pakkerne er opdelt i enkelt-pakker, der ikke overstiger de tilladte vægtgrænser, at enkeltpakkerne er mærket med navn, og at pakkerne er ledsaget af den krævede kopi af forhåndsorienteringen.

Såfremt forsendelsen overstiger de tilladte vægtgrænser, er der tale om en ulovlig forsendelse, der skal beslaglægges og destrueres efter gældende regler i veterinærkontrolbekendtgørelsen.

Såfremt forsendelsen ikke er ledsaget af en forhåndsorientering, er der tre muligheder:

1)
Der kan være tale om en samsendingspakke, hvor afsenderen har glemt at
 
forhåndsorientere om forsendelsens ankomst. I førstegangs tilfælde kan modtager få mulighed for at sende den manglende forhåndsorientering, jf. bilag 2, og forsendelsen kan tillades indført.
2)
Der kan være tale om en forsendelse til en forening, hvor der ikke er blevet
 
forhåndsorienteret om forsendelsen ankomst. Der henvises til kontrolafsnittet under kapitel 5.
3)
Der kan være tale om en ulovlig forsendelse, der skal beslaglægges og destrueres
 
efter gældende bestemmelser i veterinærkontrolbekendtgørelsen.

Kontrolfrekvens: Kontrollen af skibs- og flymanifester foregår dagligt og stikprøvevis.

CITES-regler:

Såfremt det drejer sig om fødevarer af arterne nævnt under afsnit I: Bestemmelser vedrørende arter omfattet af Washingtonkonventionen/CITES, skal der ved indførslen foreligge en CITES-importtilladelse. Ansøgning om CITES-importtilladelse skal ske til Naturstyrelsen. Ansøgningen skal være vedlagt den ovenfor nævnte erklæring, hvoraf navn og adresse på samtlige modtagere af forsendelsens fødevarer tydeligt fremgår, jf. dog afsnit V.

Kapitel 5

Foreningers indførsel til private

Veterinære regler (jf. § 37, stk. 6, i veterinærkontrolbekendtgørelsen, § 17 i autorisationsbekendtgørelsen samt § 54 i fødevareloven

En forening i Danmark må modtage forsendelser fra Færøerne og Grønland af fødevarer bestemt til privates eget brug. Forsendelserne er undtaget fra kravet om veterinærkontrol, hvis:

-
fødevarerne kommer fra Færøerne eller Grønland,
-
forsendelsen er opdelt i enkeltpakker på hver højst:
 
-
5 kg kød og kødprodukter
 
-
5 kg mælk og mælkeprodukter, og
 
-
5 kg fiskevarer eller en hel fisk (for indførsel fra Færøerne er der ingen mængde-
   
begrænsning på fisk), og
 
-
5 kg andre animalske produkter (f.eks. honning, æg, levende muslinger)
-
enkeltpakkerne er mærket med indhold,
-
foreningen orienterer grænsedyrlægen ved hver forsendelse om, at den er til forenings-
 
brug. Orienteringen fremsendes inden forsendelsens ankomst til Danmark (kontaktoplysninger til grænsedyrlægen findes i bilag 1, forhåndsorienteringsskema findes i bilag 3). Orienteringen skal indeholde en angivelse af varetyper og mængder,
-
foreningen udleverer intakte enkeltpakker til registrerede medlemmer af foreningen,
-
foreningen ikke modtager betaling for udleveringen,
-
tilvirkning efter indførslen kun sker hos den endelige modtager,
-
fødevarerne er bestemt til den endelige modtagers eget brug,
-
ovennævnte vægtgrænser pr. person pr. forsendelse er overholdt,
-
foreningen anmelder aktiviteten til den fødevareafdeling, i hvis område foreningen er
 
beliggende. Aktiviteten skal anmeldes én gang årligt hver den 15. januar,
-
foreningen løbende fører et register over de mængder, der for hver forsendelse er
 
formidlet til hvert medlem,
-
foreningen på anmodning foreviser det nævnte register, og
-
foreningen for hvert kvartal indberetter registreringen til den fødevareafdeling, i hvis
 
område foreningen er beliggende. Indberetningen skal ske senest den 10. i den efterfølgende måned.

Private personer må således som registrerede medlemmer af en færøsk eller grønlandsk forening købe enkeltpakker af animalske fødevarer til eget brug via foreningen. Der er ikke specielle krav til foreningens opbygning, det kan være som en ”madklub” eller som en underafdeling under de færøske eller grønlandske huse. Foreningen fungerer som mellemled ved privat indførsel.

Foreninger må modtage forsendelser bestående af enkeltpakker på hver højst 5 kg med det formål at videreformidle disse enkeltpakker til registrerede medlemmer af foreningen. Det er ikke et krav, at medlemmerne på forhånd har bestilt fødevarerne. Der må udleveres op til 5 kg af hver produktgruppe, dog 5 kg fisk til det enkelte registrerede medlem pr. forsendelse. Enkeltpakkerne skal udleveres i intakt stand til det registrerede medlem. Enkeltpakkerne må altså ikke åbnes eller ændres i foreningen. Det er vigtigt, at foreningen informerer modtagerne om, at produkterne kan stamme fra en virksomhed, der ikke er under myndighedernes kontrol. Produkterne udleveres således på modtagerens eget ansvar.

Foreninger, der som eneste fødevareaktivitet foretager denne formidling af enkeltpakker til private, er undtaget fra kravet om autorisation eller registrering efter autorisationsbekendtgørelsen, når formidlingen ikke får karakter af detailvirksomhed, jf. § 16 i samme bekendtgørelse. Det vil i den forbindelse ikke blive accepteret, at der annonceres eller reklameres for salg eller formidling af fødevarerne.

Foreningen må ikke modtage betaling for formidlingen.

Foreningen må kun modtage betaling for:

Fødevarens indkøbspris, og

forsendelsesomkostninger, herunder også lageromkostninger ved oplagring på et af fødevareafdelingen godkendt eller registreret lager

Foreninger må for eksempel ikke modtage betaling for:

Diverse udgifter ved oplagring i foreningen

lønudgifter

andre driftsudgifter

Der er ikke krav om, at fødevarerne skal anvendes i egen husholdning. Dette betyder, at det er muligt at lade fødevarerne indgå i serveringen ved sammenskudsgilder og lignende. Det er dog et krav, at arrangementet er privat. Når fødevarerne modtages via en forening, er det en forudsætning, at fødevarerne fordeles til medlemmerne, således at det er det enkelte medlem, der medbringer fødevarerne til sammenskudsgildet.

Den endelige modtager af fødevaren må ikke sælge varerne eller give dem som gave.

Tilsyn med foreningerne (jf. Kontrolfrekevensvejledning 2011, (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet), se www.fvst.dk)

Foreningen skal på forhånd oplyse den lokale fødevareafdeling om, at den ønsker at stå som formidler af privat indførsel til foreningens registrerede medlemmer. Når fødevareafdelingen modtager en anmeldelse fra en forening, videresendes navn og adresse på foreningen til Fødevarestyrelsen, International handel.

Fødevarestyrelsen udarbejder en konsolideret foreningsliste, der placeres på Fødevarestyrelsens Intranet.

Foreningen skal på fødevareafdelingens anmodning forevise medlemslisten.

Foreningen skal løbende føre register over, hvad den udleverer til det enkelte registrerede medlem fra hver forsendelse, jf. modellen i bilag 4. Foreningen skal i registret anføre prisen for den enkelte pakke samt den del af transportomkostningerne for forsendelsen, der er lagt på den enkelte pakke. Ved pålægning af udgifter til oplagring på godkendt eller registreret lager skal dette dokumenteres særskilt ved bilag i form af fakturaer fra lageret. Fakturaerne skal være påtegnet forsendelsesspecifikation, således at det er muligt at sammenholde forsendelserne og fakturaerne. Foreningen skal på fødevareafdelingens anmodning forevise det nævnte register. Foreningen skal for hvert kvartal indsende registreringen til fødevareafdelingen. Fødevareafdelingen skal særligt kontrollere, at hvert enkelt registrerede medlem højst har modtaget 5 kg af hver produktgruppe pr. forsendelse.

Foreningerne skal til enhver tid over for fødevareafdelingerne kunne dokumentere, at formidlingen ikke har karakter af detailsalg. I fødevareafdelingens vurdering af, om der er tale om formidling til private eller, om der tale om detailsalg, skal bl.a. følgende elementer indgå:

om betalingen svarer til summen af varens indkøbspris og forsendelsesomkostningerne

om foreningens medlemsstørrelse svarer til den mængde fødevarer, foreningen har på lager og har formidlet

Fødevarestyrelsen vil på baggrund af oplysninger om importen med jævne mellemrum vurdere, om varernes indkøbspris svarer til normal salgspris på Færøerne og i Grønland, og at de tillagte forsendelsesomkostninger m.m. svarer til de aktuelle udgifter.

Kontrolfrekvens: Der udføres dokumentkontrol af de kvartalsvise indberetninger. Fødevareafdelingernes kontrol med foreningerne foregår derudover efter behov, dog mindst en gang årligt.

Kontrol med forsendelser til foreninger (jf. veterinærkontrolcirkulæret):

På grundlag af forhåndsorienteringerne og kontrollen af skibs- og flymanifester skal der stikprøvevis udtages forsendelser til kontrol af, om foreningen har anmeldt sin aktivitet og dermed findes i den konsoliderede liste på Fødevarestyrelsens Intranet. Derudover skal det kontrolleres, at pakkerne er opdelt i enkeltpakker, der ikke overstiger de tilladte vægtgrænser, og at det angivne indhold er i overensstemmelse med oversigten i forhåndsorienteringen.

Forsendelser til anmeldte foreninger, som grænsedyrlægen har modtaget forhåndsorientering om, kan umiddelbart videresendes; samtidig sendes en kopi af forhåndsorienteringen til fødevareafdelingen, hvor foreningen er beliggende.

Hvis forsendelsen er bestemt til en forening, der endnu ikke er anmeldt, skal forsendelsen beslaglægges. Såfremt forsendelsen er opdelt i enkeltpakker på maksimalt 5 kg og mærket med pakkens indhold, skal modtageren have mulighed for at anmelde foreningen og opfylde de øvrige krav, hvorefter forsendelsen kan frigives.

Såfremt der ikke er modtaget en forhåndsorientering, kan foreningen i førstegangs tilfælde få mulighed for at sende den manglende forhåndsorientering, jf. bilag 3, og forsendelsen kan tillades indført. Det er fødevareafdelingen, i hvis område foreningen er beliggende, der har ansvaret for at følge op over for foreningen på evt. uregelmæssigheder.

Forsendelser, der ikke opfylder foreningsmodellen beslaglægges og destrueres efter gældende regler i veterinærkontrolbekendtgørelsen. Dette kan f.eks. blive aktuelt, hvis det ved stikprøven konstateres, at forsendelsen ikke er delt op i enkeltpakker, at indholdet af enkeltpakkerne overstiger den tilladte mængde eller at enkeltpakkerne ikke er mærket korrekt.

Kontrolfrekvens: Kontrollen med skibs- og flymanifester foregår stikprøvevis og dagligt.

På grundlag af forhåndsorienteringerne kontrolleres mindst én forsendelse pr. forening årligt.

CITES-regler:

Såfremt det drejer sig om fødevarer af arterne nævnt under afsnit I: Bestemmelser vedrørende arter omfattet af Washingtonkonventionen/CITES, skal der ved indførslen foreligge en CITES-importtilladelse. Ansøgning om CITES-importtilladelse skal ske til Naturstyrelsen. Ansøgningen skal være vedlagt foreningens medlemsliste, hvoraf navn og adresse på samtlige medlemmer tydeligt fremgår.

Kapitel 6

Privates indførsel af mere end de angivne mængder af animalske fødevarer

Veterinære regler (jf. kapitel 3-5 i veterinærkontrolbekendtgørelsen):

Hvis private ønsker at indføre mere end de angivne mængder af animalske fødevarer pr. person, skal der foretages veterinærkontrol af fødevarerne. Indførslen vil kun blive tilladt, hvis veterinærkontrollen bestås. Indførslen skal ske på betingelser angivet i veterinærkontrolbekendtgørelsens kapitel 3-5. Betingelserne indebærer bl.a., at fødevarerne skal være produceret i en EU-autoriseret virksomhed samt være ledsaget af det af EU forskrevne dokument samt underkastes veterinærkontrol ved et godkendt grænsekontrolsted ved ankomsten til Danmark. Importøren skal forhåndsanmelde varer, der skal til veterinærkontrol til grænsedyrlægen. Ligeledes skal importøren i Danmark være registreret af fødevareafdelingen. Importøren skal betale et gebyr for den foretagne veterinærkontrol, jf. bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v. (betalingsbekendtgørelsen).

CITES-regler:

Såfremt det drejer sig om fødevarer af arterne nævnt under afsnit I: Bestemmelser vedrørende arter omfattet af Washingtonkonventionen/CITES, skal der ved indførslen foreligge en CITES-importtilladelse. Ansøgning om CITES-importtilladelse skal ske til Naturstyrelsen.

Afsnit III

Officielle arrangementer på repræsentationerne

Kapitel 7

Officielle arrangementer på repræsentationerne

Veterinære regler (jf. § 38, stk. 3 i veterinærkontrolbekendtgørelsen):

Indførsel af animalske fødevarer med oprindelse fra Færøerne eller Grønland til brug i disses repræsentationer i Danmark må ske uden mængdebegrænsning, men kun efter forudgående tilladelse fra den lokale fødevareafdeling. Den ansvarlige for indførslen skal skriftligt over for fødevareafdelingen erklære sig ansvarlig for at:

fødevarerne føres direkte og uden omladning til repræsentationen,

fødevarerne udelukkende anvendes ved officielle, repræsentative arrangementer og ikke bringes i omsætning eller udleveres fra repræsentationen,

emballage og rester af fødevarerne destrueres ved forbrænding, og

genstande, som har været i berøring med fødevarerne, samt disses omgivelser grundigt rengøres og desinficeres.

De officielle repræsentationer for Færøerne eller Grønland har således mulighed for til særlige lejligheder at indføre animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland uden mængdebegrænsning, men efter forudgående tilladelse fra fødevareafdelingen. Fødevarerne skal anvendes på selve repræsentationerne i forbindelse med officielle, repræsentative arrangementer. Den ansvarlige for indførslen skal aflevere en erklæring som nævnt ovenfor til fødevareafdelingen, jf. bilag 5.

CITES-regler:

Såfremt det drejer sig om fødevarer af arterne nævnt under afsnit I: Bestemmelser vedrørende arter omfattet af Washingtonkonventionen/CITES, skal der ved indførslen foreligge en CITES-importtilladelse. Ansøgning om CITES-importtilladelse skal ske til Naturstyrelsen.

Afsnit IV

Indførsel til færøske og grønlandske patienthjem efter særlig tilladelse

Kapitel 8

Færøske og grønlandske patienthjem

Veterinære regler (jf. § 37, stk. 7 i veterinærkontrolbekendtgørelsen):

De færøske og grønlandske patienthjem, som har et godkendt køkken med ansat personale, kan søge om særlig tilladelse til at få tilsendt animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland efter principperne om indførsel til privat brug. Ansøgningen sendes til den fødevareafdeling, i hvis område patienthjemmet er beliggende.

Tilladelsen vil blive givet som en tidsbegrænset tilladelse gældende for et år på særlige vilkår. Der vil bl.a. blive stillet krav om, at:

-
fødevarerne kommer fra Færøerne eller Grønland,
-
hver forsendelse er ledsaget enten af en erklæring fra de færøske henholdsvis
 
grønlandske fødevaremyndigheder om, at fødevarerne er godkendt til salg på Færøerne eller i Grønland, eller af en hygiejneattestation udstedt af myndighederne. Hygiejneattestationen aftales på forhånd mellem Fødevarestyrelsen og de færøske og grønlandske myndigheder,
-
fødevarerne indføres via et veterinært grænsekontrolsted,
-
patienthjemmene for hver forsendelse forhåndsanmelder fødevarer, der skal til
 
veterinærkontrol til grænsedyrlægen, jf. bilag 6. Forhåndsanmeldelsen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden partiets fysiske ankomst til EU,
-
fødevarerne føres direkte og uden omladning fra grænsekontrolstedet til det
 
pågældende patienthjem i et transportmiddel eller beholder, der er forseglet af grænsedyrlægen. Forseglingen må kun brydes af fødevareafdelingens personale,
-
fødevarerne udelukkende anvendes på patienthjemmene og ikke bringes i omsætning
 
eller udleveres herfra,
-
emballage og rester af fødevarerne destrueres ved forbrænding via almindelig
 
kommunal affaldsbortskaffelse,
-
genstande, som har været i berøring med fødevarerne, samt disses omgivelser grundigt
 
rengøres og desinficeres, og
-
patienthjemmene har særlige procedurer for modtagelse, opbevaring, håndtering og
 
bortskaffelse af emballage og rester af fødevarerne.

De nævnte patienthjem huser grønlændere og færinger, der er i Danmark i forbindelse med kortere eller længerevarende hospitalsbehandlinger. I vurderingen af om patienthjemmene skal have mulighed for at opnå en særlig tilladelse, er der taget hensyn til, at grønlændere og færinger, der indlægges i Danmark i kortere eller længere tid, kan have et særligt behov for at bibeholde deres daglige kostvaner. Dette argument har været rejst af Færøernes Hjemmestyre og Grønlands Selvstyre. I vurderingen er ligeledes indgået det faktum, at Færøernes Hjemmestyre og Grønlands Selvstyre ejer patienthjemmene, og at det udelukkende er færinger og grønlændere, der benytter patienthjemmene. Ved fastsættelse af kravene er det indgået i vurderingen, at der skal tages et særligt hensyn til sikring af, at de pågældende animalske fødevarer er af sund og sikker beskaffenhed, da fødevarerne skal serveres for patienter.

Tilsyn med patienthjemmene (jf. kontrolfrekvensvejledningen):

Tilsynet skal sikre, at evt. særlige vilkår er opfyldt. Dokumentation for kontrollen ved det veterinære grænsekontrolsted skal kunne forevises fødevareafdelingen på forlangende.

Kontrolfrekvens: Fødevareafdelingernes tilsyn med patienthjemmene foregår efter behov, dog mindst en gang årligt. Uregelmæssigheder kan udløse ekstratilsyn, og der kan opkræves et kontrolgebyr for ekstratilsynet, jf. bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v. (betalingsbekendtgørelsen).

Kontrol med forsendelser (jf. veterinærkontrolcirkulæret):

Sendingerne underkastes dokument- og identitetskontrol på et godkendt veterinært grænsekontrolsted. Kontrollen skal sikre, at hver sending er ledsaget af de krævede erklæringer/ attestationer, samt at evt. særlige vilkår er opfyldt. Grænsekontrollen skal dokumentere kontrollen, jf. bilag 7. En kopi af det udfyldte bilag 7 sendes til fødevareafdelingen, i hvis område patienthjemmet er beliggende, således at fødevareafdelingen er orienteret om, at en forsendelse skal afplomberes.

Importøren skal betale et gebyr for den foretagne kontrol ved det veterinære grænsekontrolsted, jf. betalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 947/2010 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1687/2010).

Kontrolfrekvens: Samtlige forsendelser underkastes kontrol.

CITES-regler:

Såfremt det drejer sig om fødevarer af arterne nævnt under Afsnit I: Bestemmelser vedrørende arter omfattet af Washingtonkonventionen/CITES, skal der ved hver indførsel foreligge en CITES-importtilladelse. Ansøgning om CITES-importtilladelse skal ske til Naturstyrelsen.

Afsnit V

CITES-regler

Kapitel 9

CITES-regler

Ved indførsel af kød og kødprodukter af de arter, der er nævnt under Afsnit I: Bestemmelser vedrørende arter omfattet af Washingtonkonventionen/CITES omfattet af Washingtonkonventionen/CITES kræves, at der til SKAT ved grænsekontrolstedet, hvor indførslen sker, forud forelægges en CITES importtilladelse udstedt af Naturstyrelsen.

CITES importtilladelse skal søges hos Naturstyrelsen i god tid, før indførslen finder sted. Ansøgningen sker ved at udfylde et ansøgningsskema (bilag 8) og indsende dette sammen med en kopi af CITES eksporttilladelse fra Færøerne eller Grønland (adresser på myndigheder i bilag 1).

Tilladelserne skal forelægges for SKAT i forbindelse med indførsel.

I EU er alle hvaler omfattet af bilag A i Rådsforordningen, som i store træk betyder, at de behandles, som om de er omfattet af CITES liste I. Det betyder, at al handel, herunder også indførsel, eksport og reeksport af hvalkød er forbudt.

For Grønland gælder dog den undtagelse, at hvalkød fra hvaler, omfattet af konventionens liste II og fanget af den grønlandske befolkning under en af myndighederne udstedt licens, betragtes som henhørende under bilag B i Rådsforordningen, dog kun så længe, kødet ikke anvendes til kommercielle formål. Der må derfor kun indføres hvalkød til personlig brug og kun af enkelte arter, som nævnt under Afsnit I: Bestemmelser vedrørende arter omfattet af Washingtonkonventionen/CITES.

Såfremt der er tale om mindre pakker (op til 10 kg) af hvalkød med privat afsender i Grønland til privat modtager i Danmark (fortrinsvis herboende grønlændere samt familie og venner af på Grønland fastboende grønlændere og danskere) vil pakkerne under særlige betingelser være undtaget fra den gældende tilladelsesordning. Det er Grønlands Selvstyre, som har ansvaret for, at disse betingelser er overholdt. Sådanne forsendelser skal alle indføres med Royal Arctic Line, hvilket pt. foregår via Aalborg havn. Grønlands Selvstyre sørger for, at en oversigt over årets transaktioner med hvalkød ved årets udgang fremsendes til Naturstyrelsen. Der må kun indføres kød og produkter fra hvaler, som er opført på bilag B og som ikke er omfattet af et indførselsforbud (suspension).

For Færøerne findes ingen tilsvarende undtagelser. Grindehval er optaget på konventionens liste II, hvor handel kan tillades, men grindehval er samtidig optaget på bilag A i Rådsforordningen, hvilket er ensbetydende med, at indførsel ikke må finde sted. Man har i EU imidlertid accepteret indførsel af grindehvalkød fra Færøerne til Danmark under forudsætning af, at der alene er tale om små mængder til personligt brug, og at der udstedes tilladelser for den enkelte sending.

Personer som er bosiddende i Grønland eller Færøerne kan i forbindelse med rejse til Danmark medbringe kød mv. i deres rejsebagage til eget forbrug uden indhentelse af CITES importtilladelse og uanset eventuelle suspensioner af indførsel. De øvrige regler beskrevet i vejledningen gælder for alle personer.

Uanset at indførsel af hvalkød må finde sted i begrænset omfang, må kødet på ingen måde omsættes kommercielt uanset art og oprindelse.

Færøerne:

Grindehval (liste II/bilag A)

Brugde (liste II/bilag B)*

Europæisk ål (Liste II/bilag B)

Grønland:

Narhval (Grønland: liste II/bilag B)

Hvidhval (Grønland: liste II/bilag B)

Vågehval (Udelukkende fra Vestgrønland: liste II/bilag B)

Grindehval (Grønland: liste II/bilag B)

Hvalros (liste III/bilag B)*

Isbjørn (liste II/bilag B)*

Brugde (liste II/bilag B)*

Europæisk ål (Liste II/bilag B)

* Naturstyrelsen er ikke bekendt med, at der foregår indførsel af kød og kødprodukter af disse arter.

Afsnit VI

Bortfald af tidligere vejledning

Kapitel 10

Bortfald

Vejledning nr. 9477 af 16. august 2004 om indførsel af animalske fødevarer til privat brug fra Grønland og Færøerne bortfalder.

Fødevarestyrelsen, den 30. september 2011

Tina Lund Lodahl

/ Jan Thiele


Bilag 1

Adresseliste

Kontaktoplysning for den veterinære grænsekontrol i Aalborg
Fax: 72 27 50 04
E-post: V-foedevareafd.aalborg@fvst.dk
Kontaktoplysning for den veterinære grænsekontrol i København
Fax: 72 27 64 51
E-post: bipcph@fvst.dk
   
Fødevarestyrelsen
Naturstyrelsen
International handel
Mørkhøj Bygade 19
2860 Søborg
Tlf.: 72 27 69 00
Fax: 72 27 65 01
E-mail: fvst@fvst.dk
Haraldsgade 53
2100 København Ø
tlf.: 72 54 30 00
fax: 39 27 39 29
E-mail: cites@nst.dk
www.naturstyrelsen.dk
www.fvst.dk
 
   
Grønlands Selvstyre
Náttúrugripsavni
Departementet for Indenrigsanliggender,
(Museum of Natural History)
Natur og Miljø
Postbox 1614
3900 Nuuk
Grønland
Debessartrød
FR-100 TÓRSHAVN
Tel: +298 1 85 88
Fax: +298 1 85 89
E-mail: citeskontor@nanoq.gl
tlf. +299 34 67 26
fax +299 34 52 86
www.nanoq.gl
 


Bilag 2

Model for forhåndsorienteringsskema for samsendingsforsendelser

Til:
Grænsedyrlægen
Faxnr./ e-mail:
 
Fra:
 
Den:
 
Sider inkl. denne:
 
Nedennævnte fødevarer ankommer som en samsendingsforsendelse til:
Navn:
 
Adresse:
 
Tlf. nr.:
 
Forsendelsen er delt op i følgende enkeltpakker til følgende endelige modtagere:
Modtagers navn og adresse
Vareart
Mængde
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Fødevarerne er afsendt fra:
 
Afsendt med fly (rutenr.)/ skib (navn):
 
AWB nr. / B/L nr.:
 
Dato for forventet ankomst:
 
 
(Navn og adresse)
 
Underskrift


Bilag 3

Model for forhåndsorienteringsskema for foreningsforsendelser

Til:
Grænsedyrlægen
Faxnr./e-mail:
 
Fra:
 
Den:
 
Sider inkl. denne:
 
Nedennævnte fødevarer ankommer som en forsendelse til følgende forening:
Navn:
 
Adresse:
 
Tlf. nr.:
 
Forsendelsen er delt op i følgende enkeltpakker:
Vareart
Mængde
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fødevarerne er afsendt fra:
 
Afsendt med fly (rutenr.)/ skib (navn):
 
AWB nr. / B/L nr.
 
Dato for forventet ankomst:
 
 
(Navn og adresse)
 
Underskrift


Bilag 4

Model for register for udlevering til foreningens medlemmer

Forsendelses-identifikation:
Dato for udlevering
Udleveret mængde (kg)
Udleveret produkttype
Udleveret til (navn eller medlemsnummer)
Fødevarens pris
Forsendelses-
omkostninger1)
Samlet pris
             
             
             
             
             
             
1) Ved forsendelsesomkostninger forstås også lageromkostninger ved oplagring på godkendt eller registreret lager. Jf. afsnit II, kap 5.


Bilag 5

Erklæring til brug ved indførsel til Repræsentationen

Undertegnede erklærer herved, i henhold til § 38, stk. 3, i Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer, at følgende fødevare:
Vareart
Mængde
   
   
   
   
   
   
   
Fødevarerne skal anvendes på følgende repræsentation:
Navn:
 
Adresse:
 
Tlf. nr.:
 
Fødevarerne er afsendt fra:
 
Afsendt med fly (rutenr.)/ skib (navn):
 
AWB nr. / B/L nr.:
 
Dato for forventet ankomst:
 
 
Det erklæres i øvrigt at:
fødevarerne føres direkte og uden omladning til repræsentationen,
fødevarerne udelukkende anvendes til det ovennævnte formål og ikke bringes i omsætning eller udleveres,
emballage og rester af fødevarerne destrueres ved forbrænding, og
genstande som har været i berøring med fødevarerne, samt disses omgivelser grundigt rengøres og desinficeres.
Dato:
 
 
(Navn og adresse/ stempel)
 
Underskrift
Erklæringen afleveres til fødevareafdelingen


Bilag 6

Forhåndsanmeldelse til brug ved indførsel til Patienthjemmene

Til:
Grænsedyrlægen
Faxnr./e-mail:
 
Fra:
 
Den:
 
Sider inkl. denne:
 
Følgende fødevarer anmeldes til kontrol:
Vareart
Mængde
   
   
   
   
   
   
Fødevarerne skal anvendes på følgende patienthjem:
Navn:
 
Adresse:
 
Tlf.nr.:
 
Fødevarerne er afsendt fra:
 
Afsendt med fly (rutenr.)/skib (navn):
 
AWB nr./B/L nr.
 
Dato for forventet ankomst til det veterinære grænsekontrolsted:
 
Fødevarerne er ledsaget af:
 
en erklæring fra de færøske henholdsvis grønlandske fødevaremyndigheder om at fødevarerne er godkendt til salg i Grønland eller på Færøerne eller -
en hygiejneattestation udstedt af de færøske henholdsvis grønlandske fødevaremyndigheder og
Kopi af patienthjemmets tilladelse på særlige vilkår af …….……. (dato) fra Fødevareafdeling Rødovre er vedlagt.
Dato:
 
(Navn og adresse/ stempel)
 
Underskrift


Bilag 7

Dokumentation for udført kontrol af forsendelser til Patienthjem

Grænsekontrollens sagsnummer:
 
Følgende fødevarer er d.d. kontrolleret:
Vareart
Mængde
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fødevarerne er ankommet med fly (rutenr.)/skib (navn):
 
AWB nr./B/L nr.
 
Fødevarerne skal anvendes på følgende patienthjem:
Navn:
 
Adresse:
 
Tlf.nr.:
 
Der er foretaget dokument- og identitetskontrol på grundlag af:
en erklæring fra de færøske henholdsvis grønlandske fødevaremyndigheder om at fødevarerne er godkendt til salg i Grønland eller på Færøerne
en hygiejneattestation udstedt af de færøske henholdsvis grønlandske fødevaremyndigheder
en kopi af patienthjemmets tilladelse på særlige vilkår af ……….….. (dato) fra Fødevareafdeling Rødovre
 
Afgørelse:
Fødevarerne tillades indført på de særlige vilkår
Fødevarerne tillades ikke indført
Grænsekontrollens forsegling:
 
Dato:
 
(Navn og adresse/ stempel)
 
Underskrift


Bilag 8

Model af ansøgningsskema til CITES-importtilladelse

Ansøgning
1. Eksportør/Reeksportør
TILLADELSE/CERTIFIKAT
IMPORT
EKSPORT
REEKSPORT
 
 
3. Importør
 
4. (Re)eksportland
5. Importland
6. Godkendt sted, hvor levende fra naturen indfangne enheder af bilag A-arter vil blive holdt
7. Udstedende styrelsesråd
8. Beskrivelse af enhederne (herunder mærker og levende dyrs køn/fødselsdag)
9. Nettovægt (kg)
10. Antal
11. CITES-liste
12. EF-liste
13. Oprindelse
14. Formål
15. Oprindelsesland
16. Tilladelsens nr.
17. Udstedelsesdato
18. Seneste reeksportland
19. Certifikatets nr.
20. Udstedelsesdag
21. Artens videnskabelige navn
22. Artens almindelige navn
23. Herved ansøger jeg om ovennævnte tilladelse/certifikat.
Bemærkninger (f.eks. om indførelsens formål, oplysninger om opholdsfaciliteter for levende enheder, etc.)
 
 
Jeg vedlægger den fornødne dokumentation og erklærer på tro og love, at alle de givne oplysninger er korrekte.
Jeg erklærer, at en ansøgning om tilladelse/certifikat for ovennævnte enheder ikke tidligere er blevet afvist.
 
-------------------------------------------------------------
Underskrift
Levende dyr vil blive transporteret i overensstemmelse med CITES’ retningslinjer for transport og desinfektion inden afsendelse af levende vilde dyr eller, ved luftfragt, de bestemmelser, der er udstedt af IATA (Den internationale luftfartssammenslutning)
-------------------------------------------------------------
Ansøgerens navn
-------------------------------------------------------------
Sted og dato
Ansøgningsskema til CITES-importtilladelse samt vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på www.nst.dk eller ved henvendelse til Naturstyrelsens CITES sektion.

Officielle noter

1) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

2) Rådets forordning nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Rådsforordningen)