Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/136

Resumé

Klager – en person – klagede over udsendelsen ”Redningskvinder” på TV 3.

Pressenævnets formand udtaler:

Da TV 3 ikke har indenlandsk sendetilladelse og derfor ikke er omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 2, har Pressenævnet ikke kompetence til at behandle klagen.

Klagen afvises i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over udsendelsen ”Redningskvinder” på TV 3 den 13. september 2011, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] til støtte for klagen bl.a. anført, at hun sammen med sin kæreste var vidne til en bilulykke. En fotograf fulgte med de ambulancer, der kom til ulykkesstedet. Uden tilladelse bragte TV 3 i ”Redningskvinder” en optagelse fra ulykkesstedet, hvor det var muligt at identificere [Klager] og hendes kæreste.

Pressenævnets formand udtaler:

Da TV 3 ikke har indenlandsk sendetilladelse og derfor ikke er omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 2, har Pressenævnet ikke kompetence til at behandle klagen.

Klagen afvises i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Afgjort den 26. september 2011