Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00126

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Byrådsmedlem får søn tvangsfjernet” i JydskeVestkysten.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Meddelelser om, at en politianmeldelse er indgivet mod en navngiven person, bør som regel ikke bringes, før anmeldelse har medført indgriben fra politiets eller anklagemyndighedens side. Dette gælder dog ikke, hvis det anmeldte forhold i forvejen er kendt i videre kredse eller har væsentlig almen interesse, eller det efter de foreliggende omstændigheder må antages, at anmeldelsen er solidt underbygget, jf. punkt B.1 og C.7.

Parterne har afgivet modstridende forklaring om, hvorvidt formanden for børn og unge-udvalget i Tønder Kommune den 29. august 2011 traf en foreløbig afgørelse om tvangsmæssig anbringelse uden for hjemmet, jf. § 75 i serviceloven (lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 om social service), eller der var tale om en frivillig anbringelse. Sådan som sagen foreligger oplyst, kan nævnet ikke afgøre, hvilken forklaring der er den rigtige.

Uanset om barnet er fjernet ved tvang eller frivilligt anbragt, hører forholdet som udgangspunkt under privatlivets fred. Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre.

Tre medlemmer udtaler herefter:

Klager er byrådspolitiker, og beskyldningerne om vold kan få betydning for klagers valgbarhed, såfremt de viser sig sande. Vi finder på denne baggrund, at såvel anbringelsen af klagers søn som politianmeldelsen har offentlig interesse, selvom børn og unge-udvalget på tidspunktet for offentliggørelsen ikke havde fået forelagt sagen, og politianmeldelsen heller ikke havde ført til indgriben fra Anklagemyndighedens side. Vi udtaler derfor ikke kritik af JydskeVestkysten for at omtale sagen som sket.

Ét medlem udtaler:

Klager er byrådspolitiker, men på tidspunktet for artiklens offentliggørelse havde tvangsfjernelsen – såfremt dette var tilfældet - ikke været prøvet i børn og unge-udvalget, ligesom politianmeldelsen ikke havde ført til indgriben fra anklagemyndighedens side. Forholdet vedrører endvidere ikke klagers embedsførelse. Under disse omstændigheder finder jeg ikke grundlag for at omtale klager ved navns nævnelse.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og nævnet udtaler ikke kritik af JydskeVestkysten.

[Person A] og [Person B] har i henhold til fuldmagt fra [Klager] klaget til Pressenævnet over en artikel i JydskeVestkysten den 1. september 2011, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

JydskeVestkysten bragte torsdag den 1. september 2011 forsideoverskriften ”Byrådsmedlem får søn tvangsfjernet” og følgende henvisning:

”En lokal politiker fra kommunalbestyrelsen i Tønder har fået et af sine fire børn tvangsfjernet.

I forbindelse med tvangsfjernelsen har Tønder Kommune indgivet en anmeldelse til politiet.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger bad sønnen selv om at blive fjernet med den begrundelse, at han fik tæsk. Lokalpolitikeren [Klager] fra Liberal Alliance har ikke ønsket at udtale sig i sagen.

INDLAND/SIDE 4”

På side 4 bragte JydskeVestkysten en artikel under overskriften ”Kommune tvangsfjerner byrådsmedlems søn” og underoverskriften ”TVANGSFJERNELSE: Ifølge JydskeVestkystens oplysninger ønskede kommunalbestyrelsesmedlem [Klager]s søn selv at blive flyttet fra sit hjem, fordi han fik tæsk”. Af artiklen fremgik følgende:

”[Klager], medlem af Tønder Kommunalbestyrelse for Liberal Alliance, har fået tvangsfjernet et af sine fire børn, erfarer JydskeVestkysten.

Samtidig har Tønder Kommune indgivet en anmeldelse til politiet.

Det bekræftes af politiet, men leder af lokalpolitiet i Tønder, Svend Erik Paulsen, vil ikke komme nærmere ind på anmeldelsens indhold.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger handler det blandt andet om vold.

Søn mødte selv op

Ifølge avisens oplysninger mødte kommunalbestyrelsesmedlemmets søn selv op på forvaltningen på Skærbæk Rådhus mandag [29. august 2011] for at bede om at bliver fjernet fra sit hjem. Som grund angav han, at han havde fået tæsk. Kommunalbestyrelsesmedlemmet og hendes mand kom til stede, og også politiet blev tilkaldt efter personalets ønske. Forløbet på forvaltningen resulterede i en anmeldelse til politiet.

Tønders borgmester, Laurids Rudebeck, har ingen kommentarer, men nøjes med at bekræfte, at der på rådhuset i Skærbæk har været en episode, der har givet anledning til en politianmeldelse.

Drengen fik sit ønske om at blive fjernet opfyldt, og når der sker tvangsfjernelser i Tønder Kommune, er det formanden for børn- og unge-udvalget, Bent Paulsen (DF), der skal sætte sin underskrift på papirerne. Chefen for børn- og unge afdelingen i Tønder, Stig Thomasen, ønsker ikke at udtale sig om konkrete sager men siger generelt, at når Tønder Kommune får oplysninger om, at der er noget galt i en familie, tager man hånd om problemerne, og at man inddrager andre, relevante myndigheder, som for eksempel politiet om nødvendigt.

[Klager] har ikke ønsket at tale med JydskeVestkysten.”

Til artiklen var indsat følgende faktaboks:

”TVANG

Tvangsfjernelsen skal prøves i kommunens børn- og unge-udvalg inden for syv dage, hvis formanden for børn- og unge-udvalget har foretaget tvangsfjernelsen sammen med forvaltningen.

Udvalget består af kommunalbestyrelsesmedlemmerne Bent Paulsen, (DF), der er formand, og af Kim Printz Ringbæk (S), og derudover af en dommer og to børnepsykologer.

Forældrene kan, hvis de ønsker det, deltage i mødet med en advokat.”

Til artiklen var tillige indsat et foto af klager.

JydskeVestkysten bragte den 2. september 2011 forsidehenvisningen ”Politiker anmeldt for at true ansatte”, hvoraf følgende fremgik:

”Liberal Alliances byrådsmedlem i Tønder, [Klager], er blevet meldt til politiet for trusler.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger har den 39-årige lokalpolitiker optrådt truende overfor kommunens ansatte i forbindelse med en tvangsfjernelse.

Episoden bag anmeldelsen fandt sted på det tidligere rådhus i Skærbæk, hvor kommunens børn- og unge-afdeling har til huse.

INDLAND SIDE 3”

På side 3 bragte avisen under overskriften ”Byrådsmedlem anmeldt for trusler mod rådhus-ansatte” og underoverskriften ”TVANGSFJERNELSE: [Klager] er meldt til politiet for at have truet personalet på det tidligere rådhus i Skærbæk, da hendes søn bad om at blive fjernet fra hjemmet. Sagen kan ende i valgbarhedsnævnet” følgende artikel:

”…

Valgbarhedsnævnet

Tønders borgmester Laurids Rudebeck (V) vil hverken be- eller afkræfte, at kommunen har anmeldt [Klager] for trusler.

Sagen kan meget vel få konsekvenser for hendes politiske liv.

- Hvis et byrådsmedlem foretager sig noget strafbart, skal det indberettes til valgbarhedsnævnet. Det er forvaltningen opmærksom på, hvis det skulle være tilfældet, siger Laurids Rudebeck.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra [Klager].”

2 Parternes synspunkter

2.1 Klagers synspunkter

[Person A] og [Person B] har på vegne af [Klager] anført, at barnet ikke er tvangsfjernet, men frivilligt anbragt. Det ”store” opbud af politi bestod af den lokale landbetjent.

Sagen har ikke offentlighedens interesse, så længe den ikke er færdigbehandlet. Den personfølsomme sag er hverken blevet behandlet hos kommune eller politi. Historien er baseret på informationer fra embedsfolk i kommunen, som ikke har overholdt deres tavshedspligt. Artiklen er til hinder for en retfærdig og ordentlig sagsbehandling.

Klager er omtalt med navn og billede. Heller ikke over for børnene er der vist de fornødne hensyn. Dét barn, der kontaktede kommunen, har fået sin tillid misbrugt. Viser anklagerne sig grundløse, er skaden enorm. Dette gælder også for de tre andre børn, der går i skole og har venner og bekendte i nærmiljøet.

2.2 JydskeVestkystens synspunkter

JydskeVestkysten har anført, at avisen normalt ikke skriver om tvangsfjernelser. Avisen betragter i udgangspunktet den slags sager som tilhørende privatlivets fred. Og normalt sættes der aldrig navn på forældrene i de sager, der alligevel omtales, af hensyn til børnene. Men ovennævnte sag adskiller sig på flere punkter fra normalen:

Tvangsfjernelsen udviklede sig dramatisk. Personale på den kommunale forvaltning følte sig truet, og politiet måtte tilkaldes for at fjerne forældrene med et opbud af uniformerede betjente og køretøjer ved forvaltningen til følge. En episode af nyhedsmæssig almen interesse. Derfor omtalte JydskeVestkysten denne tvangsfjernelse.

[Klager] er byrådspolitiker. Hun er som folkevalgt udstyret med magtbeføjelser og har indflydelse og magt til at træffe beslutninger på vegne af kommunens borgere, træffe beslutninger, der kan have meget stor betydning for borgerne. Hun bærer i henhold til JydskeVestkystens etiske regelsæt gyldne kæder, og derfor har avisen valgt at sætte navn på [Klager]. Ikke alene på grund fra tvangsfjernelsessagen, men også fordi klager er en politiker, der opførte sig således, at personalet i den kommunale forvaltning bad om politiets beskyttelse. Avisen har dækket sagen så skånsomt som muligt, omend man har fundet det nødvendigt at fortælle læserne, hvad baggrunden for konflikten er, nemlig at en 15-årig søn har henvendt sig hos kommunen for at blive fjernet fra sin familie på grund af vold i familien.

Jævnfør ovenstående har avisen også omtalt den efterfølgende politianmeldelse, som kommunen har indgivet mod [Klager].

JydskeVestkysten har undervejs i forløbet søgt at få [Klager] i tale, men hun har ikke ønsket at udtale sig til avisen.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Hans Peter Blicher, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Meddelelser om, at en politianmeldelse er indgivet mod en navngiven person, bør som regel ikke bringes, før anmeldelse har medført indgriben fra politiets eller anklagemyndighedens side. Dette gælder dog ikke, hvis det anmeldte forhold i forvejen er kendt i videre kredse eller har væsentlig almen interesse, eller det efter de foreliggende omstændigheder må antages, at anmeldelsen er solidt underbygget, jf. punkt B.1 og C.7.

Parterne har afgivet modstridende forklaring om, hvorvidt formanden for børn og unge-udvalget i Tønder Kommune den 29. august 2011 traf en foreløbig afgørelse om tvangsmæssig anbringelse uden for hjemmet, jf. § 75 i serviceloven (lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 om social service), eller der var tale om en frivillig anbringelse. Sådan som sagen foreligger oplyst, kan nævnet ikke afgøre, hvilken forklaring der er den rigtige.

Uanset om barnet er fjernet ved tvang eller frivilligt anbragt, hører forholdet som udgangspunkt under privatlivets fred. Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre.

Tre medlemmer – Axel Kierkegaard, Hans Peter Blicher og Lene Sarup – udtaler herefter:

Klager er byrådspolitiker, og beskyldningerne om vold kan få betydning for klagers valgbarhed, såfremt de viser sig sande. Vi finder på denne baggrund, at såvel anbringelsen af klagers søn som politianmeldelsen har offentlig interesse, selvom børn og unge-udvalget på tidspunktet for offentliggørelsen ikke havde fået forelagt sagen, og politianmeldelsen heller ikke havde ført til indgriben fra Anklagemyndighedens side. Vi udtaler derfor ikke kritik af JydskeVestkysten for at omtale sagen som sket.

Ét medlem – John Meinert Jacobsen – udtaler:

Klager er byrådspolitiker, men på tidspunktet for artiklens offentliggørelse havde tvangsfjernelsen – såfremt dette var tilfældet - ikke været prøvet i børn og unge-udvalget, ligesom politianmeldelsen ikke havde ført til indgriben fra anklagemyndighedens side. Forholdet vedrører endvidere ikke klagers embedsførelse. Under disse omstændigheder finder jeg ikke grundlag for at omtale klager ved navns nævnelse.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og nævnet udtaler ikke kritik af JydskeVestkysten.

Afgjort den 3. oktober 2011