Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Organisationsaftale for fuldmægtige m.fl.
Bilag 1 Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd i ToldSkat
Bilag A Skalatrinsforløb
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået vedlagte organisationsaftale for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet. For så vidt angår overenskomstansatte udgør organisationsaftalen sammen med LC/CO10-fællesoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag.

2. Finansministeriet bemyndiger herved Skatteministeriet til at føre forhandlinger om og indgå lokale aftaler i henhold til det nye lønsystem. Finansministeriet forudsætter endvidere, at Skatteministeriet videredelegerer denne kompetence i videst muligt omfang med henblik på, at samtlige aftaler, der alene vedrører løndannelsen ved den pågældende institution mv., kan indgås af den lokale ledelse.

3. CO10 - Centralorganisationen af 2010 bemyndiger Dansk Told & Skatteforbund til at føre forhandlinger om og indgå lokale aftaler.

4. Der er aftalt følgende væsentlige ændringer:

a) Den ændrede struktur på Skatteministeriets område per 1. januar 2010 indebærer, at begge aftaler nu omfatter hele Skatteministeriets område.

b) Tjenestemænd i det tidligere departement overgår per 1. januar 2010 til aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet efter den overgangsordning, som fremgår af bilag 2 i cirkulære om aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat fra 2005 (Perst.nr. 002-06). Det er aftalt, at hidtidige overassistenter i lønramme 18 indplaceres i løngruppe 3, sats I.

c) Diplom i Skat indskrives som en præcisering af uddannelseskravene for fuldmægtige i løngruppe 1.

5. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelte bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under ”Generelle bemærkninger”. De redaktionelle ændringer medfører ikke nogen ændringer i bestemmelsernes, henholdsvis bemærkningernes retlige status.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2011. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 12. februar 2009 (Perst. nr. 011-09).

Personalestyrelsen, den 5. oktober 2011

David Sembach Nielsen


Organisationsaftale for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet

Denne organisationsaftale supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet ogLærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten).

§ 1. Dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter følgende personalegrupper i Skatteministeriet:

a) Fuldmægtige under uddannelse

b) Fuldmægtige

c) Specialkonsulenter

d) Chefkonsulenter

e) Afdelingsledere

Stk. 2. Organisationsaftalen omfatter ikke stillinger i lønramme 37 og derover.

Stk. 3. Organisationsaftalen er gældende for medarbejdere ansat den 1. november 1999 eller senere. Øvrige ansatte kan vælge at overgå til aftalen. Overgang sker da efter bestemmelserne i bilag 2 i cirkulære af 5. januar 2006 (Perst. nr. 001-06). Allerede ansatte på gammelt lønsystem, der genindtræder efter tjenestefrihed, overgår til organisationsaftalen efter samme bestemmelser.

§ 2. Lønsystemet

Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, jf. §§ 3-5, og en tillægsdel, jf. §§ 6-7. Tillægsdelen omfatter centralt aftalte tillæg samt lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn.

Cirkulærebemærkning til § 2, stk. 2:

Resultatløn forudsætter efter rammeaftalen om nye lønsystemer og fællesoverenskomsten, at der indgås aftale herom.

Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 4. Basislønnen og tillæg er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997).

Cirkulærebemærkning til § 2, stk. 4:

Basisløn og tillæg reguleres i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer. Eventuelle tillæg, som tidligere har været uregulerede, reguleres fortsat ikke.

Stk. 5. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn, eksklusiv rådigheds-/merarbejdstillæg.

Stk. 6. I de løngrupper, hvor der er flere basisløntrin, indplaceres den ansatte på basislønforløbets 1. trin. Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden og altid i hele måneder. Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, den pågældende har været beskæftiget med relevant arbejde efter bestået uddannelse, jf. § 3, stk. 1.

§ 3. Løngruppe 1

Løngruppe 1 omfatter fuldmægtige, der har bestået SKAT’s interne grunduddannelse for fuldmægtige, den kommunale uddannelse (SKII), den skattefaglige diplomuddannelse, Diplom i Skat eller uddannelser svarende dertil. Gruppen omfatter endvidere ansatte med HA- eller HD-eksamen, der ansættes til arbejde, hvor de pågældendes uddannelse ikke er af afgørende betydning. Endelig indplaceres fuldmægtige, der optages til SKAT’s interne grunduddannelse i fuldmægtigforløbet, i løngruppe 1, jf. stk. 3.

Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 1 udgør:

       
Basisløntrin
     
Trin 1
187.233 kr.
   
Trin 2
191.597 kr.
   
Trin 4
217.631 kr.
   
Trin 5
234.551 kr.
   
Trin 6
249.983 kr.
   
Trin 7
253.180 kr.
   
       

Basisløntrin 1, 2, 5 og 6 er 1-årige. Basisløntrin 4 er 2-årigt. Oprykning til højere basisløntrin kan ikke modregnes i eventuelle tillæg, jf. § 6.

Stk. 3. Fuldmægtige, der optages til SKAT’s interne grunduddannelse i fuldmægtigforløbet aflønnes efter følgende bestemmelser:

       
1. og 2. år
80 pct. af lønnen på basisløntrin 1
 
3. og 4. år
90 pct. af lønnen på basisløntrin 1
 
       

Fuldmægtige under uddannelse er ikke omfattet af kapitel 8 i LC/CO10-fællesoverenskomsten.

Stk. 4. Allerede ansatte, der optages til den interne grunduddannelse i fuldmægtigforløbet i SKAT eller til den skattefaglig diplomuddannelse, bevarer som minimum deres hidtidige løn.

Stk. 5. Ansættelsesmyndigheden kan forhøje lønancienniteten, selvom den hidtidige beskæftigelse ikke kan medregnes i ancienniteten. Det forudsætter, at en konkret vurdering af den ansattes arbejdsmæssige erfaringer og kvalifikationer mv. set i relation til stillingen giver grundlag herfor.

§ 4. Løngruppe 2

Løngruppe 2 omfatter specialkonsulenter.

       
Basislønnen er:
Sats I
262.000 kr.
 
 
Sats II
285.500 kr.
 
       

Indplacering sker på sats II, hvis andet ikke direkte aftales.

§ 5. Løngruppe 3

Løngruppe 3 omfatter chefkonsulenter og afdelingsledere.

     
Basisinterval:
Sats I
344.032 – 360.453 kr.
 
Sats II
370.306 – 390.012 kr.
     

Evt. indplacering i/oprykning til sats II, samt ændret indplacering inden for det enkelte interval sker i henhold til aftale mellem henholdsvis Skatteministeriet og Dansk Told & Skatteforbund.

§ 6. Tillæg

Skatteministeriet og Dansk Told & Skatteforbund kan indgå aftale om tildeling af tillæg for særlige funktioner, kvalifikationer, uddannelser mv.

Stk. 2. Skatteministeriet og Dansk Told & Skatteforbund aftaler, som en del af lønpolitikken, de overordnede kriterier for tildeling af tillæg, jf. stk. 1. Kriterierne genforhandles med passende intervaller, som udgangspunkt hvert år.

Stk. 3. Inden for rammerne af de overordnede kriterier, jf. stk. 2, fastlægges der ved lokale aftaler kriterier for tildeling af tillæg i de enkelte enheder.

Stk. 4. Der kan endvidere inden for rammerne af kriterier aftalt mellem Skatteministeriet og Dansk Told & Skatteforbund indgås lokale aftaler om supplerende resultatbaserede lønordninger. Tillæg efter sådanne ordninger ydes normalt som engangsvederlag.

Stk. 5. Tillæg efter stk. 1 - 4 kan aftales i form af varige tillæg eller midlertidige tillæg. Tillæggene angives i årlige grundbeløb pr. 1. oktober 1997. Herudover kan der aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af særlig indsats.

Stk. 6. Eksisterende dynamiske tillæg aftrappes hvert år pr. 1. april med de generelle lønstigninger, der er sket pr. denne dato i det pågældende år samt med eventuelle generelle stigninger på andre tidspunkter, siden sidste reguleringstidspunkt. Ved dynamiske tillæg forstås uregulerede tillæg, der aftrappes med generelle lønstigninger af alle former for løndele. Ved avancement til stillinger i løngruppe 2 og 3 samt evt. højere stillinger sker der dog aftrapning med hele lønfremgangen på avancementstidspunktet. Det samme gør sig gældende ved personalelinjeskift.

§ 7. Rådighedstillæg til fuldmægtige

Der ydes et pensionsgivende rådighedstillæg på 32.200 kr. til fuldmægtige i løngruppe 1, som påtager sig rådighedsforpligtelse og forpligtelse til merarbejde på indtil 20 timer pr. kvartal.

§ 8. Pension

Ansættelsesmyndigheden indbetaler til CO10 Pension i PFA Pension et pensionsbidrag på 18 pct. af basislønnen, jf. §§ 3-5, varige tillæg, midlertidige tillæg og dynamiske tillæg. Den ansattes andel af pensionsbidraget anses at udgøre 1/3. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger herom.

Stk. 2. Der indbetales et pensionsbidrag på 18 pct. af rådighedstillægget efter § 7.

§ 9. Arbejdstid

De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

§ 10. Midlertidig tjeneste i højere stilling

En ansat, der konstitueres i en chefstilling i lønramme 35 eller højere lønramme, ydes funktionsvederlag efter den til enhver tid gældende aftale om funktionsvederlag til tjenestemænd.

§ 11. Friholdelsesaftale

Arbejdsstandsninger kan ikke omfatte ansatte, der er beskæftiget med toldkontrol.

§ 12. Ikrafttræden og opsigelse

Aftalen har virkning fra den 1. april 2011. Den kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2013. Samtidig ophæves organisationsaftale af 12. februar 2009 (Perst. nr. 011-09).

   
København, den 5. oktober 2011
 
   
CO10 - Centralorganisationen af 2010
Peter Ibsen
Dansk Told- og Skatteforbund
Jørn Rise
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
David Sembach Nielsen

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet

§ 1. Dækningsområde

Aftalen omfatter tjenestemænd i Skatteministeriets fuldmægtiglinje:

a) Fuldmægtige under uddannelse

b) Fuldmægtige

c) Specialkonsulenter

d) Chefkonsulenter

og tjenestemænd i Skatteministeriets assistentlinje:

a) Assistenter

b) Overassistenter

c) Konsulenter

d) Specialkonsulenter

e) Chefkonsulenter

Stk. 2. Aftalen omfatter ikke afdelingsledere samt stillinger i lønramme 37 og derover.

Stk. 3. Allerede ansatte på gammelt lønsystem, der genindtræder efter tjenestefrihed, overgår til aftalen efter bestemmelserne i bilag 2 i cirkulære af 5. januar 2006 (Perst nr. 002-06).

Stk. 4. Bestemmelserne i aftalen supplerer og erstatter bestemmelserne i lønjusteringsaftalen, klassificeringsaftaler, rammeaftalen om nye lønsystemer og andre lønaftaler. Klassificeringsaftalernes bestemmelser om afdelingsledere er dog fortsat gældende.

§ 2. Lønsystemet mv.

Bestemmelserne i §§ 2, 6 og 7 (lønsystemet, tillæg og rådighedstillæg til fuldmægtige) i organisationsaftalen for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet finder tilsvarende anvendelse for tjenestemænd.

Stk. 2. Løngruppe 2 - 3 er opdelt i to satser. Hovedstad dækker stedtillægsområde V og VI samt Roskilde kommune. Provins dækker stedtillægsområde II, III og IV.

§ 3. Løngruppe 1

Løngruppe 1 omfatter fuldmægtige, der har bestået SKAT’s interne grunduddannelse for fuldmægtige, den kommunale uddannelse (SKII), den skattefaglige diplomuddannelse, Diplom i Skat eller uddannelser svarende dertil. Gruppen omfatter endvidere ansatte med HA- eller HD-eksamen, der ansættes til arbejde, hvor de pågældendes uddannelse ikke er af afgørende betydning. Endelig indplaceres fuldmægtige, der optages til den interne grunduddannelse i fuldmægtigforløbet, i løngruppe 1, jf. stk. 3.

Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 1 udgør:

       
Basisløntrin
     
Trin 1
187.233 kr.
   
Trin 2
191.597 kr.
   
Trin 4
217.631 kr.
   
Trin 5
234.551 kr.
   
Trin 6
249.983 kr.
   
Trin 7
253.180 kr.
   
       

Basisløntrin 1, 2, 5 og 6 er 1-årige. Basisløntrin 4 er 2-årigt. Oprykning til højere basisløntrin kan ikke modregnes i eventuelle tillæg, jf. § 6 i organisationsaftalen.

Stk. 3. Fuldmægtige, der optages til den interne grunduddannelse i fuldmægtigforløbet i SKAT, aflønnes efter følgende bestemmelser:

     
1. og 2. år
80 pct. af lønnen på basisløntrin 1
 
3. og 4. år
90 pct. af lønnen på basisløntrin 1
 
     

Stk. 4. Allerede ansatte, der optages til den interne grunduddannelse i fuldmægtigforløbet i SKAT eller til den skattefaglig diplomuddannelse, bevarer som minimum deres hidtidige løn.

Stk. 5. Ansættelsesmyndigheden kan forhøje lønancienniteten, selvom den hidtidige beskæftigelse ikke kan medregnes i ancienniteten. Det forudsætter, at en konkret vurdering af den ansattes arbejdsmæssige erfaringer og kvalifikationer mv. set i relation til stillingen giver grundlag herfor.

§ 4. Løngruppe 2

Løngruppe 2 omfatter assistenter med faglig uddannelse/erhvervsuddannelse inden for kontorfaget eller tilsvarende kvalifikationer.

     
 
Provinsen
Hovedstaden
Basislønnen er:
195.000 kr.
203.000 kr.
     

§ 5. Løngruppe 3

Løngruppe 3 omfatter overassistenter. Indplacering i løngruppe 3 finder sted, når SKAT’s grunduddannelse er gennemført, eller den ansatte har opnået 10 års relevant erhvervserfaring. Endvidere er ansatte, der ved ansættelsen har erhvervet relevant erhvervserfaring, indplaceret i løngruppen.

       
   
Provinsen
Hovedstaden
Basislønnen er:
Sats I
209.000 kr.
217.000 kr.
 
Sats II
223.300 kr.
230.200 kr.
       

Stk. 2. Evt. indplacering i/oprykning til sats II sker i henhold til aftale mellem henholdsvis Skatteministeriet og Dansk Told & Skatteforbund.

Stk. 3. Oprykning fra sats I kan ikke modregnes i eventuelle tillæg, jf. § 6 i organisationsaftalen.

§ 6. Løngruppe 4

Løngruppe 4 omfatter konsulenter med en profil, der svarer til den til enhver tid gældende særlige profil for Skatteministeriets specialkonsulenter.

Basislønnen er: 242.000 kr.

§ 7. Løngruppe 5

Løngruppe 5 omfatter specialkonsulenter.

     
Basislønnen er:
Sats I
262.000 kr.
 
Sats II
285.500 kr.
     

Stk. 2. Indplacering sker på sats II, hvis andet ikke direkte aftales.

§ 8. Løngruppe 6

Løngruppe 6 omfatter chefkonsulenter.

     
Basisløninterval
Sats I
344.032 – 360.453 kr.
 
Sats II
370.306 – 390.012 kr.
     

Stk. 2. Evt. indplacering i/oprykning til sats II, samt ændret indplacering inden for det enkelte interval sker i henhold til aftale mellem henholdsvis Skatteministeriet og Dansk Told & Skatteforbund.

§ 9. Pension

Tjenestemandsansatte i Skatteministeriet med ret til tjenestemandspension er omfattet af aftale om pensionsforhold for tjenestemænd i ToldSkat, jf. bilag 1.

Stk. 2. Som udgangspunkt indbetales kun pensionsbidrag af varige, midlertidige og dynamiske tillæg efter § 6 i organisationsaftalen, der overstiger den tjenestemandspensionsgivende løn på den ansattes sluttrin efter § 2 i aftale af 2. juli 2004 om pensionsforhold for tjenestemænd i ToldSkat.

Stk. 3. Der indbetales et pensionsbidrag på 18 pct. af rådighedstillægget efter organisationsaftalens § 7, jf. § 8, stk. 2.

Stk. 4. Pensionsbidraget på 18 pct. indbetales af ansættelsesmyndigheden til COII Konto i PFA. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 5. Den supplerende pensionsordning er omfattet af bestemmelserne i aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg.

Cirkulærebemærkning til § 9:

I forbindelse med eventuelle overvejelser om indbetaling af pensionsbidrag af midlertidige tillæg og engangsvederlag til tjenestemænd, for hvem der ikke i forvejen er oprettet en forsikringsmæssig pensionsordning, henledes opmærksomheden på, at de hermed forbundne administrationsomkostninger – specielt for så vidt angår mindre og korterevarende tillæg – kan være relativt store i forhold til pensionsindbetalingens størrelse og dermed kan reducere pensionsordningens værdi uforholdsmæssigt.

§ 10. Ikrafttræden og opsigelse

Aftalen har virkning fra den 1. april 2011. Aftalen kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2013. Samtidig ophæves aftale om nyt lønsystem af 12. februar 2009 (Perst. nr. 011-09).

   
København, den 5. oktober 2011
 
   
Centralorganisationen af 2010
Peter Ibsen
Dansk Told- og Skatteforbund
Jørn Rise
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
David Sembach Nielsen


Bilag 1

Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd i ToldSkat

I henhold til § 3 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer aftales følgende:

§ 1. Dækningsområde

Aftalen omfatter tjenestemænd på nyt lønsystem i ToldSkat.

§ 2. Pensionsgivende skalatrinsforløb

De i § 1 omhandlede tjenestemænd optjener - i medfør af § 3, stk. 1, i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer - tjenestemandspensionsret efter det skalatrinsforløb, der fremgår af vedlagte bilag A.

Tjenestemænd, der følger andre skalatrinsforløb end de i bilag 1 nævnte, tillægges to ekstra pensionsskalatrin til det skalatrinsforløb eller pensionsskalatrin den enkelte tjenestemand på tidspunktet for implementering af denne aftale er indplaceret på, dog maksimalt til skalatrin 48.

De to ekstra skalatrin opnås, når den enkelte tjenestemand i 2 år har haft ret til tjenestemandspension fra det samme skalatrin, som den pågældende jf. ovenstående er indplaceret på, uanset om tiden helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på det hidtidige pensionsberettigende skalatrin er opnået, tillægges de to ekstra skalatrin fra denne aftales virkningstidspunkt.

Hvis en tjenestemand avancerer til højere stilling inden for eget ansættelsesområde herunder personalelinjeskift, opnås i pensionsmæssig henseende et ekstra skalatrin fra avancementstidspunktet, hvorefter den resterende del af pensionsskalaen forskydes med et skalatrin, jf. § 3, stk. 4-5 i aftalen af 19. december 2003.

§ 3. Ikrafttrædelse mv.

Denne aftale træder i kraft og har virkning fra 1. august 2004.

Stk. 2. For tjenestemænd, der er pensioneret inden for tidsrummet 1. april 2004 og indtil denne aftales virkningstidspunkt, og som på pensioneringstidspunktet opfyldte betingelserne for oprykning til højere skalatrin, omberegnes pensionen på grundlag heraf med virkning fra pensioneringstidspunktet.

Stk. 3. Denne aftale kan ikke opsiges uden sammenhæng med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer.

   
København, den 2. juli 2004
 
   
Dansk Told- og Skatteforbund
Jørn Rise
Statstjenestemændenes Centralorganisation II
Tommy Agerskov Thomsen
Told- og Skattestyrelsen
Søren Thomas
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Pia Staniok


Bilag A

Skalatrinsforløb

Nuværende stillingsbetegnelse/personale-gruppe
Lrm.
Sk.tr.
Tidspunkt
 
   
 
FULDMÆGTIG-FORLØBET:
   
 
 
   
 
Uddannelsesperiode:
   
 
Fuldmægtig
05
09
1. år
Fuldmægtig
06
11
2. år
Fuldmægtig
09
14
3. år
Fuldmægtig
09
14
4. år
Efter bestået uddannelse (rådighedstillæg lrm. 17-27):
   
 
Fuldmægtig
17
22
5. år
Fuldmægtig
21
26
6. år
Fuldmægtig
21
26
7. år
Fuldmægtig
21
28
8. år
Fuldmægtig
21
28
9. år
Fuldmægtig
21
30
10. år
Fuldmægtig
21
30
11. år
Fuldmægtig
21
32
12. år
Fuldmægtig
21
32
13. år
Fuldmægtig
21
32
14. år
Vurdering (ved udgangen af det 14. år):
   
 
Fuldmægtig
24
34
15. år
Fuldmægtig
24
34
16. år
Fuldmægtig
24
36
17. år og fremefter
DOG vurdering og typisk oprykning førstkommende 1. oktober efter oprykningen til lrm. 24:
   
 
Fuldmægtig
27
35
15. år (delvist eller helt 16. år)
Fuldmægtig
27
35
16. år (delvist eller helt 17. år)
Fuldmægtig
27
37
17. år (delvist eller helt 18. år)
Fuldmægtig
27
37
18. år (delvist eller helt 19. år)
Fuldmægtig
27
39
19. år (delvist eller helt 20. år) og fremefter
Skyggeforløb - pension:
   
 
2 år på sk.tr. 39 medfører pension efter sk.tr. 41
   
 
 
   
 
Avancementsstillinger efter eller på varierende
tidspunkter i ovennævnte forløb:
   
Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler
Specialkonsulent
30
39
1. år
Specialkonsulent
30
39
2. år
Specialkonsulent
30
41
3. år
Specialkonsulent
30
41
4. år
Specialkonsulent
30
43
5. år og fremover
Skyggeforløb - pension:
   
 
2 år på sk.tr. 43 medfører pension efter sk.tr. 45
   
 
Evt.:
   
Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. Indplaceringsregler
Specialkonsulent
31
40
1. år
Specialkonsulent
31
40
2. år
Specialkonsulent
31
42
3. år
Specialkonsulent
31
42
4. år
Specialkonsulent
31
44
5. år og fremover
Skyggeforløb - pension:
   
 
2 år på sk.tr. 44 medfører pension efter sk.tr. 46
   
 
Evt.:
   
Evt. 1. år på højere trin, jf. alm. Indplaceringsregler
Specialkonsulent
32
43
1. år
Specialkonsulent
32
43
2. år
Specialkonsulent
32
45
3. år og fremover
Skyggeforløb - pension:
   
 
2 år på sk.tr. 45 medfører pension efter sk.tr. 47
   
 
Evt.:
   
 
Specialkonsulent
33
46
1. år og fremover
Skyggeforløb - pension:
   
 
2 år på sk.tr. 46 medfører pension efter sk.tr. 48
   
 
Evt.:
   
 
Specialkonsulent
34
47
1. år og fremover
Skyggeforløb - pension:
   
 
2 år på sk.tr. 47 medfører pension efter sk.tr. 48
   
 
Evt.:
   
 
Specialkonsulent eller anden stillingsbetegnelse
35
48
1. år og fremover
Pension efter sk.tr. 48
   
 
Evt.:
   
 
Chefkonsulent eller anden stillingsbetegnelse
36
49
1. år og fremover
Pension efter sk.tr. 49
   
 
 
   
 
ASSISTENT-FORLØBET:
   
 
Assistent
09
14
1. år
Assistent
09
15
2. år
Assistent
09
16
3. år
Assistent
09
17
4. år
Assistent
09
18
5. år
Assistent
09
18
6. år
Assistent
09
18
7. år
Assistent
09
18
8. år
Overassistent
14
19
9. år
Overassistent
14
19
10. år
Overassistent
14
21
11. år
Overassistent
14
21
12. år
Overassistent
14
22
13. år
Overassistent
14
22
14. år
Overassistent
14
23
15. år
Overassistent
14
23
16. år
Vurdering (ved udgangen af det 16. år):
   
 
Overassistent
17
25
17. år
Overassistent
17
25
18. år
Overassistent
17
26
19. år og fremefter
DOG vurdering og typisk udnævnelse førstkommende 1. oktober efter oprykningen til lrm. 17:
   
 
 
Konsulent
20
27
17. år (delvist eller helt 18. år)
Konsulent
20
27
18. år (delvist eller helt 19. år)
Konsulent
20
29
19. år (delvist eller helt 20. år)
Konsulent
20
29
20. år (delvist eller helt 21. år)
Konsulent
20
31
21. år (delvist eller helt 22. år)
Konsulent
20
31
22. år (delvist eller helt 23 år)
Konsulent
"20"
33
23. år (delvist eller helt 24. år) og fremefter
Skyggeforløb - pension:
   
 
2 år på sk.tr. 33 medfører pension efter sk.tr. 35
   
 
 
   
 
Avancementsstillinger efter eller på varierende
tidspunkter i ovennævnte forløb:
   
Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler
Konsulent
24
30
1. år
Konsulent
24
30
2. år
Konsulent
24
32
3. år
Konsulent
24
32
4. år
Konsulent
24
34
5. år
Konsulent
24
34
6. år
Konsulent
24
36
7. år og fremover
Skyggeforløb - pension:
   
 
2 år på sk.tr. 36 medfører pension efter sk.tr. 38
   
 
Evt.:
   
Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler
Konsulent
25
31
1. år
Konsulent
25
31
2. år
Konsulent
25
33
3. år
Konsulent
25
33
4. år
Konsulent
25
35
5. år
Konsulent
25
35
6.år
Konsulent
25
37
7. år og fremover
Skyggeforløb - pension:
   
 
2 år på sk.tr. 37 medfører pension efter sk.tr. 39
   
 
Evt.:
   
Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler
Konsulent
26
32
1. år
Konsulent
26
32
2. år
Konsulent
26
34
3. år
Konsulent
26
34
4. år
Konsulent
26
36
5. år
Konsulent
26
36
6. år
Konsulent
26
38
7. år og fremover
Skyggeforløb - pension:
   
 
2 år på sk.tr. 38 medfører pension efter sk.tr. 40
   
 
Evt.:
   
Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. Indplaceringsregler
Specialkonsulent
30
39
1. år
Specialkonsulent
30
39
2. år
Specialkonsulent
30
41
3. år
Specialkonsulent
30
41
4. år
Specialkonsulent
30
43
5. år og fremover
Skyggeforløb - pension:
   
 
2 år på sk.tr. 43 medfører pension efter sk.tr. 45
   
 
Evt.:
   
Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler
Specialkonsulent
31
40
1. år
Specialkonsulent
31
40
2. år
Specialkonsulent
31
42
3. år
Specialkonsulent
31
42
4. år
Specialkonsulent
31
44
5. år og fremover
Skyggeforløb - pension:
   
 
2 år på sk.tr. 44 medfører pension efter sk.tr. 46
   
 
Evt.:
   
Evt. 1. år på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler
Specialkonsulent
32
43
1. år
Specialkonsulent
32
43
2. år
Specialkonsulent
32
45
3. år og fremover
Skyggeforløb - pension:
   
 
2 år på sk.tr. 45 medfører pension efter sk.tr. 47
   
 
Evt.:
   
 
Specialkonsulent
33
46
1. år og fremover
Skyggeforløb - pension:
   
 
2 år på sk.tr. 46 medfører pension efter sk.tr. 48
   
 
Evt.:
   
 
Specialkonsulent
34
47
1. år og fremover
Skyggeforløb - pension:
   
 
2 år på sk.tr. 47 medfører pension efter sk.tr. 48
   
 
Evt.:
   
 
Specialkonsulent eller anden stillingsbetegnelse
35
48
1. år og fremover
Pension efter sk.tr. 48
   
 
Evt.:
   
 
Chefkonsulent eller anden stillingsbetegnelse
36
49
1. år og fremover
Pension efter sk.tr. 49
   
 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 050-11