Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2012 af satserne efter følgende love:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 14. juni 2011.

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009.

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 19. august 2010.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 19. august 2010.

5) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009.

6) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011.

7) Lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de 7 nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2012, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 93 af 16. november 2010 om regulering pr. 1. januar 2011 af satser på Socialministeriets område og vejledning nr. 89 af 2. november 2010 om regulering pr. 1. januar 2011 af satser efter lov om social pension m.v.

Social- og Integrationsministeriet, den 25. oktober 2011

P.M.V.
Jesper Zwisler

/ Dorte Bech Vizard


Bilag 1

 
Indholdsfortegnelse
   
       
 
Lov om individuel boligstøtte
 
TABEL
1:
Individuel boligstøtte – boligydelse
 
TABEL
2:
Individuel boligstøtte – boligsikring
 
TABEL
3:
Individuel boligstøtte – diverse satser
       
 
Lov om aktiv socialpolitik
 
TABEL
4:
Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
       
 
Lov om social pension – førtidspension
 
TABEL
5:
Førtidspension
 
TABEL
6:
Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
 
TABEL
7:
Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP
       
 
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003
 
TABEL
8:
Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
 
TABEL
9:
Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
 
TABEL
10:
Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
 
TABEL
11:
Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP
       
 
Lov om social pension – folkepension
 
TABEL
12:
Folkepension
 
TABEL
13:
Folkepension – varmetillæg
 
TABEL
14:
Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
 
TABEL
15:
Folkepension – fradragsbeløb og nedsættelse
 
TABEL
16:
Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent
       
 
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
 
TABEL
17:
Børnetilskud
 
TABEL
18:
Børnebidrag
       
 
Lov om social service
 
TABEL
19:
Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
 
TABEL
20:
Social service – børn og unge, døgnophold
 
TABEL
21:
Social service – personlig og praktisk hjælp, ledsagelse
 
TABEL
22:
Social service – voksne, botilbud
 
TABEL
23:
Social service – hjælpemidler og biler
 
TABEL
24:
Social service – den centrale refusionsordning
 
TABEL
25:
Social service – kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner
       
Lov om friplejeboliger
 
 
TABEL
26:
Takster for serviceydelser
 
Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer
TABEL
27:
Sats-tabeller
     
 
Sats-tabeller
   
TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
20.300
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
759.800
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.519.600
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
77,50
 
- varmt vand
24,50
 
- elforbrug
58,50
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
13,00
 
- vandafledningsafgift
18,75
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
58,50
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
29,00
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
29,75
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
81.000
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)
11.600
9.
Tillægget til boligudgiften (lov § 21, stk.1, 1. pkt.)
6.100
10.
Indkomstgrænse (lov § 21, stk. 1, 1. pkt.)
144.300
11.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 21, stk. 1, 2. pkt.)
38.000
12.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 21, stk. 2)
15.300
13.
Maksimal årlig boligydelse (lov § 23, stk. 1)
42.720
14.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
26.900
15.
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
14.244
16.
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
3.132
17.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
24.300
18.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
1.056

TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring

 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
18.800
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
702.700
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.405.500
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
71,75
 
- varmt vand
22,75
 
- elforbrug
54,00
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
12,00
 
- vandafledningsafgift
17,25
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4)
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
54,00
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
27,00
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
27,50
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
74.900
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk. 1, nr. 4)
10.800
9.
Indkomstgrænse (lov § 22, stk. 1, 1. pkt.)
133.500
10.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 22, stk. 1, 2. pkt.)
35.200
11.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 22, stk. 2)
22.500
12.
Maksimal årlig boligsikring (lov § 23, stk. 1)
39.516
13.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
24.900
14.
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
13.176
15.
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
2.904
16.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
22.500
17.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
972

TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser

 
kr. årlig
pct.
1.
Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)
   
 
- lejligheder
216.241
-
 
- enkeltværelser
146.740
-
 
- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn
38.000
-
2.
Kompensationsordning1)
167.200
-
3.
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 1993 2)
219.700
-
4.
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)
12.300
-
5.
Opregulering af personlig indkomst (lov § 8, stk. 2)
   
 
- Modtagere af folkepension eller førtidspension
-
2,9
 
- Andre
-
3,0
1)
Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.
2)
Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.
3)
Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp

 
kr.
Ydelser (lov § 85 a) 1)
 
1.
Engangsbeløb ved årsindtægt under kr. 221.317
13.443
2.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 221.317 – 235.149
12.098
3.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 235.150 – 248.981
10.754
4.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 248.982 – 262.813
9.408
5.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 262.814 – 276.645
8.064
6.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 276.646 – 290.477
6.722
7.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 290.478 – 304.309
5.378
8.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 304.310 – 318.141
4.033
9.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 318.142 – 331.973
2.688
10.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 331.974 – 345.805
1.344
Beregningsgrundlag (lov § 85 a) 1)
11.
I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over
138.320
1)
Jf. bkg. nr. 200 af 22. marts 2000.
 

TABEL 5: Førtidspension

 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
204.900
17.075
2.
Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
174.168
14.514

TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse

   
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget
1.
Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 9)
174.168
-
2.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
343.000
-
3.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
226.900
-
4.
Fradrag, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
69.800
-
5.
Fradrag, gifte/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
110.600
-
Nedsættelse
6.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 32 c, stk. 1)
-
30
7.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension, (lov § 32 c, stk. 1)
 
 
15
Minimumsbeløb
8.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen, (lov § 32 c, stk. 2)
5.124
-
9.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen, (lov § 32 c, stk. 2)
4.356
-

TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP 1)

 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)
1.080
90
2.
Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 a)
2.160
180
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)
1.884
157
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 b)
3.768
314
1)
ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg

 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 1)
68.556
5.713
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
71.196
5.933
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
34.416
2.868
4.
Invaliditetsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 7)
33.336
2.778
5.
Invaliditetsydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 8)
33.552
2.796
6.
Erhvervsudygtighedsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 9)
46.008
3.834
7.
Førtidsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 10)
17.436
1.453
8.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
15.900
1.325
9.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.)
33.336
2.778
10.
Bistandstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 12)
34.836
2.903
11.
Plejetillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 13)
69.516
5.793
12.
Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 61)
37.824
3.152
13.
Ægteskabstillæg1)
9.084
757
14.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 29,4 pct., enlige (lov § 62)
59
-
15.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 29,4 pct., andre (lov § 62)
34
-
16.
Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 14)
77.700
-
1)
Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg

 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 1)
6.750 kr.
4.500 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 1)
2.
¾ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(6.751-13.900 kr.)
(4.501-13.900 kr.)
3.
½ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(13.901-18.300 kr.)
(13.901-18.300 kr.)
4.
¼ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(18.301-22.700 kr.)
(18.301-22.700 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
6.800
6.800
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)2)
262,50 øre
262,50 øre
1)
Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1437 af 13. december 2006.
2)
Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august 2006.

TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse

 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget
1.
Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
291.200
-
2.
Fradrag ved grundbeløb, gift (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
197.600
-
3.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 48, stk. 1, nr. 4)
201.100
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
64.300
-
5.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
128.900
-
6.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
18.500
-
7.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
36.600
-
Nedsættelse
8.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 1)
-
60
9.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
 
30,9
10.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
16
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
32
12.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 29, stk. 2)
 
32
13.
Personlig tillægspct., gift/samlevende, nedsættelse for hver 923 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
14.
Personlig tillægspct., enlig, nedsættelse for hver 458 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
15.
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) (lov § 29, stk. 4)
1.716
-
       

TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP1)

 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 32)
1.080
90
2.
Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 32)
2.160
180
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33)
1.884
157
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (lov § 33)
3.768
314
1)
ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

TABEL 12: Folkepension

 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)
68.556
5.713
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
71.196
5.933
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
34.416
2.868
4.
Den supplerende pensionsydelse (lov § 72 d, stk. 1)
11.200
-
5.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 29,4 pct., enlige (lov § 72c)
59
-
6.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 29,4 pct., andre (lov § 72c)
34
-
7.
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse(lov § 49, stk. 1, nr. 7)
77.700
-

TABEL 13: Folkepension – varmetillæg

 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 14, stk. 1) 1)
6.750 kr.
4.500 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 14, stk. 1) 1)
2.
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(6.751-13.900 kr.)
(4.501-13.900 kr.)
3.
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(13.901-18.300 kr.)
(13.901-18.300 kr.)
4.
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(18.301-22.700 kr.)
(18.301-22.700 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
6.800
6.800
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)2)
262,50 øre
262,50 øre
1)
Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1438 af 13. december 2006.
2)
Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august 2006.

TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser

 
kr. årlig
kr. mdl.
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)
1.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år
1.224
102
2.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år
2.652
221
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)
3.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år
3.744
312
4.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år
5.364
447
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (lov § 69, stk. 3) 1)
5.
Opsættelse 1/2 år
3.432
286
6.
Opsættelse 1 år
6.852
571
7.
Opsættelse 1 1/2 år
10.284
857
8.
Opsættelse 2 år
13.716
1.143
9.
Opsættelse 2 1/2 år
17.136
1.428
10.
Opsættelse 3 år
20.568
1.714
Diverse tillæg
11.
Invaliditetstillæg (lov § 71)
7.380
615
12.
Husligt bistandstillæg (lov § 72)
12.324
1.027
13.
Ægteskabstillæg2)
9.084
757
1)
Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.
2)
Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb1) og nedsættelse

 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb
1.
Fradrag ved grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 2)
291.200
-
2.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 49, stk. 1, nr. 4)
201.100
-
3.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
64.300
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
128.900
-
5.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
18.500
-
6.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
36.600
-
7.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov § 72 d, stk. 3)
18.500
-
8.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov § 72 d, stk. 3)
36.600
-
Nedsættelse
9.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 1)
-
30
10.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)
-
30,9
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
16
12.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
13.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
14.
Personlig tillægspct., gift/samlevende, nedsættelse for hver 923 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
15.
Personlig tillægspct., enlig, nedsættelse for hver 458 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
16.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, 1/40 af grundbeløb (lov § 31, stk. 4)
1.716
-
17.
Minimumsbeløb for den suppl. pensionsydelse, pr. pensionist (lov § 72 d, stk. 6)
200
-
1)
Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 30.000 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.

TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent1)

År/Må.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
65
220
219
218
217
217
216
215
214
214
213
212
211
 
66
211
210
209
208
208
207
206
205
205
204
203
202
 
67
202
201
200
199
199
198
197
196
196
195
194
193
 
68
193
192
191
190
190
189
188
188
187
186
185
185
 
69
184
183
182
182
181
180
179
179
178
177
177
176
 
70
175
174
174
173
172
172
171
170
169
169
168
167
 
71
167
166
165
164
164
163
162
162
161
160
159
159
 
72
158
157
157
156
155
155
154
153
153
152
151
151
 
73
150
149
149
148
147
147
146
146
145
144
144
143
 
74
142
142
141
140
140
139
138
138
137
137
136
135
 
75
135
134
133
133
132
132
131
130
130
129
128
128
 
76
127
127
126
125
125
124
124
123
122
122
121
121
 
77
120
119
119
118
118
117
117
116
115
115
114
114
 
78
113
113
112
111
111
110
110
109
109
108
108
107
 
79
107
106
106
105
105
104
104
103
103
102
102
101
 
80
101
                       
1)
Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2009/2010 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i 2012. Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens § 15 e, stk. 4, og § 9 i bkg. nr. 350 af 17. maj 2004.

TABEL 17: Børnetilskud

   
kr. årligt
kr. kvartal
kr. én gang
1.
Ordinært børnetilskud (lov § 2)
5.104
1.276
-
2.
Ekstra børnetilskud (lov § 3)
5.200
1.300
-
3.
Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 3)
13.044
3.261
-
4.
Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 5)
1.692
423
-
5.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov § 4, stk. 2)
26.088
6.522
-
6.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov § 4, stk. 4)
3.384
846
-
7.
Flerbørnstilskud (lov § 10a)
8.412
2.103
-
8.
Adoptionstilskud (lov § 10b)
-
-
48.458
9.
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov § 10c, stk.1)
6.696
1.674
-
10.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov § 10c, stk. 5)
134.100
-
-
11.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (lov § 10c, stk. 6)
201.100
 -
-

TABEL 18: Børnebidrag

   
kr. årligt
kr. halvår
kr. måned
kr. én gang
1.
Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov § 14)
13.044
6.522
1.087
-
2.
Normalbidrag til børn, tillæg (lov § 14)
1.692
846
141
-
3.
Normalbidrag ved fødsel (lov § 15)
-
-
-
746
4.
Normalbidrag omkring fødsel (lov § 15)
-
-
1.301
           

TABEL 19: Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse

     
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
 
Merudgiftsydelse
 
1.
Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov § 41, stk. 2)
-
2.912
-
 
2.
Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov § 41, stk. 3)
-
364
-
 
3.
Minimum, merudgifter (lov § 41, stk. 3)
4.368
-
-
 
Tabt arbejdsfortjeneste (lov § 42, stk. 2) 1)
 
4.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering
-
-
2,9
 
5.
Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse
-
-
1,0
 
6.
Ophørstillæg, pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Tillæg efter § 12 i bek. indgår ikke i beregningsgrundlaget.
-
-
12,5
 
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov § 42)
 
7.
Loft over beregningsgrundlag
-
20.241
-
 
Ledsagelse (lov § 45, stk. 5)
 
8.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
797
-
-
 
Hjemmetræning, træningsredskaber mv. (lov § 32, stk. 8)
 
9.
Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber mv. maksimum
560.528
   
 
1) Jf. §§ 12 - 14 i bkg. nr. 347 af 18. april 2011.
   
 

TABEL 20: Social service – børn og unge1), døgnophold

     
kr. årlig
kr. døgn
 
Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 142, stk. 10) 2)
 
1.
Under 10 år, pr. barn
-
164
 
2.
Over 10 år, pr. barn
-
174
 
3.
For 3. og 4. barn/ung uanset alder
-
152
 
Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov § 159) 3)
 
4.
Indtægtsgrænse
123.700
-
 
5.
Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag4))
24.560
-
 
6.
Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag4))
49.120
-
 
1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 3.
2) Jf. bkg. nr. 1234 af 12. december 2008.
3) Jf. bkg. nr. 498 af 25. maj 2011.
4) Jf. § 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lbk. nr. 439 af 14. maj 2009.
   

TABEL 21: Social service – personlig og praktisk hjælp og madservice

Madservice (lov §§ 83, 161, stk. 4, bkg. nr. 668, § 1, stk. 3 og 4)
       
kr.
hovedret
1.
Regulering af den maksimale egenbetaling for mindst ét dagligt måltid mad i form af en hovedret for modtagere af madservice, som er omfattet af frit valg af leverandør efter service-lovens §§ 91 og 92.
   
47
   
kr. årlig
kr. mdl.
kr. time.
2.
Regulering af den maksimale egenbetaling for madserviceordninger for beboere i plejebolig og plejehjem, botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service og lignende boligenheder, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale.
-
3.262
-
Midlertidig personlig og praktisk hjælp mv. (lov §§ 83, 84 og 161) 1) 2) 3)
3.
Fradragsbeløb, enlige
138.600
-
-
4.
Fradragsbeløb, ægtepar
208.200
-
-
5.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige
39.132
-
-
6.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar
13.044
-
-
7.
Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag
-
-
0,00
8.
Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag
-
-
3,00
9.
Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401
-
-
1,00
10.
Maksimal betaling
-
-
121.00
Ledsagelse (lov § 97, stk. 7)
11.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
797
-
-
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov § 118, stk. 2)
12.
Løn
-
20.241
-
Pasning af døende (lov §§ 119, 120 og 121)
13.
Plejevederlag, maksimum (lov § 120, stk. 1)
-
-
159,73
14.
Basisbeløb (lov § 120, stk. 2)
-
13.987
-
1) Jf. bkg. nr. 668 af 22. juni 2010.
2) Kommunen kan selv afgøre, om den vil opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp efter § 83.
3)Hvis betalingen for hjælp efter § 84 udgør mindre end 70 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet.
 

TABEL 22: Social service – voksne, botilbud

     
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
 
Betaling ved botilbud (lov § 163) 1) 2)
 
1.
Betalingsandel i procent af boligomkostninger
-
-
10
 
2.
Betalingsandel i procent af indkomst op til 182.500 kr.
-
-
10
 
3.
Betalingsandel i procent af indkomst over 182.500 kr.
-
-
20
 
4.
Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister
39.700
-
-
 
5.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 167.100 kr.
500
-
-
 
6.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 167.100 kr.
1.000
-
-
 
7.
1 pct. nedsættelse af 25 pct. -rabatten
4.622
-
-
 
1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger, jf. bkg. nr. 1385 af 12. december 2006 om plejehjem og beskyttede boliger, senest ændret ved bkg. nr. 1331 af 15. december 2009.
2) Jf. bkg. nr. 1387 af 12. december 2006, senest ændret ved bkg. nr. 1065 af 11. november 2009.
   

TABEL 23: Social service – hjælpemidler og biler

     
kr. årlig
kr. én gang
 
Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 112, stk. 5 og 7) 1)
 
1.
Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling
-
800
 
2.
Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling
-
430
 
3.
Almindeligt fodtøj, tilskud
-
1.310
 
4.
Høreapparat, maksimalt tilskud
-
5.607
 
Prisliste fra Kennedy Centret (lov § 112, stk. 7) 1)2)
 
5.
Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige
-
950
 
6.
Natkikkert
-
4.500
 
7.
Lupbriller
-
4.000
 
8.
Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer
-
7.000
 
9.
Brilleglas og stel, almindelige styrker
-
3.300
 
10.
Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker
-
4.700
 
11.
Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende
-
1.900
 
12.
Medicinske filterglas med styrke
-
4.100
 
13.
Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)
-
4.000
 
14.
Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)
-
6.140
 
15.
Akryløjenproteser
-
8.300
 
Støtte til køb af bil (lov § 114, stk. 2 og 4) 4)
 
16.
Bilstøtte, lån, max
-
168.000
 
17.
Bilstøtte, indkomstgrundlag
201.000
-
 
18.
Bilstøtte, automatgear
-
23.389
 
1) Jf. bkg. nr. 743 af 27. juni 2011.
2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside www.kennedy.dk.)
3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.
4) Jf. bkg. nr. 1043 af 1. september 2010.
   

TABEL 24: Social service – den centrale refusionsordning

   
pct.
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)
1.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 950.000 kr. årligt
0
2.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 950.000 til 1.769.999 kr. årligt
25
3.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.770.000 kr. årligt
50
1) Jf. bkg. nr. 1019 af 10. oktober 2006.
 

TABEL 25: Social service – kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner

 
kr. årligt
1.
Takst for 14-17-åriges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner1)
1.310.689
1) Jf. bkg. nr.1093 af 21. september 2010.
 

TABEL 26: Friplejeboligloven – takster for serviceydelser note1)

     
kr. pr. døgn
kr. pr. time
 
1.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
282
-
 
2.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- 35 - 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
861
-
 
3.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
1.860
-
 
4.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Indirekte omkostninger pr. lejer: Maksimumbeløb
172
-
 
5.
Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service § 85
-
334
 
6.
Træning i henhold til lov om social service § 86
-
335
 
7.
Ledsagelse i henhold til lov om social service § 97
-
330
 
8.
Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service § 98
-
281
 
9.
Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service § 102
-
391
 
1) Jf. bkg. nr. 751 af 03. juli 2008.
   
   

TABEL 27: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer1)2)

 
Skalatrin – kr. årligt (netto)
Skalatrin – kr. månedligt (netto)
Omregningsfaktor
Omregning uden for begrænset fart – med sømandsskattefradrag3)
   
4)
   
4)
   
4)
Omregning begrænset fart – uden sømandsskattefradrag5)
   
4)
   
4)
   
4)
1)Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på det sociale område: § 32, stk. 5, § 36, stk. 2, § 42, stk. 2, § 79, stk. 3, § 114, stk. 3, § 159, § 160, § 161, stk. 1, § 163, stk. 3, § 192 og § 196, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011.
2)Jf. bilag 1 til bkg. nr. 356 af 27. april 2011 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.
3)Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.
4)Da Social- og Integrationsministeriet ikke er i besiddelse af tallene på nuværende tidspunkt, vil taksterne blive udsendt i en vejledning om ændring af denne vejledning inden udgangen af 2011.
5)Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler i begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.