Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 133 som nyt nr.:

»133 a. 4-MEC (alle isomererne 2-, 3- og 4-methyl-N-ethylcathinon).«

2. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 163 som nyt nr.:

»163 a. MPPP (alle isomererne 2-, 3- og 4-methyl-α-pyrrolidinopropiophenon).«

3. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 167 som nyt nr.:

»167 a. N-ethylbuphedron (2-ethylamino-1-phenylbutan-1-on).«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. oktober 2011.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 12. oktober 2011

Astrid Krag

/ Lars Petersen