Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om brugen af røntgenstråler m.v.

Herved bekendtgøres lov nr. 147 af 15. april 1930 om brugen af røntgenstråler m.v. med de ændringer, der følger af lov nr. 213 af 4. juni 1965, lov nr. 368 af 6. juni 1991 og lov nr. 369 af 6. juni 1991.

§ 1. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at udfærdige reglement for afskærmning og drift af anlæg til frembringelse af røntgenstråler, hvori der kan fastsættes regler for:

a) Forpligtelse til anmeldelse for Sundhedsstyrelsen af de ved denne lovs ikrafttræden bestående anlæg, af nyanlæg og af ændringer af ældre anlæg samt forpligtelse til at give Sundhedsstyrelsen eller dennes befuldmægtigede adgang til at undersøge anlæggene og de lokaler, hvori anlæggene er installeret.

b) Sikkerhedsforanstaltninger, der bliver at iagttage ved sådanne anlægs afskærmning og drift.

c) Undersøgelse af og tilsyn med anlæggene. Udgifterne herved bæres af ejerne af anlæggene efter nærmere af ministeren for sundhed og forebyggelse fastsatte regler.

§ 2. For så vidt angår anvendelse af radium og højfrekvente strømme i lægevidenskabeligt øjemed, bemyndiges ministeren for sundhed og forebyggelse ligeledes til at udfærdige reglement under hensyntagen til de særlige forhold, der på disse områder gør sig gældende.

§ 3. Tilsynet med overholdelsen af de i denne lov givne bestemmelser samt de i henhold til samme udstedte reglementer påhviler Sundhedsstyrelsen.

Stk. 2. Til at bistå Sundhedsstyrelsen med det ovennævnte tilsyn kan der af ministeren for sundhed og forebyggelse tilforordnes en eller flere sagkyndige samt fornøden medhjælp for disse.

Stk. 3. Den eller de sagkyndige udnævnes af ministeren for sundhed og forebyggelse for et tidsrum af indtil 6 år ad gangen og oppebærer et vederlag, der fastsættes på de årlige finanslove.

§ 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om uddannelseskrav til personer, der skal udføre arbejder ved røntgenanlæg.

§ 5. Alle anlæg, der består ved den første udfærdigelse af reglement i henhold til lovens §§ 1 og 2, skal inden et år efter udstedelsen af det dem vedrørende reglement være bragt i overensstemmelse med dettes regler.

Stk. 2. Dispensation fra denne bestemmelse såvel som dispensation fra reglerne i de udstedte reglementer kan gives af ministeren for sundhed og forebyggelse efter indhentet erklæring fra Sundhedsstyrelsen. På visse særligt angivne områder kan ministeren for sundhed og forebyggelse give Sundhedsstyrelsen dispensationsmyndighed.

§ 6. Opstår der uoverensstemmelse mellem tilsynet i henhold til § 3 og ejeren, kan sagen indankes for ministeren for sundhed og forebyggelse.

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lov og i de i henhold til §§ 1 og 2 udstedte reglementer samt af de i medfør af § 5 trufne bestemmelser straffes med bøder.

§ 8. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 29. november 2011

Astrid Krag

/ Mette Øhlenschlæger