Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner1)

I medfør af § 46 a, stk. 5, i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på kommunalbestyrelsens udarbejdelse af kommunale handleplaner og fastsætter krav til handleplanernes indhold, herunder forholdet til forvaltningsplaner mv. for offentligt ejede arealer og kommunale vandhandleplaner, og tilvejebringelse. Den kommunale handleplan efter lovens § 46 a benævnes herefter som den kommunale Natura 2000-handleplan eller handleplanen.

Indholdet af den kommunale Natura 2000-handleplan

§ 2. Kommunalbestyrelsen udmønter for hver planperiode den statslige Natura 2000-plan i konkrete handleplaner i overensstemmelse med reglerne i lovens § 46 a, stk. 1-3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udarbejder en handleplan for hvert Natura 2000-område inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet.

Stk. 3. Handleplanen skal ikke omfatte

1) skovbevoksede, fredskovspligtige arealer, som er omfattet af bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning,

2) offentligt ejede arealer, når der for sådanne arealer foreligger forvaltningsplaner, driftsplaner mv. for forvaltningsindsatsen, der er i overensstemmelse med de i Natura 2000-planen fastsatte mål for naturtilstanden, og

3) indsats til forbedring af vandkvaliteten i større søer, vandløb, fjorde og kystvande, jf. § 6, stk. 2.

§ 3. Den kommunale Natura 2000-handleplan skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.

Stk. 2. Angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter skal ske i lyset af Natura 2000-planens målsætninger og identifikation af trusler og under respekt af Natura 2000-planens indsatsprogram. For de naturtyper og arter, for hvilke der er fastsat kriterier for inddeling i tilstandsklasser i bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder, skal målene være beskrevet i overensstemmelse med dette tilstandsvurderingssystem.

Stk. 3. Handleplanen skal indeholde en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er realiseret.

§ 4. Miljøministeren kan efter forhandling med de berørte myndigheder bestemme, at en kommunal Natura 2000-handleplan sammen med andre kommunale handleplaner, tilsvarende planer tilvejebragt efter anden lovgivning og driftsplaner mv. for offentligt ejede arealer skal indgå i en sammenfattende plan for et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Stk. 2. Miljøministeren kan stille krav med henblik på at sikre, at den sammenfattende plan udmønter Natura 2000-planens indsatsprogram for det pågældende område, samt fastlægge proceduren for dens tilvejebringelse, herunder bestemme, hvem der har initiativpligten.

Stk. 3. Miljøministerens beslutninger efter stk. 1 og stk. 2 berører ikke de enkelte myndigheders beslutningskompetence vedrørende de enkelte handleplaner mv.

§ 5. Hvis Naturstyrelsen bliver opmærksom på fejl i datagrundlaget i den statslige Natura 2000-plan af betydning for den fastlagte indsats, underretter Naturstyrelsen de pågældende kommunalbestyrelser om, hvilken betydning dette får i forhold til Natura 2000-planens indsatsprogram.

Forholdet til forvaltningsplaner mv. for offentligt ejede arealer

§ 6. Såfremt en offentlig myndighed som grundejer beslutter selv at udarbejde forvaltningsplaner, driftsplaner mv. i overensstemmelse med Natura 2000-planen, jf. § 2, stk. 3, nr. 2, skal dette meddeles de berørte kommuner senest samtidig med, at høringsfristen for den offentlige høring af forslag til Natura 2000-plan udløber.

Stk. 2. Et resumé af den enkelte plan med beskrivelse af forvaltningsindsatsen indsendes til de berørte kommuner senest 9 måneder efter Natura 2000-planens offentliggørelse.

Forholdet til de kommunale vandhandleplaner

§ 7. De kommunale Natura 2000-handleplaner skal i samspil med de kommunale handleplaner til udmøntning af den statslige vandplan realisere Natura 2000-planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem.

Stk. 2. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner.

Tilvejebringelse af den kommunale Natura 2000-handleplan

§ 8. Kommunalbestyrelsen inddrager offentligheden i forbindelse med udarbejdelse af den kommunale Natura 2000-handleplan efter reglerne i lovens § 46 b.

Stk. 2. Forud for offentliggørelse af forslag til handleplan skal kommunalbestyrelsen inddrage Transportministeriet, for så vidt angår handleplaner, der berører den kystnære del af vanddistriktet.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. december 2011.

Miljøministeriet, den 25. november 2011

Ida Auken

/ Agnete Thomsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368.