Sagsforløb 2011/1 BF 1
Den fulde tekst

Fremsat den 12. oktober 2011 af Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL).

Forslag til folketingsbeslutning

om et mindretals adgang til at kræve igangsættelse af en uafhængig kommissionsundersøgelse

Folketinget pålægger regeringen at fremlægge et lovforslag, der giver mulighed for, at et mindretal på 2/5 af Folketingets medlemmer kan kræve igangsættelse af en uafhængig kommissionsundersøgelse.

Bemærkninger til forslaget

I løbet af de 10 år under VKO-flertallet så vi, hvordan regeringen og Dansk Folkeparti undergravede Folketingets kontrol med regeringen og dens magtudøvelse. Frem til regeringsskiftet i 2001 var det helt normalt, at der jævnligt blev nedsat uvildige undersøgelseskommissioner for at få klarlagt, om ministre og embedsmænd fulgte reglerne. Det blev set som en integreret del af Folketingets løbende kontrol med regeringen. I 1990'erne blev der både under Poul Schlüter og under Poul Nyrup Rasmussen iværksat talrige undersøgelser: en kommissionsdomstol om Skatteministeriets udgifter til it, en kommissionsdomstol om indkøbspolitikken i forbindelse med bygningen af Storebæltsbroen, en kommissionsdomstol om administrationen af grovvarefondene, en undersøgelsesret om behandling af flygtninge i Københavns fængsler, en undersøgelsesret om FN's Flygtningehøjkommissariats anvendelse af danske bistandsmidler, en undersøgelsesret og to andre uvildige undersøgelser om Sparekassen Nordjyllands overtagelse af Himmerlandsbanken, en dommerundersøgelse af DSB's færgedrift, en undersøgelseskommission om den færøske banksag og en undersøgelseskommission om Nørrebrosagen, og PET-kommissionen blev nedsat i denne periode, og derudover var der forskellige andre uvildige undersøgelser af Bonelocsagen, af Combussagen, af Balticasagen og af købet af de uheldsramte færger Ask og Urd. Ja, og så var der ikke mindst undersøgelsesretten om tamilsagen, som endte med at fælde Schlüter.

Det lyder voldsomt med alle de undersøgelser. Men bortset fra tamilsagen var 1990'erne efter vores opfattelse ikke noget voldsomt skandaleramt årti i dansk politik. Det var bare – til forskel fra de sidste ti år – en tid, hvor politiske sager blev undersøgt, en tid, hvor regeringen ikke havde et følgagtigt støtteparti, og en tid hvor ministre blev stillet til ansvar for deres fejl og forsømmelser.

Der har nemlig efter Enhedslistens opfattelse i den grad været noget at komme efter de sidste 10 år: Der har været sagen om, at Anders Fogh Rasmussen muligvis gik i krig i strid med folkeretten. Herudover var der sagen om, at Lars Løkke Rasmussen angiveligt har brugt skatteborgernes penge til at overbetale privathospitaler. Der har også været sagen om Lene Espersens upræcise og ikkefyldestgørende svar i sagen om overbetaling til privathospitaler, ligesom der har været sagen om Lene Espersens svar på spørgsmål fra Folketinget i Dan Lynge-sagen. Der har også været påstande om, at Claus Hjort Frederiksen efterlod en stribe af eksempler på magtmisbrug, da han forlod Beskæftigelsesministeriet, herunder at han bl.a. ulovligt skulle have standset udbetaling af kontanthjælp. Kristian Jensen anvendte som skatteminister en lov, før Folketinget havde vedtaget den. Endelig var der sagerne om, at Brian Mikkelsen som justitsminister angiveligt gav Folketinget forkerte oplysninger i forbindelse med politireformen, og at han som kulturminister var ansvarlig for det økonomiske rod i TV 2.

Forsvarsministeriet er efter Enhedslistens opfattelse i sin helt egen liga, når det gælder skandaler: Der var sagen om, at forsvaret i Svend Aage Jensbys ministertid angiveligt havde udleveret fanger til tortur. Herudover har Søren Gades spindoktor været i politiets søgelys for at have videregivet fortrolige oplysninger, og spindoktorens forsvarer mener ifølge pressen, at det var Søren Gade selv, der stod bag lækagen. Der har endvidere været sagen om, at topofficerer i Forsvarskommandoen fabrikerede en arabisk oversættelse af bogen »Jæger – i krig med eliten«, og at de pågældende officerer efterfølgende løj herom. Herudover har det været påstået, at Gitte Lillelund Bech har syltet undersøgelsen af dokumenterne fra hjemmesiden WikiLeaks.

Med vedtagelsen af dette beslutningsforslag sikrer vi, at et flertal i Folketinget ikke igen kan forhindre, at der foretages de nødvendige, tilbundsgående undersøgelser af en regerings forhold.

Skriftlig fremsættelse

Per Clausen (EL)

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om et mindretals adgang til at kræve igangsættelse af en uafhængig kommissionsundersøgelse.

(Beslutningsforslag nr. B 1)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.