Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00144

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Højrefløjens hofpsykolog beskyldes for uredelighed” på modkraft.dk.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt, at man har en generel interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] efter det oplyste ikke selv er direkte eller indirekte nævnt, og da han ikke har dokumenteret, at klagen er indgivet på vegne af Danmarks Nationale Front, har klageren ikke en sådan interesse i sagen, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Højrefløjens hofpsykolog beskyldes for uredelighed” af 21. september 2011 på modkraft.dk, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at artiklens omtale af Danmarks Nationale Front som værende nynazistisk er forkert og et forsøg på at stigmatisere foreningen.

Pressenævnet anmodede ved e-mail af 26. september 2011 [Klager] om at dokumentere, at han er klageberettiget på vegne af foreningen. Denne anmodning henstår ubesvaret.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt, at man har en generel interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] efter det oplyste ikke selv er direkte eller indirekte nævnt, og da han ikke har dokumenteret, at klagen er indgivet på vegne af Danmarks Nationale Front, har klageren ikke en sådan interesse i sagen, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 11. oktober 2011