Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00141

Resumé

Klager – Den Danske forening – klagede over artiklen ”[Person A] i ny uredelighed” på forskerforum.dk

Pressenævnets formand udtaler:

Internethjemmesider anses – bl.a. på grundlag af overvejelserne i Medieansvarsudvalget (Betænkning nr. 1205/1990 om Medieansvar, siderne 101 til 112) – efter Pressenævnets praksis for omfattet af medieansvarslovens § 1, stk. 3. Da forskerforum.dk, hvorpå den påklagede artikel blev bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Ole Hasselbalch har i henhold til fuldmagt fra formand for Den Danske Forening, Tomas Kierstein, klaget til Pressenævnet over artiklen ”[Person A] i ny uredelighed” af 15. september 2011 på forskerforum.dk, idet foreningen mener, at god presseskik er tilsidesat.

Sagen er afgjort sammen med sag nr. 11-70-00145, [Person A] mod eugenik.dk, forskerforum.dk og redox.dk.

Af medieansvarslovens § 1 fremgår følgende:

”Loven gælder for følgende massemedier:

1) Indenlandske periodiske skrifter, herunder billeder og lignende fremstillinger, der trykkes eller på anden måde mangfoldiggøres. …

3) Tekster, billeder og lydprogrammer, der periodisk udbredes til offentligheden, såfremt de har karakter af en nyhedsformidling, som kan ligestilles med den formidling, der er omfattet af nr. 1 eller 2, jf. dog § 8, stk. 1.”

Ole Hasselbalch har til støtte for klagen bl.a. anført, at indholdet af artiklen strider mod foreningens love. Klager har endvidere anmodet Pressenævnet om en begrundelse, såfremt Pressenævnet finder, at det elektronisk publicerede Forskerforum hører under medieansvarslovens § 1, nr. 3, og ikke lovens § 1, nr. 1, om ”skrifter, herunder billeder og lignende fremstillinger, der trykkes eller på anden måde mangfoldiggøres” (klagers kursivering).

Pressenævnets formand udtaler:

Internethjemmesider anses – bl.a. på grundlag af overvejelserne i Medieansvarsudvalget (Betænkning nr. 1205/1990 om Medieansvar, siderne 101 til 112) – efter Pressenævnets praksis for omfattet af medieansvarslovens § 1, stk. 3. Da forskerforum.dk, hvorpå den påklagede artikel blev bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Afgjort den 14. oktober 2011