Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 720 af 22. juni 2006 og bekendtgørelse nr. 1175 af 11. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 26 affattes således:

»§ 26. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne kun udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis. Det fremgår af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et uddannelsesbevis.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Arbejdstilsynet, den 28. november 2011

Jens Jensen

/ Jeanne Borgqvist