Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 30. august 2011 om driftsfællesskab af Sound VTS

Den 30. august 2011 er der i København og Norrköping undertegnet en samarbejdsaftale mellem Farvandsvæsenet i Danmark og Sjöfartsverket i Sverige om driftsfællesskab af Sound VTS.

Aftalen har følgende ordlyd:

     
     
SAMARBEJDSAFTALE OM DRIFTSFÆLLESSKAB AF SOUND VTS
 
SAMARBETSAVTAL OM GEMENSAM DRIFT AV SOUND VTS
     
PRÆAMBEL
 
FÖRORD
     
Farvandsvæsenet i Danmark og Sjöfartsverket i Sverige,
 
Sjöfartsverket i Sverige och Farvandsvæsenet i Danmark,
     
erkender behovet for at øge sejladssikkerheden i Øresund gennem et samarbejde om VTS med dertil hørende skibsrapporteringssystem, som administreres af et fælles permanent VTS-center,
 
erkänner behovet av att förbättra sjösäkerheten i Öresund genom ett samarbete om VTS med tillhörande sjötrafikrapporteringssystem som administreras av en gemensam permanent VTS - central,
     
er tilfredse med forløbet af og erfaringerne, som er opnået i forbindelse med Pilotprojektet Sound VTS,
 
är tillfredsställda med framstegen och erfarenheterna som är uppnådda i Pilotprojektet Sound VTS,
     
tager hensyn til, at Øresund er et stræde, der benyttes i forbindelse med international søfart, og hvor gennemsejlingen er reguleret af internationale konventioner,
 
tar hänsyn till att Öresund är ett sund som nyttjas vid internationell sjöfart, och där passagen regleras av internationella konventioner,
     
har noteret sig, at FN’s internationale maritime organisation (International Maritime Organization, herefter benævnt IMO) har godkendt oprettelse af et obligatorisk skibsrapporteringssystem, som forestås af et landbaseret center, der benævnes Sound VTS,
 
har noterat att FN:s internationella sjöfartsorganisation (International Maritime Organization, härefter benämnt IMO) har godkänt inrättandet av ett obligatoriskt sjötrafikrapporteringssystem som förestås av en landbaserad central med namnet Sound VTS,
     
bekræfter, at skibsrapporteringssystemet vil efterleve IMO’s konvention om sikkerhed for menneskeliv til søs, kapitel V, regel 11,
 
bekräftar att sjötrafikrapporteringssystemet kommer att efterleva IMO:s konvention om säkerhet för människoliv till sjöss, kapitel V, regel 11,
     
bekræfter, at intet i denne aftale skal fortolkes afvigende fra de rettigheder og pligter, der er angivet i Traktat af 14. marts 1857 ang. Afløsningen af Sund- og Belttolden,
 
bekräftar att ingenting i detta avtal ska tolkas som att det avviker från de rättigheter och skyldigheter som anges i traktat av den 14 mars 1857 angående avskaffande av tullavgifterna i Öresund och Bälterna m.m.
     
er endvidere opmærksomme på IMO’s Resolution MSC. 43(64) ”Guidelines and Criteria for Ship Reporting Systems”, Resolution MSC. 111(73) ”Adoption of Amendments to Guidelines and Criteria for Ship Reporting Systems” og Resolution A. 851(20) ”General Principles for Ship Reporting Systems and Ship Reporting Requirements, including Guidelines for Reporting Incidents Involving Dangerous Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants”,
 
erinrar vidare om IMO:s resolution MSC. 43(64) ”Guidelines and Criteria for Ship Reporting Systems”, resolution MSC. 111(73) ”Adoption of amendments to Guidelines and Criteria for Ship Reporting Systems” och resolution A. 851(20) ”General Principals for Ship Reporting Systems and Ship Reporting Requirements, including Guidelines for Reporting Incidents Involving Dangerous Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants”,
     
er endelig opmærksomme på IMO’s Resolution A. 857(20) ”Guidelines for Vessel Traffic Services”, IMO’s MSC/cirkulære 1065 ”IALA Standards for Training and Certification of VTS Personnel” og IALA’s Rekommandation V-127 ”Operational procedures for VTS”,
 
erinrar slutligen om IMO:s resolution A. 857(20) ”Guidelines for Vessel Traffic Services”, IMO:s MSC/cirkulär 1065 ”IALA Standards for Training and Certification of VTS Personnel” och IALA:s rekommendation V-127 ”Operational procedures for VTS”,
     
aftaler derfor følgende vedrørende drift, samarbejde og videreudvikling af VTS-informationsservice og Sound VTS:
 
överenskommer därför följande angående drift, samarbete och vidareutveckling av sjötrafikinformationstjänsten och Sound VTS:
     
DEL 1
 
DEL 1
     
INDLEDENDE BESTEMMELSER
 
INLEDANDE BESTÄMMELSER
     
Artikel 1
 
Artikel 1
     
Formål
 
Syfte
     
1. Farvandsvæsenet og Sjöfartsverket (herefter benævnt aftaleparterne) forpligter sig ved denne aftale til i Øresund at samarbejde om en skibstrafiktjeneste (VTS) med et dertil hørende obligatorisk skibsrapporteringssystem, der benævnes SOUNDREP, i et VTS-center (Sound VTS).
 
1. Sjöfartsverket och Farvandsvæsenet (härefter benämnt parterna) förbinder sig genom detta avtal att i Öresund samarbeta med att tillhandahålla sjötrafikinformationstjänst med ett tillhörande obligatoriskt sjötrafikrapporteringssystem benämnt SOUNDREP i en VTS-central, Sound VTS.
     
2. For at gennemføre samarbejdet er der etableret et kontor- og facilitetsfællesskab i Malmø.
 
2. För att genomföra samarbetet har ett kontor och anläggning inrättats i Malmö.
     
3. Aftalen regulerer drift, samarbejde og videreudvikling af omtalte Sound VTS og SOUNDREP.
 
3. Detta avtal reglerar driften, samarbetet och vidareutvecklingen av Sound VTS och SOUNDREP.
     
Artikel 2
 
Artikel 2
     
Baggrund
 
Bakgrund
     
1. IMO har – efter ansøgning fra de kompetente myndigheder, hhv. Søfartsstyrelsen i Danmark og Transportstyrelsen i Sverige – godkendt, at der med virkning fra 1. september 2011 oprettes et skibsrapporteringssystem i Øresund.
 
1. IMO har efter ansökan av de behöriga myndigheterna, Transportstyrelsen i Sverige och Søfartsstyrelsen i Danmark, godkänt att det från den 1 september 2011 inrättas ett sjötrafikrapporteringssystem i Öresund.
     
Artikel 3
 
Artikel 3
     
Definitioner
 
Definitioner
     
1. I denne aftale benyttes ord og forkortelser med samme betydning som angivet i IMO Resolution A. 857(20), Annex 1.
 
1. I detta avtal används ord och förkortningar med samma betydelse som anges i IMO resolution A. 857(20), Annex 1.
     
2. Ved henvisninger til direktiver og andre internationale forpligtelser samt anbefalinger forstås de til enhver tid gældende retsforskrifter med senere ændringer.
 
2. Vid hänvisningar i detta avtal till direktiv och andra internationella förpliktelser samt rekommendationer avses den vid varje tidpunkt gällande föreskriften med senare ändringar.
     
Artikel 4
 
Artikel 4
     
Aftalens gennemførelse
 
Avtalets genomförande
     
1. Aftaleparterne skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger for, at samarbejdet kan fungere.
 
1. Parterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att samarbetet fungerar.
     
2. Aftaleparterne skal informere hinanden om forløbet af implementeringen af denne aftale. Aftaleparterne skal endvidere foretage de nødvendige foranstaltninger for at løse eventuelle problemer, der opstår i forbindelse hermed.
 
2. Parterna ska informera varandra om hur genomförandet av avtalet fortskrider. Parterna ska dessutom vidta de nödvändiga åtgärder för att lösa eventuella problem som uppstår i samband härmed.
     
3. Aftaleparterne skal for at implementere denne aftale på bedst mulige måde i øvrigt i videst muligt omfang udveksle uklassificerede informationer og erfaringer.
 
3. Parterna ska för att kunna genomföra avtalet på bästa möjliga sätt i övrigt och i möjlig omfattning utbyta icke sekretessbelagd information och erfarenheter.
     
4. Denne aftale omfatter samarbejde om udførelsen af informationsvirksomhed i fællesskab, men ikke myndighedsudøvelse, da dette er et nationalt anliggende, der hver for sig udøves af de respektive aftaleparter.
 
4. Detta avtal omfattar samarbetet avseende utförandet av den gemensamma informationsverksamheten och inte myndighetsutövning, vilket är ett nationellt åliggande som utövas av respektive part.
     
Artikel 5
 
Artikel 5
     
Geografisk afgrænsning
 
Geografisk räckvidd
     
1. I overensstemmelse med IMO’s Resolution MSC. 314(88) strækker det geografiske arbejdsområde for VTS sig fra en imaginær linje nord mellem Rågeleje (Danmark) og Kullen (Sverige) fra position 56˚06,58’ N - 12˚11,00’ Ø til position 56˚14,00’ N - 12˚11,00’ Ø og 56˚18,08’ N - 012˚17,39’ Ø til position 56˚18,08’ N - 012˚26,88’ Ø og i syd af længdeparallellen fra Stevns (Danmark) 55˚17,44’ N - 012˚27,28’ Ø og gennem position 55˚10,00’ N – 12˚27,28’ Ø til position 55˚10,0’ N – 12˚54,50’ Ø og til Fredshög (Sverige) 55˚22,89’ N – 013˚01,93’ Ø.
 
1. I enlighet med IMO:s resolution MSC 314(88) sträcker sig det geografiska arbetsområdet för VTS från en linje i norr mellan Rågeleje (Danmark) och Kullen (Sverige) från position 56° 06´. 58 N – 12° 11´. 00 E till position 56° 14´. 00 N – 12° 11´. 00 E och 56° 18´. 08 N – 012° 17´. 39 E till position 56° 18´. 08 N - 012° 26´. 88 E och i söder av latitudparallellen från Stevns (Danmark) 55° 17´. 44 N – 012° 27´. 28 E och genom position 55° 10´. 00 N – 12° 27´. 28 E till position 55° 10´. 0 N – 12° 54´. 50 E och till Fredshög (Sverige) 55° 22´. 89 N – 013° 01´. 93 E.
     
DEL 2
 
DEL 2
     
Sound VTS
 
Sound VTS
     
Artikel 6
 
Artikel 6
     
Primære opgaver for Sound VTS
 
Primära uppgifter för Sound VTS
     
1. Hovedformålet med Sound VTS er følgende:
 
1. Det huvudsakliga syftet med Sound VTS är att:
a)
Modtage meldinger fra skibe, som er omfattet af skibsmeldesystemets bestemmelser og videreformidle information om farligt eller forurenende gods, såfremt dette endnu ikke er registreret, samt videregive andre nødvendige informationer.
 
a)
Ta emot anmälan från fartyg som omfattas av sjötrafikrapporteringssystemets bestämmelser och vidareförmedla information om farligt eller förorenande gods om det ännu inte har registrerats samt vidareförmedla annan nödvändig information.
b)
Udsendelse af informationer af interesse for skibsfarten i området om trafiksituation, afmærkning, vind-, sigt- og strømforhold, vandstand, isforekomster eller andre sejladsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold. Sådanne generelle meldinger kan udsendes regelmæssigt efter forudgående annoncering eller gives efter anmodning.
 
b)
Sprida information av intresse för sjöfarten i området avseende trafiksituation, utmärkning, vind-, sikt- och strömförhållanden, vattenstånd, isförhållanden eller andra navigerings-relaterade och sjösäkerhetsfrågor. Sådana allmänna meddelanden kan lämnas regelbundet efter annonsering i förväg eller på begäran.
c)
Give oplysning om mulige ankerpladser.
 
c)
Ge upplysning om möjliga ankringsplatser.
d)
Hvis nødvendigt, kan der gives informationer til enkelte skibe, især for så vidt angår skibets position eller lokale forhold, ved hjælp af IMO’s SMCP (Standard Marine Communication Phrases)-meddelelser.
 
d)
Vid behov lämna närmare uppgifter till enskilt fartyg beträffande dess position eller lokala förhållanden med hjälp av IMO:s SMCP (Standard Marine Communication Phrases).
e)
Videregive underretning til Kastrup Lufthavn om skibe med en højde på 35 meter og derover, 30 minutter inden passagen.
 
e)
Vidarebefordra anmälan om fartyg med lägst höjd av 35 meter, en halvtimme före passage, till Kastrup flygplats.
f)
Opfylde en kyststations forpligtelser i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikover-vågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/17/EF der bl.a. foreskriver, at kyststationer skal overvåge, at omfattede skibe overholder bestemmelserne for skibsmelde-systemet og skibsrutesystemerne i operationsområdet, jf. artikel 5.
 
f)
Uppfylla en landcentrals skyldigheter som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävandet av rådets direktiv 93/75/EEG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/17/EG som bland annat föreskriver att landcentralen ska övervaka att fartyg efterlever fartygsrapporteringssystemets bestämmelser och trafiksepareringssystemen i behörighetsområdet, jfr artikel 5.
     
2. Det er aftaleparternes egne VTS-chefer, der har ansvaret for afgivelse af meldinger til de respektive landes myndigheder.
 
2. Det är parternas respektive VTS-chefer som ansvarar för att inge rapporter till respektive lands myndigheter.
     
Artikel 7
 
Artikel 7
     
Yderligere anvendelse af VTS-centret
 
Ytterligare användning av VTS-centralen
     
1. Aftaleparterne har ret til at anvende VTS-centrets lokaler og faciliteter i forbindelse med løsning af andre opgaver end de i artikel 6 nævnte. En sådan anden brug må dog ikke kompromittere opfyldelsen af centrets formål.
 
1. Parterna har rätt att använda VTS-centralens lokaler och utrustning för andra uppgifter än det som nämns i artikel 6 såvida användningen inte innebär att ändamålet med Sound VTS äventyras.
     
2. Aftaleparterne har ret til at anvende VTS-centrets lokaler og faciliteter til at udføre VTS-informationsservice i andre geografiske områder end det, der er angivet i artikel 6. Aftaleparterne afholder de eventuelle omkostninger herved.
 
2. Parterna har rätt att använda VTS-centralen för att utföra sjötrafikinformationstjänster på andra geografiska områden än det som anges i artikel 6. Parterna står för de eventuella kostnader som uppstår i samband med detta.
     
3. Sound VTS har ret til at samarbejde med andre VTS-centre og kan videregive information fra VTS-centret til JRCC (Joint Rescue Coordination Centre), MAS centre (Maritime Assistance Services centre) og Kastrup Lufthavn. Information kan videregives ved proxy adgang online.
 
3. Sound VTS har rätt att samarbeta med andra VTS-centraler och kan lämna information vidare till JRCC (Joint Rescue Coordination Center), MAS centers (Maritime Assistance Service Centers), och Kastrups flygplats. Informationen får lämnas i realtid online.
     
4. Sjöfartsverket har ret til at anvende Sound VTS-centrets lokaler til at huse den svenske lodsbestilling. Sjöfartsverket afholder de eventuelle omkostninger herved. Sjöfartsverket afholder endvidere en større andel af lejeudgifterne for VTS-centret end Farvandsvæsenet, jf. artikel 16.
 
4. Sjöfartsverket har rätt använda Sound VTS’s lokaler för lotsbeställningens personal. Sjöfartsverket står för de eventuella kostnader som uppstår i samband med detta. Sjöfartsverket står i anledning av detta för en större del av hyreskostnaderna för VTS–centralen än Farvandsvæsenet, jämför artikel 16.
     
5. Hvis en af aftaleparterne overvejer at anvende VTS-centret udover det i artikel 6 eller denne artikels stk. 1, 2, 3 og 4 nævnte, skal parterne være enige herom inden den nye anvendelse påbegyndes.
 
5. Om någon av parterna överväger att utöka VTS-centralens användning på något annat sätt än vad som nämns i artikel 6 eller i artikel 7 punkt 1, 2, 3 eller 4, ska parterna vara eniga härom innan den nya användningen av VTS-centralen påbörjas.
     
Artikel 8
 
Artikel 8
     
Sound VTS
 
Sound VTS
     
1. De fælles Sound VTS-faciliteter er placeret i Öresundshuset i Malmø, Sverige. Den daglige drift varetages af to VTS-chefer med hjælp af VTS-operatører, ansat af de respektive aftaleparter.
 
1. Den gemensamma Sound VTS-centralen är placerad i Öresundshuset i Malmö, Sverige. Det daliga arbetet utförs av två VTS-chefer med hjälp av de VTS-operatörer som är anställda av respektive part.
     
2. Sjöfartsverket er ansvarlig for forhandlinger i relation til lejekontrakten for de lokaler i Öresundshuset, som huser Sound VTS. Alle væsentlige ændringer af lejeaftalen skal forelægges på et koordineringsmøde til godkendelse.
 
2. Sjöfartsverket ansvarar för förhandlingar som rör hyresavtalet för de lokaler i Öresundshuset, som hyser Sound VTS. Alla väsentliga ändringar av hyresavtalet ska föreläggas ett koordineringsmöte för godkännande.
     
3. Den operative drift af Sound VTS baseres på de til enhver tid gældende IALA-anbefalinger for så vidt angår personel, udstyr og den service, som ydes, samt de eventuelle krav, der opstilles af de kompetente myndigheder.
 
3. Den operativa driften av Sound VTS bygger på IALA:s vid varje tidpunkt gällande rekommendationer såvitt angår personal, utrustning och den service som lämnas, samt de eventuella krav som uppställs av de behöriga myndigheterna.
     
4. Sound VTS’s arbejdssprog er engelsk. Kommunikation mellem Sound VTS og skibsfarten skal foretages på arbejdssproget. Administrative spørgsmål kan dog drøftes og afklares på dansk eller svensk.
 
4. Sound VTS arbetsspråk är engelska. Kommunikationen mellan Sound VTS och fartygen ska ske på arbetsspråket. Administrativa frågor får emellertid tas upp och avklaras på svenska eller danska.
     
Artikel 9
 
Artikel 9
     
VTS-cheferne
 
VTS-cheferna
     
1. Hver aftalepart ansætter en chef for Sound VTS. De ansatte chefer handler på vegne af aftaleparterne i den daglige drift af Sound VTS.
 
1. Varje part utser en chef för Sound VTS. De utnämnda cheferna ansvarar för att leda det dagliga arbetet på parternas uppdrag.
     
2. VTS-cheferne har det fulde ansvar for det daglige arbejde i Sound VTS og er indenfor de respektive myndigheder bemyndiget til at træffe beslutninger i relation hertil. VTS-cheferne har også ansvaret for, at de operationelle procedurer for Sound VTS er udformet i overensstemmelse med relevante IMO-resolutioner, IALA-anbefalinger og øvrige bestemmelser, og at procedurerne bliver efterlevet af VTS-personalet.
 
2. VTS-cheferna har det fulla ansvaret för det dagliga arbetet i Sound VTS och är inom respektive myndighet bemyndigad att fatta beslut i dessa frågor. VTS-cheferna har således också ansvaret för att de operationella rutinerna för Sound VTS är utformade i överensstämmelse med relevanta IMO resolutioner, IALA-rekommendationer och övriga bestämmelser, samt att dessa efterlevs av VTS-personalen.
     
3. VTS-cheferne skal én gang årligt redegøre for status og drift på et koordineringsmøde.
 
3. VTS-cheferna ska en gång om året lämna en redogörelse om Sound VTS status och drift under ett koordineringsmöte.
     
4. VTS-cheferne har ansvaret for at udarbejde og forelægge budgetter på et koordineringsmøde og har desuden efterfølgende ansvaret for, at de vedtagne budgetter overholdes.
 
4. VTS-cheferna ansvarar för att utarbeta och presentera budgetförslag under ett koordineringsmöte och har dessutom ansvaret för att den beslutade budgeten följs.
     
Artikel 10
 
Artikel 10
     
VTS-operatørerne
 
VTS-operatörerna
     
1. Aftaleparterne ansætter hver især det samme antal operatører og tilsikrer, at disse har et uddannelses- og erfaringsniveau i overensstemmelse med nationale regler og internationale standarder. Det tilstræbes, at de danske og svenske uddannelser ligger på samme niveau.
 
1. Parterna anställer var för sig lika många operatörer och tillförsäkrar att dessa har en utbildnings- och erfarenhetsnivå som överensstämmer med nationella föreskrifter och internationell standard. Det ska eftersträvas att den svenska och danska utbildningen ligger på samma nivå.
     
Artikel 11
 
Artikel 11
     
Ansættelse og arbejdsret
 
Anställning och arbetsrätt
     
1. Repræsentanter fra begge aftaleparter og VTS-cheferne har ret til at deltage i ansættelsessamtaler med ansøgere til ledige stillinger ved Sound VTS og har adgang til ansøgningsdokumenter. Aftaleparterne skal høre hinandens mening, før der træffes beslutning om ansættelse.
 
1. Företrädare för båda parter och VTS-cheferna har rätt att delta vid intervjuer med sökande till lediga tjänster vid Sound VTS och ha tillgång till ansökningshandlingarna. Parterna ska höra varandras åsikt innan ett beslut fattas.
     
2. De ansatte er undergivet regler og rettigheder under hver deres nationale arbejdsgiver. Eventuelle uoverensstemmelser mellem en ansat og arbejdsgiveren afgøres derfor i henhold til de nationale regler, der er gældende for den pågældendes ansættelse.
 
2. De anställdas rättigheter och skyldigheter avgörs av deras respektive nationella arbetsgivare. Eventuella meningsskiljaktigheter mellan en anställd och dennes arbetsgivare avgörs därför enligt den lagstiftning som är tillämplig för anställningen i fråga.
     
Artikel 12
 
Artikel 12
     
www.soundvts.org
 
www.soundvts.org
     
1. Myndighederne har oprettet hjemmesiden www.soundvts.org og opdaterer den med oplysninger på engelsk om Sound VTS og den service, som tilbydes.
 
1. Myndigheterna har inrättat webbplatsen www.soundvts.org och uppdaterar den med information på engelska om Sound VTS och den service som erbjuds.
     
2. Sjöfartsverket tilvejebringer den nødvendige tekniske bistand til udformning, udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden.
 
2. Sjöfartsverket tillhandahåller nödvändigt tekniskt stöd för utformning, utveckling och underhåll av webbplatsen
     
DEL 3
 
DEL 3
     
KOORDINERING
 
KOORDINERING
     
Artikel 13
 
Artikel 13
     
Koordineringsmøder
 
Koordineringsmöten
     
1. Hver aftalepart udpeger repræsentanter til at repræsentere sig på koordinationsmøder. Sådanne møder afholdes efter behov, dog mindst en gang hvert halve år.
 
1. Varje part ska utse företrädare som ska företräda denne vid koordineringsmöten. Sådana möten hålls vid behov, dock minst en gång i halvåret.
     
2. VTS-cheferne deltager ligeledes i koordineringsmøderne.
 
2. VTS-cheferna deltar vid koordineringsmötena.
     
3. På koordineringsmødet drøftes fællesanliggende. Der kan træffes beslutning på koordineringsmødet, hvis repræsentanter for begge parter er til stede og i enighed.
 
3. Vid koordineringsmöten behandlas och beslutas frågor som rör Sound VTS. Beslut som fattas vid koordineringsmöten ska ske i konsensus när företrädare för båda parter är närvarande.
     
4. Aftaleparterne kan nedsætte ekspertgrupper til støtte for koordineringsmødet.
 
4. Parterna kan tillsätta expertgrupper för att stödja koordineringsmöten.
     
DEL 4
 
DEL 4
     
TEKNISK INFRASTRUKTUR
 
TEKNISK INFRASTRUKTUR
     
Artikel 14
 
Artikel 14
     
Radardækning og datakvalitet
 
Radartäckning och datakvalitet
     
1. Radardækningen og datakvaliteten skal til enhver tid opfylde såvel IALA-anbefalinger som de krav, der fastsættes af de kompetente myndigheder.
 
1. Radartäckningen och datakvaliteten ska alltid uppfylla IALA’s rekommendationer samt de krav som fastställts av de behöriga myndigheterna.
     
2. Aftaleparterne skal opretholde eller fuldt ud erstatte anden teknisk infrastruktur, der måtte være anført i ansøgningen til IMO om international godkendelse af et skibsrapporteringssystem i Øresund. Dette omfatter også infrastruktur som de kompetente myndigheder har forudsat eller bestemt skal være til rådighed for systemet.
 
2. Parterna ska uppprätthålla eller fullt ut ersätta annan teknisk infrastruktur som måste finnas enligt ansökan till IMO om ett internationellt godkännande av ett sjötrafikrapporteringssystem i Öresund. Detta omfattar också den infrastruktur som de behöriga myndigheterna har förutsatt eller bestämt ska vara tillgängligt för systemet.
     
DEL 5
 
DEL 5
     
ØKONOMISKE PROCEDURER OG REVISION
 
DET EKONOMISKA FÖRFARANDET OCH REVISION
     
Artikel 15
 
Artikel 15
     
Budgetregler
 
Budgetregler
     
1. Aftaleparterne aftaler på koordineringsmødet et årligt budget for de fælles udgifter relateret til VTS-centret, der dækker det kommende budgetår. Vedtagelsen skal ske senest den 15. marts i året før budgetåret. Budgetåret løber fra den 1. januar til den 31. december.
 
1. Parterna fastställer vid koordineringsmötet en årlig budget för VTS-centralens gemensamma kostnader för kommande budgetår. Beslutet måste fattas senast den 15 mars året före budgetåret. Budgetåret löper från den 1 januari till den 31 december.
     
Artikel 16
 
Artikel 16
     
Økonomiske procedurer
 
Ekonomiska förfaranden
     
1. Udgifter i forbindelse med den direkte drift, udstyr, investeringer, reparationer og vedligeholdelse af VTS-centret deles ligeligt mellem aftaleparterne. Sjöfartsverket forudbetaler alle fælles udgifter og fakturerer månedligt Farvandsvæsenet deres del af de fælles udgifter.
 
1. Kostnaderna för den direkta driften, utrustningen, investeringar samt reparationer och underhåll i VTS-centralen delas lika mellan parterna. Sjöfartsverket förskottsbetalar gemensamma kostnader och fakturerar månatligen Farvandsvæsenet för dessa.
     
2. Udgifter, der udelukkende vedrører den ene aftalepart, afholdes fuldt ud af denne aftalepart. Dette gælder også for udgifter, som er nødvendige for, at den pågældende aftalepart kan levere de nødvendige informationer, herunder radardata, til Sound VTS.
 
2. Kostnader som uteslutande rör den ena parten betalas helt och hållet av den myndigheten. Detta gäller också för utgifter som är nödvändiga för att myndigheten kan leverera nödvändig information inklusive radardata till Sound VTS.
     
3. Aftaleparterne er hver for sig ansvarlige for betaling af udgifter for eget VTS-personale, herunder lønninger og andre direkte eller indirekte udgifter, som relaterer sig til ansættelsesforholdet, samt enhver udgift, der vedrører uddannelse og kompetenceudvikling.
 
3. Varje part är var för sig ansvariga för och betalar kostnaderna för dess personal, inklusive löner och andra direkta eller indirekta kostnader som rör anställningsförhållandet och andra utgifter som avser utbildning och kompetensutveckling.
     
4. Myndighederne er hver for sig ansvarlige for og skal betale omkostningerne ved investeringer, reparationer, vedligeholdelse af nationalt radar- og IT-udstyr, samt den nødvendige infrastruktur og transmission af data i eget territorium.
 
4. Varje myndighet är var för sig ansvariga för och ska betala kostnader för investeringar, reparationer och underhåll av nationell radarutrustning och IT-utrustning samt nödvändig infrastruktur och transmission av data inom sitt eget territorium.
     
5. Aftaleparterne deler ligeligt udgifter, som relaterer sig til personale, der udelukkende er ansat til at varetage den tekniske drift og support af Sound VTS, som vedtaget i det årlige budget.
 
5. Parterna ska dela kostnaderna lika för personal som uteslutande arbetar med den tekniska driften och supporten av Sound VTS enligt överenskommelse i den årliga budgeten.
     
6. Farvandsvæsenet refunderer Sjöfartsverket halvdelen af udgifterne til hjemmesiden.
 
6. Farvandsvæsenet ersätter Sjöfartsverket för hälften av kostnaderna för webbplatsen.
     
7. Den svenske lodsbestilling er placeret i den samme bygning som VTS-centret. Af denne grund skal Farvandsvæsenet kun godtgøre Sjöfartsverket 40 % af lejeudgifterne for VTS-centret. Denne andel inkluderer, men er ikke begrænset til, husleje, svensk ejendomsskat, elektricitet, varme og vand samt udgifter til rengøring og vedligeholdelse. Hvis der sker ændringer i fordelingen eller omfanget af de lejede lokaler, skal fordelingen af huslejen genforhandles mellem aftaleparterne.
 
7. Den svenska lotsbeställningen är lokaliserad i samma byggnad som VTS-centralen. Därför ska Farvandsvæsenet endast ersätta Sjöfartsverket för 40 procent av kostnaderna för hyresavtalet för VTS-centralen. Denna andel omfattar, men är inte begränsad till, hyra, svensk fastighetsskatt, elektricitet, värme och vatten samt kostnader för underhåll och städning. Om det sker ändringar i fördelningen eller omfånget på de hyrda lokalerna ska fördelningen av hyresavtalet omförhandlas mellan parterna.
     
8. Behov for indkøb, udskiftning af udstyr eller andre større omkostninger til fælles faciliteterne, der ikke kan afholdes inden for budgettet, skal beskrives i en rapport, der indeholder de budgetterede omkostninger og afskrivninger. Aftaleparterne skal gives tilstrækkelig tid til at gennemgå rapporten med henblik på godkendelse. Med henvisning til sådanne udgifter er aftaleparten forpligtet til at sikre sig, at den anden aftaleparts godkendelse foreligger, inden anskaffelse eller udskiftning iværksættes.
 
8. Anspråk på anskaffning och/eller utbyte av utrustning och andra större kostnader hänförliga till gemensamma utrymmen som inte kan införas i budgeten ska tas upp i en rapport som innehåller de budgeterade kostnaderna samt avskrivning. Varje part ska få tillräckligt med tid för att granska rapporten inför godkännandet. Med avseende på sådana kostnader är parterna skyldiga att försäkra sig om varandras godkännande av dem före anskaffning och/eller ersättning.
     
9. Hvis aftaleparterne har aftalt en anden anvendelse i henhold til artikel 7 af VTS-centret, er den aftalepart, der er tilladt brugen, alene ansvarlig for ethvert krav og enhver udgift, der vedrører anvendelsen.
 
9. Om parterna har kommit överens om ytterligare användning enligt artikel 7 av VTS-centralen är den part som fått tillstånd till användningen ensam ansvarig för alla anspråk och kostnader som är relaterade till användningen.
     
Artikel 17
 
Artikel 17
     
Revision af Sound VTS
 
Revision av Sound VTS
     
1. De danske og de svenske revisionsmyndigheder samt EU-revisionen og myndighedernes egne revisorer har ret til at få adgang til dokumenter, økonomiske papirer o.lign. med henblik på revision. Revisorerne har ubegrænset adgang til alle informationer vedrørende Sound VTS, som de finder nødvendige for at gennemføre revisionen.
 
1. De svenska och de danska revisionsmyndigheterna, Europeiska revisionsrätten och myndigheternas revisorer har rätt att få tillgång till dokument, ekonomiska rapporter etc. för revision. Revisorerna har obegränsad tillgång till all information om Sound VTS som de bedömer vara nödvändig för att slutföra revisionen.
     
2. Hvis nogen af aftaleparterne eller de kompetente myndigheder deltager i en inspektion foretaget af EMSA (European Maritime Safety Agency) eller i en frivillig IMO-revision (Voluntary IMO Member State Audit), kan Sound VTS indgå i denne inspektion eller revision på begæring fra aftaleparten eller den kompetente myndighed.
 
2. Om någon av parterna eller de behöriga myndigheterna genomgår en inspektion av EMSA (European Maritime Safety Agency) eller en frivillig revision enligt IMO:s revisionssystem (Voluntary IMO Member State Audit) kan Sound VTS ingå i denna inspektion eller revision på begäran av parten eller den behöriga myndigheten.
     
DEL 6
 
DEL 6
     
BETALING OG ANSVAR
 
BETALNING OCH ANSVAR
     
Artikel 18
 
Artikel 18
     
Opfyldelse, betaling og godtgørelse
 
Utförande, betalning och ersättning
     
1. Begge aftaleparter skal opfylde deres forpligtelser til tiden i overensstemmelse med denne aftale.
 
1. Båda parter är skyldiga att utföra sina förpliktelser i tid och enligt överenskommelserna i detta avtal.
     
2. En begæring fra den ene aftalepart om godtgørelse af udgifter, der er opstået i forbindelse med denne aftale, skal videresendes til den anden aftalepart uden forsinkelse. Fakturaen skal vedlægges dokumentation for udgifterne. Betaling skal ske i den valuta, som fakturaen er udstedt i inden for 30 dage efter modtagelsen af en faktura.
 
2. En begäran om ersättning av utgifter som uppstått i och med detta avtal från den ena parten måste vidarebefordras till den andra parten utan dröjsmål. Fakturan ska åtföljas av verifikationer för utgiften. Betalningen ska ske i den valuta som fakturan är utställd på och ska betalas inom högst 30 dagar efter att fakturan mottagits.
     
3. Hvis en aftalepart ikke betaler sin gæld til den anden aftalepart rettidigt, er den anden aftalepart berettiget til at påføre en rente svarende den i Sverige til enhver tid gældende såkaldte referensränte med et tillæg på otte procentpoint p.a. Renten påløber fra det tidspunkt, hvor godtgørelsen skulle have været betalt, til betalingen erlægges.
 
3. Om en part inte betalar dess skuld till den andra parten i tid har den senare rätt att påföra ränta, uppgående till en räntefot som motsvarar den i Sverige vid tiden gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter, på beloppet per år. Räntan löper från den tidpunkt då betalningen skulle ha gjorts till den tidpunkt då betalningen görs.
     
Artikel 19
 
Artikel 19
     
Ansvar, erstatning og skader
 
Ansvar, skadestånd och skador
     
1. Begge aftaleparter er ansvarlige overfor den anden aftalepart for 50 % af de udgifter, der måtte opstå i forbindelse med krav, skader, forpligtelser eller tab, som den ene aftalepart har pådraget sig som et direkte resultat af krav fra tredjemand i forbindelse med Sound VTS.
 
1. Båda parter är ansvariga gentemot den andra myndigheten för 50 procent av de utgifter som uppstår i samband med anspråk, skador, skulder eller förluster som part har ådragit sig som ett direkt resultat av anspråk som rör Sound VTS från tredje part.
     
2. Hvis en af aftaleparterne mødes med et krav, er aftaleparten forpligtet til at gøre den anden aftalepart opmærksom på kravet og tillade den anden myndighed at indtræde i retssagen.
 
2. Om någon av parterna får ett sådant anspråk ska denna part informera den andra parten om anspråket och låta denna ingripa i rättstvisten.
     
3. Hvis en af aftaleparterne eller dens ansatte har handlet groft uagtsomt eller forsætligt og et krav opstår som følge heraf, er alene denne aftalepart ansvarlig herfor.
 
3. Om någon av parterna eller dess personal har gjort sig skyldig till en allvarlig försummelse eller uppsåtlig misskötsamhet som resulterat i ett anspråk eller en skuld är denna part ensam ansvarig härför.
     
4. Økonomiske krav, der opstår som følge af personalemæssige tvister mellem en aftalepart og dens ansatte, er den anden aftalepart uvedkommende.
 
4. Ekonomiska krav som härrör från personaltvister mellan en part och dess personal påverkar på intet sätt den andra parten.
     
5. Hvis en aftalepart udvider anvendelsen af Sound VTS i henhold til artikel 7, skal denne aftalepart holde den anden aftalepart skadesløs for alle krav, der måtte opstå i forbindelse med denne anvendelse.
 
5. Om en part utökar användningen av Sound VTS i enlighet med artikel 7 ska denna part hålla den andra parten skadelös för alla anspråk som uppstår genom eller i samband med nämnda användning.
     
Artikel 20
 
Artikel 20
     
Ejerskab af og risiko for faciliteter og udstyr mv.
 
Ägande och risk för anläggning och utrustning
     
1. Aftaleparterne ejer i fællesskab Sound VTS med dets faciliteter mv. Der er dog ikke fælles, men særskilt ejerskab af de i artikel 22, stk. 3, omtalte faciliteter mv., som en aftalepart måtte have installeret. Som følge heraf deler aftaleparterne ligeligt risikoen for skade og tab på VTS-centrets faciliteter og udstyr.
 
1. Parterna äger gemensamt Sound VTS och utrustningen där, med undantag från vad som gäller i artikel 22 punkten 3 och för den utrustning som en av parterna har installerat. Som en följd härav står parterna gemensamt för riskerna för skador och förlust på VTS-centralen och dess utrustning.
     
2. Der er særskilt ejerskab til alt andet udstyr mv., som en aftalepart har installeret uden for Sound VTS-centret, også uanset at udstyr mv. er installeret i tilknytning til eller til brug for Sound VTS. Aftaleparterne bærer hver for sig risikoen for skader og tab på faciliteter og udstyr mv. med særskilt ejerskab.
 
2. Parterna har enats om separat ägande av utrustningen som installerats utanför Sound VTS-centralen, oavsett om utrustningen har installerats för användning i Sound VTS. Parterna ansvarar var för sig för skador och förlust på sådan utrustning.
     
3. Immaterielle rettigheder udviklet eller skabt fælles i forbindelse med driften af VTS-centret tilhører begge aftaleparter i fællesskab. Enhver registrering af sådanne rettigheder skal foretages i begge aftaleparters navn.
 
3. Immateriell äganderätt som utvecklas eller skapats inom ramen för Sound VTS verksamhet ska bli gemensam egendom för båda parterna. Registrering av sådana rättigheter ska göras gemensamt i båda parternas namn.
     
Artikel 21
 
Artikel 21
     
Skatter og afgifter
 
Skatter och avgift
     
1. Begge aftaleparter er forpligtet til at betale skatter og afgifter, i henhold til deres nationale lovgivning.
 
1. Båda parter är ansvarig att betala skatter och avgifter enligt nationell lagstiftning.
     
2. Aftaleparterne fordeler udgiften til skatter og afgifter, der vedrører Sound VTS, efter samme fordeling som angivet i artikel 16, med mindre aftaleparterne aftaler andet for så vidt angår konkrete skatter eller afgifter.
 
2. Parterna ska fördela kostnader för skatter och avgifter som härrör från Sound VTS enligt samma fördelning grund som anges i artikel 16, såvida inte annat beslutas av parterna avseende specifik skatt eller avgift.
     
DEL 7
 
DEL 7
     
ØVRIGE BESTEMMELSER
 
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
     
Artikel 22
 
Artikel 22
     
Aktindsigt og fortrolighed
 
Tillgång till offentliga handlingar och sekretess
     
1. Personlige oplysninger skal behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
 
1. Personuppgifter måste hanteras i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.
     
2. Ingen af aftaleparterne er forpligtet til at udlevere oplysninger, som er undtaget fra offentlighed i medfør af lov, til den anden aftalepart.
 
2. Ingen av parterna är skyldig att till den andra parten uppge någon information som enligt lag är sekretessbelagd.
     
3. Aftaleparterne har hver for sig ret til i de fælles faciliteter at have en selvstændig adresse og postkasse til brug for modtagelsen af informationer og dokumenter, der er klassificerede i overensstemmelse med national lovgivning, og som ikke som sådan er beregnet for Sound VTS.
 
3. Varje part har rätt att i den gemensamma anläggningen ha en separat adress och brevlåda för att kunna ta emot uppgifter och dokument som enligt nationell lag är sekretessbelagda och därmed inte avsedda för Sound VTS som sådan.
     
4. I overensstemmelse med national lovgivning er aftaleparterne enige om at tilbageholde alle informationer om militære aktioner, bevægelse, øvelser og rekognosceringer, der er erhvervet i forbindelse med driften af Sound VTS som fortrolige, hvis videregivelse af sådan information ville være til skade for en af aftaleparternes nationale forsvar og sikkerhed. Denne fortrolighedspligt gælder også efter, at samarbejdet om Sound VTS måtte være ophørt.
 
4. I enlighet med sin nationella lagstiftning är varje part överens om att hemlighålla all information om militär verksamhet, rörelser, övningar och information som förvärvats i samband med driften av Sound VTS, om röjande av sådan information skulle kunna skada endera partens nationella försvar eller säkerhet. Denna skyldighet ska fortsätta att gälla om Sound VTS upphör.
     
Artikel 23
 
Artikel 23
     
Tvistløsning
 
Tvistlösning
     
1. Aftaleparterne er forpligtet til at løse eventuelle tvister, der måtte opstå på baggrund af denne aftale eller aktiviteter i øvrigt, som vedrører Sound VTS eller VTS-centret, ved forhandling i venskabelighed.
 
1. Parterna är förpliktigade att lösa eventuella tvister som kan uppstå med anledning av denna överenskommelse eller vid aktiviteter i övrigt som berör Sound VTS eller VTS-centralen, genom vänskapliga förhandlingar.
     
2. Hvis det ikke er muligt for aftaleparterne at nå til enighed, og handler tvisten om havretten eller andre til havretskonventionen relaterede emner, skal tvisten på begæring af en part oversendes til Den Internationale Domstol i Haag til afgørelse i overensstemmelse med de Forenede Nationers havretskonvention. Domstolens afgørelse er bindende og skal følges af aftaleparterne.
 
2. Om parterna inte kan nå en lösning och tvisten rör havsrätt eller annan till havsrättskonventionen relaterad fråga, ska tvisten på begäran av en part hänskjutas till Internationella domstolen i Haag för avgörande i enlighet med Förenta Nationernas havsrättskonvention. Domstolens beslut är bindande och ska följas av parterna.
     
3. Hvis det ikke er muligt for aftaleparterne at nå til enighed, og handler tvisten ikke om de i stk. 2 nævnte emner, afgøres tvisten ved en af aftaleparterne nedsat voldgiftsdomstol efter UNCITRAL voldgiftsregler.
 
3. Om parterna inte kan nå en lösning och tvisten inte avser under punkten 2 nämnda frågor, är parterna överens om att hänskjuta tvisten för slutlig och bindande lösning för båda parter genom inrättande av skiljedomstol efter UNCITRAL skiljedomsregler.
     
4. Lovvalget sker efter reglerne i Rom-konventionen af 1980 om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser.
 
4. Lagval ska ske i enlighet med reglerna i 1980 års Romkonvention om tillämplig lag på avtalsförpliktelser.
     
Artikel 24
 
Artikel 24
     
Aftalen i dens helhed og tillæg
 
Avtalet i dess helhet och ändringar
     
1. Denne aftale erstatter alle tidligere forhandlinger, fremstillinger, løfter og aftaler i alle henseender, som denne aftale vedrører.
 
1. Detta avtal ersätter alla tidigare förhandlingar, framställanden, åtaganden och avtal i alla ärenden som detta avtal omfattar.
     
2. Aftaleparterne skal underskrive en skriftlig tillægsaftale for at ændringer af eller tillæg til denne aftale kan blive gyldige og indgå i aftalen fra tidspunktet for den sidste underskrift på tillægsaftalen.
 
2. Båda parter ska skriftligen underteckna ett tilläggsavtal till ändringar eller tillägg till detta avtal för att dessa ska bli giltiga från den tidpunkt som det sist undertecknats.
     
Artikel 25
 
Artikel 25
     
Ikrafttrædelse
 
Ikraftträdande
     
1. Aftalen træder i kraft på dagen for den sidste underskrift.
 
1. Detta avtal träder i kraft dagen för den sista underskriften.
     
Artikel 26
 
Artikel 26
     
Aftalens varighed og opsigelse
 
Avtalstid och uppsägning
     
1. Denne aftale gælder indtil den opsiges, enten ved at aftaleparterne underskriver et tillæg til denne aftale, indgår en ny aftale, eller ved at en af aftaleparterne opsiger aftalen i overensstemmelse med stk. 2 i denne artikel.
 
1. Detta avtal gäller tills dess att det sägs upp eller tills parterna undertecknat en ändring av avtalet eller ett nytt avtal undertecknas eller om någon av parterna säger upp avtalet enligt denna artikel, punkten 2.
     
2. Begge aftaleparter har ret til at opsige aftalen med et skriftligt varsel på 24 måneder. Begge aftaleparter er i opsigelsesperioden forpligtet til at opfylde deres forpligtelser i henhold til aftalen.
 
2. Båda parter har rätt att avsluta avtalet med en formell skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är 24 månader. Båda parter är under uppsägningstiden skyldiga att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet.
     
3. I tilfælde af opsigelse er begge aftaleparter ansvarlige for enhver udgift, der er opstået under denne aftale.
 
3. Vid en eventuell uppsägelse förblir båda parter ansvariga för varje kostnad i enlighet med avtalet.
     
4. Intet i denne artikel påvirker eller tilsidesætter bestemmelserne i denne aftale i relation til forpligtelser vedrørende fordeling af udgifter, inklusiv udgifter relateret til nedlæggelse og ophør af Sound VTS.
 
4. Ingenting i denna artikel påverkar eller åsidosätter bestämmelserna i detta avtal när det gäller åtaganden och skyldigheter för fördelning av kostnader, inklusive kostnader som gäller nedläggandet och upphörandet av Sound VTS.
     
Artikel 27
 
Artikel 27
     
Underskrift
 
Undertecknande
     
1. Denne aftale er udfærdiget i to enslydende originaleksemplarer af hvilke aftaleparterne hver opbevarer et. Den danske og den svenske originaltekst af denne aftale har samme gyldighed.
 
1. Detta avtal har upprättats i två likalydande originalexemplar av vilka parterna tagit vardera ett. Den svenska och danska originaltexten äger lika giltighet.
     
FOR FARVANDSVÆSENET
I DANMARK
 
FÖR SJÖFARTSVERKET I SVERIGE
     
Svend Eskildsen
 
Ann-Catrine Zetterdahl
Direktør
 
Generaldirektör

Aftalen, der ikke omfatter Færøerne og Grønland, trådte i medfør af artikel 25 i kraft den 30. august 2011.

Udenrigsministeriet, den 9. november 2011

Villy Søvndal