Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Hjemvisning af strakspåbud om foranstaltninger mod påvirkning af mikroorganismer ved tømning af affaldscontainere

Resumé

Arbejdstilsynet fulgte arbejdet på en komprimatorvogn ved afhentninger af containere med blandt andet bioaffald uden efterfølgende højtryksrensning af containere.

Ved tømningen blev omgivelserne ofte fyldt med støv umiddelbart omkring de ansattes indåndingszone, og Arbejdstilsynet konstaterede, at der ikke blev brugt personlige værnemidler til beskyttelse af øjne og åndedræt.

Arbejdstilsynet traf afgørelse med strakspåbud om at træffe foranstaltninger mod udsættelse af biologiske agenser ved afhentningen. Arbejdstilsynet begrundede afgørelsen med, at de ansatte ved betjeningen af komprimatorvognen er udsat for sundhedsskadelige påvirkninger fra mikroorganismer.

Arbejdstilsynet havde som hjemmel for påbuddet anvendt bekendtgørelsen om stoffer og materialer og bekendtgørelsen om personlige værnemidler.

Bekendtgørelsen om stoffer og materialer omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer, herunder blandt andet håndtering. Ved stoffer og materialer forstås grundstoffer og deres forbindelser, og sammensætninger af to eller flere stoffer, herunder biologiske materialer.

Bekendtgørelsen om biologiske agenser og arbejdsmiljø omfatter arbejde, herunder blandt andet håndtering af biologiske agenser. Ved biologiske agenser forstås mikroorganismer, cellekulturer og endoparasitter hos mennesker, som kan fremkalde en infektionssygdom, allergi eller toksisk effekt.

Ifølge § 3 i bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der anvendes personlige værnemidler, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn hjemviste sagen til Arbejdstilsynet med henblik på fornyet behandling af spørgsmålet, og lagde vægt på, at udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer er omfattet af bekendtgørelsen om biologiske agenser og arbejdsmiljø.

Desuden lagde nævnet vægt på, at et krav efter reglerne om brug af personlige værnemidler skal være begrundet i, at arbejdet ikke kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt uden brug af personlige værnemidler.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 30. august 2011 behandlet [navn udeladt]'s klage på vegne af [virksomhedens navn udeladt] over Arbejdstilsynets afgørelse, som er meddelt den 13. juli 2010 efter tilsynsbesøg den 9. juli 2010. [Navn udeladt] klager over Arbejdstilsynets afgørelse om, at virksomheden straks skal træffe foranstaltninger mod udsættelse for biologiske agenser ved afhentning og tømning af affaldscontainere ved vogn [1].

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviser sagen til Arbejdstilsynet med henblik på fornyet behandling af spørgsmålet, om virksomheden skal træffe foranstaltninger mod udsættelse for biologiske agenser ved afhentning og tømning af affaldscontainere ved vogn [1].

Det betyder, at Arbejdstilsynets afgørelse, der er meddelt den 13. juli 2010, ophæves.

B E G R U N D E L S E

Som det er angivet i Arbejdstilsynets begrundelse, drejer sagen sig om udsættelse for mikroorganismer. Der er ikke tale om stoffer og materialer, men om biologiske agenser, og Arbejdstilsynet har derfor anvendt et ufuldstændigt regelgrundlag i forhold til begrundelsen.

Nævnet lægger vægt på, at udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer er omfattet af bekendtgørelsen om biologiske agenser og arbejdsmiljø.

Desuden lægger nævnet vægt på, at et krav efter reglerne om brug af personlige værnemidler skal være begrundet i, at arbejdet ikke kan planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt uden brug af personlige værnemidler.

Arbejdsmiljøklagenævnet har alene taget stilling til afgørelsen om, at virksomheden straks skal træffe foranstaltninger mod udsættelse for biologiske agenser ved vogn [navn udeladt].

Der er ikke klaget over afgørelsen om, at virksomheden straks skal træffe foranstaltninger mod udsættelse for biologiske agenser ved vogn [2]. I øvrigt er den del af afgørelsen efterkommet.

DI anfører i klagen, at virksomheden ikke er partshørt over, at der kunne blive tale om et strakspåbud for vogn [1].

Arbejdsmiljøklagenævnet bemærker, at Arbejdstilsynet ikke har pligt til at parthøre over en påtænkt reaktion, men alene over sagens faktiske omstændigheder.

Afgørelsen er truffet af et enigt Arbejdsmiljøklagenævn.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet har ved afgørelsen benyttet følgende regler:

Om definitionen af stoffer og materialer:

§ 38, stk. 1 og § 39, stk. 1, nr. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 1395 af 27. december 2008

§ 2, stk. 1, nr. 2 samt § 2, stk. 2, nr. 5, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer som ændret ved bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2009.

Om definitionen af biologiske agenser:

§ 38, stk. 1 og § 39, stk. 1, nr. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 1395 af 27. december 2008

§ 1, stk. 2 og § 2, stk. 1 og bilag 2, punkt 6, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske agenser og arbejdsmiljø.

Om partshøring:

§ 19, stk. 1, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelsen nr 1365 af 7. december 2007.

Reglerne kan læses på de følgende sider.

O P L Y S N I N G E R

Sagen er afgjort på grundlag af de dokumenter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet, [navn udeladt]’s breve af 30. marts 2011 og 14. juni 2011 samt Arbejdstilsynets supplerende udtalelse af 27. maj 2011.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]

Arbejdstilsynet

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 1395 af 27. december 2008

Kapitel 5

Arbejdets udførelse

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

§ 39. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke krav der skal være opfyldt, for at arbejdet kan anses for fuldt forsvarligt planlagt, tilrettelagt og udført, herunder om

1) sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger vedrørende arbejder, arbejdsprocesser og -metoder, f.eks. for at undgå sammenstyrtning, nedstyrtning, sammenskridning, rystelser, stråling, støj eller eksplosions-, brand- eller sundhedsfare ved luftarter, dampe, støv og røg, hede, kulde eller lugt, sygdomssmitte eller forkerte arbejdsstillinger, bevægelser eller belastninger,

2) forbud mod særligt farlige arbejder, arbejdsprocesser og -metoder,

3) opslag eller egnet markering.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om særligt arbejdstøj og personlige værnemidler, herunder om hvem der skal afholde udgifterne hertil.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Stk. 2.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer som ændret ved bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2009

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere andet arbejde, som på grund af sin art eller de forhold, hvorunder det foregår, kan indebære en fare for sikkerhed og sundhed.

Stk. 3.

§ 2. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

1. Stoffer: grundstoffer og deres forbindelser.

2. Materialer: sammensætninger af to eller flere stoffer, herunder biologiske materialer.

Stk. 2. Ved stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed (farlige stoffer og materialer) jf. kapitel 3-7 forstås i denne bekendtgørelse:

1) stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter de regler, der er fastsat af Miljø- og Energiministeriet om klassificering,

2) stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier for luftforurening med stoffer og materialer.

3) materialer, der indeholder 1 % eller derover (for gasformige materialer 0,2 %) af et stof optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier for luftforurening med stoffer og materialer.

4) materialer, der indeholder 1 % eller derover, for gasformige materialer 0,2 %, af et stof, der er klassificeret som sundhedsfarligt eller miljøfarligt efter Miljø- og Energiministeriets regler om klassificering,

5) stoffer og materialer, som på grund af deres fysisk-kemiske, kemiske eller toksikologiske egenskaber og den måde, hvorpå disse anvendes eller forekommer på arbejdspladsen, kan indebære en risiko for påvirkning fra stoffer og materialer.

Stk. 3.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske agenser og arbejdsmiljø

Kapitel 1

Område m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter arbejde med, herunder fremstilling, anvendelse, håndtering, udvikling og bestemmelse af, biologiske agenser.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere andet arbejde, som på grund af sin art eller de forhold, hvorunder det foregår, indebærer, at man kan blive udsat for påvirkning fra biologiske agenser. Bilag 2 indeholder eksempler på sådant arbejde.

Stk. 3.

§ 2. Ved biologiske agenser forstås i denne bekendtgørelse mikroorganismer, herunder genetisk modificerede mikroorganismer, cellekulturer og endoparasitter hos mennesker, som er i stand til at fremkalde en infektionssygdom, allergi eller toksisk effekt.

Stk. 2.

Bilag 2

Liste over eksempler på arbejde, der kan indebære påvirkning fra biologiske agenser, jf. § 1, stk. 2.

1. Arbejde i levnedsmiddelfabrikker.

2. Arbejde i landbruget, f.eks. håndtering af korn, hø og husdyr.

3. Arbejde, der indebærer kontakt med dyr eller animalske produkter.

4. Arbejde med sundheds- og dyrepleje, f.eks. sygehuse, dyrehospitaler og post mortemenheder.

5. Arbejde i kliniske, veterinære og diagnostiske laboratorier, bortset fra diagnostiske mikrobiologiske laboratorier.

6. Arbejde i forbindelse med indsamling, behandling og bortskaffelse af affald, herunder dagrenovation.

7. Arbejde i rensningsanlæg.

8. Arbejde i lokaler, hvor der benyttes luftbefugtningsanlæg.

Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelsen nr 1365 af 7. december 2007

Kapitel 5

Partshøring

§ 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis

1) det efter oplysningernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag,

2) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse,

3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse,

4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn til de pågældende oplysninger,

5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder m.v., eller hvis forelæggelsen af oplysningerne for parten i øvrigt vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder, eller

6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.

Stk. 3.