Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ophævelse af påbud om undersøgelse af ventilationsforhold

Resumé

Arbejdstilsynet var på tilsyn i en virksomheds afdeling for metalskrot, og så et sorteringsrum, hvor knust metalskrot føres frem med 2 transportbånd. Ved hvert transportbånd står 2 - 4 medarbejdere og frasorterer forskellige metaller, fx kobber. Det frasorterede lægges i beholdere, som tømmes ned i containere under sorteringsrummet.

Arbejdstilsynet konstaterede, at der var varmt i lokalet, døre og vinduer stod åbne, og der var støv og en olielugt i rummet. Rummet havde en ventilation bestående af indblæsningsposer under loftet og udsugning i form af et panel ved operatøren i højde med transportbåndet.

Virksomheden oplyste ikke ved tilsynsbesøget, om der fandtes oplysninger om ventilationsanlæggets kapacitet m.m, men virksomheden oplyste i høringssvaret før den endelige afgørelse, at virksomheden havde oplysninger om ventilationsanlæggets kapacitet og kvalitet, og at der forefindes dokumentation for leverandørens løbende serviceeftersyn og vedligehold.

Arbejdstilsynet afgav på trods af oplysningerne i høringssvaret påbud om, at virksomheden skulle undersøge ventilationsforholdene.

Ifølge arbejdsmiljølovens § 21 kan Arbejdstilsynet forlange, at en arbejdsgiver lader foretage undersøgelser og lignende for at konstatere, om forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. En forudsætning for dette krav er, at Arbejdstilsynet skal kunne påvise en begrundet konkret mistanke om, at forholdene ikke er forsvarlige.

Ifølge forvaltningslovens § 19 må en myndighed ikke træffe afgørelse til ugunst for en part, før parten er hørt om væsentlige afgørende faktiske oplysninger, som parten ikke antages at være bekendt med og givet lejlighed til at udtale sig herom.

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn ophævede undersøgelsespåbuddet, idet nævnet fandt, at Arbejdstilsynet ikke har sandsynliggjort en konkret mistanke, idet Arbejdstilsynet ved besøget blandt andet byggede mistanken på, at virksomheden ikke havde oplysninger om ventilationsanlæggets kapacitet m.m.

Nævnet bemærkede i den forbindelse, at partshøring blandt andet har til formål at sikre, at Arbejdstilsynets oplysninger stemmer overens med de faktiske forhold, når der skal træffes en afgørelse.

Arbejdstilsynet kan derfor ikke udelukke virksomhedens dokumentation, bare fordi virksomheden ikke af egen drift giver Arbejdstilsynet oplysningerne, og ikke af egen drift fremsender oplysningerne i forbindelse med høringssvaret, men i stedet oplyser herom og tilbyder at sende materialet.

Nævnet lagde desuden vægt på, at problemet med olielugt og støv kan skyldes andre forhold, fx de åbne vinduer og døre og ikke en arbejdsproces i rummet, og at Arbejdstilsynet derfor ikke i tilstrækkelig grad havde begrundet en mistanke om, at ventilationsanlægget ikke er tilstrækkeligt effektivt.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 30. august 2011 behandlet klagen over Arbejdstilsynets afgørelse af 2. august 2010. [Virksomhedens navn udeladt] klager over, at virksomheden i [navn udeladt] skal undersøge ventilationsforholdene i sorteringsrummet.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet ophæver Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skal foretage en undersøgelse af ventilationsforholdene i sorteringsrummet.

Det betyder, at [virksomhedens navn udeladt] ikke skal sende en tilbagemelding herom til Arbejdstilsynet.

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer, at Arbejdstilsynet ikke har sandsynliggjort en konkret mistanke om et arbejdsmiljøproblem ved ventilationsforholdene i sorteringsrummet.

Arbejdstilsynet bygger mistanken om ventilationssystemets manglende effektivitet på, at virksomheden ved tilsynet ikke havde oplysninger om ventilationsanlæggets kapacitet m.m. Desuden bygger mistanken på temperaturen i rummet og en olieholdig lugt, som virksomheden ikke er enig i eksisterer.

Arbejdstilsynet nævner, at rummet er snavset, og at snavset kan skyldes de åbne døre og vinduer. Arbejdstilsynet begrunder afgørelsen med risiko for unødig eller generende belastning fra fx støv.

Virksomheden har inden afgørelsen oplyst, at der findes dokumentation for ventilationsanlæggets kapacitet mv.

Arbejdsmiljøklagenævnet lægger vægt på, at partshøring blandt andet har til formål at sikre, at Arbejdstilsynets oplysninger stemmer overens med de faktiske forhold, når der skal træffes en afgørelse.

Nævnet vurderer derfor, at Arbejdstilsynet ikke kan udelukke virksomhedens dokumentation om ventilationssystemets effektivitet, fordi virksomheden ikke af egen drift stiller oplysningerne til rådighed for Arbejdstilsynet på tidspunktet for tilsynsbesøget, og ikke af egen drift fremsender oplysningerne i forbindelse med høringssvaret, men i stedet oplyser herom og tilbyder at eftersende materialet.

Nævnet lægger desuden vægt på, at problemet med en olieholdig lugt og støv kan skyldes andre forhold, fx de åbne vinduer og døre og ikke en arbejdsproces i sorteringsrummet. Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer derfor, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad har begrundet en mistanke om, at ventilationssystemet ikke er tilstrækkeligt effektivt.

Afgørelsen er truffet af et enigt Arbejdsmiljøklagenævn.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet har ved afgørelsen benyttet følgende regler:

Om arbejdsgiverens pligt til at undersøge konkrete forhold:

§ 21, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 175 af 27. februar 2007 og lov nr. 1395 af 27. december 2008.

Om ventilation:

§ 42, stk. 1 og § 43, stk. 1, nr. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 175 af 27. februar 2007 og lov nr. 1395 af 27. december 2008

§ 35, stk. 1, i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006.

Om partshøring:

§ 19, stk. 1, i Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelsen nr 1365 af 7. december 2007.

Reglerne kan læses på de følgende sider.

O P L Y S N I N G E R

Sagen er afgjort på grundlag af de dokumenter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet og virksomhedens brev af 23. marts 2011.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

Kopi til

– Arbejdstilsynet,

– [Adressat udeladt]

– [Adressat udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 175 af 27. februar 2007 og lov nr. 1395 af 27. december 2008

Kapitel 4

Almindelige pligter

Arbejdsgiveren

§ 21. Når Arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal arbejdsgiveren lade foretage undersøgelser, prøver og besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at undersøgelser m.v., der er forlangt af Arbejdstilsynet efter stk. 1, skal foretages af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Kapitel 6

Arbejdsstedets indretning

§ 42. Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

§ 43. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om indretning af faste, midlertidige, skiftende og udendørs arbejdssteder, herunder om

1) arbejdsrum, f.eks. loftshøjde, luftrum, gulve, vægge, lofter, belysning, temperatur, luftfornyelse og støj,

2) velfærdsforanstaltninger m.v., f.eks. opholds- og spiserum, garderober, omklædningsrum, toiletter, vaske- og baderum samt sovesteder og stole,

3) udgangsforhold, f.eks. færdselsveje, trapper og udgange.

Stk. 2. Det kan i reglerne i medfør af stk. 1 fastsættes, at de gælder for udlejere af bygninger, lokaler, arealer m.v.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006

...

Kapitel 8

Ventilation

§ 35. Hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikling af røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening, skal der etableres en mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur.

Stk. 2.

Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007

Kapitel 5

Partshøring

§ 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

Stk. 2.