Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0072
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s forpligtelser ved valg af ISO-optionen og certificering af Energinet.dk som uafhængig systemoperatør1)

I medfør af § 19 b, stk. 3, § 19 d, stk. 8, § 70, stk. 2, § 71, stk. 2, og § 78, stk. 7, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, som ændret ved lov nr. 466 af 18. maj 2011, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på vertikalt integrerede transmissionsvirksomheder, der vælger ISO-optionen i henhold til § 19 b i lov om elforsyning, og på Energinet.dk som uafhængig systemoperatør.

Transmissionsvirksomhedernes opgaver

§ 2. En transmissionsvirksomhed, der vælger ISO-optionen og derved overdrager ansvaret for drift, vedligeholdelse og udbygning af sit net med tilhørende tekniske anlæg til Energinet.dk, jf. § 19 b, stk. 1, i lov om elforsyning, varetager fortsat driftsopgaver, der alene knytter sig til ejerskabet af nettet, herunder opgaver knyttet til tilvejebringelse af midler til finansiering af virksomhedens investeringer, jf. § 3, og afholdelse af direktions- og repræsentantskabsmøder.

Stk. 2. Transmissionsvirksomheden skal stille nettet til rådighed for Energinet.dk, jf. § 21, stk. 3, i lov om elforsyning.

Stk. 3. Transmissionsvirksomheden skal bistå og samarbejde med Energinet.dk om udførelse af dennes opgaver, jf. § 6. Transmissionsvirksomheden skal herunder stille alle relevante oplysninger til rådighed.

§ 3. Transmissionsvirksomheden skal finansiere nødvendige investeringer i nettet, som Energinet.dk har truffet afgørelse om, herunder såvel levetidsforlængende investeringer som nyinvesteringer. Energitilsynet godkender ændringer af virksomhedens indtægtsramme i henhold til reglerne i indtægtsrammebekendtgørelsen.

Stk. 2. Transmissionsvirksomheden kan alternativt give samtykke til, at investeringerne finansieres af andre, herunder kan der træffes aftale med Energinet.dk om finansiering i anlægsperioden, efter Energitilsynets forudgående godkendelse af finansieringsordningen, herunder af byggerenten. Energitilsynet træffer sin afgørelse efter at have rådført sig med den regionale transmissionsvirksomhed og de andre berørte parter.

Stk. 3. Transmissionsvirksomheden skal efter behov tilvejebringe garantier, som letter finansieringen af udbygningen af nettet, dog ikke af investeringer hvortil transmissionsvirksomheden har givet samtykke til finansiering fra andre, jf. stk. 2.

§ 4. Transmissionsvirksomheden skal tilvejebringe midler til dækning af erstatningsansvar i forbindelse med netaktiverne bortset fra ansvar, der vedrører Energinet.dk’s opgaver.

§ 5. Transmissionsvirksomheden skal over for Energitilsynet påvise sin evne til at opfylde forpligtelserne i § 2, stk. 3, og §§ 3 og 4. Transmissionsvirksomheden skal over for Energitilsynet fremlægge udkast til kontrakter med Energinet.dk og enhver anden relevant part med henblik på opfyldelsen af 1. pkt.

Energinet.dk's opgaver

§ 6. Såfremt en transmissionsvirksomhed vælger ISO-optionen, skal Energinet.dk varetage transmissionsvirksomhedens tidligere opgaver vedrørende drift, vedligeholdelse og udbygning af transmissionsvirksomhedens net til sikring af en tilstrækkelig og effektiv transport af elektricitet med tilhørende ydelser, jf. § 20, stk. 1, i lov om elforsyning. Undtaget er opgaver, som alene knytter sig til ejerskabet af nettet.

Stk. 2. Energinet.dk kan efter Energitilsynets forudgående godkendelse af finansieringsordningen, herunder af byggerenten, indgå aftale med transmissionsvirksomheden om finansiering af anlægsomkostninger i anlægsperioden. Aftalen skal være på markedsmæssige vilkår.

Overvågning og mægling

§ 7. Energitilsynet overvåger forbindelserne og kommunikationen mellem Energinet.dk og transmissionsvirksomheden med det formål at sikre, at Energinet.dk overholder sine forpligtelser, jf. § 6.

Stk. 2. Energitilsynet fungerer som mæglingsmyndighed mellem Energinet.dk og transmissionsvirksomheden i tilfælde af klager forelagt af en af disse parter.

Økonomiske konsekvenser

§ 8. Transmissionsvirksomhedens indtægtsramme reduceres med et beløb svarende til de sparede omkostninger ved overdragelse af opgaver til Energinet.dk, jf. § 19 b, stk. 2, i lov om elforsyning.

Stk. 2. De sparede omkostninger udgøres af transmissionsvirksomhedens omkostninger til drift og vedligeholdelse med dertil hørende administrative opgaver i de 3 seneste regnskabsår inden overdragelsen med fradrag for omkostninger, der alene vedrører ejerskabet af nettet, herunder omkostninger til afholdelse af direktions- og repræsentantskabsmøder, driftsomkostninger knyttet til tilvejebringelse af midler til finansiering af virksomhedens investeringer og omkostninger knyttet til opfyldelse af ansvarsforpligtelsen, jf. § 4. Beløbene pristalsreguleres med det i indtægtsrammebekendtgørelsen fastsatte prisindeks frem til overdragelsestidspunktet. Transmissionsvirksomhedens indtægtsramme reduceres på overdragelsestidspunktet med et beløb svarende til det årlige gennemsnit af de således opgjorte sparede omkostninger.

§ 9. Energinet.dk kan i sine priser indregne nødvendige omkostninger til varetagelse af opgaver omfattet af § 6 efter reglerne i bekendtgørelsen om økonomisk regulering af Energinet.dk, idet dog finansiering af anlægsomkostninger knyttet til nettet sikres af transmissionsvirksomheden, jf. § 3.

Certificering af Energinet.dk

§ 10 . Energitilsynet kan certificere Energinet.dk som uafhængig systemoperatør, hvis

1) Energinet.dk har påvist, at virksomheden overholder kravene i § 19 a i lov om elforsyning,

2) Energinet.dk har påvist, at virksomheden råder over de nødvendige økonomiske, tekniske, fysiske og personalemæssige ressourcer til at varetage opgaverne i kap. 4 og 5 i lov om elforsyning,

3) Energinet.dk har forpligtet sig til at overholde en 10-årig netudviklingsplan, som fastsat i systemansvarsbekendtgørelsen, og som Energitilsynet overvåger,

4) Energinet.dk har påvist sin evne til at opfylde forpligtelserne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, og

5) transmissionsvirksomheden har påvist sin evne til at opfylde sine forpligtelser, jf. § 5.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 497 af 25. maj 2011 om transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s forpligtelser ved valg af ISO-optionen og certificering af Energinet.dk som uafhængig systemoperatør ophæves.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 20. oktober 2011

Martin Lidegaard

/ Ib Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 55.