Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne

§ 1

I bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne som ændret ved bekendtgørelse nr. 451 af 9. juni 2009, bekendtgørelse nr. 1483 af 15. december 2009, bekendtgørelse nr. 230 af 12. marts 2010 og bekendtgørelse nr. 969 af 12. august 2010 foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten affattes således: »Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 96/3/EF af 26. januar 1996 om fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 93/43/EØF om levnedsmidler, EU-Tidende 1996, L 21, side 42, som ændret ved Kommissionens direktiv 2004/4/EF af 15. januar 2004, EU-Tidende 2004, L 15, side 25, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF af 21. april 2004 om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum og om ændring af Rådets direktiv 89/662/EØF og 92/118/EØF og Rådets afgørelse 95/408/EF, som berigtiget den 2. juni 2004, EU-Tidende 2004, L 195, side 12. Bekendtgørelsen supplerer og indeholder desuden visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, som senest berigtiget den 4. august 2007, EU-Tidende 2007, L 204, side 26, og som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009, EU-Tidende 2009, L 87, side 109, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, som senest berigtiget den 4. august 2007, EU-Tidende 2007, L 204, side 26, og som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 150/2011 af 18. februar 2011, EU-Tidende 2011, L 46, side 14, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum, som senest berigtiget den 4. august 2007, EU-Tidende 2007, L 204, side 26, og som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 739/2011 af 27. juli 2011, EU-Tidende 2011, L 196, side 3, Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer, EU-Tidende 2005, L 338, side 1, som berigtiget den 10. oktober 2006, EU-Tidende 2006, L 278, side 32, og som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 365/2010 af 28. april 2010, EU-Tidende 2010, L 107, side 9, samt gennemførelses- og overgangsbestemmelserne til disse forordninger. Desuden er visse bestemmelser medtaget fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, som senest berigtiget den 4. august 2007, EU-Tidende 2007 L 2004, side 29, og som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 208/2011 af 2. marts 2011, EU-Tidende 2011, L 58, side 29, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, EU-tidende 2001, L 147, side 1, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 189/2011 af 25. februar 2011, EU-tidende 2011, L 53, side 56. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Fødevareregionen« til »Fødevarestyrelsen«.

3. I § 2 indsættes som nr. 19:

»19) Opdrættet vildt og vildtlevende småvildt, jf. kapitel 20 a.«

4. Efter § 20 indsættes som kapitel 20 a:

»Kapitel 20 a

Opdrættet vildt og vildtlevende småvildt

§ 45 a. Opdrætteren af hjortedyr, opdrættet vildt af svinefamilien, strudsefugle eller bison kan attestere for korrekt udført slagtning og afblødning og for slagtedato og -tidspunkt, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Bedriften ligger i Danmark og er ikke underlagt dyresundhedsrestriktioner.

2) Aflivning foretages af en person, som opfylder betingelserne i bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr.

§ 45 b. Når embedsdyrlægen har foretaget undersøgelse af en repræsentativ stikprøve af vildtlevende småvildt i en vildthåndteringsvirksomhed og har erklæret partiet egnet, kan virksomheden markedsføre de øvrige dyr fra samme jagtparti uden at udtage organer fra dyrene.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2011.

Fødevarestyrelsen, den 26. oktober 2011

Esben Egede Rasmussen

/ Rikke Karlsson