Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995, bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998, bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004, bekendtgørelse nr. 1420 af 27. december 2008 og bekendtgørelse nr. 1527 af 16. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1 affattes punkt 6.24- 6.26 således:

»6.24 Arbejde med opstilling, ændring af opstilling og nedtagning af

1) stilladser, der er mere end 3 meter høje, samt

2) skorstens- og rygningsstilladser og stilladser ophængt i kæder, der er mere end 3 meter over det omgivende underlag,

må kun udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis. Det fremgår af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, hvornår der er krav om en uddannelse, samt hvilke kvalifikationer, man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et uddannelsesbevis.

6.25 Ophævet

6.26 Stilladser, der er mindre end 3 meter høje, samt skorstens- og rygningsstilladser og stilladser ophængt i kæder mindre end 3 meter over det omgivende underlag, må kun opstilles, ændres og nedtages af personer, der har modtaget en særligt fyldestgørende instruktion, navnlig for så vidt angår

1) forståelse af opstillings-, nedtagnings- og ændringsvejledningen for de pågældende stilladser,

2) sikkerhed under opstilling, nedtagning og ændring af de pågældende stilladser,

3) foranstaltninger til forebyggelse af risikoen for, at personer eller genstande styrter ned,

4) sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af ændringer i vejrforholdene, som kunne bringe de pågældende stilladsers sikkerhed i fare,

5) tilladte belastningsforhold, og

6) andre risici i forbindelse med ovennævnte opstilling, nedtagning og ændring.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Arbejdstilsynet, den 28. november 2011

Jens Jensen

/ Jeanne Borgqvist