Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om transport af motorkøretøjer m.v. med passagerskibe

I medfør af § 1, § 3 og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, fastsættes efter bemyndigelse:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen skal sikre, at håndtering, placering og sikring af køretøjer i passagerskibe tilrettelægges, så sikkerheden for skibets besætning og passagerne er tilgodeset, ligesom skibets brandbekæmpelsesmidler m.v. kan anvendes i fuldt omfang.

Anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter såvel danske passagerskibe som udenlandske passagerskibe, der anløber danske havne i fast rutefart.

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fast rutefart: En række sejladser, der gennemføres mellem de samme eller flere havne, eller en række sejladser til og fra samme havn, der gennemføres uden mellemliggende anløb,

a) enten i henhold til en offentliggjort fartplan eller

b) med en sådan regelmæssighed eller hyppighed, at det fremtræder som en systematisk række sejladser.

2) Motorkøretøj: Et køretøj, som er forsynet med motor som drivkraft, eksempelvis lastbil, traktor, bus, personbil, motorcykel m.v.

3) Passagerskib: Ethvert skib, som medfører flere end 12 passagerer.

4) Sikkerhedsstyringssystem: Det efter ISM-koden fastlagte sikkerhedsstyringssystem.

5) Vogndæk: Lastdæk i skibet, hvortil køretøjer m.v. kan køres direkte om bord og fra borde.

Håndtering, placering og sikring

§ 4. Rederiet og skibets fører skal sikre, at køretøjer håndteres, placeres og sikres fuldt sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 2. Under hensyntagen til stk. 1 skal håndtering, placering og sikring af køretøjer planlægges således, at blandt andet følgende forhold er tilgodeset:

1) At de besætningsmedlemmer, som indgår, er instrueret og trænet heri, og at de er i stand til at afvikle operationen sikkert, herunder ved afgivelse af de nødvendige vejledninger og instruktioner.

2) At besætningsmedlemmer kan tilse kørsel på vogndækket og placering af køretøjer under hensyntagen til egen sikkerhed.

3) At der findes afmærkning på vogndækket, der suppleret med instruktioner, indikationer fra tekniske systemer eller tilsvarende sikrer, at førere af motorkøretøjer bliver ledt sikkert til den tilsigtede placering i skibet hhv. kan foretage en sikker frakørsel fra samme.

4) At det via instruktioner, opslag eller tilsvarende sikres, at køretøjer bliver afbremset eller sikret, når de er endeligt placeret på vogndækket.

5) At det via instruktioner, opslag eller tilsvarende sikres, at forbrændingsmotorer, herunder i hjælpeaggregater, anvendelse af opvarmningsinstallationer m.v. ikke anvendes i køretøjer, som er endeligt placeret på vogndækket.

6) At passagerer har direkte adgang fra og til deres siddeplads i motorkøretøjet, og at denne adgang kan ske sikkert.

7) At passagerer fra deres køretøj har direkte og sikker adgang til og fra apteringsområder m.v.

Stk. 3. Placeringen af køretøjer m.v. skal ske så:

1) der er fri adgang til transportabelt brandslukningsudstyr på vogndækket, og

2) der til enhver tid kan foretages en effektiv brandbekæmpelse på vogndækket med skibets fastinstallerede og transportable brandudstyr.

Adgang til vogndækket

§ 5. Rederiet skal i samarbejde med skibets fører fastlægge procedurer for passagerers adgang til vogndæk under sejladsen, herunder for,

1) hvordan det sikres, at passagerer ikke opholder sig på vogndækket under overfarten, samt

2) hvorledes et eventuelt samtykke til ophold på vogndækket håndteres, og forudsætningerne herfor.

Håndtering i skibet

§ 6. De i denne bekendtgørelse fastlagte procedurer skal indgå i skibets sikkerhedsstyringssystem.

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 7. Overtrædelse af §§ 4 - 6 straffes med bøde eller fængsel i indstil 1 år.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2012.

Stk. 2. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift af 1. september 1988 for transport af motorkøretøjer m.v. med passagerskibe ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 1. november 2011

Per Sønderstrup

/ Steen Møller Nielsen