Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 National myndighed
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Fremstilling af liste 1-kemikalier
Kapitel 4 Krav til import og eksport af liste 1-, 2- og 3-kemikalier
Kapitel 5 Indberetning af oplysninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen
Kapitel 6 Kontrol
Kapitel 7 Inspektioner
Kapitel 8 Anlægsaftaler
Kapitel 9 Straffebestemmelser
Bilag 1 Kemikalielister, DOC og PSF-kemikalier
Bilag 2 Krav til godkendelse af et enkelt produktionsbegrænset anlæg eller andre anlæg, jf. konventionens verifikationsbilag, del VI.
Bilag 3 Stater, der ikke har tilsluttet sig C-våbenkonventionen pr. 11. november 2011
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erklæringsafgivelse, kontrol, inspektioner m.v. i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben1)

I medfør af § 4, § 5, stk. 2, § 6, stk. 5, § 6 a, § 6 b, stk. 2, og § 8, stk. 2, i lov nr. 443 af 14. juni 1995 om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben, som ændret ved lov nr. 470 af 10. juni 1997, lov nr. 228 af 23. april 2002 og lov nr. 487 af 25. maj 2011, efter forhandling med udenrigsministeren og justitsministeren og efter bemyndigelse i medfør af bekendtgørelse nr. 613 af 25. juni 2003 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervs- og Boligstyrelsen, fastsættes:

Kapitel 1

National myndighed

§ 1. Erhvervs- og Byggestyrelsen er national myndighed under konventionen og varetager i denne egenskab kontakten til OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) i henhold til De Forenede Nationers konvention af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Liste 1-kemikalier: ethvert kemikalie opført på liste 1 i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

2) Liste 2-kemikalier: ethvert kemikalie opført på liste 2 i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3) Liste 3-kemikalier: ethvert kemikalie opført på liste 3 i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

4) Fremstilling af et kemikalie: dannelse af kemikaliet ved en kemisk reaktion, herunder, når liste 1-, 2- eller 3-kemikaliet dannes som et mellemprodukt, et biprodukt eller et affaldsprodukt, der fremstilles og forbruges i den kemiske proces, og hvor isolering af kemikaliet vil være mulig.

5) Forarbejdning af et kemikalie: en fysisk proces såsom formulering, ekstraktion og oprensning, hvorunder kemikaliet ikke omdannes til et andet kemikalie.

6) Anvendelse af et kemikalie: omdannelse af kemikaliet til et andet kemikalie ved en kemisk reaktion.

7) DOC: diskrete (veldefinerede) organiske kemikalier, som ikke er nævnt i listerne i bilag I, og som omfatter alle carbonforbindelser, defineret ved kemisk navn, strukturformel og eventuelt CAS-nummer (Chemical Abstract Service) med undtagelse af oxider, sulfider og metalcarbonater.

8) PSF-kemikalier: ulistede diskrete organiske kemikalier, jf. nr. 7, som indeholder grundstofferne fosfor, svovl eller fluor.

9) Import: fysisk indførsel af liste 1-, 2- og 3-kemikalier i det danske territorium eller områder, der hører under dansk jurisdiktion.

10) Eksport: fysisk udførsel af liste 1-, 2- og 3-kemikalier fra det danske territorium eller områder, der hører under dansk jurisdiktion.

11) Anlæg: en samlet betegnelse for enten et fabriksanlæg, jf. nr. 12, en fabrik jf. nr. 13, eller en enhed, jf. nr. 14.

12) Fabriksanlæg: en helhed bestående af en eller flere lokalt integrerede fabrikker med administrative mellemniveauer, der hører under én driftsledelse, og som har fælles infrastruktur.

13) Fabrik: et forholdsvis selvstændigt område, en konstruktion eller en bygning, som indeholder en eller flere enheder med tilknyttet infrastruktur.

14) Enhed: kombinationen af udstyrsdele, fx kar og karkonstruktioner, som er nødvendige til fremstilling, forarbejdning eller anvendelse af et kemikalie.

15) Rutineinspektion: inspektion foretaget på selve virksomheden i forhold til de oplysninger om kemikalier, som virksomheden har afgivet til Erhvervs- og Byggestyrelsen.

16) Anfægtelsesinspektion: inspektion som iværksættes efter en anklage fra en anden deltagende stat mod Danmark om, at Danmark ikke overholder konventionens forbud mod kemiske våben.

17) Anlægsaftale: en aftale indgået mellem OPCW og Erhvervs- og Byggestyrelsen i forbindelse med den første inspektion på en virksomhed. Formålet med anlægsaftalen er at styre aktiviteterne for inspektionsholdet og inspektionsstedet under en inspektion med henblik på at lette fremtidige inspektioner, beskytte forretningshemmeligheder og at sikre, at tidsrammerne for inspektionen overholdes.

18) Produktgruppenummer: et nummer defineret i appendix 4 i OPCW Declaration Handbook.

Kapitel 3

Fremstilling af liste 1-kemikalier

§ 3. Det er forbudt efter lovens § 6 b at fremstille, erhverve, beholde eller anvende liste 1-kemikalier, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Liste 1-kemikalier til forsknings-, medicinske, farmaceutiske eller beskyttelsesformål kan fremstilles, erhverves, beholdes eller anvendes efter tilladelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 2 kan alene gives til ét produktionsbegrænset anlæg beliggende i Danmark og andre anlæg beliggende i Danmark, jf. bilag 2.

Stk. 4. Syntese af liste 1-kemikalier til forsknings-, medicinske eller farmaceutiske formål kan ske uden tilladelse, hvis den samlede mængde af liste 1-kemikalier er mindre end 100 g pr. år pr. anlæg.

Stk. 5. Ansøgning om tilladelse efter stk. 2, skal indgives til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest 210 dage inden aktiviteten eller driften påbegyndes. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om anlæggets nøjagtige beliggenhed samt en udførlig teknisk beskrivelse af anlægget. Den tekniske beskrivelse skal som minimum indeholde en opgørelse over udstyr og udførlige skematiske tegninger over anlægget.

Kapitel 4

Krav til import og eksport af liste 1-, 2- og 3-kemikalier

§ 4. Liste 1-kemikalier må kun importeres fra og eksporteres til stater, som har ratificeret konventionen og kun til forsknings-, medicinsk eller farmaceutisk brug eller til beskyttelsesformål. En oversigt over lande, der på tidspunktet for denne bekendtgørelses udstedelse ikke har ratificeret konventionen, fremgår af bilag 3.

Stk. 2. Importerede eller eksporterede liste 1-kemikalier må ikke reeksporteres til et tredjeland.

Stk. 3. Virksomheder skal før import eller eksport af liste 1-kemikalier give meddelelse herom til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Meddelelsen skal indeholde oplysninger, som angivet i § 10.

Stk. 4. Meddelelse i henhold til stk. 3 skal afgives senest 40 dage før importen eller eksporten finder sted. For import eller eksport af saxitoxin til medicinske eller diagnostiske formål i mængder begrænset til 5 mg, skal meddelelsen dog afgives senest 5 dage før, at importen eller eksporten finder sted.

§ 5. Det er forbudt at importere og eksportere liste 2-kemikalier fra og til stater, der ikke har ratificeret konventionen, jf. dog stk. 2. En oversigt over lande, der på tidspunktet for denne bekendtgørelses udstedelse ikke har ratificeret konventionen, fremgår af bilag 3.

Stk. 2. Blandinger, der indeholder liste 2-kemikalier, er undtaget fra forbuddet i stk. 1, hvis:

1) produktet indeholder 1 pct. eller mindre af liste 2A- eller 2A”*”-kemikalier,

2) produktet indeholder 10 pct. eller mindre af liste 2B-kemikalier, eller

3) produktet kendetegnes som en forbrugsvare og er pakket til salg for personligt eller individuelt forbrug.

§ 6. Ved eksport af liste 3-kemikalier til stater, som ikke har ratificeret konventionen, kræver Erhvervs- og Byggestyrelsen et slutbrugercertifikat fra modtagerstaten, der for så vidt angår de overførte kemikalier angiver:

1) at de kun vil blive anvendt til formål, som ikke er forbudt i henhold til konventionen,

2) at de ikke vil blive genstand for videre overførsel (reeksport),

3) type og mængde,

4) slutbrug, og

5) navn og adresse på slutbruger.

Stk. 2. Blandinger, der indeholder liste 3-kemikalier, er undtaget fra kravet om slutbrugercertifikat, hvis:

1) produktet indeholder 30 pct. eller mindre af liste 3-kemikalier, eller

2) produktet kendetegnes som en forbrugsvare, der er pakket til salg for personligt eller individuelt forbrug.

§ 7. Reglerne i dette kapitel påvirker ikke virksomhedernes forpligtelser efter reglerne for kontrol med ind- og udførsel af produkter under våbenlovgivningen og efter reglerne for kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse (dual-use produkter).

Kapitel 5

Indberetning af oplysninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen

§ 8. Indberetning af oplysninger efter dette kapitel skal afgives på skemaer udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Stk. 2. Alle følsomme oplysninger vil blive behandlet fortroligt af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Stk. 3. Reglerne i dette kapitel påvirker ikke virksomhedernes forpligtelser efter reglerne om kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse.

Liste 1-virksomhed

Årlige indberetninger om udførte aktiviteter

§ 9. Virksomheder, der har fremstillet liste 1-kemikalier i det foregående kalenderår, har pligt til at indberette følgende til Erhvervs- og Byggestyrelsen:

1) Navn og adresse på anlægget, navn på ejer eller selskab, der driver anlægget, samt antal fabrikker inden for anlægget.

2) Oplysninger om anlæggets nøjagtige beliggenhed angivet ved koordinater.

3) Oplysninger om alle ændringer foretaget i anlægget i årets løb i forhold til tidligere afgivne udførlige tekniske beskrivelser af anlægget.

4) Følgende oplysninger for hvert liste 1-kemikalie, der er fremstillet, erhvervet, anvendt eller oplagret i anlægget:

a) Entydigt kemisk navn, trivialnavn eller handelsnavn, strukturformel og CAS-nummer (Chemical Abstracts Service), hvis et sådant findes.

b) De anvendte metoder og fremstillede mængder.

c) Navnet på og mængden af udgangsstoffer opført på liste 1, 2 og 3, der er anvendt til fremstilling af liste 1-kemikalier.

d) Mængden, der er anvendt i anlægget og formålet med anvendelsen.

e) Mængden, der er modtaget fra eller afsendt til andre anlæg i Danmark. For hver enkelt sending skal opgives mængde, modtager og formål.

f) Den størst oplagrede mængde på noget tidspunkt i årets løb og ved årets udløb.

Stk. 2. Undtaget fra indberetningspligten i stk. 1, er virksomheder, der har fremstillet liste 1-kemikalier til forsknings- medicinske eller farmaceutiske formål, og hvor den samlede mængde af liste 1-kemikalierne er mindre end 100 g pr. år pr. anlæg.

§ 10. Virksomheder, der har importeret eller eksporteret liste 1-kemikalier det foregående kalenderår skal indberette oplysninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen om det kemiske navn, formel og CAS-nummer, hvis et sådant er tildelt, mængden, der er importeret og eksporteret, navnet på den eksporterende og den importerende virksomhed og formålet med importen eller eksporten.

§ 11. Oplysninger efter § 9, stk. 1 og § 10 om udførte aktiviteter i det foregående kalenderår skal indberettes til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest den 10. marts i det følgende kalenderår.

Årlige indberetninger om forventede aktiviteter

§ 12. Virksomheder, der forventer at fremstille liste 1-kemikalier det kommende kalenderår har pligt til at indberette følgende oplysninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen:

1) Navn og adresse på anlægget, navn på ejer eller selskab, der driver anlægget, samt antal fabrikker inden for anlægget.

2) Oplysninger om anlæggets nøjagtige beliggenhed angivet ved koordinater.

3) Entydigt kemisk navn, trivialnavn eller handelsnavn, strukturformel og CAS-nummer (Chemical Abstracts Service), hvis et sådant findes.

4) Den samlede mængde, der forventes fremstillet, anvendt eller oplagret i anlægget af ethvert liste 1-kemikalie, samt angivelse af tidsrummene i hvilket fremstillingen forventes at finde sted og formålet med fremstillingen.

5) Alle forventede ændringer i anlægget eller dets relevante dele i løbet af det kommende år i forhold til tidligere afgivne udførlige tekniske beskrivelser af anlægget.

Stk. 2. Undtaget fra indberetningspligten i stk. 1, er virksomheder, der forventer at fremstille liste 1-kemikalier til forsknings- medicinske eller farmaceutiske formål, og hvor den samlede mængde af liste 1-kemikalierne vil være mindre end 100 g pr. år pr. anlæg.

Stk. 3. Oplysninger efter stk. 1 om forventede aktiviteter i det kommende kalenderår skal indberettes til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest den 10. september.

Liste 2-virksomhed

Årlige indberetninger om udførte aktiviteter

§ 13. Virksomheder, som i det foregående kalenderår har fremstillet, forarbejdet eller anvendt mere end de i stk. 2 angivne mængder af kemikalier pr. fabriksanlæg, har pligt til at indberette følgende til Erhvervs- og Byggestyrelsen, jf. dog stk. 3:

1) Navn og adresse på hvert enkelt fabriksanlæg og navn på ejer eller selskab, der driver fabriksanlægget, samt antal fabrikker inden for anlægget.

2) Navn på hver enkelt fabrik inden for fabriksanlægget samt navn på ejer eller selskab, som driver fabrikken.

3) Hovedvirksomhed for fabriksanlægget eller fabrikken angivet ved OPCW's produktgruppekoder.

4) Oplysninger om anlæggets nøjagtige beliggenhed angivet ved koordinater.

5) Entydigt kemisk navn, trivialnavn eller handelsnavn, strukturformel og CAS-nummer (Chemical Abstracts Service), hvis et sådant findes.

6) Oplysninger om, til hvilke formål kemikaliet er blevet fremstillet, forarbejdet eller anvendt ved angivelse af OPCW's produktgruppekode.

7) Angivelse af om fabrikken:

a) fremstiller, forarbejder eller anvender liste 2-kemikalier,

b) er specialiseret i aktiviteten efter litra a) eller varetager aktiviteter beregnet til andre formål, eller

c) udøver anden virksomhed med hensyn til de erklærede liste 2-kemikalier med angivelse af arten af sådan virksomhed, f.eks. oplagring.

8) Fabrikkens produktionskapacitet for hvert enkelt liste 2-kemikalie.

9) Oplysninger om den samlede mængde af hvert enkelt liste 2-kemikalie, der er fremstillet, forarbejdet og anvendt i fabriksanlægget i det forudgående kalenderår.

Stk. 2. Indberetning af oplysninger som angivet i stk. 1, skal ske ved fremstilling, forarbejdning eller anvendelse af mere end:

1) 1 kg af et kemikalie mærket ”*” på liste 2A.

2) 100 kg af ethvert andet kemikalie opført på liste 2A eller

3) 1 ton af et kemikalie opført på liste 2B.

Stk. 3. Undtaget fra indberetningspligten i stk. 1 er virksomheder, der har fremstillet, anvendt eller forarbejdet produkter, herunder kemiske blandinger, når:

1) produktet indeholder 1 pct. eller mindre af liste 2A- eller 2A”*”-kemikalier,

2) produktet indeholder mindre end 10 pct. af liste 2A-kemikalier, og den samlede fremstillede, forarbejdede eller anvendte mængde i blandingen af liste 2A-kemikalier er mindre end 1 ton,

3) produktet indeholder mindre end 10 pct. af liste 2A”*”-kemikalier, og den samlede fremstillede, forarbejdede eller anvendte mængde i blandingen af liste 2A”*”-kemikalier er mindre end 10 kg,

4) produktet indeholder 30 pct. eller mindre af liste 2B-kemikalier, eller

5) produktet kendetegnes som forbrugsvare og er pakket til salg for personligt eller individuelt forbrug.

§ 14. Virksomheder, der i det foregående år har importeret eller eksporteret liste 2-kemikalier, har pligt til at indberette følgende til Erhvervs- og Byggestyrelsen, jf. dog stk. 2:

1) Entydigt kemisk navn, trivialnavn eller handelsnavn samt CAS-nummer (Chemical Abstracts Service), hvis et sådant findes.

2) Virksomhedens navn og adresse samt CVR-nr.

3) En mængdemæssig specifikation af hver enkelt importeret eller eksporteret liste 2-kemikalie med angivelse af de enkelte import- og eksportlande.

4) Kemikaliets procentvise andel af en blanding, såfremt kemikaliet indgår i en blanding.

Stk. 2. Undtaget fra indberetningspligten i stk. 1 er virksomheder, der har importeret eller eksporteret produkter, herunder kemiske blandinger, hvis:

1) produktet indeholder 1 pct. eller mindre af liste 2A- eller 2A”*”-kemikalier,

2) produktet indeholder mindre end 10 pct. af liste 2A-kemikalier, og den samlede fremstillede, forarbejdede eller anvendte mængde i blandingen af liste 2A-kemikalier er mindre end 1 ton,

3) produktet indeholder mindre end 10 pct. af liste 2A”*”-kemikalier, og den samlede fremstillede, forarbejdede eller anvendte mængde i blandingen af liste 2A”*”-kemikalier er mindre end 10 kg,

4) produktet indeholder 30 pct. eller mindre af liste 2B-kemikalier, eller

5) produktet kendetegnes som forbrugsvare og er pakket til salg for personligt eller individuelt forbrug.

§ 15. Oplysninger efter § 13, stk. 1-2, og § 14, stk. 1, om udførte aktiviteter skal indberettes til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest den 10. marts i det følgende kalenderår.

Årlige indberetninger om forventede aktiviteter

§ 16. Virksomheder, som i det kommende kalenderår forventer at fremstille, forarbejde eller anvende mere end de i stk. 2 angivne mængder af kemikalier pr. fabriksanlæg, har pligt til at indberette følgende til Erhvervs- og Byggestyrelsen, jf. dog stk. 3:

1) Navn og adresse på hvert enkelt fabriksanlæg og navn på ejer eller selskab, der driver fabriksanlægget, samt antal fabrikker inden for anlægget.

2) Navn på hver enkelt fabrik inden for fabriksanlægget samt navn på ejer eller selskab, som driver fabrikken.

3) Hovedvirksomhed for fabriksanlægget eller fabrikken angivet ved OPCW's produktgruppekode.

4) Oplysninger om anlæggets nøjagtige beliggenhed med angivelse af koordinater.

5) Entydigt kemisk navn, trivialnavn eller handelsnavn, strukturformel og CAS-nummer (Chemical Abstracts Service), hvis et sådant findes.

6) Oplysninger om, til hvilke formål kemikaliet er eller vil blive fremstillet, forarbejdet eller anvendt ved angivelse af OPCW's produktgruppekode

7) Angivelse af om fabrikken:

a) fremstiller, forarbejder eller anvender liste 2-kemikalier,

b) er specialiseret i aktiviteten efter litra a) eller varetager aktiviteter beregnet til andre formål, eller

c) udøver anden virksomhed med hensyn til de erklærede liste 2-kemikalier med angivelse af arten af sådan virksomhed, f.eks. oplagring.

8) Fabrikkens produktionskapacitet for hvert enkelt liste 2-kemikalie.

9) Oplysninger om den samlede mængde af hvert enkelt liste 2-kemikalie, der forventes fremstillet, forarbejdet eller anvendt af fabriksanlægget i det følgende kalenderår, herunder oplysninger om de forventede produktions-, forarbejdnings- eller anvendelsesperioder.

Stk. 2. Indberetning efter stk. 1 skal ske ved fremstilling, forarbejdning eller anvendelse af mere end:

1) 1 kg af et kemikalie mærket ”*” på liste 2A,

2) 100 kg af ethvert andet kemikalie opført på liste 2A, eller

3) 1 ton af et kemikalie opført på liste 2B.

Stk. 3. Undtaget fra indberetningspligten i stk. 1 er virksomheder, der forventer at fremstille, anvende eller forarbejde produkter, herunder kemiske blandinger, når

1) produktet indeholder 1 pct. eller mindre af liste 2A- eller 2A”*”-kemikalier,

2) produktet indeholder mindre end 10 pct. af liste 2A-kemikalier, og den samlede fremstillede, forarbejdede eller anvendte mængde i blandingen af liste 2A-kemikalier er mindre end 1 ton,

3) produktet indeholder mindre end 10 pct. af liste 2A”*”-kemikalier, og den samlede fremstillede, forarbejdede eller anvendte mængde i blandingen af liste 2A”*”-kemikalier er mindre end 10 kg,

4) produktet indeholder 30 pct. eller mindre af liste 2B-kemikalier, eller

5) produktet kendetegnes som forbrugsvare og er pakket til salg for personligt eller individuelt forbrug.

Stk. 4. Oplysninger efter stk. 1 om forventede aktiviteter i det kommende kalenderår skal indberettes til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest den 10. oktober.

Stk. 5. Aktiviteter, der planlægges efter den årlige indberetning om forventede aktiviteter i det kommende kalenderår, jf. stk. 4, skal indberettes til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest 10 dage inden påbegyndelsen af aktiviteten.

Liste 3-virksomhed

Årlige indberetninger om udførte aktiviteter

§ 17. Virksomheder, der det foregående kalenderår har fremstillet mere end 30 ton af et liste 3-kemikalie pr. fabriksanlæg, herunder som led i en blanding, hvor liste 3-kemikaliet samtidig udgør mere end 30 pct. af blandingen, har pligt til at indberette følgende oplysninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen:

1) Navn og adresse på hvert enkelt fabriksanlæg og navn på ejer eller selskab, der driver fabriksanlægget, samt antal fabrikker inden for anlægget.

2) Navn på hver enkelt fabrik inden for fabriksanlægget samt navn på ejer eller selskab, som driver fabrikken.

3) Hovedvirksomhed for fabriksanlægget eller fabrikken angivet ved OPCW's produktgruppekode.

4) Oplysninger om anlæggets nøjagtige beliggenhed angivet ved koordinater.

5) Entydigt kemisk navn, trivialnavn eller handelsnavn, strukturformel og CAS-nummer (Chemical Abstracts Service), hvis et sådant findes.

6) En mængdemæssig specifikation af hvert enkelt liste 3-kemikalie.

§ 18. Virksomheder, der det foregående år har importeret eller eksporteret liste 3-kemikalier, herunder som led i en blanding, hvor liste 3-kemikaliet samtidig udgør mere end 30 pct. af blandingen, skal indberette de mængdemæssige specifikationer af hvert enkelt liste 3-kemikalie med angivelse af de enkelte import- eller eksportlande.

§ 19. Oplysninger efter §§ 17 og 18 om udførte aktiviteter i det foregående år skal indberettes til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest den 10. marts i det følgende kalenderår.

Årlige indberetninger om forventede aktiviteter

§ 20. Virksomheder, som det kommende kalenderår forventer at fremstille mere end 30 ton af et liste 3-kemikalie, herunder som led i en blanding, hvor liste 3-kemikaliet samtidig udgør mere end 30 pct. af blandingen, har pligt til at indberette følgende oplysninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen:

1) Navn og adresse på hvert enkelt fabriksanlæg og navn på ejer eller selskab, der driver fabriksanlægget, samt antal fabrikker inden for anlægget.

2) Navn på hver enkelt fabrik inden for fabriksanlægget samt navn på ejer eller selskab, som driver fabrikken.

3) Hovedvirksomhed for fabriksanlægget eller fabrikken angivet ved OPCW's produktgruppekode.

4) Oplysninger om anlæggets nøjagtige beliggenhed angivet ved koordinater.

5) Entydigt kemisk navn, trivialnavn eller handelsnavn, strukturformel og CAS-nummer (Chemical Abstracts Service), hvis et sådant findes.

6) En mængdemæssig specifikation af hvert enkelt liste 3-kemikalie.

Stk. 2. Oplysninger efter stk. 1 om forventede aktiviteter det kommende kalenderår skal indberettes til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest den 10. oktober.

Stk. 3. Aktiviteter, der planlægges efter den årlige indberetning om forventede aktiviteter i det kommende kalenderår, jf. stk. 2, skal indberettes til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest 10 dage inden påbegyndelsen af aktiviteten.

DOC

Årlige indberetninger om udførte aktiviteter

§ 21. Virksomheder, der i det foregående kalenderår, ved syntese har fremstillet mere end 200 ton af DOCs pr. fabriksanlæg, eller mere end 30 ton pr. fabrik af et PSF-kemikalie, har pligt til at indberette følgende til Erhvervs- og Byggestyrelsen:

1) Navn og adresse på hvert enkelt fabriksanlæg og navn på ejer eller selskab, der driver fabriksanlægget, samt antal fabrikker inden for anlægget.

2) Hovedvirksomhed for fabriksanlægget angivet ved OPCW's produktgruppekode.

3) Oplysninger om anlæggets nøjagtige beliggenhed angivet ved koordinater.

Stk. 2. Virksomheder, der ved syntese har fremstillet et DOC skal ud over oplysninger omfattet af stk. 1 indberette virksomhedens samlede produktionsmængde i det foregående kalenderår fordelt på fabriksanlæg.

Stk. 3. Virksomheder, der ved syntese har fremstillet PSF-kemikalier, jf. stk. 1, skal indberette antallet af fabrikker inden for fabriksanlægget, der hver især har fremstillet mere end 30 ton af et PSF-kemikalie med angivelse af den samlede produktionsmængde af PSF-kemikalier fordelt på hver enkelt fabrik.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke fabriksanlæg, som udelukkende fremstiller sprængstoffer eller carbonhydrider.

Stk. 5. Oplysninger efter stk. 1-3 om udførte aktiviteter skal indberettes til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest den 10. marts i det følgende kalenderår.

Kapitel 6

Kontrol

§ 22. Erhvervs- og Byggestyrelsen har ret til uanmeldt at foretage kontrol i virksomhederne efter reglerne i lovens § 6.

§ 23. Kontrollen vil blive iværksat dels ved mistanke om indberetning af urigtige eller vildledende oplysninger, dels ved mistanke om fortielse af oplysninger. Kontrollen kan endvidere udføres som stikprøvekontrol.

§ 24. Kontrolbesøget følges op af en skriftlig rapport, som vil blive forelagt virksomheden senest 10 dage efter kontrolbesøget.

Kapitel 7

Inspektioner

§ 25. Internationale inspektører, der er udpeget og uddannet af OPCW, har ret til at foretage inspektion af danske virksomheder, jf. lovens kapitel 1.

Stk. 2. Inspektionerne kan have karakter af enten rutineinspektioner eller anfægtelsesinspektioner.

Rutineinspektioner

§ 26. De internationale inspektører skal være godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen og skal under inspektionen være ledsaget af en eller flere repræsentanter fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og eventuelt andre relevante danske myndigheder.

§ 27. Det internationale inspektionshold og de danske ledsagere skal mod behørig legitimation og uden retskendelse have adgang til at:

1) inspicere enhver ejendom, enhver bygning eller ethvert område inden for en bygning,

2) se relevante databaser, dokumenter og akter,

3) interviewe anlægspersonale,

4) tage fotografier,

5) lade godstrafik fra virksomheden standse og kontrollere,

6) indsamle og analysere prøver på virksomheden og at medbringe og anvende måleredskaber og andet teknisk udstyr til indsamling og registrering af oplysninger,

7) efterlade måleinstrumenter og andet materiale på stedet for inspektionen, og

8) indhente alle øvrige oplysninger af betydning for inspektionen.

§ 28. Virksomheden skal stille alle relevante faciliteter til rådighed for inspektionsholdet, såsom kommunikationsmidler, kontorlokaler og udstyr. Virksomheden skal assistere i brugen heraf i den udstrækning, det ønskes af inspektionsholdet.

Stk. 2. Virksomhedens ansatte skal bistå ved inspektionens gennemførelse i det omfang, det ønskes af inspektionsholdet.

§ 29. Repræsentanter for virksomheden skal ved inspektionsholdets ankomst, og inden inspektionen påbegyndes, orientere inspektionsholdet ved hjælp af kort og anden dokumentation om virksomheden, dens aktiviteter, sikkerhedsforanstaltninger samt administrative og logistiske foranstaltninger, der er nødvendige for inspektionen.

Stk. 2. Den tid, der anvendes til orienteringen, skal begrænses til det nødvendige minimum og må under ingen omstændigheder overskride 3 timer.

§ 30. Inspektionsholdet skal gennemføre inspektioner på virksomheden på den mindst forstyrrende måde, som er forenelig med effektiv og rettidig gennemførelse af inspektionen.

Stk. 2. Inspektionsholdet skal undgå unødigt at hindre eller forsinke driften af et anlæg og undgå at påvirke dets sikkerhed.

§ 31. Inspektionsholdet skal tage hensyn til de forslag, som repræsentanter for Erhvervs- og Byggestyrelsen måtte fremsætte på noget som helst tidspunkt i løbet af inspektionen for at sikre, at udstyr eller oplysninger af sensitiv karakter, der ikke vedrører kemiske våben, beskyttes.

Stk. 2. Virksomheden kan gennem repræsentanter for Erhvervs- og Byggestyrelsen gøre inspektionsholdet opmærksom på, at den er af den opfattelse, at inspektionen er gået uden for konventionens rammer.

§ 32. Repræsentanter for de danske myndigheder eller repræsentanter for virksomheden skal på inspektionsholdets anmodning tage prøver i nærværelse af inspektørerne.

Stk. 2. Det kan aftales med repræsentanter for Erhvervs- og Byggestyrelsen eller virksomheden, at inspektionsholdet selv kan tage prøverne.

§ 33. Inspektionsholdet har, hvor det er muligt, ret til at foretage analyse af prøverne på virksomheden ved at benytte godkendt udstyr, som det har medbragt.

Stk. 2. På inspektionsholdets anmodning skal repræsentanter for virksomheden yde bistand til analyse af prøverne på stedet.

Stk. 3. Alternativt kan inspektionsholdet anmode om, at behørig analyse foretages i dets nærværelse af repræsentanter for virksomheden.

§ 34. Erhvervs- og Byggestyrelsen og virksomheden har ret til at beholde en del af alle udtagne prøver eller tage et ekstra sæt prøver og være til stede, når prøverne analyseres på stedet.

§ 35. Inspektionsholdet kan, hvis det anser det for nødvendigt, overføre prøver til analyse uden for inspektionsstedet på laboratorier udpeget af OPCW.

Stk. 2. Generaldirektøren for OPCW har hovedansvaret for sikkerheden, integriteten og opbevaringen af prøverne og skal sikre, at den fortrolige karakter af prøverne beskyttes.

Stk. 3. De overførte prøver skal analyseres på mindst to laboratorier, som OPCW har udpeget.

§ 36. Virksomheden har ret til at træffe forholdsregler til at beskytte sensitive installationer og forhindre afsløring af fortrolige oplysninger og data, der ikke er omfattet af deklarationsforpligtelserne. Sådanne forholdsregler kan bl.a. bestå i at:

1) fjerne sensitive papirer fra kontorlokalerne,

2) tildække displays, lagre og udstyr af sensitiv karakter,

3) tildække sensitive udstyrsdele såsom computer- eller elektroniske systemer og

4) lukke for forbindelsen til computersystemer.

§ 37. Repræsentanter for virksomheden har ret til at overvære hele inspektionen.

§ 38. Ved afslutningen af inspektionen skal inspektionsholdet mødes med repræsentanter for Erhvervs- og Byggestyrelsen og en repræsentant for virksomheden for at gennemgå inspektionsholdets foreløbige resultater og afklare eventuelle uklarheder.

Stk. 2. Inspektionsholdet skal give repræsentanter for Erhvervs- og Byggestyrelsen sine foreløbige resultater i skriftlig form tillige med en liste over alle prøver og kopi af det materiale, der fjernes fra virksomheden.

Stk. 3. Virksomheden har krav på at få en kvittering på det materiale, som fjernes fra virksomheden.

§ 39. Senest 10 dage efter inspektionen skal inspektørerne udarbejde en faktuel og endelig rapport om den udførte inspektion og resultaterne heraf. Inden rapporten fremsendes til OPCW's generaldirektør, forelægges den for Erhvervs- og Byggestyrelsen, som fremkommer med eventuelle bemærkninger.

Stk. 2. Virksomheden har krav på at få rapporten forelagt af Erhvervs- og Byggestyrelsen med henblik på at kunne afgive bemærkninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Anfægtelsesinspektioner

§ 40. For anfægtelsesinspektioner gælder de samme inspektionsprocedurer som for rutineinspektioner, jf. §§ 26-39.

§ 41. Erhvervs- og Byggestyrelsen har ret til at træffe forholdsregler til at beskytte sensitive installationer og forhindre afsløring af fortrolige oplysninger og data, der ikke har forbindelse med kemiske våben.

§ 42. For anfægtelsesinspektioner gælder herudover bestemmelserne i Konventionens artikel IX punkt 8 og verifikationsbilaget del X.

Kapitel 8

Anlægsaftaler

§ 43. For virksomheder, der fremstiller liste 1-kemikalier, skal der mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og OPCW indgås en anlægsaftale.

Stk. 2. For virksomheder, der fremstiller, forarbejder eller anvender liste 2-kemikalier skal der indgås en anlægsaftale for virksomheden, medmindre Erhvervs- og Byggestyrelsen og OPCW bliver enige om, at det ikke er nødvendigt.

Stk. 3. For virksomheder, der fremstiller liste 3-kemikalier og DOC og PSF-kemikalier, skal der ikke indgås en anlægsaftale, medmindre Erhvervs- og Byggestyrelsen anmoder OPCW herom.

Stk. 4. Repræsentanter for det inspicerede anlæg skal forsyne Erhvervs- og Byggestyrelsen med relevante oplysninger i forbindelse med forhandlingerne om anlægsaftale for anlægget og eventuelt deltage i forhandlingerne.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 44. Overtrædelse af § 4, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, §§ 10-11, § 12, stk. 1 og 3, § 13, stk. 1-2, § 14, stk. 1, § 15, § 16, stk. 1-2 og stk. 4-5, §§ 17-20, § 21, stk. 1-3 og stk. 5, §§ 28-29, § 32, stk. 1 og § 43, stk. 4, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. november 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 235 af 30. marts 2004 om overførsler, erklæringsafgivelse, kontrol og inspektioner i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 4. november 2011

Finn Lauritzen

/ Stig Uffe Pedersen


Bilag 1

Kemikalielister, DOC og PSF-kemikalier

Liste 1-kemikalier:

A. Toksiske kemikalier

1. O-Alkyl(≤ C10, inkl. cycloalkyl)-alkyl-(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-phosphonfluoridater

f.eks. Sarin: O-Isopropylmethylphosphonfluoridat (107-44-8)

Soman: O-Pinacolyl-methylphosphonfluoridat (96-64-0)

2. O-Alkyl(≤ C10, inkl. cycloalkyl)-N,N-dialkyl-(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-phosphoramidocyanidater

f.eks. Tabun: O-Ethyl-N,N-dimethyl-phosphoramidocyanidat (77-81-6)

3. O-Alkyl(H eller ≤ C10, inkl. cycloalkyl)-S-2-dialkyl-(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoethylalkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-phosphonthioater

og tilsvarende alkylerede eller protonerede salte.

f.eks. VX:

O-Ethyl-S-[2-(diisopropylamino)ethyl]methylphosphonthioat (50782-69-9)

4. Svovl-sennepsgasser:

2-Chlorethylchlormethylsulfid (2625-76-5)

Sennepsgas: Bis(2-chlorethyl)sulfid (505-60-2)

Bis(2-chlorethylthio)methan (63869-13-6)

Sesquisennepsgas: 1,2-Bis(2-chlorethylthio)ethan (3563-36-8)

1,3-Bis(2-chlorethylthio)-n-propan (63905-10-2)

1,4-Bis(2-chlorethylthio)-n-butan (142868-93-7)

1,5-Bis(2-chlorethylthio)-n-pentan (142868-94-8)

Bis(2-chlorethylthiomethyl)ether (63918-90-1)

O-Sennepsgas: Bis(2-chlorethylthioethyl)ether (63918-89-8)

5. Lewisiter:

Lewisit 1: 2-chlorvinyldichlorarsin (541-25-3)

Lewisit 2: Bis(2-chlorvinyl)chlorarsin (40334-69-8)

Lewisit 3: Tris(2-chlorvinyl)arsin (40334-70-1)

6. Kvælstof-sennepsgasser:

HN1: Bis(2-chlorethyl)ethylamin (538-07-8)

HN2: Bis(2-chlorethyl)methylamin (51-75-2)

HN3: Tris(2-chlorethyl)amin (555-77-1)

7. Saxitoxin (35523-89-8)

8. Ricin (9009-86-3)

B. Udgangsstoffer

9. Alkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-phosphonyldifluorider

f.eks. DF: Methylphosphonyldifluorid (676-99-3)

10. O-Alkyl(H eller ≤ C10, inkl. cycloalkyl)-O-2-dialkyl-

(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoethyl-alkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-phosphoniter og tilsvarende alkylerede eller protonerede salte

f.eks. QL: O-Ethyl-O-2-diisopropylaminoethyl-methylphosphonit (57856-11-8)

11. Chlorsarin: O-Isopropylmethylphosphonchloridat (1445-76-7)

12. Chlorsoman: O-Pinacolylmethylphosphonchloridat (7040-57-5)

Liste 2-kemikalier:

A. Toksiske kemikalier

1. Amiton: O,O-Diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl]phosphorothioat (78-53-5)

og tilsvarende alkylerede eller protonerede salte

2. PFIB:1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propen (382-21-8)

3. BZ: 3-Quinuclidinylbenzilat (*) (6581-06-2)

B. Udgangsstoffer

4. Kemikalier undtagen de i liste 1 nævnte, indeholdende ét phosphoratom til hvilket der er bundet én methyl-, ethyl- eller propyl(normal eller iso)gruppe, men ikke flere carbonatomer,

f.eks. Methylphosphonyldichlorid (676-97-1) og Dimethylmethylphosphonat (756-79-6)

Undtagelse: Fonofos: O-Ethyl-S-phenylethylphosphondithionat (944-22-9)

5. N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-phosphoramiddihalider

6. Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-phosphoramidater

7. Arsentrichlorid (7784-34-1)

8. 2,2-Diphenyl-2-hydroxyeddikesyre (76-93-7)

9. Quinuclidin-3-ol (1619-34-7)

10. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoethyl-2-chlorider og tilsvarende protonerede salte

11. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoethan-2-oler og tilsvarende protonerede salte.

Undtagelser: N,N-Dimethylaminoethanol (108-01-0) og tilsvarende

protonerede salte samt

N,N-Diethylaminoethanol (100-37-8) og tilsvarende protonerede salte

12. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoethan-2-thiol

og tilsvarende protonerede salte

13. Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyethyl)sulfid (111-48-8)

14. Pinacolylalkohol: 3,3-Dimethylbutan-2-ol (464-07-3)

Liste 3-kemikalier:

A. Toksiske kemikalier

1. Carbonyldichlorid (Phosgen) (75-44-5)

2. Cyanogenchlorid (506-77-4)

3. Hydrogencyanid (74-90-8)

4. Chlorpicrin (Trichlornitromethan) (76-06-2)

B. Udgangsstoffer

5. Phosphoroxychlorid (10025-87-3)

6. Phosphortrichlorid (7719-12-2)

7. Phosphorpentachlorid (10026-13-8)

8. Trimethylphosphit (121-45-9)

9. Triethylphosphit (122-52-1)

10. Dimethylphosphit (868-85-9)

11. Diethylphosphit (762-04-9)

12. Svovlmonochlorid (10025-67-9)

13. Svovldichlorid (10545-99-0)

14. Thionylchlorid (7719-09-7)

15. Ethyldiethanolamin (139-87-7)

16. Methyldiethanolamin (105-59-9)

17. Triethanolamin (102-71-6)

DOC og PSF-kemikalier:

Konventionen omfatter desuden ulistede diskrete (veldefinerede) organiske kemikalier (DOC) inkl. de kemikalier, der indeholder fosfor, svovl eller fluor (PSF). Disse DOC’s produceres hovedsagelig af virksomheder, der fremstiller petrokemiske, farmaceutiske og plantebeskyttende midler.


Bilag 2

Krav til godkendelse af et enkelt produktionsbegrænset anlæg eller andre anlæg, jf. konventionens verifikationsbilag, del VI.

A. Enkelt produktionsbegrænset anlæg

1. Enhver deltagende stat, som fremstiller liste 1-kemikalier til forsknings-, medicinske, farmaceutiske eller beskyttelsesformål skal gøre dette i et enkelt produktionsbegrænset anlæg godkendt af den deltagende stat, bortset fra de i stk. 10, 11 og 12 anførte tilfælde.

2. Fremstillingen i et enkelt produktionsbegrænset anlæg skal finde sted i reaktionsbeholdere, der indgår i produktionslinjer, som ikke er konstrueret med henblik på kontinuerlig drift. En sådan reaktionsbeholders volumen skal ikke overstige 100 liter, og det samlede volumen af alle reaktorer med et volumen på over 5 liter skal ikke være mere end 500 liter.

3. Enhver deltagende stat, som planlægger at drive et enkelt produktionsbegrænset anlæg, skal oplyse Det Tekniske Sekretariat om anlæggets nøjagtige beliggenhed og fremlægge en udførlig teknisk beskrivelse af anlægget, inklusive en opgørelse over udstyr og udførlige skematiske tegninger.

B. Andre anlæg

1. Fremstilling af liste 1-kemikalier i samlede mængder, der ikke overstiger 10 kg. pr. år, kan finde sted til beskyttelsesformål i ét anlæg uden for det enkelte produktionsbegrænsede anlæg. Dette anlæg skal være godkendt af den deltagende stat.

2. Fremstilling af liste 1-kemikalier i mængder på mere end 100 g pr. år kan finde sted til forsknings-, medicinske eller farmaceutiske formål uden for det enkelte produktionsbegrænsede anlæg i samlede mængder, der ikke overstiger 10 kg. pr. år pr. anlæg. Disse anlæg skal være godkendt af den deltagende stat.


Bilag 3

Stater, der ikke har tilsluttet sig C-våbenkonventionen pr. 11. november 2011

1) Angola

2) Egypten

3) Israel

4) Myanmar/Burma

5) Nordkorea

6) Somalia

7) Syrien

For en opdatering af denne liste henvises til OPCW´s hjemmeside: www.opcw.org.

Officielle noter

1) Konventionen er offentliggjort i Lovtidende C som nr. 139 af 2. november 1995.