Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning for værnepligtige, der af samvittighedsgrunde ønsker at aftjene værnepligt som militærnægter

1. Grundlaget for denne vejledning

Forsvarsministeriets lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006 om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde samt tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer omfatter de gældende regler om militærnægtertjeneste.

2. Ansøgning om overførsel til militærnægtertjeneste

Du kan ansøge om at blive overført til militærnægtertjeneste, hvis det er uforeneligt med din samvittighed at gøre militærtjeneste af enhver art og at gøre tjeneste i Beredskabsstyrelsen.

Ansøgning om overførsel til militærnægtertjeneste kan sendes, når du har været på Forsvarets Dag.

Ansøgningen skal være skriftlig og skal indeholde følgende oplysninger: begrundelse for din ansøgning om overførsel til militærnægtertjeneste, personnummer, fulde navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, dato for fremsendelse af ansøgningen samt underskrift på ansøgningen. Eventuel e-mailadresse.

Ansøgningen sendes til Militærnægteradministrationen, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan overføres til militærnægtertjeneste.

3. Ansøgningsskemaer

På www.militaernaegter.dk finder du 3 ansøgningsskemaer, som kan anvendes ved ansøgning om overførsel til militærnægtertjeneste:

1. »Ansøgning om overførsel til militærnægtertjeneste inden for 8 ugers-fristen«

Ansøgningen skal sendes efter, du har været på Forsvarets Dag og senest 8 uger efter, du har modtaget en indkaldelsesordre til forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

2. »Ansøgning om overførsel til militærnægtertjeneste efter 8 ugers-fristen«

Ansøgningen skal sendes inden, du møder til tjeneste i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. I ansøgningen skal du redegøre for de særlige omstændigheder, der begrunder, at du søger senere end 8 uger efter, du har modtaget en indkaldelsesordre til forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

3. »Ansøgning om overførsel til militærnægtertjeneste fra værnepligt i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen som tjenstgørende«

Ansøgningen skal sendes efter, du er mødt til tjeneste i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. I ansøgningen skal du redegøre for din samvittighedskonflikt samt de særlige omstændigheder, der begrunder, at du ønsker at blive overført til militærnægtertjeneste efter at være mødt til tjeneste.

4. Overførsel til militærnægtertjeneste

Militærnægteradministrationen behandler din ansøgning om overførsel og sender et brev til dig med afgørelsen om, hvorvidt du kan overføres til militærnægtertjeneste.

Hvis din ansøgning om overførsel til militærnægtertjeneste imødekommes, vil du senere modtage en indkaldelsesordre med oplysning om, hvornår du skal møde i Militærnægteradministrationen. Mødedagen er den første dag i din militærnægtertjeneste. På mødedagen får du en orientering om militærnægtertjenesten, og du skal vælge det udstationeringssted, hvor du skal aftjene din militærnægtertjeneste.

Selvom du flytter, er bortrejst eller lignende, har du i henhold til værnepligtsloven pligt til at sørge for, at du rettidigt modtager indkaldelsesordrer og andre meddelelser om din værnepligt.

5. Tjenestetid

Din tjenestetid som militærnægter har samme længde, som den tjeneste, du overføres fra i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

Har du aftjent mindst 30 kalenderdage af din værnepligt i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, inden du blev overført til militærnægtertjeneste, bliver disse dage fratrukket i din tjeneste som militærnægter.

6. Udstationering som militærnægter

Militærnægteradministrationen har indgået aftale med en række institutioner og organisationer i hele landet om udstationeringspladser til militærnægtere. Udstationeringsstederne er offentlige eller offentligt støttede institutioner og organisationer med især socialt eller kulturelt sigte, fredsorganisationer, kirkelige organisationer og miljøbevægelser.

Militærnægternes opgaver på udstationeringsstederne må ikke forudsætte en bestemt faglig uddannelse eller en forudgående erhvervsmæssig erfaring inden for det pågældende område.

Militærnægteren må ikke optage en ledig normeret stilling og må ikke tidligere have været ansat i eller have haft tilknytning til udstationeringsstedet.

Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer om ugen.

7. Ikrafttræden og ophævelse af tidligere udsendt vejledning

Militærnægteradministrationens tidligere udsendte vejledning nr. 75 af 8. september 2009, »Vejledning for værnepligtige, der af samvittighedsgrunde ønsker at aftjene værnepligt som militærnægter«, ophæves med denne vejledning.

Militærnægteradministrationen, den 31. oktober 2011

Bettina Flittner