Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0030
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om energimærkning af energirelaterede produkter1)

I medfør af §§ 3 og 7, § 9, stk. 5, § 11, § 13, stk. 3, § 15, stk. 2 og 3, § 21, stk. 4 og 5 og § 25 i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter fastsættes efter bemyndigelse af klima-, energi- og bygningsministeren:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på energirelaterede produkter, der er omfattet af en delegeret retsakt, og som bringes i omsætning eller ibrugtages her i landet, jf. dog § 18, stk. 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på brugte eksemplarer af et energirelateret produkt.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Andre væsentlige ressourcer: Vand, kemikalier eller andet, som forbruges af et energirelateret produkt ved normal brug, og som ikke er energi.

2) Bringe i omsætning: Den første gang et energirelateret produkt, uanset salgsmetode, gøres tilgængeligt på EU/EØS’s marked med henblik på distribution eller anvendelse i EU/EØS, enten mod betaling eller gratis.

3) Datablad: Et standardiseret skema med oplysninger om et energirelateret produkt.

4) Delegeret retsakt: Retsakter vedtaget af EU-institutionerne, hvori der fastlægges krav til mærkningen af bestemte energirelaterede produkter.

5) Energietiket eller etiket: Et mærke, der indeholder oplysninger om et energirelateret produkts energieffektivitetsklasse og piktogrammer med angivelse af supplerende oplysninger om produktet.

6) Energirelateret produkt:

a) Ethvert produkt, der indvirker på energiforbruget under anvendelse, og som bringes i omsætning eller ibrugtages, og

b) dele, der er beregnet til at indgå i energirelaterede produkter, som bringes i omsætning, eller som ibrugtages af slutbrugere som særskilte dele, og hvis miljømæssige egenskaber kan vurderes selvstændigt.

7) Forhandler: En detailhandler eller anden fysisk eller juridisk person, som udstiller, sælger, herunder på afbetaling, eller udlejer produkter, der er bestemt til slutbrugere.

8) Ibrugtagning: Den første anvendelse i EU/EØS af et energirelateret produkt i overensstemmelse med dets formål.

9) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person i EU/EØS, der som led i sin erhvervsudøvelse bringer et energirelateret produkt fra et tredjeland i omsætning i et EU/EØS land.

10) Leverandør: Producent eller dennes repræsentant i EU/EØS, der bringer et energirelateret produkt i omsætning eller ibrugtager det på EU/EØS’s marked, eller importøren. Hvis der ikke findes en producent, repræsentant eller importør, anses som leverandør enhver fysisk eller juridisk person, der bringer i omsætning eller ibrugtager produkter, som er omfattet af lov om energimærkning eller regler der er fastsat i medfør af loven eller en delegeret retsakt.

11) Regler om energimærkning af produkter: Lov om energimærkning af energirelaterede produkter, regler fastsat i medfør af loven eller delegerede retsakter.

12) Repræsentant: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU/EØS, og som har fået skriftligt mandat fra producenten til i dennes navn at opfylde alle eller en del af forpligtelserne i loven eller regler fastsat i medfør af loven eller en delegeret retsakt.

13) SEE: Sekretariatet for Eco-design og Energimærkning, der er et sekretariat etableret af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering af tilsynsaktiviteter, jf. § 11, stk. 2, herefter benævnt SEE.

14) Supplerende oplysninger: Andre oplysninger ud over oplysninger om energiforbruget, som er af betydning for eller kan bidrage til vurderingen af produktets forbrug af energi eller andre væsentlige ressourcer på grundlag af målelige data.

Ansvar for energirelaterede produkter

§ 3. Efter § 4 i lov om energimærkning af energirelaterede produkter påhviler ansvaret for, at et energirelateret produkt er i overensstemmelse med regler om energimærkning af produkter, leverandøren.

Stk. 2. Efter § 5, stk. 1, i lov om energimærkning af energirelaterede skal leverandøren udarbejde energietiket, datablad og teknisk dokumentationsmateriale i overensstemmelse med lov om energimærkning af energirelaterede produkter og regler fastsat i medfør af loven eller en delegeret retsakt.

Stk. 3. Efter § 5, stk. 2, i lov om energimærkning af energirelaterede produkter, påhviler ansvaret for, at oplysninger på energietiket, på datablad og i teknisk dokumentationsmateriale er korrekte, leverandøren.

§ 4. Efter § 6, stk. 1 og 2 i lov om energimærkning af energirelaterede produkter, skal forhandlere, inden udstilling, salg, herunder afbetalingssalg, eller udleje, forsyne produktet med den relevante energietiket og et datablad, samt sikre sig, at produktets datablad indgår i en produktbrochure eller andet materiale, der ved købet leveres til slutbrugeren, således at denne kan gøre sig bekendt med databladet.

Mærknings- og oplysningskrav

§ 5. Et energirelateret produkt skal forsynes med en energietiket med oplysninger om produktets energiforbrug, og hvor relevant, forbruget af andre væsentlige ressourcer samt supplerende oplysninger. Etiketten skal udformes som angivet i produktets delegerede retsakt.

Stk. 2. Energietiketten skal placeres korrekt, synligt og læsbart i overensstemmelse med krav fastsat i den for produktet delegerede retsakt.

§ 6. Udbydes et energirelateret produkt til salg, leje, eller salg på afbetaling, via internettet, gennem katalog, ved postordre, telefonsalg eller på andre måder, som indebærer, at den potentielle slutbruger må formodes ikke at få lejlighed til at se det pågældende produkt udstillet, skal slutbrugeren, inden denne køber eller lejer et produkt, gøres bekendt med alle de oplysninger der er angivet på produktets energietiket og datablad, som beskrevet i den for produktet delegerede retsakt.

§ 7. Oplysninger på energietiketter eller i datablade skal være begrundet i et teknisk dokumentationsmateriale vedrørende produktet.

§ 8. Det tekniske dokumentationsmateriale skal indeholde oplysninger som angivet i den for produktet delegerede retsakt.

Stk. 2. Det tekniske dokumentationsmateriale skal udarbejdes på en sådan måde, at det er muligt at bedømme nøjagtigheden af etikettens og databladets oplysninger. Dokumentationsmaterialet skal omfatte følgende:

1 ) Leverandørens navn og adresse.

2) En generel beskrivelse af produktet, som skal sikre en entydig identifikation af produktet,

3) Resultatet af konstruktionsberegninger, hvor det er relevant.

4) Afprøvningsrapporter, hvis sådanne foreligger, eller tilsvarende måleresultater fra afprøvninger, herunder også fra relevante bemyndigede organisationer som defineret i andre EU-bestemmelser.

5) Henvisninger, når der benyttes værdier for lignende modeller, til disse modeller, således at de kan identificeres.

Stk. 3. Afprøvninger, der ligger til grund for det tekniske dokumentationsmateriale for den pågældende model, skal foretages i overensstemmelse med målemetoder, som angivet i den relevante delegerede retsakt.

Stk. 4. De målemetoder, der er nævnt i stk. 3, kundgøres ikke i Lovtidende, men kundgøres ved, at de ligger til gennemsyn hos Energistyrelsen.

Stk. 5. Foretages sådanne ændringer i konstruktionen af en eksisterende model, at oplysningerne om modellens energiforbrug m.v. ikke længere er korrekte, anses det ændrede produkt for en ny model, som skal have en selvstændig modelbetegnelse, eget teknisk dokumentationsmateriale samt energietiket og datablad med korrekte oplysninger.

§ 9. I enhver reklame, for en bestemt model af et energirelateret produkt, hvor energirelaterede eller prismæssige oplysninger gives, skal produktets energieffektivitetsklasse anføres.

§ 10. Teknisk salgsmateriale, som beskriver et energirelateret produkts specifikke tekniske parametre, skal indeholde oplysninger om produktets energiforbrug eller indeholde en henvisning til produktets energieffektivitetsklasse.

Tilsyn

§ 11. Energistyrelsen fører tilsyn med, at et energirelateret produkt, som bringes i omsætning eller ibrugtages her i landet, er i overensstemmelse med regler om energimærkning af produkter.

Stk. 2. Energistyrelsen etablerer et sekretariat, SEE, som, efter bestemmelser fastsat af Energistyrelsen, varetager opgaver vedrørende energimærkning af energirelaterede produkter, herunder:

1) Koordinere og administrere tilsyn med produkters overholdelse af energimærkningskravene.

2) Forberede sager til Energistyrelsens afgørelser vedrørende påbud og forbud.

3) Opkræve betaling for udgifter ved udtagelse, afprøvning og kontrol i henhold til § 9, stk. 4, i lov om energimærkning af energirelaterede produkter.

4) Indhente dokumentation for produkters overensstemmelse med energimærkningskravene, herunder teknisk dokumentationsmateriale og datablad, samt gennemføre kontrol af dokumentationen.

5) Gennemføre kontrol hos forhandlere for overholdelsen af de krav, som påhviler disse.

6) Besvare henvendelser fra leverandører, forhandlere m.fl. angående kravene om energimærkning.

7) Føre en elektronisk log over SEE’s aktiviteter, herunder journalisering af sagsforløbet.

Stk. 3. Energistyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen til SEE helt eller delvist.

Stk. 4. Energistyrelsen kan tildele sagkyndige virksomheder opgaver vedrørende måling og prøvning og akkrediteret certificering.

Offentliggørelse

§ 12. Energistyrelsen kan offentliggøre resultater af tilsyn med leverandørers overholdelse af reglerne om energimærkning af energirelaterede produkter.

Stk. 2. Energistyrelsen kan endvidere offentliggøre afgørelser om påbud og forbud efter § 14, stk. 1-4, i lov om energimærkning af energirelaterede produkter.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 og 2 kan omfatte

1) navn og adresse på leverandøren,

2) tidspunkt og sted for tilsynet,

3) en beskrivelse af det kontrollerede produkt, som skal være tilstrækkelig til en entydig identifikation af modellen,

4) resultater af tilsynet, herunder resultater af stikprøvekontrol samt måle- og kontrolresultater for yderligere kontrol af den pågældende produkttype,

5) eventuelt meddelt påbud, forbud eller tilbagetrækning fra marked, herunder indhold og begrundelse og

6) navne på fysiske og juridiske personer, som påbuddet eller forbuddet er rettet til.

§ 13. Energistyrelsen kan offentliggøre resultater af tilsyn med forhandleres overholdelse af reglerne om energimærkning af energirelaterede produkter.

Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 kan omfatte

1) navn og adresse på den forhandler, hvor tilsynet er gennemført,

2) tidspunkt for tilsynet,

3) en beskrivelse af det kontrollerede produkt, som skal være tilstrækkelig til en entydig identifikation af modellen og

4) resultater af tilsynet.

§ 14. Energistyrelsen kan offentliggøre resultater af tilsyn og afgørelser om påbud og forbud i deres helhed eller dele heraf.

Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 kan ske efter en høring af den pågældende leverandør eller forhandler. Et høringssvar på op til 300 karakterer medtages i offentliggørelsen.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 kan ske, uanset om afgørelser om påbud eller forbud indbringes for Energiklagenævnet. Offentliggørelsen omfatter i givet fald oplysning om, at en afgørelse er indbragt for Energiklagenævnet.

Stk. 4. Når den pågældende leverandør eller forhandler i forhold til offentliggjorte resultater af tilsyn og afgørelser om påbud eller forbud har dokumenteret, at oplysninger om produktets energiforbrug m.v. er i overensstemmelse med regler om energimærkning af energirelaterede produkter, vil dette blive offentliggjort.

§ 15. Offentliggørelse kan ske i elektronisk form, herunder på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk.

Stk. 2. Offentliggørelse kan tillige ske ved udsendelse af en pressemeddelelse.

Klage

§ 16. Energistyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Energiklagenævnet. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 2. Energistyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for klima- og energiministeren.

Stk. 3. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne bekendtgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 4. Afgørelser kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Straf

§ 17. Med bøde straffes den, der undlader at give oplysninger om produktet som foreskrevet i §§ 6, 9 og 10.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. november 2011.

Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 957 af 30. juli 2010 om offentliggørelse af resultater af tilsyn og afgørelser om påbud vedrørende energimærkning af apparater.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse på produkter, der endnu ikke er omfattet af en delegeret retsakt, jf. § 1, stk. 1, og som er omfattet af regler fastsat i henhold til lov om fremme af besparelser i energiforbruget, indtil disse erstattes af regler fastsat efter lov om energimærkning af energirelaterede produkter, jf. § 26, stk. 4 i lov om energimærkning af energirelaterede produkter.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 4. november 2011

Ib Larsen

/ Henrik Andersen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (omarbejdning), EU-Tidende 2010, nr. L 153, side 1.