Den fulde tekst

Fremsat den 10. november 2011 af miljøministeren (Ida Auken)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love (Digital annoncering, obligatorisk digital kommunikation, afskæring af klageadgang)

§ 1

I miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og senest ved § 6 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden og offentliggørelse af fastsatte kvalitetskrav kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 14 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »offentligheden«:

», herunder om udelukkende digital annoncering«.

3. I § 15 a, stk. 8, indsættes efter »inddragelse«:

», herunder om udelukkende digital annoncering«.

4. I § 16 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I regler fastsat i medfør af stk. 1 kan ministeren fastsætte regler om offentliggørelse, herunder udelukkende digitalt, af oplysninger om de i stk. 1 omtalte forhold.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

5. I § 18 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør vedtagne forskrifter efter stk. 1. Offentliggørelsen kan ske udelukkende digitalt.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

6. I § 32, stk. 5, 1. pkt., ændres »offentlighedens medvirken« til:

»inddragelse af offentligheden«.

7. I § 32, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«

8. I § 33, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Den godkendende myndigheds afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

9. I § 45, stk. 5, 2. pkt., ændres »regulativer samt om indberetningsform« til:

»regulativer, om indberetningsform samt om inddragelse af offentligheden, herunder om udelukkende digital annoncering«.

10. I § 73, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan endvidere fastsætte regler om offentliggørelse, herunder udelukkende digitalt, af indberetningerne.«

11. I § 73 h, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

12. I § 74, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Offentlig annoncering efter 1. og 2. pkt. kan ske udelukkende digitalt.«

13. I § 79 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2 kan ministeren fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«

14. Efter § 79 indsættes:

»§ 79 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse og offentlig annoncering, herunder udelukkende digitalt, af

1) lister over visse affaldsforbrændingsanlæg samt rapporter om driften og overvågningen af disse anlæg, og

2) oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger for virksomheder, anlæg eller indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i § 33, herunder oplysninger, der indgår i sikkerhedsdokumentationen for sådanne virksomheder.«

§ 2

I planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 1271 af 16. december 2009, § 19 i lov nr. 1505 af 27. december 2009, § 4 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 424 af 10. maj 2011 og § 2 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 11 g, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 11 h, stk. 2, indsættes efter »offentliggørelse«: », herunder om udelukkende digital annoncering,«.

4. I § 21 b, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

5. I § 21 b, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

6. I § 22 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

7. I § 22 c indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 og 2, kan ske udelukkende digitalt.«

8. I § 23 a, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

9. I § 23 a, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

10. I § 23 c, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

11. I § 23 f, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlighedens adgang hertil kan ske udelukkende digitalt.«

12. I § 24, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

13. I § 30, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

14. I § 33 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

15. I § 35, stk. 8, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

§ 3

I lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009, som ændret ved § 18 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 122 af 23. februar 2011 og § 15 i lov nr. 341 af 27. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 54 h, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 55 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Offentlig annoncering efter stk. 3, 5 og 7, kan ske udelukkende digitalt.«

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 9 og 10.

3. I § 55, stk. 8, der bliver stk. 9, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«

§ 4

I lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009, som ændret ved § 3 i lov nr. 1151 af 17. december 2003, § 16 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og § 4 i lov nr. 1555 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, nr. 3, indsættes efter »heraf«:

», herunder udelukkende digitalt«.

2. I § 18, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«

3. I § 38 h, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

4. I § 50, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »ikrafttræden«:

», herunder om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt«.

5. § 50 a, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

6. I § 54, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

7. I § 63, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

8. I § 72 a, stk. 8, indsættes efter »heraf«:

», herunder om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt«.

§ 5

I lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret ved § 19 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, § 1 i lov nr. 294 af 11. april 2011 og § 5 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 48, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse efter 1. pkt. kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 58, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

§ 6

I lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 26. juni 2010, som ændret ved § 20 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 9 a, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Ministeren fastsætter nærmere regler om høring af offentligheden, herunder om at høring kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 13, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 25 f, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

4. I § 26, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

§ 7

I miljøskadeloven, jf. lov nr. 466 af 17. juni 2008, som ændret ved § 37 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 21 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 38, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 39, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

§ 8

I lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, som ændret ved § 10 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og bekendtgørelse nr. 481 af 9. maj 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 12 indsættes efter »§ 10«:

», herunder om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt,«

§ 9

I miljømålsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, som ændret ved § 22 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, bekendtgørelse nr. 863 af 28. juni 2010 og § 4 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 27 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 29, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 31, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

4. I § 31 b, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

5. I § 31 b, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Annoncering og offentlig tilgængelighed af forslaget til handleplan kan ske udelukkende digitalt.«

6. I § 31 c, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

7. I § 31 c, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:

»Annoncering og offentlig tilgængelighed af den vedtagne handleplan kan ske udelukkende digitalt.«

8. I § 42 a, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

9. I § 43, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

10. I § 45, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

11. I § 46 b, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

12. I § 46 c, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

13. § 47, stk. 1, affattes således:

»Miljøministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af Natura 2000-planen, kommunale handleplaner og forslag hertil. Ministeren kan herunder fastsætte regler om udelukkende digital annoncering og om betaling for udlevering af dokumenter.«

14. I § 53, stk. 1, nr. 1 og 3, udgår »fastsættelse af mål, indsatsprogram og«.

§ 10

I vandforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, som ændret ved § 13 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, § 46 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 1555 af 21. december 2010 og § 7 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 8, 2. pkt., affattes således:

»Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om, at myndigheder, grundejere og brugere skal inddrages i sagernes behandling, herunder fastsætte regler om, at offentliggørelse eller offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 16, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Miljøministeren kan herunder fastsætte regler om, at offentliggørelse af forslag til indsatsplaner efter §§ 13 og 13 a, og offentlig annoncering af planlægning efter § 14 samt revision af planlægningen kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 57, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om, at forbrugere af vand fra visse grupper af vandforsyningsanlæg kan informeres om tilsynets resultater udelukkende digitalt.«

4. I § 68 g, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

5. I § 72, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»I tilfælde af offentlig annoncering kan det ske udelukkende digitalt.«

§ 11

I råstofloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 515 af 12. juni 2009 og § 3 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 a, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 6 a, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlig høring kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 6 a, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

4. I § 6 a, stk. 7, indsættes efter 2. pkt.:

»Offentlig høring kan ske udelukkende digitalt.«

5. I § 12 indsættes som 3. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

6. I § 20 a, stk. 5, indsættes efter »efterforsknings- og undersøgelsesdata«:

», offentlig indkaldelse af ansøgninger efter § 20, stk. 2, nr. 1, herunder om at indkaldelse kan ske udelukkende ved digital annoncering,.«

7. I § 23, stk. 3, indsættes efter »høring«: », herunder udelukkende om digital annoncering,«.

8. I § 26 b, stk. 6, indsættes efter »klageberettigede«:

», herunder at underretning kan ske udelukkende digitalt«.

9. I § 33 i, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

§ 12

I lov nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, som ændret ved § 23 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentliggørelse ved annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 7, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentliggørelse ved annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 8, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentliggørelse ved annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

§ 13

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, som ændret ved § 6 i lov nr. 1383 af 21. december 2009 og § 7 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om autorisationsordningen, herunder regler om digital registrering af visse arter m.v., og om at autorisation kan nægtes eller tilbagekaldes.«

2. I § 33, stk. 1, indsættes efter »opretter«:

»ved bekendtgørelse«.

3. § 33, stk. 3, 1. og 2. pkt., ophæves.

4. I § 43, stk. 2, indsættes efter »indberetningen«:

», herunder at indberetningen skal ske digitalt«.

5. Efter § 52 b indsættes:

»§ 52 c. Ministeren kan fastsætte regler om, at anmeldelser, registreringer, ansøgninger og efterfølgende indberetninger i medfør af lovens regler eller i regler udstedt i medfør heraf skal indsendes digitalt, og at kommunikation i forbindelse hermed skal foregå digitalt mellem ministeren og ansøgerne.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at ministeren kan udstede afgørelser og andre dokumenter i forbindelse med forhold, som nævnt i stk. 1, uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at betalinger i medfør af lovens regler skal ske digitalt.«

6. I § 53 f, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

§ 14

I havmiljøloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009, som ændret ved § 15 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, § 1 i lov nr. 423 af 10. maj 2011 og § 3 i lov nr. 632 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 28 indsættes som 2. pkt.:

»Inddragelse af offentligheden ved miljøkonsekvensvurdering kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 33, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 42 a, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

4. I § 42 b, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

5. I § 47 h, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

6. I § 49, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

§ 15

I vandløbsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, som ændret ved § 4 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, § 5 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 293 af 11. april 2011 og § 3 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 14 ændres »samt om offentlighedens medvirken« til: », om offentlighedens medvirken og udelukkende om digital annoncering«.

2. I § 26 ændres »samt om offentlighedens medvirken« til: », om offentlighedens medvirken og udelukkende om digital annoncering«.

3. I § 52 ændres »samt om offentlighedens medvirken« til: », om offentlighedens medvirken og udelukkende om digital annoncering«.

4. I § 60 i, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

5. I § 75, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

§ 16

I lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker, som ændret ved § 30 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 11 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 6, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 20, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

4. I § 24, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«

§ 17

I lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 24. september 2009, som ændret ved § 12 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 37 h, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

2. § 39, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Afgørelserne skal endvidere bekendtgøres i Statstidende og herudover offentliggøres.«

3. I § 39, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

4. I § 44, stk. 7, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

§ 18

I naturbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som ændret ved § 5 i lov nr. 1383 af 21. december 2009, § 3 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, § 1 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og § 1 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2 kan ministeren fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«

2. I § 29 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2 kan ministeren fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«

3. § 30, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om autorisationsordningen, herunder om digital registrering af visse arter m.v. og om, at autorisation kan nægtes eller tilbagekaldes.«

4. I § 34 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Offentlig bekendtgørelse efter stk. 2 og 3 kan ske udelukkende digitalt.«

5. I § 37, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

6. I § 40, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

7. I § 60 b, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende digitalt.«

8. I § 69, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

9. I § 77 g, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

10. I § 87 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. I regler fastsat efter stk. 5 kan ministeren fastsætte, at offentliggørelse af afgørelser kan ske udelukkende digitalt.«

§ 19

I skovloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 24. september 2009, som ændret ved § 6 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og § 16 i lov nr. 341 af 27. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. I regler fastsat efter stk. 1 kan ministeren fastsætte regler om offentlighedens inddragelse, herunder om at inddragelse kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 59 f, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«

§ 20

Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

§ 21

Loven gælder ikke for Grønland, men § 14 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger
   
1.
Indledning
2.
Lovforslagets indhold
 
2.1.
Digital annoncering
   
2.1.1.
Gældende ret
   
2.1.2.
Lovforslaget
 
2.2.
Afskæring af klageadgang
   
2.2.1.
Gældende ret
   
2.2.2.
Lovforslaget
 
2.3.
Obligatorisk digital kommunikation med borgere, jf. jagt- og vildtforvaltningsloven
   
2.3.1.
Gældende ret
   
2.3.2.
Lovforslaget
3.
De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
 
3.1.
Digital annoncering
   
3.1.1.
Skøn over de økonomiske konsekvenser og administrative konsekvenser for kommunerne og deres baggrund
   
3.1.2.
Forholdet til DUT-reglerne
 
3.2.
Afskæring af klageadgang
 
3.3.
Obligatorisk digital kommunikation med borgere, jf. jagt- og vildtforvaltningsloven
4.
De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
5.
De administrative konsekvenser for borgere
6.
De miljømæssige konsekvenser
7.
Forholdet til EU-retten
8.
Hørte myndigheder og organisationer m.v.
9.
Sammenfattende skema

1. Indledning

Formålet med lovforslaget er at forenkle gældende annonceringskrav på plan- og miljøområdet og derved skabe klar hjemmel til, at stat, regioner og kommuner selv kan vælge den mest hensigtsmæssige form for annoncering, herunder at annoncering udelukkende skal ske digitalt på myndighedens hjemmeside.

Lovforslaget fremsættes under henvisning til regeringsgrundlagets afsnit om Ny styring af den offentlige sektor.

I dag er primært kommunerne i en lang række tilfælde pålagt at offentliggøre forskellige afgørelser, forslag, planer, programmer og lokale regulativer m.v. gennem annoncering i lokale aviser og dagblade.

Annonceringskravet vurderes som unødigt ressourcekrævende af kommunerne, der skal betale for indrykning af annoncer i forskellige medier og samtidig udarbejde tekst- og billedmateriale, som skal opfylde særlige krav fra disse medier. På baggrund heraf har kommunerne udtrykt ønske om, at kravet bliver forenklet. Da der er tilsvarende krav til statslige myndigheder og regioner, foreslås en tilsvarende forenkling på disse områder.

Herudover er formålet med lovforslaget at afskære klageadgangen over tilladelser til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder inden en miljøgodkendelse er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2.

Endelig er formålet med lovforslaget at ændre forskellige bestemmelser i jagt- og vildtforvaltningsloven, så det bliver muligt for myndigheden at stille krav om digital kommunikation i forbindelse med f.eks. ansøgninger om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt, til indberetning af vildtudbytte og til betaling af jagttegnsafgift, prøvegebyrer m.v.

2. Lovforslagets indhold

2.1. Digital annoncering

2.1.1. Gældende ret

Myndighederne – primært kommunerne – er på plan- og miljøområdet i en række tilfælde i dag pålagt at offentliggøre afgørelser, forslag, planer, programmer og lokale regulativer m.v. gennem annoncering i lokale dagblade og aviser.

I andre tilfælde er myndighederne pålagt at offentliggøre afgørelser m.v., uden at det i lovteksten eller af bemærkningerne til bestemmelserne fremgår, hvor og hvordan offentliggørelse skal ske. Også i disse tilfælde er praksis typisk, at myndighederne annoncerer i dagblade eller aviser.

Endelig er ministeren i flere tilfælde bemyndiget til at fastsætte regler om offentliggørelse, inddragelse af offentligheden m.v., uden at det af bemærkningerne til bestemmelserne fremgår, hvordan bemyndigelsen er tænkt udnyttet.

2.1.2. Lovforslaget

Det foreslås at ophæve gældende krav om annoncering i lokale aviser og dagblade på miljø- og planområdet og samtidig give ministeren klar hjemmel til at fastsætte regler om, at annoncering kan ske udelukkende digitalt.

Ved digital annoncering forstås i denne sammenhæng, at myndigheden stiller oplysninger til rådighed for en ubestemt kreds af modtagere på sin hjemmeside. I det omfang der senere opstår mulighed for annoncering gennem en fælles myndighedsportal, som f.eks. borger.dk, vil annoncering her ligeledes være påkrævet.

Forslaget medfører, at myndighederne får mulighed for selv at bestemme, hvordan annonceringen skal ske. Myndigheden kan med andre ord fremadrettet vælge udelukkende at annoncere på sin hjemmeside eller fortsat annoncere i lokale aviser og dagblade eller begge dele.

Ved valget af annonceringsform må myndighederne dog i alle tilfælde sikre sig, at annonceringen er passende, betimelig og effektiv, jf. kravet herom i konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århus-konventionen), der behandles i afsnit 7 vedr. forholdet til EU-retten.

Vælges udelukkende digital annoncering, må det som følge heraf kræves, at offentliggørelsen fremgår tydeligt på myndighedens hjemmeside, og at borgere m.fl. har let og gratis adgang til det offentliggjorte materiale via hjemmesiden. Det kan eventuelt overvejes at indføre abonnementsordninger, hvorigennem det bliver muligt at få tilsendt oplysning om offentliggørelsen af bestemte typer af planforslag, afgørelser m.v. via e-mail eller sms.

De myndigheder, der overgår til hel eller delvis digital annoncering, bør endvidere overveje at oplyse offentligheden herom i de lokale aviser og dagblade, som de hidtil har annonceret i, så det sikres, at borgere m.fl. fremadrettet ved, hvor de skal søge relevant information.

En afgørelse eller plan m.v. anses for at være offentligt bekendtgjort, når den er gjort tilgængelig for offentligheden, dvs. fra det tidspunkt, hvor offentligheden har mulighed for at gøre sig bekendt med offentliggørelsens indhold. F.eks. anses et forslag til lokalplan som offentligt bekendtgjort den dag, hvor den digitale annoncering på myndighedens hjemmeside sker. Vælger myndigheden udelukkende at foretage digital annoncering, skal myndigheden sikre sig, at datoen for offentliggørelsen klart fremgår af hjemmesiden.

Lovforslaget ændrer ikke på kravene til indholdet af offentliggørelsen.

Lovforslaget ændrer endvidere ikke på almindelige krav i lovgivningen om direkte underretning af adressater, klageberettigede personer, interesseorganisationer og myndigheder, jf. eksempelvis miljøbeskyttelseslovens § 74, stk. 1, om meddelelse af afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven.

Lovforslaget ændrer desuden ikke på dansk rets almindelige regler om partshøring. Offentlig annoncering af en ansøgning eller et udkast til en afgørelse m.v. på en myndigheds hjemmeside medfører således ikke, at partshøring efter forvaltningsloven kan undlades.

Lovforslaget ændrer endelig ikke på de gældende regler om adgang til aktindsigt efter offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger .

2.2. Afskæring af klageadgang

2.2.1. Gældende ret

I forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 kan godkendelsesmyndigheden give tilladelse til, at virksomheden kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder inden miljøgodkendelsen er meddelt, såfremt bygge- og anlægsarbejdet kan etableres i overensstemmelse med en foreliggende byplanvedtægt eller lokalplan, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2.

Godkendelsesmyndigheden er enten en kommune eller Miljøstyrelsen, og hvis betingelsen om en foreliggende lokalplan eller byplanvedtægt er til stede, er det myndighedens skøn, om der bør gives tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, inden miljøgodkendelse efter lovens § 33, stk. 1, er meddelt. Tilladelse meddeles dog kun, hvis der ikke er tvivl om hensigtsmæssigheden af den planlagte virksomheds beliggenhed, hvis der foreligger en fyldestgørende ansøgning om miljøgodkendelse efter § 33, stk. 1, og hvis der er en til vished grænsende sandsynlighed for, at en miljøgodkendelse vil blive meddelt, og det kun er et spørgsmål om, hvilke vilkår der skal knyttes til godkendelsen, herunder vilkår om bygningernes udformning og indretning. Hvis projektet er VVM-pligtigt i henhold til planloven, må en tilladelse efter § 33, stk. 2, endvidere ikke meddeles, før der foreligger de nødvendige plantillæg.

Myndighedens afgørelse om tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder er underlagt klageadgang, jf. lovens § 91, stk. 1, og kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. De klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Omvendt følger det af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 5, at afgørelser om afslag på tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke kan påklages.

Herudover er det muligt at klage over myndighedens afgørelse om tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder i medfør af planlovens § 58, stk. 1, for så vidt angår spørgsmålet om afgørelsens overensstemmelse med en lokalplan m.v. Endelig kan der klages over den endelige miljøgodkendelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1.

Påbegyndelsen af bygge- og anlægsarbejdet sker på virksomhedens risiko, og der er således som udgangspunkt ikke mulighed for at påberåbe sig økonomiske hensyn, hvis den efterfølgende miljøgodkendelse indeholder vilkår, der kræver større bygninger eller lignende i forhold til, hvad virksomheden havde forventet, da bygge- og anlægsarbejderne blev sat i gang.

2.2.2. Lovforslaget

Det foreslås at afskære klageadgangen for afgørelser om påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2. Klageadgangen bliver afskåret både for så vidt angår tilladelser og afslag på tilladelser, der i dag er afskåret i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 5.

Det er Miljøministeriets vurdering, at klageadgangen er af underordnet betydning, og at en afskæring af klageadgangen vil være retssikkerhedsmæssigt ubetænkelig, idet hensynet til de klageberettigede i tilstrækkelig grad er tilgodeset gennem adgangen til at indbringe såvel spørgsmålet om det planlagte bygge- og anlægsarbejdes overensstemmelse med plangrundlaget som den endelige miljøgodkendelse for Natur- og Miljøklagenævnet, jf. ovenfor under afsnit 2.2.1.

Hertil kommer, at en afskæring af klageadgangen vil være miljømæssigt ubetænkelig som følge af de betingelser, der skal være til stede for at meddele en tilladelse, og da driften af virksomheden først må påbegyndes, når den endelige miljøgodkendelse er meddelt. Herudover foregår bygge- og anlægsarbejdet på virksomhedens ansvar.

I øvrigt anvendes klageadgangen kun i meget begrænset omfang, og der har således hidtil kun været én klagesag om året i gennemsnit.

2.3. Obligatorisk digital kommunikation med borgere, jf. jagt- og vildtforvaltningsloven

2.3.1. Gældende ret

På flere af områderne, som hører under jagt- og vildtforvaltningslovgivningen, er der i dag allerede mulighed for at anvende digital kommunikation, men det er ikke et krav. Det betyder, at sagsbehandlingen sker på baggrund af skriftlige og telefoniske henvendelser samt henvendelser på mail.

2.3.2. Lovforslaget

Formålet med de foreslåede bestemmelser er at indføre hjemmel til at stille krav om, at kommunikation mellem virksomheder og borgere og det offentlige skal foregå digitalt på visse af de områder, som hører under jagt- og vildtforvaltningslovgivningen. På flere af områderne er der i dag allerede mulighed for at anvende digital kommunikation, men det er ikke et krav. En stigende del af kommunikationen foregår via digitale løsninger.

På sigt vil hjemlen blive udnyttet til at stille krav om digital kommunikation med borgerne på de områder og tidspunkter, hvor der vil kunne tilbydes en digital løsning. Hjemlen vil blive udnyttet i dialog med de berørte organisationer, herunder i særdeleshed Danmarks Jægerforbund, i Vildtforvaltningsrådet, med henblik på at sikre mindst mulig ulempe for de borgere, der ikke er vant til at benytte it-værktøjer eller som har forskellige handicaps, der vanskeliggører anvendelsen heraf.

De områder, hvor obligatorisk digital kommunikation hovedsageligt vil kunne bidrage positivt til lettelse af administrationen, er ved ansøgninger om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt, indberetning af vildtudbytte, anmeldelse af biotopplaner, digitalisering af konservatorprotokoller, ansøgning om tilskud, anmeldelse og registrering i relation til hold af visse dyrearter samt ansøgning om andre tilladelser og dispensationer fra jagt- og vildtforvaltningsloven. Dertil kommer obligatorisk anvendelse af elektroniske betalingsmidler i relation til betaling af jagttegnsafgift og prøvegebyrer m.v.

I tilhørende bekendtgørelser kan der fastsættes overgangsordninger, der kan lette overgangen til digital kommunikation. Desuden kan der fastsættes regler om, at myndigheden kan undtage personer fra digital kommunikation, når særlige omstændigheder taler for dette. Undtagelsesmuligheden tænkes navnlig anvendt for den mindre gruppe af personer, som ikke er i besiddelse af digitale kompetencer, og som ikke eventuelt har mulighed for at lade andre varetage den digitale indberetning.

Folketingets Ombudsmand har i udtalelsen FOB 2008, side 79 ff. , givet udtryk for, at kravet om en personlig underskrift på fysiske breve, der sendes fra en offentlig myndighed bygger på en retssædvane, og at det således kræver en lovhjemmel at ændre herpå. Ombudsmanden har ikke særskilt taget stilling til andre breve m.v. end fysiske breve. Med henblik på at sikre, at der i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital kommunikation kan sendes breve og afgørelser m.v. uden en fysisk, personlig underskrift foreslås indført regler herom.

Der foreslås indsat en bestemmelse om, hvornår en digital meddelelse er kommet frem til adressaten, dvs. til modtageren af meddelelsen. Udtrykket »en digital meddelelse« er her brugt om en hvilken som helst skriftlig kommunikation, som foretages digitalt, herunder også en afgørelse. Efter forslaget anses en meddelelse for at være kommet frem til adressaten for meddelelsen, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen, dvs. fra det tidspunkt, hvor adressaten har mulighed for at gøre sig bekendt med indholdet af meddelelsen. Det er således uden betydning, om eller hvornår adressaten gør sig bekendt med indholdet af meddelelsen.

I forbindelse med digital kommunikation mellem virksomheder og borgere og det offentlige, skal reglerne i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) overholdes, bl.a. med henblik på at sikre, at uvedkommende ikke kan læse meddelelser, der indeholder personoplysninger.

3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

3.1. Digital annoncering

Lovforslaget forventes at frigøre ressourcer i staten på op mod 2 mio. kr. årligt fra 2012, da udgifterne til annonceringen i lokale aviser og dagblade spares. Derudover forventes forslaget at medføre en mindre administrativ lettelse, da de statslige myndigheder vil kunne spare den tid, der i dag bruges på udarbejdelse af annoncemateriale til offentliggørelse i trykte medier.

For regionerne forventes lovforslaget kun at få meget begrænsede økonomiske og administrative konsekvenser, da regionerne kun i meget få tilfælde er pålagt en annonceringspligt i lovgivningen.

3.1.1. Skøn over de økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne og deres baggrund

Forslaget skønnes i 2012 og de efterfølgende år at frigøre 21,3 mio. kr. i kommunerne. Derudover forventes forslaget at medføre en mindre administrativ lettelse, da kommunerne kan spare den tid, der i dag bruges på udarbejdelse af materiale til offentliggørelse i trykte medier. Forslaget indgår som et element i regeringens opfyldelse af flerårsaftalen fra 2008 med KL om frigørelse af ressourcer til borgernær service i kommunerne i 2009-2013.

3.1.2. Forholdet til DUT-reglerne

Finansministeren vil i forlængelse af de årlige drøftelser med KL om kommunernes økonomi fremlægge et bloktilskudsaktstykke, hvori der søges om bemyndigelse til at kunne fravige § 14, stk. 2, i lov nr. 499 af 7. juni 2006 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med senere ændringer, så kommunernes statstilskud ikke nedsættes med de kommunale mindreudgifter, som følger af lovforslaget. Dette skal ses i sammenhæng med formålet med lovforslaget, nemlig at give kommunerne større frihed og frigøre ressourcer til borgernær service.

3.2. Afskæring af klageadgang

Det er vurderingen, at der i gennemsnit alene er én klagesag om året over tilladelser til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, inden miljøgodkendelsen er meddelt. Forslaget vurderes derfor kun at få ubetydelige økonomiske og administrative konsekvenser for myndighederne i form af sparede ressourcer til videresendelse af sager til Natur- og Miljøklagenævnet.

3.3. Obligatorisk digital kommunikation, jf. jagt- og vildtforvaltningsloven

De foreslåede bestemmelser om ændring af bestemmelser i jagt- og vildtforvaltningsloven giver mulighed for, at ministeren kan indføre bestemmelser om krav om øget digitalisering af såvel kommunikation med borgerne som betaling. En sådan beslutning vil kunne medføre økonomiske og administrative lettelser for det offentlige på længere sigt, herunder i form af mere effektiv sagsbehandling, besparelser på trykning og tastning af bilag m.v.

4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

Forslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Forslaget om anvendelse af obligatorisk digital kommunikation efter jagt- og vildtforvaltningsloven vurderes på sigt at kunne medføre administrative lettelser for erhvervslivet.

5. De administrative konsekvenser for borgere

Forslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser af betydning for borgere. Mindre befolkningsgrupper, såsom grupper uden adgang til internettet fra deres bolig eller arbejde, vil dog skulle henvende sig hos kommunen eller på kommunebibliotekerne for at gøre sig bekendt med indholdet af det offentliggjorte materiale.

Forslaget om anvendelse af digital kommunikation efter jagt- og vildtforvaltningsloven vurderes på sigt ligeledes at ville kunne medføre administrative lettelser for borgerne.

6. De miljømæssige konsekvenser

Forslagets sigte er afbureaukratisering af den offentlige sektor, og forslaget vurderes ikke at have negative miljømæssige konsekvenser. Miljøbeskyttelsesniveauet vurderes derfor at være uændret.

7. Forholdet til EU-retten

Såvel Århus-konventionen som de EU-direktiver, der gennemfører konventionen på EU-niveau og enkelte andre direktiver, indeholder krav til offentlighedens deltagelse i beslutningsprocesser og information af offentligheden på miljøområdet.

I henhold til Århus-konventionens artikel 6 skal offentlighedens deltagelse i afgørelser vedrørende konkrete aktiviteter sikres på en passende, betimelig og effektiv måde. Det samme antages at gælde i relation til offentlighedens deltagelse i planer, programmer og politikker vedrørende miljøet, jf. artikel 7, og ved udarbejdelse af ministerielle bestemmelser og/eller generelt anvendelige, juridisk bindende, normative instrumenter, jf. artikel 8.

Århus-konventionen stiller ikke krav om anvendelse af en bestemt offentliggørelsesmåde, men myndighederne skal dog ved valget heraf sikre sig, at alle borgere m.fl., der kan blive berørt, får rimelig mulighed for at gøre sig bekendt med de foreslåede aktiviteter og deres mulighed for at deltage i processen.

Offentliggørelse digitalt på en myndigheds hjemmeside må i den henseende i dag antages at være ligeså effektivt som annoncering i stedlige aviser og dagblade. Udviklingen går i retning af et stadigt mere digitaliseret samfund, og andelen af danskere, der har adgang til og gør brug af internettet, er stigende. Tal fra Danmarks Statistik om befolkningens brug af internet i 2010 viser således, at 93 % af de 16-64-årige, 89 % af de 16-74-årige og 84 % af de 16-89-årige har adgang til internet i hjemmet. Andelen af de 65-89-årige er 49 %. Hertil kommer en øget adgang til gratis internet i det offentlige rum, herunder på landets kommunebiblioteker.

Det er den pågældende myndigheds ansvar at sikre en passende, betimelig og effektiv offentliggørelse i overensstemmelse med kravene i Århus-konventionen.

Den endelige afgørelse om opfyldelse af effektivitetskravet henhører under EU-Domstolen og Århus-konventionens parter og dennes Overholdelseskomite.

8. Hørte myndigheder og organisationer m.v.

Lovforslaget har været i høring hos:

3F - Fagligt Fælles Forbund, 92-gruppen, Advokatrådet/Advokatsamfundet, affald danmark, Akademiet for de tekniske videnskaber, Anvendt Kommunal Forskning (AKF), Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Asfaltindustrien, BatteriForeningen, Bekæmpelsesmiddelrådets medlemmer, Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation, Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Brancheforeningen SPT, Bryggeriforeningen, Byggesocietetet, Campingrådet, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD), Centralorganisationen af industriansatte i Danmark (CO-industri), Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), Coop Danmark, DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald), Danmarks Apotekerforening, Danmarks Cykle Union, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Farve- og Limindustri, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Statistik, Danmarks Turistråd (nu Visit Denmark), Danmarks Vindmølleforening, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Akvakultur, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Autogenbrug, Dansk Automobil Sports Union (DASU), Dansk Botanisk Forening, Dansk Byggeri, Dansk Camping Union, Dansk Cyklist Forbund, Dansk Energi, Dansk Energi Brancheforening, Dansk Entomologisk Forening, Dansk Erhverv, Dansk ErhvervsFremme, Dansk Fjernvarme, Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Fåreavl, Dansk Gartneri, Dansk Industri, Dansk Journalistforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund, Dansk Land- og Strandjagt, Dansk Metal, Dansk Mode og Textil, Dansk Navigatørforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Pelsdyravlerforening, Dansk Planteværn, Dansk Producentansvarssystem (DPA-System), Dansk Retspolitisk Forening, Dansk Sejlunion, Dansk Skovforening, Dansk Solvarme Forening, Dansk Sportsdykker Forbund, Dansk Standard, Dansk Transport og Logistik, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Dansk Vandrelaug, Danske Advokater, Danske Anlægsgartnere, Danske Dagblades Forening, Danske Handicaporganisationer, Danske Havne, Danske Maritime, Danske Maskinstationer og Entreprenører, Danske Mediers Forum, Danske Overfladebehandlere, Danske Regioner, Danske Råstoffer, Danske Specialmedier, Danske Speditører, Danske Svineproducenter, De Danske Skytteforeninger, DELTA, De Samvirkende Købmænd, Den Danske Dyrlægeforening, Det Danske Fjerkræraad, Det Økologiske Råd, Den Danske Nationalkomité for Geologi, DHI, Dyrenes Beskyttelse, DONG Energy, Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet, Elretur, Emballageindustrien, Energinet.dk, energi- og olieforum.dk, EnviNa, Ferskvandsfiskeriforeningen, Finansrådet, Forbrugerrådet, FORCE Technology, Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark, Foreningen af Byplanlæggere (FAB), Foreningen af Danske Biologer, Foreningen af Danske Brøndborere, Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM), Foreningen af Danske Kraftvarmeværker, Foreningen af Danske Privathavne, Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, Foreningen af fredningsnævnsformænd i Danmark og disses suppleanter, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen af Vandværker i Danmark, Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger, Foreningen Digitale Publicister, Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri, Foreningen Ugeaviserne, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, FSR – Danske Revisorer, Genvindingsindustrien, Godkendt teknologisk Service (GTS), Grafisk Arbejdsgiverforening, Green Network, Greenpeace Danmark, Grønne Familier, Hedeselskabet, Helle Tegner Anker, Københavns Universitet, HK Kommunal, HORESTA, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen IDA, International Transport Danmark (ITD), IT- og Telestyrelsen, Journalisthøjskolen, Kalk- og Teglværksforeningen, KL, Kolonihaveforbundet, Kommunalteknisk Chefforening, Kommunekemi A/S, Kystdirektoratet, Kyst, Land & Fjord, Københavns Universitet, Landdistrikternes Fællesråd, LandBoUngdom, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Landsforeningen for Gylleramte, Landsforeningen Levende Hav, Landsforeningen Praktisk Økologi, LO (Landsorganisationen i Danmark), Lægeforeningen, Lægemiddelindustriforeningen (LIF), Mejeriforeningen, Miljøpartiet de Grønne, Mærsk Olie & Gas A/S, Nationalpark Thy, sekretariatet, Nationalpark Mols Bjerge, sekretariatet, Nationalpark Vadehavet, sekretariatet, Natur og Ungdom, NOAH, Novo Nordisk A/S, Parcelhusejernes Landsforening, PET, Peter Pagh, København Universitet, Plastindustrien, Realkreditforeningen, RenoSam, ReturBat, RUC (Roskilde Universitetscenter), Rådet for Større Badesikkerhed, Skovdyrkerforeningerne, Småskovsforeningen Danmark, Spildevandsteknisk Forening, Syddansk Universitet, Teknologirådet, Teknologisk Institut, Uniscrap, Verdens Skove, WWF – Verdensnaturfonden, Ældre Sagen, Økologisk Landsforening, Ålborg Portland, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet.

9. Sammenfattende skema
     
 
Positive konsekvenser/mindre udgifter
Negative konsekvenser/merudgifter
Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Lovforslaget medfører en begrænset besparelse for staten og nogen besparelse for kommunerne, da udgifterne til annonceringen i lokale aviser og dagblade spares. Derudover forventes forslaget at medføre en mindre administrativ lettelse, da kommuner og statslige myndigheder kan spare den tid, der i dag bruges på udarbejdelse af materiale til offentliggørelse i trykte medier. Forslaget indgår som et element i regeringens opfyldelse af flerårsaftalen fra 2008 med KL om frigørelse af ressourcer til borgernær service i kommunerne i 2009-2013.
Forslaget forventes at få begrænsede økonomiske og administrative konsekvenser for regionerne.
 
 
Afskæringen af klageadgangen forventes kun at få ubetydelige økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige.
Ændringen af jagt- og vildtforvaltningsloven for så vidt angår digital kommunikation vil kunne medføre økonomiske og administrative lettelser for det offentlige på længere sigt.
 
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Forslaget om digital annoncering vurderes ikke at have konsekvenser for erhvervslivet.
Ændringen af jagt- og vildtforvaltningsloven for så vidt angår digital kommunikation vurderes på sigt at ville kunne medføre administrative lettelser for erhvervslivet (hovedsageligt landbruget).
Ændringen af jagt- og vildtforvaltningsloven for så vidt angår digital kommunikation vurderes i en overgangsfase at kunne opfattes som en administrativ byrde.
Miljømæssige konsekvenser
Forslagets sigte er afbureaukratisering af den offentlige sektor, og forslaget vurderes ikke at have negative miljømæssige konsekvenser.
 
Administrative konsekvenser for borgerne
Forslaget om digital annoncering vurderes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for borgerne.
Ændringen af jagt- og vildtforvaltningsloven for så vidt angår digital kommunikation vurderes på sigt at ville kunne medføre administrative lettelser for borgerne.
Forslaget om digital annoncering kan betyde, at mindre befolkningsgrupper, såsom grupper uden adgang til internettet fra deres bolig eller arbejde, vil kunne blive besværet af enten at skulle henvende sig hos kommunen eller på biblioteket.
Ændringen af jagt- og vildtforvaltningsloven for så vidt angår digital kommunikation vurderes i en overgangsfase at kunne opfattes, særligt for de borgere, der ikke er vant til at kommunikere digitalt med det offentlige på dette område, som en administrativ byrde.
Forholdet til EU-retten
I henhold til Århus-konventionens artikel 6 skal offentlighedens deltagelse i afgørelser vedrørende konkrete aktiviteter sikres på en passende, betimelig og effektiv måde. Det samme antages at gælde i relation til offentlighedens deltagelse i planer, programmer og politikker vedrørende miljøet, jf. artikel 7, og ved udarbejdelse af ministerielle bestemmelser og/eller generelt anvendelige, juridisk bindende, normative instrumenter, jf. artikel 8.
Århus-konventionen stiller ikke krav om anvendelse af en bestemt offentliggørelsesmåde, men myndighederne skal dog ved valget heraf sikre sig, at alle borgere, der kan blive berørt, får rimelig mulighed for at gøre sig bekendt med de foreslåede aktiviteter og deres mulighed for at deltage i processen.
 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Miljøbeskyttelsesloven

Til nr. 1 (§ 14, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal præcisere den eksisterende hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om information og inddragelse af offentligheden i forbindelse med fastsættelse af kvalitetskrav for luft, vand og jord samt tilladeligt støjniveau, samt om offentliggørelse af fastsatte kvalitetskrav. Derudover skal den foreslåede ændring tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at information og inddragelse af offentligheden samt offentliggørelse udelukkende kan ske digitalt ved annoncering på myndighedens hjemmeside.

I medfør af § 14, stk. 2, er udstedt bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet (miljøkvalitetsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen indeholder i § 9, stk. 4, et krav om inddragelse af offentligheden ved annoncering forud for fastsættelse af strengere miljøkvalitetskrav for konkrete vandområder end fastsat i bekendtgørelsen, i § 10 et krav om offentliggørelse af fastsatte miljøkvalitetskrav for konkrete vandområder, og i § 12, stk. 5, et krav om offentliggørelse af oplysninger om blandingszonernes lokalisering.

Miljøkvalitetsbekendtgørelsen gennemfører bl.a. dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF.

I medfør af § 14, stk. 2, er endvidere udstedt bekendtgørelse nr. 851 af 30. juni 2010 om vurdering og styring af luftkvaliteten (luftkvalitetsbekendtgørelsen), som i §§ 14 og 15 indeholder krav om information af offentligheden og sikring af offentlighedens adgang til en række oplysninger om luftkvaliteten.

Luftkvalitetsbekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa og direktiv 2004/107/EF af 15. december 2004 om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften.

Bemyndigelsen vil blive anvendt til at fastsætte regler om, at annoncering og offentliggørelse efter miljøkvalitetsbekendtgørelsen kan ske udelukkende digitalt på Naturstyrelsens hjemmeside.

Endvidere vil bemyndigelsen blive anvendt til at fastsætte regler om, at informationsforpligtelsen og forpligtelsen til at sikre offentlighedens adgang til oplysninger efter luftkvalitetsbekendtgørelsen kan løftes ved udelukkende at annoncere digitalt på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Bemyndigelsen vil også kunne anvendes til at fastsætte regler om inddragelse af offentligheden og offentliggørelse, herunder udelukkende digitalt, i forbindelse med gennemførelsen af evt. senere EU-retlige krav.

Til nr. 2 (§ 14 a)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om offentlighedens inddragelse ved digital annoncering, herunder om at myndighederne kan vælge udelukkende at offentliggøre støjkort og støjhandlingsplaner samt forslag til støjhandlingsplaner digitalt på myndighedens hjemmeside.

Krav om offentliggørelse af støjkort og støjhandlingsplaner og om forudgående offentlighed ved udarbejdelse af støjhandlingsplaner er fastsat i bekendtgørelse nr. 51 af 12. januar 2011 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner, jf. bekendtgørelsens §§ 29 og 30.

Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for, at offentliggørelse efter bekendtgørelsen kan ske udelukkende digitalt.

Til nr. 3 (§ 15 a, stk. 8)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden i forbindelse med kommunalbestyrelsens afgørelser om miljøzoner, jf. § 15 a, stk. 1-3, kan ske udelukkende digitalt ved annoncering på kommunens hjemmeside.

Med hjemmel i § 15 a, stk. 8, er der fastsat regler om offentlig annoncering af forslag til afgørelser om etablering, udvidelse, indskrænkning eller ophævelse af en miljøzone og offentliggørelse af afgørelser om miljøzoner i bekendtgørelse nr. 701 af 24. juni 2011 om miljøzoner, jf. bekendtgørelsens § 5.

Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for, at annoncering og offentliggørelse efter bekendtgørelsen kan ske udelukkende digitalt.

Til nr. 4 (§ 16, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen, skal præcisere den eksisterende hjemmel i § 16, stk. 1, om at ministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af oplysninger om affald, dyrehold, skadedyr og andre forhold. Endvidere regler om offentliggørelse af oplysninger om badevand, badestrande, svømmebassiner og varmtvandsbadeanstalter, campingpladser og restaurationer og andre steder.

Derudover skal den foreslåede ændring tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren i regler fastsat i medfør af stk. 1, kan fastsætte regler om, at offentliggørelsen af oplysninger kan ske udelukkende digitalt ved annoncering på myndighedens hjemmeside.

Med hjemmel i § 16, stk. 1, er der fastsat regler om offentliggørelse af oplysninger om badevandet i bekendtgørelse nr. 165 af 23. februar 2009 om badevand og badeområder, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 2.

Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for, at offentliggørelse af oplysninger om badevand kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside.

Til nr. 5 (§ 18, stk. 2)

Med den foreslåede bestemmelse, der er ny, indføres der krav om offentliggørelse af kommunale forskrifter vedtaget med hjemmel i regler efter stk. 1. Samtidig tilvejebringes den fornødne hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan vælge udelukkende at offentliggøre vedtagne forskrifter digitalt på kommunens hjemmeside.

Med hjemmel i § 18, stk. 1, er der i bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, fastsat krav om offentlig annoncering af vedtagne kommunale tømningsregulativer, jf. bekendtgørelsens § 50.

Tilsvarende er der i bekendtgørelse nr. 1432 af 11. december 2007 om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion, fastsat krav om offentlig annoncering af kommunale forskrifter om forureningsbegrænsende foranstaltninger over for faste anlæg til energiproduktion indrettet til fyring med fast brændsel, jf. bekendtgørelsens § 12.

Endelig er der i bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter, fastsat krav om bekendtgørelse af kommunale forskrifter om nærmere angivne forhold i de lokale aviser, der har almindelig udbredelse i kommunen, eller i øvrigt på den på stedet almindeligt brugte måde, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 2.

Bemyndigelsen vil blive anvendt til at fastsætte regler om, at annonceringsforpligtelsen i de nævnte bekendtgørelser kan løftes ved udelukkende at annoncere digitalt på myndighedens hjemmeside.

Til nr. 6 og 7 (§ 32, stk. 5)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden i forbindelse med kommunalbestyrelsens udarbejdelse og vedtagelse af spildevandsplaner, kan ske udelukkende digitalt ved annoncering på kommunens hjemmeside.

Krav om offentliggørelse af forslag til spildevandsplan og offentlig annoncering af spildevandsplanens vedtagelse er med hjemmel i § 32, stk. 5, fastsat i bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, jf. bekendtgørelsens §§ 6 og 7.

Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for, at offentliggørelse og annoncering efter bekendtgørelsen kan ske udelukkende digitalt.

Til nr. 8 (§ 33, stk. 2)

Det foreslås, at der tilføjes et nyt punktum til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, hvorefter klageadgangen over tilladelser til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder afskæres.

Miljøbeskyttelseslovens § 92 giver mulighed for, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om, at afgørelser, der enkeltvis er af mindre betydning for miljøbeskyttelsen, ikke skal være underlagt klageadgang. Det vurderes imidlertid, at den foreslåede klageafskæring ikke med sikkerhed kan rummes inden for denne bemyndigelse.

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, inden miljøgodkendelsen er meddelt, vil forsat forudsætte, at etableringen af virksomheden kan ske i overensstemmelse med planlovens regler, ligesom der både skal foreligge en endelig ansøgning om miljøgodkendelse og være en til vished grænsende sandsynlighed for, at miljøgodkendelsen vil blive meddelt.

Såvel klageadgangen over den endelige miljøgodkendelse som klageadgangen i medfør af planloven er opretholdt. Afskæringen af klageadgangen er således såvel retssikkerhedsmæssigt som miljømæssigt ubetænkelig.

Til nr. 9 (§ 45, stk. 5)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden i forbindelse med udarbejdelse af regulativer kan ske udelukkende digitalt ved annoncering på myndighedens hjemmeside.

Med hjemmel i lovens § 45, stk. 5, er der fastsat krav om offentlig annoncering i lokale blade af forslag til regulativer samt regulativets vedtagelse i bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald, jf. bekendtgørelsens § 23.

Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for, at annoncering efter bekendtgørelsen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside.

Til nr. 10 (§ 73, stk. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at offentliggørelse af kommunalbestyrelsernes indberetninger kan ske udelukkende digitalt ved annoncering på kommunens hjemmeside.

Krav om offentliggørelse af indberetninger er med hjemmel i § 73, stk. 3, fastsat i bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v., jf. bekendtgørelsens § 1.

Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for, at offentliggørelse efter bekendtgørelsen kan ske udelukkende digitalt.

Til nr. 11 (§ 73 h, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver tilsynsmyndigheden mulighed for udelukkende at offentliggøre afgørelser om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, digitalt på myndighedens hjemmeside.

Til nr. 12 (§ 74, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver myndighederne mulighed for udelukkende at annoncere afgørelser efter loven, herunder godkendelser efter lovens kapitel 5, digitalt på myndighedens hjemmeside.

Som anført i de almindelige bemærkninger, jf. afsnit 2.1.2. , ændrer lovforslaget ikke på kravet om, at der skal ske direkte underretning af afgørelsens adressat, interesseorganisationer og myndigheder, jf. lovens § 74, stk. 1, jf. §§ 98 – 100.

Til nr. 13 (§ 79, stk. 3)

Den foreslåede bestemmelse, der er ny, skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om offentlighedens inddragelse ved digital annoncering i regler udstedt i medfør af § 79, stk. 1 og 2, herunder om, at myndighederne kan vælge udelukkende at offentliggøre forslag til de i stk. 1 og 2 nævnte afgørelser, planer og programmer samt planernes og programmernes vedtagelse digitalt på myndighedens hjemmeside.

Med hjemmel i § 79, stk. 1, er der fastsat regler om forudgående offentlighed i sager om godkendelse efter lovens § 33, stk. 1, og revurdering af godkendelser efter lovens § 41, jf. § 41 b, af (i)-mærkede listevirksomheder, i bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelser af listevirksomheder.

Med hjemmel i § 79, stk. 2, er der fastsat regler om offentlig annoncering af forslag til planer og programmer samt planers og programmers vedtagelse i en række bekendtgørelser på miljøområdet. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald, bekendtgørelse nr. 1621 af 20. december 2010 om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet, bekendtgørelse nr. 851 af 30. juni 2010 om vurdering og styring af luftkvaliteten og bekendtgørelse nr. 21 af 8. januar 2003 om emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser og ammoniak.

De nævnte bekendtgørelser vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for, at offentlig annoncering af de i bekendtgørelserne nævnte afgørelser, planer og programmer kan ske udelukkende digitalt på myndighedernes hjemmeside.

Til nr. 14 (§ 79 a)

Den foreslåede bestemmelse, der er ny, skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om offentlighedens adgang, herunder alene digitalt, til lister over visse affaldsforbrændingsanlæg og rapporter om driften og overvågningen af disse anlæg samt oplysninger, der indgår i visse godkendelsespligtige virksomheders sikkerhedsdokumentation.

Krav om, at lister over affaldsforbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på mindre end to tons i timen og rapporter om driften og overvågningen af anlæg med en nominel kapacitet på to tons eller mere i timen skal gøres tilgængelige for offentligheden, følger af artikel 12, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald.

Krav om, at risikovirksomheders sikkerhedsrapporter skal gøres tilgængelige for offentligheden følger af artikel 13, stk. 4, i Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Seveso-direktivet).

Direktivbestemmelserne er gennemført i dansk ret i bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts 2003 om forbrænding af affald (forbrændingsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen).

Efter forbrændingsbekendtgørelsens § 21 skal tilsynsmyndigheden årligt ved annoncering offentliggøre en liste over anlæg med en nominel kapacitet på mindre end to tons i timen (stk. 1) og senest en måned efter modtagelsen af en rapport om driften og overvågningen af anlæg med en nominel kapacitet på to tons eller mere i timen annoncere, at enhver har ret til at se rapporten (stk. 2).

Efter risikobekendtgørelsens § 15 skal miljømyndigheden ved offentlig annoncering bekendtgøre, at kolonne 3-virksomheders sikkerhedsrapport, herunder den indeholdte fortegnelse over farlige stoffer, som findes på virksomheden, er tilgængelig for offentligheden. Det fremgår dog, at adgangen til aktindsigt i sikkerhedsrapporterne begrænses af de almindelige offentlighedsregler, herunder lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Bemyndigelsen vil blive anvendt til at fastsætte regler om, at annoncering af lister over affaldsforbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på mindre end to tons i timen og i forbindelse med tilgængeligheden af rapporter om driften og overvågningen af anlæg med en nominel kapacitet på to tons eller mere i timen, kan ske udelukkende digitalt på myndighedens hjemmeside.

Bemyndigelsen vil også kunne anvendes til at sikre, at evt. senere EU-retlige krav om offentlighedens adgang til lister over og rapporter om andre affaldsforbrændingsanlæg end fastsat i direktiv 2000/76/EF, vil kunne implementeres i dansk ret.

På risikoområdet vil bemyndigelsen kunne anvendes til at fastsætte regler om, at annonceringsforpligtelsen i risikobekendtgørelsen om kolonne 3-virksomheders sikkerhedsrapporters tilgængelighed kan løftes ved udelukkende at annoncere digitalt på myndighedens hjemmeside. Det bemærkes dog, at risikobekendtgørelsens regulering af sikkerhedsrapporter er udstedt med hjemmel i lovgivning, der henhører under flere ressortministerier, hvorfor udnyttelse af bemyndigelsen for sikkerhedsrapporter i deres helhed vil afhænge af hjemmelsgrundlaget også i de øvrige hjemmelslove.

Bemyndigelsen vil endvidere inden for lovens anvendelsesområde kunne anvendes ved fremtidig implementering af eventuelt kommende EU-retlige krav om offentlighedens adgang til oplysninger om risikovirksomheders sikkerhedsforanstaltninger. Oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger skal forstås bredt, således at det kan omfatte de oplysninger om virksomhederne, som offentligheden skal have adgang til af hensyn til dens sikkerhed.

Til § 2

Planloven

Til nr. 1 (§ 2 a)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen sikrer miljøministeren klar hjemmel til udelukkende at offentliggøre oversigten over statslige interesser digitalt på Miljøministeriets hjemmeside.

Til nr. 2 (§ 11 g, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for udelukkende at vælge at offentliggøre en kort beskrivelse af hovedtrækkene af det påtænkte anlæg samt indkalde ideer og forslag til brug for fastsættelse af redegørelsens indhold digitalt på kommunens hjemmeside.

Til nr. 3 (§ 11 h, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til at ministeren kan fastsætte regler om offentlighedens inddragelse kan ske udelukkende ved digital annoncering, herunder at myndighederne kan vælge udelukkende at offentliggøre afgørelser om, at et anlæg er omfattet eller ikke er omfattet af bestemmelserne i § 11g, at beslutninger om, at et forslag til kommuneplantillæg for et anlæg, der er omfattet af bestemmelserne i § 11 g, ikke vedtages, at beslutninger om, at et forslag der er offentliggjort, ikke vedtages endeligt, og afgørelser om, at en tilladelse efter regler fastsat i medfør af § 11 g, stk. 4 meddeles eller ikke meddeles på myndighedens hjemmeside.

Krav om offentliggørelse af afgørelser om, at et anlæg er omfattet eller ikke er omfattet af bestemmelserne i § 11g, at beslutninger om, at et forslag til kommuneplantillæg for et anlæg, der er omfattet af bestemmelserne i § 11 g, ikke vedtages, at beslutninger om, at et forslag der er offentliggjort, ikke vedtages endeligt, og afgørelser om, at en tilladelse efter regler fastsat i medfør af § 11 g, stk. 4, meddeles eller ikke meddeles er fastsat i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for udelukkende at kunne offentliggøre digitalt.

Til nr. 4 (§ 21 b, stk. 4)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge udelukkende at offentliggøre oplysning om, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale digitalt på kommunens hjemmeside.

Offentliggørelsen skal ske samtidig med offentliggørelsen efter § 24 af det tilhørende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Til nr. 5 (§ 21 b, stk. 5)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge udelukkende at offentliggøre oplysning om indgåelse af en udbygningsaftale efter § 21 b, stk. 1, digitalt på kommunens hjemmeside. Det gældende krav i planlovens § 21 b, stk. 5, 2. pkt., om, at oplysninger om udbygningsaftalen skal være offentligt tilgængelige, kan kommunen fremover vælge at opfylde udelukkende ved den offentlige bekendtgørelse på kommunens hjemmeside. Kravet om, at oplysninger om udbygningsaftalen skal være offentlig tilgængelig, jf. § 21 b, stk. 5, 2. pkt., er uændret.

Til nr. 6 (§ 22 a, stk. 1)

Den foreslåede bestemmelse giver miljøministeren mulighed for at vælge udelukkende at offentliggøre forslag til en redegørelse om landsplanarbejdet eller en redegørelse for de landsplanmæssige interesser i særlige emner, jf. § 2, stk. 2, og forud for miljøministerens fastsættelse af bindende regler eller retningslinjer efter § 3, stk. 1, eller § 5 j, stk. 2 og 4 digitalt på ministeriets hjemmeside.

Af hensyn til fastlæggelse af ikrafttræden af retsvirkninger for andre plandokumenter skal offentliggørelsestidspunktet anføres på hjemmesiden i forbindelse med offentliggørelsen, se fx planlovens § 10 a, stk. 2.

Til nr. 7 (§ 22 c)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver regionsrådet henholdsvis Bornholms kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge udelukkende at offentliggøre et forslag til regional udviklingsplan digitalt på regionernes henholdsvis Bornholm Kommunes hjemmeside.

Til nr. 8-9 (§ 23 a, stk. 1 og stk. 6)

Den foreslåede bestemmelse giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge udelukkende at offentliggøre en strategi for kommuneplanlægning, jf. § 23 a, stk. 1, eller vedtagne ændringer heraf, jf. § 23 a, stk. 6, digitalt på kommunens hjemmeside.

Til nr. 10 (§ 23 c, stk. 2)

Den foreslåede bestemmelse giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge udelukkende at offentlig bekendtgøre indkaldelse af ideer og forslag digitalt på kommunens hjemmeside.

Til nr. 11 (§ 23 f, stk. 1)

Den foreslåede bestemmelse giver kommunalbestyrelsen mulighed for udelukkende at vælge at give offentligheden adgang til en teknisk ajourføring af kommuneplanen i digital form på kommunens hjemmeside.

Til nr. 12 (§ 24, stk. 1)

Den foreslåede bestemmelse giver regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge udelukkende at offentliggøre vedtagne planforslag på myndighedens hjemmeside.

Til nr. 13 (§ 30, stk. 1)

Den foreslåede bestemmelse giver regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge udelukkende at offentligt bekendtgøre den endelige vedtagelse af planen på myndighedens hjemmeside. Kravet om, at planen skal være offentligt tilgængelig, jf. § 30, stk. 1, 2. pkt. er uændret.

Til nr. 14 (§ 33 a, stk. 1)

Den foreslåede bestemmelse giver regionsråd og kommunalbestyrelser mulighed for at vælge udelukkende at offentligt bekendtgøre en redegørelse for deres strategi for regionens henholdsvis kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede på myndighedens hjemmeside.

Til nr. 15 (§ 35, stk. 8)

Den foreslåede bestemmelse giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge udelukkende at offentliggøre tilladelser efter § 35, stk. 1, (tilladelser i landzonen til at foretage udstykning, udføre ny bebyggelse eller foretage ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer) på kommunens hjemmeside.

Til § 3

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Til nr. 1 (§ 54 h, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver tilsynsmyndigheden mulighed for udelukkende at offentliggøre afgørelser om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, digitalt på myndighedens hjemmeside.

Til nr. 2 (§ 55, stk. 8)

Den foreslåede bestemmelse, der er ny, giver kommunalbestyrelsen mulighed for udelukkende at foretage digital annoncering på kommunens hjemmeside af dels ansøgninger om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug, jf. § 55, stk. 3, dels afgørelser om godkendelse og om, at en tilladelse eller godkendelse ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning, jf. § 55, stk. 5.

Tilsvarende gives kommunalbestyrelsen mulighed for at underrette klageberettigede personer, der er nævnt i § 84, stk. 1, nr. 3, om afgørelser, der kan påklages, alene ved digital annoncering på kommunens hjemmeside. Det gælder bl.a. afgørelser om meddelelse af godkendelse eller afslag, eller om, at en ansøgning om tilladelse eller godkendelse ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning.

Til nr. 3 (§ 55, stk. 9)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden i forbindelse med visse afgørelser i sager om revurdering efter lovens § 40 og § 41 samt andre afgørelser vedrørende husdyrbrug, der træffes efter miljøbeskyttelsesloven eller regler udstedt i medfør heraf, kan ske udelukkende digitalt ved annoncering på myndighedens hjemmeside.

Med hjemmel i den gældende § 55, stk. 8, er der fastsat regler om offentlig annoncering med henblik på forudgående inddragelse af offentligheden i sager om revurdering efter lovens §§ 11, 12 og 16, samt godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. bekendtgørelsens § 18.

Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for, at offentlig annoncering efter bekendtgørelsen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside.

Til § 4

Lov om forurenet jord

Til nr. 1 (§ 15, nr. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at myndighederne kan vælge udelukkende at offentliggøre lokale regler efter lovens § 8, stk. 9, og § 9, stk. 3, digitalt på myndighedens hjemmeside.

Til nr. 2 (§ 18, stk. 1)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at inddragelse af offentligheden i forbindelse med regionsrådets udarbejdelse af oversigten over den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats, kan ske udelukkende digitalt ved annoncering på regionens hjemmeside.

Med hjemmel i lovens § 23 er der fastsat krav om offentlig annoncering af såvel udkast til den i § 18 nævnte oversigt som den endelige oversigt i bekendtgørelse nr. 1434 af 13. december 2006 om inddragelse af offentligheden ved regionsrådets udarbejdelse af oversigt over undersøgelses- og afværgeindsatsen i forhold til jord- og grundvandsforureninger.

Bekendtgørelsen vil blive ændret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at give regionsrådet mulighed for udelukkende at foretage digital annoncering.

Til nr. 3 (§ 38 h, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver påbudsmyndigheden mulighed for udelukkende at offentliggøre afgørelser om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, digitalt på myndighedens hjemmeside.

Til nr. 4 (§ 50, stk. 4, 2. pkt.)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden i forbindelse med kommunalbestyrelsens fastsættelse af regulativer om anmeldeordningen efter § 50, stk. 2, kan ske udelukkende digitalt ved annoncering på kommunens hjemmeside.

Med hjemmel i § 50, stk. 4, er der fastsat regler om offentlighedens inddragelse i bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen), hvorefter kravet er, at kommunalbestyrelsen skal bekendtgøre regulativet i de lokale aviser, der har almindelig udbredelse i kommunen, og på kommunens hjemmeside senest en måned før regulativet skal træde i kraft, jf. bekendtgørelsens § 14.

Kravet om bekendtgørelse i lokale aviser i jordflytningsbekendtgørelsen vil blive ophævet som opfølgning på lovforslaget med henblik på at give kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge udelukkende at bekendtgøre regulativet på kommunens hjemmeside.

Til nr. 5 (§ 50 a, stk. 5)

Efter bestemmelsen i § 50 a, stk. 5, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre regulativer efter § 50 a, stk. 2 og 3, ved annoncering i lokale blade og på kommunens hjemmeside. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår det, at offentliggørelsen skal ske i en lokalt tilgængelig avis.

Med den foreslåede ændring af bestemmelsen ophæves kravet om annoncering i lokale blade, og kommunalbestyrelsen gives mulighed for udelukkende at annoncere regulativerne digitalt på kommunens hjemmeside.

Til nr. 6 (§ 54, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver myndighederne mulighed for udelukkende at underrette klageberettigede, der er nævnt i § 82, stk. 1, nr. 2, om afgørelser efter loven ved digital annoncering på myndighedens hjemmeside.

Som anført i de almindelige bemærkninger, jf. afsnit 2.1.2. , ændrer lovforslaget ikke på kravet om, at der skal ske direkte underretning af afgørelsens adressat, klageberettigede personer, interesseorganisationer og myndigheder, jf. lovens § 54, stk. 1.

Til nr. 7 (§ 63, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver regionsrådet mulighed for udelukkende at offentliggøre projektforslag, der indebærer, at oppumpet forurenet grundvand skal udledes i vandløb, søer eller havet, digitalt på regionens hjemmeside.

Til nr. 8 (§ 72 a, stk. 8)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelser kan vælge udelukkende at offentliggøre lokale regler efter lovens § 72 a, stk. 4, digitalt på kommunens hjemmeside.

Til § 5

Lov om kemikalier

Til nr. 1 (§ 48, stk. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at tilsynsmyndigheden kan vælge udelukkende at oplyse om farerne ved et stof, et produkt eller en vare alene på myndighedens hjemmeside.

Til nr. 2 (§ 58, stk. 4)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at offentliggørelse af oplysninger om kemiske stoffer og produkter, kan ske udelukkende digitalt på en myndigheds hjemmeside.

Til § 6

Lov om miljø og genteknologi

Til nr. 1 (§ 9 a, stk. 2, 2. pkt.)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at høring af offentligheden forud for meddelelse af godkendelser efter lovens § 9, kan ske udelukkende digitalt ved annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Med hjemmel i § 9 a, stk. 2, er der fastsat regler om høring af offentligheden i bekendtgørelse nr. 1319 af 20. november 2006 om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 2, hvorefter der skal ske annoncering i landsdækkende aviser og på Miljøstyrelsens hjemmeside samt, for så vidt angår forsøgsudsætning, tillige i lokale blade.

Kravet om annoncering i landsdækkende aviser og lokale blade ophæves som opfølgning på lovforslaget med henblik på at give Miljøstyrelsen mulighed for udelukkende at foretage digital annoncering på styrelsens hjemmeside.

Som anført i de almindelige bemærkninger, jf. afsnit 2.1.2. , ændrer lovforslaget ikke på dansk rets almindelige regler om partshøring. Annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside medfører således ikke, at partshøring efter forvaltningsloven kan undlades.

Til nr. 2 (§ 13, stk. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at offentliggørelse af de i stk. 3 nævnte beredskabsplaner kan ske udelukkende digitalt ved annoncering på myndighedens hjemmeside.

Med hjemmel i § 13, stk. 3, er der i bekendtgørelse nr. 910 af 11. september 2008 om genteknologi og arbejdsmiljø, som ændret ved bekendtgørelse nr. 88 af 22. januar 2010, fastsat krav om, at oplysninger i beredskabsplanerne skal stilles til rådighed for offentligheden, jf. bekendtgørelsens § 28 a.

Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for, at forpligtelsen til at stille oplysninger til rådighed for offentligheden kan løftes ved udelukkende at annoncere digitalt på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Til nr. 3 (§ 25 f, stk. 4)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver tilsynsmyndigheden mulighed for udelukkende at offentliggøre afgørelser om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, digitalt på myndighedens hjemmeside.

Til nr. 4 (§ 26, stk. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver myndighederne mulighed for udelukkende at underrette klageberettigede, der er nævnt i stk. 2, nr. 1, om afgørelser efter loven ved digital annoncering på myndighedens hjemmeside.

Til § 7

Miljøskadeloven

Til nr. 1 (§ 38, stk. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver ministeren mulighed for udelukkende at underrette klageberettigede personer, der er nævnt i lovens § 55, stk. 1, nr. 2, om udkast til afgørelser efter § 23, ved digital annoncering på Miljøministeriets hjemmeside.

Til nr. 2 (§ 39, stk. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver ministeren mulighed for udelukkende at underrette klageberettigede personer, der er nævnt i § 55, stk. 1, nr. 2, om afgørelser efter loven ved digital annoncering på Miljøministeriets hjemmeside.

Til § 8

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Til nr. 1 (§ 12)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at myndigheden udelukkende kan vælge, at offentliggørelse efter § 4, stk. 4, § 8, stk. 1, og § 10 sker digitalt på myndighedens hjemmeside.

Den foreslåede bestemmelse giver myndigheden mulighed for at vælge udelukkende at offentliggøre afgørelser om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering på myndighedens hjemmeside. Derudover kan myndigheden vælge udelukkende at offentlig bekendtgøre, at der foreligger en miljørapport, forslag eller endelig godkendte plan eller program på myndighedens hjemmeside.

Krav om offentliggørelse efter § 4, stk. 4, § 8, stk. 1 og § 10 er fastsat i bekendtgørelse nr. 1102 af 20. november 2009 om berørte myndigheders og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for udelukkende at offentliggøre digitalt.

Til § 9

Miljømålsloven

Til nr. 1 (§ 27 a, stk. 1)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver ministeren mulighed for udelukkende at vælge forud for udarbejdelse og revision af vandplaner, at offentliggøre indkaldelse til deltagelse digitalt på ministeriets hjemmeside.

Til nr. 2 (§ 29, stk. 1)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver ministeren mulighed for at vælge udelukkende at offentlig annoncere de udarbejdede forslag i § 28, stk. 1, nr. 1-4, og efter vedtagelse af et forslag til vandplan digitalt på ministeriets hjemmeside.

Til nr. 3 (§ 31, stk. 1)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver ministeren mulighed for at vælge udelukkende at offentlig annoncere de endelig vedtagne dokumenter, jf. § 29, stk. 5, digitalt på ministeriets hjemmeside.

Til nr. 4 (§ 31 b, stk. 1)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge udelukkende at offentligt annoncere forslaget til en handleplan digitalt på kommunens hjemmeside.

Til nr. 5 (§ 31 b, stk. 4)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til digital annoncering og offentlig tilgængelighed af forslaget til handleplan, jf. § 31 b, stk. 1, herunder at annonceringen udelukkende kan ske digitalt på myndighedens hjemmeside.

Til nr. 6 (§ 31 c, stk. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge udelukkende at offentligt annoncere den vedtagne handleplan digitalt på kommunens hjemmeside.

Til nr. 7 (§ 31 c, stk. 6)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til digital annoncering og offentlig tilgængelighed, jf. § 31 c, stk. 3, herunder at annonceringen udelukkende kan ske digitalt på myndighedens hjemmeside.

Til nr. 8 (§ 42 a, stk. 1)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver ministeren mulighed for at vælge udelukkende at offentlig annoncere indkaldelse forud for udarbejdelse og revision af Natura 2000-planen digitalt på ministeriets hjemmeside.

Til nr. 9 (§ 43, stk. 1)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver ministeren mulighed for at vælge udelukkende at offentliggøre et forslag til Natura 2000-plan digitalt på ministeriets hjemmeside.

Til nr. 10 (§ 45, stk. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver ministeren mulighed for at vælge udelukkende at offentliggøre den endeligt vedtagne Natura 2000-plan digitalt på ministeriets hjemmeside.

Til nr. 11 (§ 46 b, stk. 1)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge udelukkende at annoncere forslag til handleplan digitalt på kommunens hjemmeside.

Til nr. 12 (§ 46 c, stk. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge udelukkende at foretage offentlig annoncering af den vedtagne handleplan digitalt på kommunens hjemmeside.

Til nr. 13 (§ 47, stk. 1)

Den gældende bestemmelse om annoncering i miljømålsloven blev affattet ved udmøntningen af kommunalreformen, og bestemmelsen om offentliggørelse blev herved udvidet til også at omfatte forslag til planer.

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at offentliggørelse af Natura 2000-planen, kommunale handleplaner og forslag hertil kan ske udelukkende digitalt på myndighedens hjemmeside.

Til nr. 14 (§ 53, stk. 1, nr. 1 og 3)

Det præciseres for at sikre gennemførelsen af den i forrige samling vedtagne ophævelse af klageadgangen for så vidt angår fastsættelse af mål og indsatsprogram med hensyn til vand- og naturplanerne.

I forbindelse med fremsættelsen af lov. nr. 553 af 1. juni 2011 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love (Grøn Vækst) stilledes forslag om ændring af miljømålslovens § 53, stk. 1, nr. 1 og 3. I lovforslagets § 4, nr. 2 foreslås, at »fastsættelse af mål og indsatsprogram og« udgår. Ifølge lovforslagets specielle bemærkninger til § 4, nr. 2 foreslås ændringen for at begrænse mulighederne for at kunne klage over de statslige vandplaner og Natura 2000-planer til at angå spørgsmål om planernes tilvejebringelse. Klageadgangen tilpassedes dermed anden generel statslig regulering.

Da det foreslås, at ordlyden »fastsættelse af mål og indsatsprogram og« udgår, kan der opstå tvivl om ændringen er sket, da den korrekte formulering af de pågældende numre var i § 53, stk. 1, nr. 1: »1) § 29, for så vidt angår fastsættelse af mål, indsatsprogram og vandplanens tilvejebringelse.« og i § 53, stk. 1, nr. 3: »§ 45, for så vidt angår fastsættelse af mål, indsatsprogram og Natura 2000-planens tilvejebringelse.«

Derfor foreslås nu en teknisk rettelse i miljømålslovens § 53, stk. 1, nr. 1 og 3, at »fastsættelse af mål, indsatsprogram og « udgår og dermed er ændringen foretaget lovteknisk korrekt.

Til § 10

Vandforsyningsloven

Til nr. 1 (§ 8)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsernes behandling af sager efter loven og i forbindelse med inddragelse af myndigheder, grundejere og brugere i sagens behandling, herunder at dette udelukkende kan ske digitalt på kommunens hjemmeside. I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen træffer en konkret forvaltningsafgørelse, gælder forvaltningslovens regler fortsat i forhold de implicerede, der har partsstatus.

Krav om offentlig annoncering efter lovens § 8, er fastsat i bekendtgørelse nr. 1451 af 11. december 2007 om vandindvinding og vandforsyning. Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for at offentlig annoncering kan ske digitalt.

Til nr. 2 (§ 16, stk. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af forslag til indsatsplaner efter § 13 og § 13 a, og offentlig annoncering af planlægning efter § 14 samt revision af planlægningen, kan ske udelukkende digitalt på myndighedens hjemmeside.

Krav om offentliggørelse af forslag til indsatsplan, er fastsat i bekendtgørelse nr. 1430 af 13. december 2006 om indsatsplaner. Derudover er krav om offentlig annoncering af forslag til vandforsyningsplan og endelig vedtagne vandforsyningsplan fastsat i bekendtgørelse nr. 1450 af 11. december 2007 om vandforsyningsplanlægning.

Bekendtgørelserne vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for at offentlig annoncering kan ske digitalt.

Til nr. 3 (§ 57, stk. 2)

Den foreslåede bestemmelse skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, hvordan kommunalbestyrelsen informerer forbrugere af vand fra visse grupper af vandforsyningsanlæg om tilsynets karakter.

Krav om at oplyse forbrugere af vand fra et vandforsyningsanlæg om en bestemt form for tilsyn, er fastsat i bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Oplysningen til forbrugerne kan ske ved offentlig annoncering.

Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for udelukkende at offentlig annoncering kan ske digitalt.

Til nr. 4 (§ 68 g, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge udelukkende at offentliggøre afgørelsen om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, digitalt på kommunens hjemmeside.

Til nr. 5 (§ 72, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver myndigheden mulighed for i tilfælde af, at myndigheden vælger at foretage underretningen som offentlig annoncering, at det kan vælges udelukkende at ske som offentligt annoncering digitalt på myndighedens hjemmeside.

Til § 11

Råstofloven

Til nr. 1 (§ 6 a, stk. 1)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver hjemmel til, at regionen kan vælge udelukkende at indkalde ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af råstofplan digitalt på regionens hjemmeside.

Til nr. 2 (§ 6 a, stk. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver hjemmel til, at regionen kan vælge udelukkende at sende råstofplanforslag i offentlig høring ved at annoncere det digitalt på regionens hjemmeside.

Til nr. 3 (§ 6 a, stk. 6)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver hjemmel til, at regionen kan vælge udelukkende at offentligt annoncere den endeligt vedtagne råstofplan digitalt på regionens hjemmeside.

Til nr. 4 (§ 6 a, stk. 7)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver hjemmel til, at regionen kan vælge udelukkende at sende redegørelse om behov for justering eller revision af råstofplan i offentlig høring ved at annoncere det digitalt på regionens hjemmeside.

Til nr. 5 (§ 12)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan vælge udelukkende at underrette de klageberettigede, efter § 15, nr. 4-7 om afgørelser, der kan påklages efter § 13 digitalt på kommunens hjemmeside, med mindre de klageberettigede har anmodet om skriftlig underretning.

Til nr. 6 (§ 20 a, stk. 5)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver hjemmel til, at miljøministeren kan fastsætte regler om offentlig indkaldelse af ansøgninger efter § 20, stk. 2, nr. 1 om auktion, herunder at indkaldelsen udelukkende kan ske ved digital annoncering på myndighedens hjemmeside.

Med hjemmel i § 20 a, stk. 5, er der fastsat regler om annoncering i bekendtgørelse nr. 1451 af 15. december 2009 om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden. Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for udelukkende at offentliggøre digitalt.

Til nr. 7 (§ 23, stk. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe hjemmel til, at ministeren for så vidt angår VVM-procedure kan fastsætte regler om myndighedernes underretning og høring af offentligheden, myndigheder og organisationer, herunder om, at myndighederne kan vælge udelukkende at underrette klageberettigede om afgørelser i sager vedrørende råstofindvinding på havet digitalt på myndighedens hjemmeside.

Med hjemmel i § 23, stk. 3, er der fastsat regler om offentliggørelse af afgørelser vedrørende forekomster på havet i bekendtgørelse nr. 126 af 4. marts 1999 om miljømæssig vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM). Bekendtgørelsen vil blive ændret som opfølgning på lovforslaget, således at muligheden for udelukkende at offentliggøre afgørelser digitalt på myndighedens hjemmeside også fremgår her.

Til nr. 8 (§ 26 b, stk. 6)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver hjemmel til, at miljøministeren kan fastsætte regler om udelukkende anvendelse af digital annoncering på myndighedens hjemmeside ved offentliggørelse af tilladelser efter §§ 20, 23 og 24, stk. 5.

Krav om offentliggørelse efter lovens §§ 20, 23 og 24, stk. 5, er fastsat i bekendtgørelse nr. 1441 af 11. december 2007 om underretning af klageberettigede om afgørelser i sager vedrørende råstofindvinding på havet. Bekendtgørelsen vil blive ændret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for udelukkende at offentliggøre digitalt.

Til nr. 9 (§ 33 i, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan vælge udelukkende at offentliggøre afgørelser om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, digitalt på kommunens hjemmeside.

Til § 12

Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer

Til nr. 1 (§ 7, stk. 1)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for hvert sjette år at vælge udelukkende at offentliggøre de udarbejdede forslag til risikostyringsplaner digitalt på kommunens hjemmeside. Den foreslåede ændring ændrer ikke på indholdet af forslaget eller at forslag skal være offentligt tilgængelige.

Til nr. 2 (§ 7, stk. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for udelukkende at anvende digital annoncering på kommunens hjemmeside i forbindelse med aktiv inddragelse af alle interesserede parter i relation til risikostyringsplaner.

Til nr. 3 (§ 8, stk. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge udelukkende at offentliggøre den vedtagne risikostyringsplan digitalt på kommunens hjemmeside. Den foreslåede ændring ændrer ikke på kravet om at offentliggørelsen skal indeholde klagevejledning.

Til § 13

Lov om jagt og vildtforvaltning

Til nr. 1 (§ 10, stk. 2)

Der foreslås en ændring af bestemmelsen, således at der kan fastsættes regler om, at den protokol, som autoriserede konservatorer skal føre over modtagne individer af visse, beskyttede arter, skal føres digitalt. I dag føres protokollerne i papirform.

I reglerne om autoriserede konservatorer, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 925 af 8. november 1994, er der stillet krav om, at en autoriseret konservator skal føre protokol i papirform. Det vurderes, at en digitalisering bl.a. vil medføre forbedrede muligheder for at føre tilsyn med, at reglerne om erhvervsmæssig konservering overholdes. En ændring af reglerne om protokolføring vil skulle ske ved en ændring af bekendtgørelsen med dertil hørende offentlig høring m.v.

Til nr. 2 (§ 33, stk. 1)

Den foreslåede ændring præciserer, at ministeren opretter vildtreservater på landjorden, i ferske vande og på fiskeriterritoriet ved bekendtgørelse.

Til nr. 3 (§ 33, stk. 3)

I medfør af 1. pkt. skal ministeren drage omsorg for, at reglerne er offentligt tilgængelige, og efter 2. pkt. skal reglernes ikrafttræden, hovedindholdet af bestemmelserne og oplysning, om hvor de udleveres bekendtgøres i Statstidende.

Efter præciseringen af, at reservaterne altid oprettes ved en bekendtgørelse, er bestemmelsen i 1. og 2. pkt. overflødig, fordi bekendtgørelser altid skal offentliggøres og indlægges i Retsinformation.

Lovforslaget ændrer ikke på kravet om, at reglerne sendes til ejerne og brugerne af de ejendomme, som de omfatter eller, at ministeren skal tinglyse dem på de pågældende ejendomme.

Til nr. 4 (§ 43, stk. 2)

Der foreslås indført en bestemmelse om, at der kan fastsættes regler om, at den årlige indberetning af vildtudbyttet skal ske digitalt. Alle jagttegnsløsere skal hvert år inden den 31. marts indberette, hvad der har nedlagt i det forgangne jagtår. I dag kan indberetningen ske enten på et papirskema, som sendes til Naturstyrelsen, eller via Naturstyrelsens hjemmeside.

Til nr. 5 (§ 52 b)

Bestemmelsen i den foreslåede § 52 b er ny.

Det foreslåede § 52 b giver mulighed for, at der kan fastsættes regler om, at en ansøgning om tilladelser og dispensationer efter reglerne i loven og de dertilhørende bekendtgørelser, skal ske digitalt.

Naturstyrelsen har i 2010 indført et digitalt sagsbehandlingssystem til håndtering af ansøgninger om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt. Afgørelser på ansøgninger sendes til ansøger på mail. Der er fortsat mulighed for at søge om tilladelse ved henvendelse til Naturstyrelsen på anden måde end via systemet. Med den foreslåede bestemmelse vil der kunne stilles krav om, at alle ansøgninger sker via det digitale system. På andre områder under loven, herunder f.eks. anmeldelse af biotopplaner, anmeldelse og registrering i relation til hold af visse dyrearter, ansøgning om tilskud, samt ansøgning om dispensationer i øvrigt, kunne et tilsvarende digitalt system tænkes indført.

Med henblik på at sikre muligheden for en smidig digital kommunikation foreslås det ligeledes, at der gives hjemmel til at fastsætte regler om, at afgørelser m.v., der sendes til ansøgere kan ske uden en håndskreven underskrift. Det er en forudsætning, at de hensyn, der ligger bag underskriftskravet, også tilgodeses i forhold til denne type af dokumenter, når de sendes elektronisk. Det vil sige, at de relevante teknologiske løsninger, der skal erstatte den personlige underskrift, skal tilgodese de hensyn, der ligger bag underskriftskravet, herunder at det er rette person, der har underskrevet, og at det er identificerbart, at det er den endelige udgave af dokumentet.

Endelig foreslås det at indføre en bestemmelse om, at der kan fastsættes regler om, at betaling til Naturstyrelsen på lovens område, herunder for jagttegn, erstatningsjagttegn, jagtprøver, riffelprøver og buejagtprøver, skal ske elektronisk. Ved elektronisk betaling forstås betaling med kort, ved bankoverførsel, ved hjælp af betalingsservice eller lignende. I dag kan der ligeledes betales med check og med girokort.

Til nr. 6 (§ 53 f, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver mulighed for, at miljøministeren kan vælge udelukkende at offentliggøre afgørelser om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, digitalt på ministeriets hjemmeside.

Til § 14

Havmiljøloven

Til nr. 1 (§ 28)

Den eksisterende hjemmel i havmiljølovens § 28 er anvendt ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 (habitatbekendtgørelsen), der i § 7, stk. 2, jf. § 8, stk. 12, anfører, at før der træffes afgørelse i sager om tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale efter havmiljølovens § 26, stk. 1, skal der foretages en miljøkonsekvensvurdering, såfremt myndigheden vurderer, at den pågældende dumpning af optaget havbundsmateriale kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I tilknytning hertil fremgår det af § 7, stk. 6, at offentligheden skal høres, inden der træffes endelig afgørelse, såfremt myndigheden vurderer, at inddragelse af offentligheden kan tilføre sagen nye oplysninger.

Med den foreslåede ændring af bestemmelsen tilvejebringes den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om inddragelse af offentligheden udelukkende ved digital annoncering, f.eks. ved en justering af habitatbekendtgørelsens regler om inddragelse af offentligheden. I praksis forventes det, at den digitale annoncering vil ske på myndighedens hjemmeside.

Til nr. 2 (§ 33, stk. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om miljøgodkendelse af en hurtigfærgerute kan ske udelukkende digitalt ved annoncering på myndighedens hjemmeside.

Med hjemmel i § 33, stk. 3, er der i bekendtgørelse nr. 821 af 23. oktober 1997 om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter, fastsat krav om bekendtgørelse i et eller flere lokale dagblade af ansøgninger om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter samt foretagne vurderinger af hurtigfærgerutens indvirkning på natur, miljø, kulturminder og friluftsaktiviteter, jf. bekendtgørelsens § 7. Endvidere er der i bekendtgørelsens § 9 fastsat krav om bekendtgørelse i lokale dagblade af oplysning om sagens afgørelse.

Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for, at annoncering efter bekendtgørelsen kan ske udelukkende digitalt på myndighedernes hjemmeside.

Til nr. 3 og 4 (§ 42 a, stk. 5 og § 42 b, stk. 4)

Den foreslåede ændring af bestemmelserne giver mulighed for, at miljøministeren kan vælge udelukkende at offentliggøre oplysninger om et skibs tilbageholdelse, herunder om navnet på skibets klassifikationsselskab og årsagen til tilbageholdelsen, digitalt på ministeriets hjemmeside.

Til nr. 5 (§ 47 h, stk. 4)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver mulighed for, at miljøministeren kan vælge udelukkende at offentliggøre afgørelser om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, digitalt på ministeriets hjemmeside.

Til nr. 6 (§ 49, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver mulighed for, at miljøministeren kan vælge udelukkende at foretage offentlig annoncering af meddelelser til de personer, der er nævnt i § 52, stk. 1, nr.1, digitalt på ministeriets hjemmeside. Ændringen får først og fremmest betydning for Naturstyrelsens behandling af ansøgninger om tilladelse til dumpning af optagede havbundssedimenter (klapning).

Til § 15

Vandløbsloven

Til nr. 1 (§ 14)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om offentligheden medvirken ved digital annoncering, herunder om, at myndighederne kan vælge udelukkende at offentliggøre sager vedrørende regulativer for offentlige vandløb m.v. digitalt på vandløbsmyndighedens hjemmeside.

Krav om offentliggørelse af regulativer for offentlige vandløb, er fastsat i bekendtgørelse nr. 1437 af 11. december 2007 om regulativer for offentlige vandløb. Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for udelukkende at offentliggøre digitalt.

Til nr. 2 (§ 26)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om offentlighedens medvirken ved digital annoncering, herunder om, at myndighederne kan vælge at offentliggøre sager vedrørende regulering m.v. af vandløb og anlæg af nye vandløb udelukkende digitalt på vandløbsmyndighedens hjemmeside.

Krav om offentliggørelse af f.eks. forslag til vandløbsrestaureringprojekt, er fastsat i bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for udelukkende at offentliggøre digitalt.

Til nr. 3 (§ 52)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om offentlighedens medvirken ved digital annoncering, herunder om, at myndighederne kan vælge udelukkende at offentliggøre sager vedrørende broer, opstemningsanlæg, flodemål m.m. digitalt på vandløbsmyndighedens hjemmeside.

Til nr. 4 (§ 60 i, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver mulighed for, at vandløbsmyndigheden kan vælge udelukkende at offentliggøre afgørelser om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, digitalt på vandløbsmyndighedens hjemmeside.

Til nr. 5 (§ 75, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver mulighed for, at vandløbsmyndigheden kan vælge udelukkende at underrette de nævnte privatpersoner og organisationer efter § 84, stk. 2-4, digitalt på vandløbsmyndighedens hjemmeside.

Til § 16

Lov om nationalparker

Til nr. 1 (§ 5, stk. 1)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver miljøministeren mulighed for at vælge udelukkende at offentliggøre forslag om regler om oprettelse af en nationalpark, digitalt på den af ministeriet oprettede hjemmeside for Danmarks Nationalparker.

Til nr. 2 (§ 6, stk. 1)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver miljøministeren mulighed for at vælge udelukkende at offentliggøre det ændrede forslag til nationalpark, digitalt på den af ministeriet oprettede hjemmeside for Danmarks Nationalparker.

Til nr. 3 (§ 20, stk. 3)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver nationalparkfonden mulighed for at vælge udelukkende at offentlig annoncere indkaldelse af ideer og forslag til en nationalparkplan digitalt på den af ministeriet oprettede hjemmeside for Danmarks Nationalparker.

Til nr. 4 (§ 24, stk. 1)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver nationalparkfonden mulighed for at vælge udelukkende at offentlig annoncere den vedtagne nationalparkplan digitalt på den af ministeriet oprettede hjemmeside for Danmarks Nationalparker.

Til § 17

Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken

Til nr. 1 (§ 37 h, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan vælge udelukkende at offentliggøre afgørelser om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, digitalt på kommunens hjemmeside.

Til nr. 2 (§ 39, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver mulighed for, at miljøministeren udover at bekendtgøre afgørelser efter stk. 1, i Statstidende ikke længere skal bekendtgøre afgørelser i eet eller flere stedlige blade, men kan vælge udelukkende, i medfør af lovforslagets § 17, nr. 3, at offentliggøre afgørelser digitalt på ministeriets hjemmeside

Til nr. 3 (§ 39, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver mulighed for, at miljøministeren kan vælge udelukkende at offentliggøre afgørelser efter stk. 1, på ministeriets hjemmeside.

Til nr. 4 (§ 44, stk. 7)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan vælge udelukkende at offentliggøre alle afgørelser, der kan påklages efter stk. 2, medmindre de er af underordnet betydning, digitalt på kommunens hjemmeside.

Til § 18

Naturbeskyttelsesloven

Til nr. 1 (§ 5)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at de regler, som ministeren fastsætter i medfør af § 5 stk. 1 og 2, tillige kan indeholde regler om, at myndigheden kan vælge udelukkende digital offentliggørelse på myndighedens hjemmeside af bl.a. revision af udpegning af beskyttede vandløb.

Krav om offentliggørelse af kort med forslag til revideret udpegning af vandløb, af endelig godkendt kort med forslag til udpegning af vandløb, er fastsat i bekendtgørelse nr. 1172 af 20. november 2006 om beskyttede naturtyper. Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for udelukkende at foretage digital offentliggørelse.

Til nr. 2 (§ 29)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at de regler, som ministeren fastsætter i medfør af § 29 stk. 1 og 2, om helt eller delvist forbud mod sejlads, tillige kan indeholde regler om, at myndigheden kan vælge udelukkende digital offentliggørelse på myndighedens hjemmeside.

Til nr. 3 (§ 30, stk. 5)

Der forslås en ændring af bestemmelsen således, at der kan fastsættes nærmere regler om, at den protokol, som autoriserede konservatorer skal føre over modtagne individer af visse, beskyttede arter, skal føres digitalt. I dag føres protokollerne i papirform.

I reglerne om autoriserede konservatorer, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 925 af 8. november 1994, er der stillet krav om, at en autoriseret konservator skal føre protokol i papirform. Det vurderes, at en digitalisering bl.a. vil medføre forbedrede muligheder for at føre tilsyn med, at reglerne om erhvervsmæssig konservering overholdes. En ændring af reglerne om protokolføring vil skulle ske ved en ændring af bekendtgørelsen med dertil hørende offentlig høring m.v.

Til nr. 4 (§ 34)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at myndigheden kan nøjes med at offentlig bekendtgøre et forbud på myndighedens hjemmeside.

Til nr. 5 (§ 37, stk. 1)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at fredningsnævnet har mulighed for at foretage offentlig bekendtgørelse af en sags rejsning udelukkende på nævnets hjemmeside.

Til nr. 6 (§ 40, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at fredningsnævnet har mulighed for at foretage offentlig bekendtgørelse om en sags afgørelse udelukkende på nævnets hjemmeside.

Til nr. 7 (§ 60 b, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om at offentliggørelse og inddragelse af offentligheden kan ske digitalt, herunder at myndigheden kan vælge udelukkende at offentliggøre sager af større betydning efter § 55, stk. 1 og 2, § 57, stk. 1, og § 60, stk. 1, digitalt på myndighedens hjemmeside.

Krav om offentliggørelse af sager af større betydning efter § 60 b, stk. 2, er fastsat i bekendtgørelse nr. 1349 af 11. december 2006 om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter. Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for udelukkende at offentliggøre digitalt.

Til nr. 8 (§ 69, stk. 5)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om at offentliggørelse kan ske digitalt, herunder at ministeren kan vælge udelukkende at offentliggøre ministerens afgørelser i henhold til § 69, stk. 1, digitalt på ministeriets og den pågældende kommunes hjemmeside.

Krav om offentliggørelse af ministerens afgørelser efter lovens § 69, stk. 5, er fastsat i bekendtgørelse nr. 866 af 21. juni 2007 om bygge- og beskyttelseslinjer, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de afgørelser, som Naturstyrelsen træffer i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, vedrørende ændring eller ophævelse af bygge- og beskyttelseslinjerne i lovens §§ 8 og 15 – 18. Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for udelukkende at offentliggøre digitalt.

Til nr. 9 (§ 77 g, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for udelukkende at offentliggøre afgørelser om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, digitalt på kommunens hjemmeside.

Til nr. 10 (§ 87)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at offentliggørelse af afgørelser kan ske digitalt, herunder at myndigheden kan vælge udelukkende at offentliggøre afgørelser digitalt på myndighedens hjemmeside.

Den foreslåede bestemmelse vedrører alene offentliggørelsesformen, dvs. at offentliggørelse kan ske alene digitalt. Den vedrører ikke andre spørgsmål om meddelelse af afgørelser eller underretning, eller om hvornår afgørelser skal offentliggøres.

Bestemmelsen vedrører afgørelser, bl.a. afgørelser efter § 65 om dispensation fra § 3 om beskyttede naturtyper, § 8, jf. § 9 om klitfredning, §§ 15-19 om bygge- og beskyttelseslinjer og afgørelser om offentlighedens adgang til naturen efter regler udstedt i medfør af lovens § 27, stk. 3 og 4.

Krav om offentliggørelse af afgørelser efter § 65 vedrørende lovens § 3 er fastsat i bekendtgørelse nr. 1172 af 20. november 2006 om beskyttede naturtyper. Krav om offentliggørelse af afgørelser efter § 65 vedrørende lovens § 8, jf. § 9 om klitfredning, er fastsat i bekendtgørelse nr. 1608 af 11. december 2006 om klitfredning. Krav om offentliggørelse af afgørelser fra vedrørende naturbeskyttelseslovens §§ 15 – 19, er fastsat i bekendtgørelse nr. 824 af 1. juli 2011 om bygge- og beskyttelseslinjer. Krav om offentliggørelse af afgørelser om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1314 af 20. november 2006.

Der er krav om offentliggørelse af forskrifter i § 14 i bekendtgørelse nr. 111 af 26. januar 2007 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers, i § 12 i bekendtgørelse nr. 112 af 26. januar 2007 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Karup Å med sidevandløb og søer og i § 21 i bekendtgørelse nr. 414 af 27. maj 2009 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne.

Endvidere fremgår det af § 6 i bekendtgørelse nr. 1604 af 20. november 2006 om pleje af fredede arealer, om tilsyn og om indberetninger, at fredningsnævnet/kommunalbestyrelsen i visse tilfælde skal offentliggøre afgørelser efter bekendtgørelsens § 1.

Bekendtgørelserne vil blive revideret som opfølgning på en ændret bemyndigelsesbestemmelse for dermed at indføre muligheden for at offentliggørelse kan ske ved udelukkende at offentliggøre digitalt på myndighedens hjemmeside.

Til § 19

Lov om skove

Til nr. 1 (§ 16)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om at offentliggørelse kan ske digitalt, herunder at myndigheden kan vælge udelukkende at offentliggøre en Natura 2000-skovplan, der er nævnt i § 14, digitalt på myndighedens hjemmeside.

Krav om offentliggørelse af Natura 2000-skovplanen, er fastsat i bekendtgørelse nr. 335 af 26. marts 2007 om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning. Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for udelukkende at offentliggøre digitalt.

Til nr. 2 (§ 59 f, stk. 2)

Den foreslåede ændring af bestemmelsen giver ministeren mulighed for udelukkende at offentliggøre afgørelser om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, digitalt på ministeriets hjemmeside.

Til § 20

Ikrafttræden

Det foreslås i § 20, at loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Til § 21

Bestemmelsen vedrører den territoriale gyldighed af lovforslaget. Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Grønland, idet lovens § 14 dog ved kongelig anordning kan sættes helt eller delvist i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Da Færøerne d. 1. maj 2003 har overtaget sagsområdet »havmiljø« som færøsk anliggende, vil det ikke være relevant at sætte lovens § 14 helt eller delvist i kraft for Færøerne.

§§ 1-13 og 15-19 kan ikke sættes i kraft for Færøerne og Grønland, da de pågældende hovedlove ikke gælder for hverken Færøerne eller Grønland.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

     
Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
     
   
I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved bl.a. § 2 i lov nr. 484 af 11. maj 2011 og senest ved § 6 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer::
     
§ 14. Miljøministeren kan til vejledning for myndighederne angive kvalitetskrav til luft, vand og jord samt tilladeligt støjniveau.
Stk. 2. Ministeren kan til opfyldelse af internationale forpligtelser fastsætte bindende regler om kvalitetskrav til luft, vand og jord samt om tilladeligt støjniveau.
 
1. I § 14, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden og offentliggørelse af fastsatte kvalitetskrav kan ske udelukkende digitalt udelukkende digitalt.«
     
§ 14 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om periodisk udarbejdelse af støjkortlægning og handlingsplaner med henblik på at vurdere og begrænse ekstern støj samt fastsættelse af tidsfrister herfor. Ministeren kan herunder fastsætte regler om støjkortlægningens og handlingsplanernes form og indhold samt om inddragelse af offentlighe-
   
den. Ministeren kan ligeledes fastsætte regler om støjindikatorer og vurderingsmetoder for ekstern støj samt om udveksling af oplysninger mellem myndigheder til brug for udarbejdelse af støjkortlægning og handlingsplaner.
 
2. I § 14 a, stk. 1, 2. pkt. indsættes efter »offentligheden«: », herunder om udelukkende digital annoncering«.
Stk. 2. Miljøministeren kan efter forhandling med transport- og energiministeren fastsætte regler om, hvilke myndigheder der skal udarbejde støjkortlægningen og handlingsplanerne.
   
     
§ 15 a. Kommunalbestyrelsen i København, Frederiksberg, Århus, Aalborg eller Odense Kommuner kan træffe bestemmelse om etablering af miljøzoner i større sammenhængende byområder, hvor der er betydelig trafik med de i § 15 b, stk. 1, nævnte køretøjer. Tilsvarende gælder for kommunalbestyrelsen i øvrige kommuner, hvis miljøministeren forudgående har givet sin tilladelse. For at en tilladelse kan meddeles, skal grænseværdier for partikelforurening være overskredet. Ved vurderingen af, om en tilladelse kan meddeles, skal endvidere indgå de samlede miljø- og samfundsmæssige konsekvenser af miljøzonen.
   
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter forudgående tilladelse fra miljøministeren træffe bestemmelse om etablering af miljøzoner, hvor der er betydelig trafik med varebiler. For at en tilladelse kan meddeles, skal grænseværdier for partikelforurening være overskredet, og der skal være udstedt regler i medfør af § 15 e. Ved vurderingen af, om en tilladelse kan meddeles, skal endvidere indgå de samlede miljø- og samfundsmæssige konsekvenser af miljøzonen.
   
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan under de samme betingelser som i stk. 1 og 2 træffe bestemmelse om udvidelse eller i helt særlige tilfælde mindre indskrænkninger af en etableret miljøzone. Kommunalbestyrelsen kan ikke uden tilladelse fra miljøministeren ophæve en etableret miljøzone.
   
Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen etablerer miljøzoner for såvel lastbiler og busser som varebiler, skal miljøzonernes geografiske udstrækning altid være den samme for de nævnte køretøjer. Dette gælder også ved udvidelse, indskrænkninger eller ophævelse efter stk. 3.
   
Stk. 5. Miljøministeren fastsætter regler om den geografiske afgrænsning af større sammenhængende byområder, herunder om undtagelse af visse veje. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om tilladelsesordningen efter stk. 1 og 2, herunder om kommunalbestyrelsens pligt til for egen regning at lade miljømålinger udføre af akkrediterede virksomheder, sagkyndige personer, laboratorier m.v. og om indsendelse af oplysninger i bestemt form.
   
Stk. 6. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1-3 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
   
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen offentliggør afgørelser om etablering, udvidelse, indskrænkning eller ophævelse af en miljøzone. Der skal gå mindst en periode på 14 måneder fra offentliggørelsen af kommunalbestyrelsens afgørelse om etablering eller geografisk udvidelse af en miljøzone for lastbiler og busser til det tidspunkt, hvor miljøzonen har virkning. Hvis kommunalbestyrelsen samtidigt etablerer en miljøzone for såvel lastbiler og busser som varebiler, er perioden 14 måneder. Ved udvidelse af en etableret miljøzone til også at omfatte varebiler er perioden mindst 7 måneder.
   
Stk. 8. Ministeren fastsætter regler om offentlighedens inddragelse, når kommunalbestyrelsen træffer afgørelse efter stk. 1-3.
 
3. I § 15 a, stk. 8, indsættes efter »inddragelse«: », herunder om udelukkende digital annoncering«.
     
§ 16. Miljøministeren kan fastsætte regler om affald, dyrehold, skadedyr og andre forhold, når det er nødvendigt for at forebygge og imødegå forurening og uhygiejniske forhold. Ministeren kan herunder fastsætte regler om badevand og badestrande, svømmebassiner og varmtvandsbadeanstalter, campingpladser og restaurationer og andre steder, hvor et større antal personer samles.
   
Stk. 2. I regler efter stk. 1 fastsættes bestemmelser om kommunalbestyrelsens adgang til at gribe ind med påbud om afhjælpende foranstaltninger eller forbud over for forhold omfattet af stk. 1.
 
4. I § 16 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. I regler fastsat i medfør af stk. 1 kan ministeren fastsætte regler om offentliggørelse, herunder udelukkende digitalt, af oplysninger om de i stk. 1 omtalte forhold.«
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
     
§ 18. I regler fastsat i medfør af § 16 og § 17 kan der fastsættes regler om kommunalbestyrelsens adgang til at opkræve gebyrer og til at vedtage forskrifter om de omtalte forhold.
   
Stk. 2. Gebyrer, der opkræves til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse, hæfter på vedkommende ejendom med fortrinsret som for kommunale ejendomsskatter.
 
5. I § 18 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør vedtagne forskrifter efter stk. 1. Offentliggørelsen kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
     
§ 32…. .
   
Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om offentlighedens medvirken, tidsfrister og procedure herfor. Ministeren kan endvidere bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og administrationen af loven.
 
6. I § 32, stk. 5, 1. pkt., ændres »offentlighedens medvirken« til: »inddragelse af offentligheden«.
7. I § 32, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:
»Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«
     
§ 33. Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.
   
Stk. 2. Den godkendende myndighed kan dog tillade, at bygge- og anlægsarbejder til anden listevirksomhed end anlæg for deponering af affald påbegyndes, før der er givet godkendelse, hvis de anlægges i overensstemmelse med en lokalplan eller byplan-
   
vedtægt. Bygge- og anlægsarbejder sker på bygherrens ansvar.
Stk. 3. Miljøministeren kan for bestemte listevirksomheder fastsætte regler, der begrænser godkendelsesmyndighedens adgang til at meddele tilladelse efter stk. 2 i tilfælde, hvor risikoen for større uheld med farlige stoffer ændres.
 
8. I § 33, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:
»Den godkendende myndigheds afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«
     
§ 45….
   
Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om regulativer omfattet af stk. 4. Miljøministeren kan herunder fastsætte regler om udformning, indhold, indberetning og offentliggørelse af regulativer samt om indberetningsform.
 
9. I § 45, stk. 5, 2. pkt., ændres »regulativer samt om indberetningsform« til: »regulativer, om indberetningsform samt om inddragelse af offentligheden, herunder om udelukkende digital annoncering«.
Stk. 6-7….
   
     
§ 73…. .
   
Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelserne skal indsende indberetninger om deres kortlægnings- og tilsynsvirksomhed, herunder om resultaterne af målinger og undersøgelser, samt fastsætte regler om indberetningernes form.
 
10. I § 73, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Ministeren kan endvidere fastsætte regler om offentliggørelse, herunder udelukkende digitalt, af indberetningerne.«
     
§ 73 h. Tilsynsmyndigheden sender afgørelsen om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, til miljøministeren. Fremsendelse skal ske samtidig med underretning af den ansvarlige herfor.
   
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør afgørelsen.
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om offentliggørelsen.
 
11. I § 73 h, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 4. Afgørelse om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven, kan først påklages som led i en klage over en afgørelse efter miljøskadelovens kapitel 2 eller 3. Klagen skal indgives i overensstemmelse med miljøskadelovens § 52.
   
     
§ 74. Afgørelser efter denne lov meddeles skriftligt til adressaten. Afgørelser, der kan påklages, meddeles tillige klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, jf. §§ 98-100, og de myndigheder, der i øvrigt har været inddraget i sagens behandling. Afgørelser skal dog alene meddeles de landsdækkende foreninger og organisationer, der er nævnt i § 100, stk. 2 og 3, når de har anmodet miljøministeren om at modtage underretning om afgørelserne, jf. § 76, stk. 2.
   
     
Stk. 2. Underretning til de personer, der er nævnt i § 98, stk. 1, nr. 2, kan dog finde sted ved offentlig annoncering. Der skal altid foretages offentlig annoncering, når der meddeles godkendelse efter kapitel 5. Miljøministeren fastsætter regler om, i hvilke tilfælde der skal ske annoncering af andre tilladelser, der meddeles en listevirksomhed efter bestemmelser i loven eller efter regler udstedt i medfør af loven eller efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ministeren fastsætter nærmere regler om, at der tillige skal ske annoncering af visse afgørelser i sager om revurdering efter § 37 b, § 41 a og § 41 b. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om annonceringen.
 
12. I § 74, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:
»Offentlig annoncering efter stk. 1. og 2. pkt. kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 3. Påbud eller forbud kan meddeles mundtligt, når der er fare for sundheden eller øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig miljøskade. En mundtlig afgørelse skal snarest muligt tillige meddeles skriftligt.
   
     
§ 79. Miljøministeren kan fastsætte regler om inddragelse af offentligheden forud for godkendelses- henholdsvis tilsynsmyndighedens afgørelser efter § 33, stk. 1, § 37 b, § 41 a og § 41 b samt andre afgørelser vedrørende listevirksomhed, der træffes efter bestemmelser i loven eller efter regler udstedt i medfør af loven eller efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
   
Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om inddragelse af offentligheden i forbindelse med udarbejdelse af planer og programmer på lovens område.
   
     
   
13. I § 79 indsættes som stk. 3:
   
»I regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2 kan ministeren fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«
     
   
14. Efter § 79 indsættes:
   
»§ 79 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse og offentlig annoncering, herunder udelukkende digitalt, af
   
1) lister over visse affaldsforbrændingsanlæg samt rapporter om driften og overvågningen af disse anlæg, og
   
2) oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger for virksomheder, anlæg eller indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i § 33, herunder oplysninger, der indgår i sikkerhedsdokumentationen for sådanne virksomheder.«
     
   
§ 2
     
   
I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 1271 af 16. december 2009, § 19 i lov nr. 1505 af 27. december 2009, § 4 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 424 af 10. maj og § 2 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer
     
§ 2 a
Miljøministeren offentliggør hvert fjerde år en oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen, herunder de interesser, der er fastlagt i medfør af denne lov og lovgivningen i øvrigt.
   
   
1. I § 2 a indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 11 g….
Stk. 2. Ved tilvejebringelsen af retningslinjer i kommuneplanen for anlæg omfattet af stk. 1, skal kommunalbestyrelsen forud for igangsættelsen af arbejdet med redegørelsen for anlæggets forventede væsentlige virkninger på miljøet offentliggøre en kort beskrivelse af hovedtrækkene af det påtænkte anlæg samt indkalde ideer og forslag til brug for fastlæggelsen af redegørelsens indhold.
   
Stk. 3-4….
 
2. I § 11 g, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 11 h….
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse
1) afgørelser om, at et anlæg er omfattet eller ikke er omfattet af bestemmelserne i § 11 g,
2) beslutninger om, at et forslag til kommuneplantillæg for et anlæg, der er omfattet af bestemmelserne i § 11 g, ikke vedtages,
3) beslutninger om, at et forslag, der er offentliggjort, ikke vedtages endeligt, og
4) afgørelser om, at en tilladelse efter regler fastsat i medfør af § 11 g, stk. 4, meddeles eller ikke meddeles.
 
3. I § 11 h, stk. 2, indsættes efter »offentliggørelse«: », herunder om udelukkende digital annoncering,«.
     
§ 21 b….
Stk. 4. Oplysning om, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale, skal offentliggøres samtidig med offentliggørelsen efter § 24 af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. § 26, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse for oplysningerne om udkastet til udbygningsaftale.
 
4. I § 21 b, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 5. Kommunalbestyrelsens indgåelse af udbygningsaftalen skal vedtages samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse, og oplysning om aftalens indgåelse skal offentligt bekendtgøres. Oplysninger om udbygningsaftalen skal være offentligt tilgængelig. § 31, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse for udbygningsaftalen.
 
5. I § 21 b, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:
»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 22 a
Forud for miljøministerens afgivelse af en redegørelse om landsplanarbejdet eller en redegørelse for de landsplanmæssige interesser i særlige emner, jf. § 2, stk. 2, og forud for miljøministerens fastsættelse af bindende regler eller retningslinjer efter § 3, stk. 1 eller § 5 j, stk. 2 og 4, skal et forslag offentliggøres og sendes til de berørte regi-
   
onsråd og kommunalbestyrelser. Miljøministeren fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af kommentarer til det fremsatte forslag.
Stk. 2-4
 
6. I § 22 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 22 c. Regionsrådet henholdsvis Bornholms kommunalbestyrelse skal inden udgangen af den første halvdel af den kommende valgperiode offentliggøre et forslag til regional udviklingsplan, jf. dog § 10 b, stk. 2.
Stk. 2. Regionsrådet kan i øvrigt offentliggøre et forslag til regional udviklingsplan, når det finder det hensigtsmæssigt.
   
   
7. I § 22 c indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 og stk. 2, kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 23 a. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt offentliggøre en sådan strategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne strategi til miljøministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres, samt til lokale kulturmiljøråd.
 
8. I § 23 a, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte strategi skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om enten
   
1) at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller
   
2) at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-perode.
   
Stk. 3. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende den i stk. 2 nævnte revisionsbeslutning tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, kan forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med strategien med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.
   
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi.
   
Stk. 5. Efter udløbet af fristen efter stk. 4 tager kommunalbestyrelsen stilling til de fremkomne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi.
   
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategien, og sender et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til de myndigheder, som nævnt i stk. 1.
 
9. I § 23 a, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:
»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 23 c…. .
Stk. 2. Indkaldelsen af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v.
   
   
10. I § 23 c, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:
»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 23 f. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der efter større ændringer af kommuneplanen tilvejebringes en oversigt over planens indhold og en sammenskrivning af de gældende bestemmelser, som offentligheden skal have adgang til at benytte.
 
11. I § 23 f, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Offentlighedens adgang hertil kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 24. Efter regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsens vedtagelse af et planforslag offentliggøres dette. Kommunalbestyrelsen skal samtidig offentliggøre den tilhø-
   
rende redegørelse. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen efter stk. 3. Ved offentliggørelsen af kommuneplanforslag og ændringer hertil skal der oplyses om reglerne i § 12, stk. 2 og 3. Ved offentliggørelse af lokalplanforslag skal der oplyses om reglerne i § 17.
Stk. 2-3
 
12. I § 24, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 30. Regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen foretager offentlig bekendtgørelse om den endelige vedtagelse af planen og sender denne til de myndigheder,
   
som er nævnt i § 25. Planen skal være offentlig tilgængelig.
 
13. I § 30, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 33 a. Regionsråd og kommunalbestyrelser skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale og regionale valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres strategi for regionens henholdsvis kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (Lokal Agenda 21).
Stk. 2-4….
 
14. I § 33 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 35….
Stk. 8. Tilladelser efter stk. 1 skal offent-
   
liggøres. Offentliggørelsen kan dog undlades, hvis tilladelsen er i overensstemmelse med en offentlig bekendtgjort lokalplan.
Stk. 9….
 
15. I § 35, stk. 8, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
   
§ 3
     
   
I lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009, som ændret ved § 18 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 122 af 23. februar 2011 og § 15 i lov nr. 341 af 27. april 2011, foretages følgende ændringer:
     
§ 54 h. Tilsynsmyndigheden sender afgørelsen om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, til miljøministeren. Fremsendelse skal ske samtidig med underretning af den ansvarlige herfor.
   
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør afgørelsen.
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om offentliggørelsen.
 
1. I § 54 h, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
Stk. 4. Afgørelse om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven, kan først påklages som led i en klage over en afgørelse efter miljøskadelovens kapitel 2 eller 3. Klagen skal indgives i overensstemmelse med miljøskadelovens § 52.
   
     
§ 55. Kommunalbestyrelsens afgørelse af, at en tilladelse eller godkendelse ikke vil medføre en miljøpåvirkning, skal stilles til rådighed for offentligheden i forbindelse med, at der meddeles tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16.
   
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal inddrage offentligheden, før den træffer afgørelse om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 2, eller andre etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug, der kan medføre en væsentlig påvirkning på miljøet.
   
Stk. 3. Offentligheden informeres tidligt i beslutningsproceduren ved offentlig annoncering eller ved andre egnede midler, eller senest så snart oplysningerne med rimelighed kan foreligge, om følgende:
   
1) Ansøgningen om godkendelse.
   
2) Det forhold, at projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.
   
3) Navn og adresse på den kompetente kommunalbestyrelse, hvorfra der kan indhentes relevante oplysninger, og hvortil kommentarer eller spørgsmål kan rettes, samt nærmere oplysninger om fristerne for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål.
   
4) Karakteren af mulige afgørelser eller udkast til afgørelsen, når en sådan foreligger.
   
5) Hvornår, hvor og hvordan de relevante oplysninger stilles til rådighed.
   
6) Hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på offentlighedens deltagelse, herunder at enhver inden for en nærmere fastsat frist fra den offentlige annoncering kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.
   
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fremsender udkast til afgørelse til naboer og andre berørte samt til andre, som har anmodet herom, med oplysning om, at der er 6 ugers frist til at kommentere udkastet. Samtidig med fremsendelsen informerer kommunalbestyrelsen om supplerende oplysninger til ansøgningen og andre oplysninger af relevans for afgørelsen, der er modtaget efter den indledende offentlige annoncering.
   
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen underretter offentligheden ved offentlig annoncering, når den har truffet afgørelse om en ansøgning omfattet af stk. 1 eller 2, og informerer herunder om, hvor og hvordan de relevante oplysninger stilles til rådighed.
   
Stk. 6. Afgørelser, der kan påklages, meddeles tillige klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, jf. §§ 84-87, og de myndigheder, der i øvrigt har været inddraget i sagens behandling. Afgørelser skal dog alene meddeles de landsdækkende foreninger og organisationer, der er nævnt i § 87, når de har anmodet miljøministeren om at modtage underretning om afgørelserne, jf. § 62.
   
Stk. 7. Underretning til de personer, der er nævnt i § 84, stk. 1, nr. 3, kan dog finde sted ved offentlig annoncering.
   
Stk. 8. Miljøministeren kan fastsætte regler om offentlighedens inddragelse ved visse afgørelser i sager om revurdering efter § 40 og § 41 samt andre afgørelser vedrørende husdyrbrug, der træffes efter miljøbeskyttelsesloven eller regler udstedt i medfør heraf.
 
2. I § 55 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:
»Stk. 8. Offentlig annoncering efter stk. 3, 5 og 7, kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 9 og 10.
Stk. 9. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om offentlighedens inddragelse og annoncering.
 
3. I § 55, stk. 8, der bliver til stk. 9, indsættes som 2. pkt.:
»Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«
     
   
§ 4
     
   
I lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009, som ændret ved § 3 i lov nr. 1151 af 17. december 2003, § 16 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og § 4 i lov nr. 1555 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:
     
§ 15. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om
   
1) formen og indholdet af ansøgninger efter § 8, stk. 1 og 2, og samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og regionsrådet efter § 8 a,
   
2) tilfælde, hvor tilladelse efter § 8, stk. 1 og 2, ikke er nødvendig, herunder ved mindre bygge- og anlægsarbejder,
   
3) indholdet af lokale regler efter § 8, stk. 9,
   
og § 9, stk. 3, og om offentliggørelse heraf,
4) tidsfrister og procedurer for forureningskortlægningen og om regionsrådenes pligt til at underrette andre myndigheder,
 
1. I § 15, nr. 3, indsættes efter »heraf«: », herunder udelukkende digitalt«.
5) indholdet af og kriterier for kortlægningen af arealer samt om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for kortlægningen,
   
6) indholdet af og tidsfrister, procedurer og kriterier for nuancering af kortlægningen efter § 12 a af en ejendom, der anvendes til bolig, og
   
7) at oplysning om nuancering af kortlægningen efter § 12 a skal indføres i matrikelregisteret.
   
     
§ 18. Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats, der revideres en gang om året. Regionsrådet inddrager offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige oversigt.
 
2. I § 18, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Inddragelsen af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«
Stk. 2. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.
   
     
§ 38 h. Påbudsmyndigheden sender afgørelsen om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, til miljøministeren. Fremsendelse skal ske samtidig med underretning af den ansvarlige herfor.
   
Stk. 2. Påbudsmyndigheden offentliggør
   
afgørelsen.
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om offentliggørelsen.
 
3. I § 38 h, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 4. Afgørelse om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven, kan først påklages som led i en klage over en afgørelse efter miljøskadelovens kapitel 2 eller 3. Klagen skal indgives i overensstemmelse med miljøskadelovens § 52.
   
     
§ 50. Enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.
   
Stk. 2. Opgravning og flytning af forurenet jord og jord fra en kortlagt ejendom, en kortlagt del af en ejendom eller et areal, som anvendes til offentlig vej, samt fra en ejendom, som er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a, skal af vedkommende anmeldes til kommunalbestyrelsen. Der skal ligeledes ske anmeldelse til kommunalbestyrelsen ved flytning af jord fra et godkendt modtageanlæg for jord.
   
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om anmeldeordningen efter stk. 2, herunder om
   
1) opgavefordelingen mellem myndighederne,
   
2) krav til anmeldelsens indhold og form,
   
3) krav til anmelderen og modtageren af jorden om prøvetagning og analyse af den af anmeldelsen omfattede jord,
   
4) at der på bestemte typer af arealer eller i områder, som fastlægges af kommunalbestyrelsen, ikke skal udtages analyse af jorden,
   
5) at den, der udfører mange jordflytninger fra arealer med ensartet forurening, og den, der flytter jord fra et godkendt modtageanlæg for jord, kan anmelde jordflytningerne samlet for en given periode,
   
6) at små jordmængder fra bestemte typer af arealer eller fra områder, som fastlægges af kommunalbestyrelsen, er undtaget fra kravet om anmeldelse,
   
7) at der kan ske anmeldelse, samtidig med eller efter at jorden flyttes, herunder at anmeldelse kan ske samtidig med aflevering af jorden til et godkendt modtageanlæg for jord, samt betingelserne herfor,
   
8) at fristen på fire uger efter stk. 5 og 6 under nærmere fastlagte betingelser begrænses,
   
9) en følgeseddelordning og krav til anmelderen og modtageren om dokumentation for jordens håndtering, herunder dokumentation for at genanvendelse er sket i overensstemmelse med gældende regler, og
   
10) særlige regler for anmeldelse af jord fra arealer, der anvendes til offentlig vej, og til privat vej, hvor der måtte være pligt til anmeldelse, og fra et godkendt modtageanlæg for jord.
   
Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen under inddragelse af offentligheden skal fastsætte regulativer om anmeldeordningen efter stk. 2. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvorledes offentligheden inddrages i forbindelse med udarbejdelse af regulativerne, regulativernes offentliggørelse og ikrafttræden.
 
4. I § 50, stk. 4, 2. pkt,. indsættes efter »ikrafttræden«:
», herunder om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt«.
Stk. 5. Opgravning og håndtering af jord, der udføres i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af stk. 3 og § 51 samt regulativer, jf. stk. 4, må iværksættes fire uger efter anmeldelsen, jf. dog stk. 6.
   
Stk. 6. Hvis opgravning og håndtering ikke kan ske efter de i stk. 5 nævnte regler, eller hvis kommunalbestyrelsen, hvor jorden ønskes anvendt, ønsker at modsætte sig jordens genanvendelse eller at stille vilkår herfor, jf. § 51, giver kommunalbestyrelsen anmelderen meddelelse herom inden fire uger efter anmeldelsen. Anmelderen kan i sådanne tilfælde ikke iværksætte opgravningen og håndteringen.
   
Stk. 7. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 6 om, at opgravning og håndtering ikke kan ske efter de i stk. 5 nævnte regler og afgørelser efter regler udstedt i medfør af stk. 3 eller 4, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
   
     
§ 50 a. Byzone, jf. planlovens § 34, klassificeres som område, der kan være lettere forurenet, jf. dog stk. 2.
   
Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen har viden om, at et større sammenhængende område inden for byzone ikke er lettere forurenet, skal kommunalbestyrelsen gennem et regulativ undtage området fra klassificeringen.
   
Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen har viden om, at et større sammenhængende område uden for byzone er lettere forurenet, skal kommunalbestyrelsen gennem et regulativ inddrage området som omfattet af klassificeringen. Undtaget herfra er Forsvarsministeriets ejendomme, idet Forsvarsministeriet uden regulativ i samarbejde med kommunalbestyrelsen inddrager sådanne områder som omfattet af klassificeringen.
   
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen inddrager offentligheden forud for klassificeringen af et større sammenhængende område i et regulativ efter stk. 2 og 3.
   
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre regulativet. Offentliggørelsen skal ske ved annoncering i lokale blade og på den kommunale hjemmeside. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes offentliggøre oplysning om baggrunden for regulativet. Ved samme lejlighed skal kommunalbestyrelsen oplyse om de sundhedsmæssige konsekvenser vedrørende arealer med lettere forurenet jord.
 
5. § 50 a, stk. 5, 2. pkt., affattes således:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 6. Et regulativ træder i kraft dagen efter offentliggørelsen eller senere efter kommunalbestyrelsens beslutning
   
Stk. 7. Miljøministeren kan fastsætte regler om udarbejdelse, offentliggørelse, omfang og indhold af regulativer, herunder regler om undtagelse eller inddragelse af visse typer af områder, jf. stk. 2 og 3, samt regler om principper for afgrænsningen af større sammenhængende områder.
   
     
§ 54. Afgørelser efter denne lov meddeles skriftligt til adressaten. Afgørelser, der kan påklages, meddeles tillige klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, jf. §§ 82 og 83, og de myndigheder, der i øvrigt har været inddraget i sagens behandling. Afgørelser skal dog alene meddeles de foreninger og organisationer, der er nævnt i § 83, stk. 2 og 3, når de har anmodet miljøministeren om at modtage underretning om afgørelserne, jf. § 56 a, stk. 2.
   
Stk. 2. Underretning til de personer, der er nævnt i § 82, stk. 1, nr. 2, kan ske ved of-
   
fentlig annoncering.
Stk. 3. Påbud kan meddeles mundtligt, når der er fare for sundheden, eller øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig miljøskade. En mundtlig afgørelse skal snarest bekræftes skriftligt.
 
6. I § 54, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 63. Godkendelse, tilladelse, planudarbejdelse og dispensation i henhold til lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse, lov om råstoffer, lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om skove er ufornøden i forbindelse med udførelse af undersøgelser og afværgeforanstaltninger efter kapitel 3 og 4. Dette gælder dog ikke, hvis de pågældende love eller bestemmelser heri gennemfører eller er led i gennemførelsen her i landet af De Europæiske Fællesskabers direktiver eller forordninger. Ligeledes finder bestemmelserne i lov om miljøbeskyttelse fortsat anvendelse på håndtering af jord.
   
Stk. 2. Hvis et projekt til afværgeforanstaltninger indebærer, at oppumpet forurenet grundvand skal udledes i vandløb, søer eller havet, skal regionsrådet offentliggøre et projektforslag, således at der gives offentligheden adgang til at afgive indsigelser mod forslaget inden for en frist af fire uger.
 
7. I § 63, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 3. Regionsrådets endelige afgørelse, jf. stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
   
     
§ 72 a. Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med regionsrådet give generel rådgivning om sundhedsmæssige konsekvenser vedrørende arealer, der er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller er lettere forurenede. Kommunalbestyrelsen skal i sin generelle rådgivning gøre opmærksom på ejeres pligt efter stk. 2.
   
Stk. 2. Ejere af ejendomme skal skriftligt og inden fire uger underrette lejere om rådgivning om sundhedsmæssige konsekvenser vedrørende arealer, der er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller er lettere forurenede, som ejere skriftligt har fået fra miljømyndighederne, medmindre lejerne har fået tilsvarende underretning fra miljømyndighederne.
   
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan på alment tilgængelige udendørs arealer, der er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller er lettere forurenede, meddele påbud til ejere om, at disse inden en nærmere fastsat frist skal foretage eller opretholde nærmere bestemte mindre omkostningskrævende foranstaltninger, herunder indhegning og flisedækning, hvor der kan være en sundhedsmæssig risiko ved den nuværende anvendelse.
   
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan for bestemte arealer, der er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller er lettere forurenede, fastsætte regler om, at ejere inden for en nærmere fastsat frist skal foretage eller opretholde foranstaltninger på alment tilgængelige udendørs arealer som nævnt i stk. 3.
   
Stk. 5. Påbud og regler, jf. stk. 3 og 4, påhviler den til enhver tid værende ejer af ejendommen og kan tinglyses på ejendommen.
   
Stk. 6. Ejere skal underrette lejere om påbud eller regler, jf. stk. 3 og 4.
   
Stk. 7. Regler udstedt i medfør af stk. 4 skal indeholde bestemmelser om, at kommunalbestyrelsen kan dispensere, såfremt ejeren dokumenterer, at der ikke er behov for de pålagte foranstaltninger.
   
Stk. 8. Miljøministeren kan fastsætte regler om samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og regionsrådet efter stk. 1 samt regler om indholdet af lokale regler efter stk. 4 og om offentliggørelse heraf.
 
8. I § 72 a, stk. 8, indsættes efter »heraf«:
», herunder om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt«
     
   
§ 5
     
   
I lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret ved § 19 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, § 1 i lov nr. 294 af 11. april 2011 og § 5 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:
     
§ 48. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet er af underordnet betydning.
   
Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold, herunder salg af stoffet, produktet eller varen, skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden derudover påbyde den ansvarlige straks eller inden for en nærmere angivet frist for egen regning at
   
1) give efterfølgende oplysning om faren ved stoffet, produktet eller varen, og hvordan faren kan forebygges,
   
2) afhjælpe forhold, som er årsag til faren,
   
3) tilbagetage stoffet, produktet eller varen fra markedet og
   
4) destruere stoffet, produktet eller varen på forsvarlig vis.
   
Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, når det skønnes påkrævet, oplyse offentligheden om farerne ved et stof, et produkt eller en vare.
 
1. I § 48, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse efter 1. pkt. kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 4. Såfremt tilsynsmyndigheden ikke modtager oplysninger, der er nævnt i § 38 d, om sammensætningen af et stof, et produkt eller en vare, kan tilsynsmyndigheden forbyde import, salg eller anvendelse af stoffet, produktet eller varen eller påbyde producenten eller importøren inden for en bestemt frist at udføre eller lade udføre de nødvendige undersøgelser til dokumentation for, at stoffet, produktet eller varen opfylder de fastsatte krav.
   
Stk. 5. Tilsynsmyndighedens afgørelse efter stk. 1-4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
   
     
§ 58. Den, der udøver eller har udøvet opgaver efter loven, er underkastet tavshedspligt efter borgerlig straffelovs §§ 152-152 c.
   
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om tavshedspligt og om behandling af sager og aktindsigt, herunder om hvilke oplysninger der kan betragtes som fortrolige.
   
Stk. 3. Fortrolige oplysninger kan kun videregives til en udenlandsk myndighed, når det
   
1) følger af international aftale eller forpligtelse eller
   
2) er af væsentlig betydning for den udenlandske myndigheds kontrol og administration, og den pågældende myndighed er undergivet tavshedspligt i mindst samme omfang som danske myndigheder.
   
Stk. 4. Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, at myndighederne, jf. § 47, skal offentliggøre oplysninger om kemiske stoffer og produkter, som er omfattet af denne lov, herunder om hvordan oplysningerne skal offentliggøres, og hvilke oplysninger der i denne forbindelse skal betragtes som fortrolige.
 
2. I § 58, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:
»Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
   
§ 6
     
   
I lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 26. juni 2010, som ændret ved § 20 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:
§ 9 a. Miljøministeren hører berørte myndigheder og organisationer i spørgsmål om godkendelse af genetisk modificerede organismer til udsætning.
   
Stk. 2. Ministeren hører offentligheden, inden der træffes afgørelse efter § 9. Ministeren fastsætter de nærmere regler herom.
Stk. 3. Ministeren informerer offentligheden om godkendelser efter § 9, om afgørelser efter § 17, stk. 5, samt i tilfælde, hvor nye oplysninger efter § 15, stk. 2, fører til ændringer i godkendelsen efter § 9. Ministeren fastsætter de nødvendige regler herfor, herunder om oprettelse af et register over udsætninger af genetisk modificerede organismer.
 
1. § 9 a, stk. 2, 2. pkt. affattes således:
»Ministeren fastsætter nærmere regler om høring af offentligheden, herunder om, at høring kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 13. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelsesordningerne efter dette kapitel.
   
Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om transport, oplagring og affaldshåndtering m.v. af genetisk modificerede organismer.
   
Stk. 3. Miljøministeren fastsætter regler om udarbejdelse og indsendelse af beredskabsplaner for de laboratorier, laboratorieområder og anlæg, som godkendes til forskning eller storskalaforsøg, jf. § 7, stk. 1 og 2, og om underretning om og offentliggørelse af de nævnte beredskabsplaner.
 
2. I § 13, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 25 f. Hvis der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven, træffer tilsynsmyndigheden afgørelse herom.
   
Stk. 2. Afgørelse om, at der foreligger en miljøskade, kan ikke træffes, hvis den ansvarlige for miljøskaden kan godtgøre, at der foreligger forhold som nævnt i § 25 d, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3. § 25 d, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.
   
Stk. 3. Afgørelse om, at der foreligger en overhængende fare for en miljøskade, kan ikke træffes, hvis den ansvarlige for den overhængende fare for en miljøskade kan godtgøre, at der foreligger forhold som nævnt i § 25 d, stk. 1, nr. 1 eller 2.
   
Stk. 4. Tilsynsmyndigheden offentliggør afgørelsen.
Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse.
 
3. I § 25 f, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 26. Afgørelser efter denne lov meddeles skriftligt til den eller de for de pågældende forhold ansvarlige.
   
Stk. 2. Afgørelser meddeles samtidig skriftligt til
   
1) klageberettigede personer, institutioner, organisationer og myndigheder, jf. § 30, og
   
2) andre berørte myndigheder.
   
Stk. 3. Underretning til de i stk. 2, nr. 1, nævnte privatpersoner kan finde sted ved offentlig annoncering.
 
4. I § 26, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
   
§ 7
     
   
I miljøskadeloven, jf. lov nr. 466 af 17. juni 2008, som ændret ved § 37 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 21 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:
     
§ 38. Inden miljøministeren træffer afgørelse efter § 23, skal ministeren skriftligt underrette de klageberettigede, jf. § 55, om udkastet til afgørelsen og om, at de klageberettigede har ret til at kommentere udkastet inden 4 uger fra underretningen. Ministeren kan i særlige tilfælde fravige fristen i 1. pkt. Når offentlig annoncering finder sted, jf. stk. 3, regnes fristen dog altid fra annonceringens dato. Hvis fristen udløber på en lørdag, en helligdag, en grundlovsdag, en juleaftensdag eller en nytårsaftensdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
   
Stk. 2. Udkast til afgørelser skal alene meddeles de foreninger og organisationer, der er nævnt i § 55, stk. 1, nr. 3-6, når de har anmodet miljøministeren om at modtage underretning om sådanne afgørelser, jf. § 42.
   
Stk. 3. Underretning af de personer, der er nævnt i § 55, stk. 1, nr. 2, kan finde sted ved offentlig annoncering.
 
1. I § 38, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 39. Afgørelser efter denne lov meddeles skriftligt til adressaten. Afgørelser, der kan påklages, skal tillige meddeles klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, jf. § 55.
   
Stk. 2. Afgørelser skal alene meddeles de foreninger og organisationer, der er nævnt i § 55, stk. 1, nr. 3-6, når de har anmodet miljøministeren om at modtage underretning om afgørelserne, jf. § 42.
   
Stk. 3. Underretning til de personer, der er nævnt i § 55, stk. 1, nr. 2, kan finde sted ved offentlig annoncering.
 
2. I § 39, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
   
§ 8
     
   
I lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, som ændret ved § 10 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, og bekendtgørelse nr. 481 af 9 maj 2011,foretages følgende ændringer:
     
§ 12. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til offentliggørelse efter § 4, stk. 4, § 8, stk. 1, og § 10 og fastsætter regler om, hvilke myndigheder der skal høres efter § 4, stk. 3, § 7, stk. 4, og § 8, stk. 2.
 
1. I § 12, indsættes efter »§ 10«:
», herunder om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt,«
     
   
§ 9
     
   
I lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, som ændret ved § 22 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, bekendtgørelse nr. 311 af 25. marts 2010, bekendtgørelse nr. 863 af 28. juni 2010 og § 4 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:
     
§ 27 a. Forud for udarbejdelse og revision af vandplanen indkalder miljøministeren ved offentlig annoncering og med en frist på
   
mindst seks måneder forslag m.v. Samtidig offentliggøres resumé af basisanalysen, arbejdsprogram med tidsplan og udkast til oversigt over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som skal løses.
 
1. I § 27 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 2-3….
   
     
§ 29. Efter udarbejdelse af de i § 28, stk. 1, nr. 1-4, nævnte forslag henholdsvis efter vedtagelse af et forslag til vandplan i henhold til § 28, stk. 3, sørger miljøministeren for offentlig annoncering. Ved annonceringen oplyser miljøministeren om fristen efter stk. 3. Forslagene skal være offentligt tilgængelige.
Stk. 2-6…
 
2. I § 29, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 31. Miljøministeren sørger for offentlig annoncering af de i henhold til § 29, stk. 5, endeligt vedtagne dokumenter. Ved annoncering skal der gives klagevejledning og oplysning om klagefrist. De endeligt vedtagne dokumenter skal være offentligt tilgængelige. Offentliggørelsen skal ske inden for følgende tidsfrister:
   
1) Basisanalysen: mindst to år inden begyndelsen af hver planperiode, dog første gang senest den 22. december 2004.
 
3. I § 31, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
2) Udpegningen af drikkevandsforekomster: mindst to år inden begyndelsen af hver planperiode, dog første gang senest den 22. december 2004.
   
3) Udpegningen af skaldyrvande: mindst to år inden begyndelsen af hver planperiode.
   
4) Arbejdsprogrammet: mindst to år inden begyndelsen af hver planperiode.
   
5) Oversigten over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver: mindst et år inden begyndelsen af hver planperiode.
   
6) Vandplanen: senest den 22. december 2009 og derefter hvert sjette år.
   
7) Statusrapporten: to år og seks måneder efter begyndelsen af hver planperiode.
   
Stk. 2-3….
   
     
§ 31 b. Kommunalbestyrelsen vedtager et forslag til en handleplan senest seks måneder efter vandplanens offentliggørelse, jf.
   
§ 31, stk. 1, nr. 6. Kommunalbestyrelsen annoncerer forslaget offentligt og oplyser om fristen efter stk. 5. Forslaget skal være offentligt tilgængeligt.
 
4. I § 31 b, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:
»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen sender forslaget til handleplan, jf. stk. 1, til statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres.
   
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at forslaget til handleplan endvidere skal sendes til andre, som bliver berørt heraf.
   
Stk. 4. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til annoncering og offentlig tilgængelighed, jf. stk. 1, herunder at forslaget kan udleveres mod betaling.
Stk. 5….
 
5. I § 31 b, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:
»Annoncering og offentlig tilgængelighed af forslaget til handleplan kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 31 c…
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sørger for offentlig annoncering af den vedtagne handleplan. Ved annoncering skal der gives klagevejledning og oplysning om klagefrist. Den endeligt vedtagne handleplan skal være offentligt tilgængelig.
 
6. I § 31 c, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen sender den vedtagne handleplan til miljøministeren.
   
Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler om, at de kommunale handleplaner endvidere skal sendes til andre, som bliver berørt af handleplanerne.
   
Stk. 6. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til annoncering og offentlig tilgængelighed, jf. stk. 3, herunder at de endeligt vedtagne dokumenter kan udleveres mod betaling.
 
7. I § 31 c, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:
»Annoncering og offentlig tilgængelighed af den vedtagne handleplan kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 42 a. Forud for udarbejdelse og revision af Natura 2000-planen indkalder miljøministeren ved offentlig annoncering og med en frist på mindst seks måneder forslag m.v. Samtidig offentliggøres resumé af basisanalysen.
Stk. 2…
 
8. I § 42 a, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:
»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 43. Miljøministeren offentliggør ved annoncering et forslag til Natura 2000-plan. Ved annonceringen oplyser ministeren om indsigelsesfristen, jf. stk. 4. Forslaget skal være offentligt tilgængeligt.
Stk. 2-4…
 
9. I § 43, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 45….
Stk. 3. Ministeren sørger efter udløbet af fristen i § 43, stk. 4, for offentlig annoncering af den endeligt vedtagne Natura 2000-plan. Ved annonceringen skal der gives klagevejledning og oplysning om klagefrist. Planen sendes samtidig til de regionale, kommunale og statslige myndigheder, hvis interesser berøres.
Stk. 2-3…
 
10. I § 45, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 46 b. Kommunalbestyrelsen vedtager senest seks måneder efter Natura 2000-planens offentliggørelse, jf. § 45, stk. 3, eller offentliggørelse af en ændring efter § 46, stk. 2, et forslag til en handleplan, herunder ændring af handleplan. Kommunalbestyrelsen annoncerer forslaget offentligt og oplyser om fristen efter stk. 2. Forslaget skal være offentligt tilgængeligt.
Stk. 2….
 
11. I § 46 b, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 46 c. ….
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sørger for offentlig annoncering af den vedtagne handleplan. Ved annoncering skal der gives klagevejledning og oplysning om klagefrist. Den endeligt vedtagne handleplan skal være offentligt tilgængelig.
Stk. 4….
 
12. I § 46 c, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 47. Miljøministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af Natura 2000-planen, kommunale handleplaner og forslag hertil, herunder om betaling for udlevering af dokumenter.
 
13. § 47, stk. 1, affattes således:
»Miljøministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af Natura 2000-planen, kommunale handleplaner og forslag hertil. Ministeren kan herunder fastsætte regler om udelukkende digital annoncering og om betaling for udlevering af dokumenter.«
     
§ 53, stk. 1. Afgørelser truffet efter følgende bestemmelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet:
1) § 29 for så vidt angår fastsættelse af mål, indsatsprogram og vandplanens tilvejebringelse.
2) § 31 c, for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse, jf. §§ 31 a – 31 e.
3) § 45, for så vidt angår fastsættelse af mål, indsatsprogram og Natura 2000-planens tilvejebringelse.
4) § 46, for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse, jf. §§ 46 a- 46 e.
 
14. I § 53, stk. 1, nr. 1 og 3, udgår »fastsættelse af mål, indsatsprogram og«.
     
   
§ 10
     
   
I vandforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, som ændret ved § 13 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, § 46 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 1555 af 21. december 2010 og § 7 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:
     
   
1. § 8, 2. pkt. affattes således:
§ 8. Miljøministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsernes behandling af sager efter loven, herunder om de oplysninger, som ansøgninger skal indeholde, og om de vilkår, som tilladelser skal indeholde. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at myndigheder, grundejere og brugere skal inddrages i sagernes behandling.
 
»Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om, at myndigheder, grundejere og brugere skal inddrages i sagernes behandling, herunder fastsætte regler om, at offentliggørelse eller offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 16…
Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om tidsfrister og procedure i forbindelse med tilvejebringelse af planlægning efter § 14 samt om revision af planlægningen. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om tidsfrister og procedure i forbindelse med tilvejebringelse og iværksættelse af indsatsplaner efter § 13 og § 13 a, herunder om inddragelse af det i § 12 nævnte koordinationsforum.
Stk. 4. .
 
2. I § 16, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:
»Miljøministeren kan herunder fastsætte regler om, at offentliggørelse af forslag til indsatsplaner efter §§ 13 og 13 a, og offentlig annoncering af planlægning efter § 14 samt revision af planlægningen kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 57…
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om tilsynet, herunder om regelmæssigt tilsyn med visse grupper af vandforsyningsanlæg.
 
3. I § 57, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om, at forbrugere af vand fra visse grupper af vandforsyningsanlæg kan informeres om tilsynets resultater udelukkende digitalt.«
     
§ 68 g…
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør afgørelsen.
Stk. 3-4…
 
4. I § 68 g, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 72. ….
Stk. 2. Underretning om afgørelsen meddeles samtidig skriftligt til Sundhedsstyrelsen og andre berørte myndigheder. Endvidere underrettes skriftligt privatpersoner, som må antages at have en individuel, væsentlig interesse i at få kundskab om beslutningen, samt organisationer, som må antages at være klageberettigede efter § 80, stk. 2. Underretning til de nævnte privatpersoner og organisationer kan eventuelt finde sted ved offentlig annoncering.
Stk. 3-4…
 
5. I § 72, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:
»I tilfælde af offentlig annoncering kan det ske udelukkende digitalt.«
     
   
§ 11
     
   
I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 515 af 12. juni 2009 og § 3 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:
     
§ 6 a. Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplan eller ændringer hertil indkalder regionsrådet ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Indkaldelse sker
   
ved offentlig bekendtgørelse.
Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af status på området og beskrivelse af hovedspørgsmål for den kommende planlægning. Indkaldelsen sker med en svarfrist på 8 uger.
 
1. I § 6 a, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 3. Regionsrådets forslag til råstofplan udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser.
Stk. 4. En råstofplan kan ikke vedtages endeligt, hvis miljøministeren til varetagelse af statslige interesser har modsat sig dette skriftligt over for regionsrådet inden udløbet af indsigelsesfristen. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.
 
2. I § 6 a, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Offentlig høring kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 5. I forbindelse med den endelige vedtagelse af råstofplanen kan der foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig. Ved væsentlige ændringer i et forslag til råstofplan skal miljøministeren have lejlighed til at udtale sig. Regionsrådet fastsætter en frist herfor. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal dette offentliggøres efter reglerne i stk. 3.
   
Stk. 6. Regionsrådet sørger for offentlig annoncering af den endeligt vedtagne råstofplan. Ved annonceringen skal der gives klagevejledning og oplysning om klagefrist. Råstofplanen sendes samtidig til miljøministeren samt til øvrige myndigheder, hvis interesser berøres. Råstofplanen skal være offentligt tilgængelig.
 
3. I § 6 a, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 7. Regionsrådet gennemgår råstofplanen hvert fjerde år i forbindelse med revision af den regionale udviklingsplan for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision. Til brug for vurderingen udarbejdes en redegørelse, som udsendes i of-
   
fentlig høring i mindst 8 uger. På dette grundlag beslutter regionsrådet, om der er behov for at udarbejde en ny råstofplan.
 
4. I § 6 a, stk. 7, indsættes efter 2. pkt.:
»Offentlig høring kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 8-9…
   
     
§ 12. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt underrette de klageberettigede, jf. § 15, om afgørelser, der kan påklages efter § 13. Underretning til dem, der er nævnt i § 15, nr. 4-7, kan dog finde sted ved offentlig annoncering, medmindre de klageberettigede har anmodet om skriftlig underretning.
 
5. I § 12 indsættes som 3. pkt.:
»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 20 a….
Stk. 5. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om meddelelse af tilladelse efter § 20, herunder om betingelser for og afholdelse af auktion og overbud, kriterier i forbindelse med auktion, tidsbegrænsning, eneret og fortrolig behandling af forsknings- og undersøgelsesdata og om tilladelsesordningen i øvrigt.
 
6. I § 20 a, stk. 5, indsættes efter »efterforsknings- og undersøgelsesdata«:
», offentlig indkaldelse af ansøgninger efter § 20, stk. 2, nr. 1, herunder om at indkaldelse kan ske udelukkende ved digital annoncering«.
     
§ 23….
Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om underretning og høring af offentligheden, myndigheder og organisationer.
 
7. I § 23, stk. 3, indsættes efter »høring«: », herunder udelukkende om digital annoncering,«.
     
§ 26 b…
Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte regler om underretning af de klageberettigede.
 
8. I § 26 b, stk. 6, indsættes efter »klageberettigede«:
», herunder at underretning kan ske udelukkende digitalt«.
     
§ 33 i.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør afgørelsen.
Stk. 3-4….
 
9. I § 33 i, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
   
§ 12
     
   
I lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer nr. 1505 af 27. december 2009, som ændret ved § 23 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:
     
§ 7. Kommunalbestyrelsen offentliggør ved annoncering forslag til risikostyringsplaner og senere revurderinger heraf. Forslag skal være offentligt tilgængelige.
 
1. I § 7, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentliggørelse ved annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 2. Offentliggørelsen skal ske samtidig med miljøministerens offentliggørelse af forslag til vandplaner.
   
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen offentliggør ved annoncering forslag til revurderinger af risikostyringsplaner hvert sjette år.
 
2. I § 7, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentliggørelse ved annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 8.
   
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen offentliggør ved annoncering de vedtagne risikostyringsplaner og senere revurderinger heraf. De endeligt vedtagne risikostyringsplaner skal være offentligt tilgængelige.
 
3. I § 8, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentliggørelse ved annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
Stk. 4-6…
   
   
§ 13
     
   
I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, som ændret ved § 6 i lov nr. 1383 af 21. december 2009 og § 7 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:
     
§ 10. Vildtarter, der ikke er fastsat jagttid for, må kun konserveres af personer eller virksomheder, der af miljøministeren har fået autorisation til erhvervsmæssig konservatorvirksomhed.
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om autorisationsordningen, herunder regler om, at autorisation kan nægtes eller tilbagekaldes.
 
1. § 10, stk. 2 affattes således:
»Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om autorisationsordningen, herunder regler om digital registrering af visse arter m.v., og om at autorisation kan nægtes eller tilbagekaldes.«
     
§ 33. Miljøministeren opretter vildtreservater på landjorden, i ferske vande og på fisketerritoriet for at beskytte og ophjælpe landets vildtbestande og sikre raste- og fødesøgningsområder for trækkende fugle.
 
2. I § 33, stk. 1, indsættes efter »opretter«: »ved bekendtgørelse«.
Stk. 2. Reglerne for et vildtreservat skal indeholde bestemmelser om jagt, færdsel og ophold samt oplyse om reservatets beliggenhed.
   
Stk. 3. Miljøministeren drager omsorg for, at reglerne er offentligt tilgængelige. Deres ikrafttræden, hovedindholdet af bestemmelserne og oplysning om, hvor de kan fås udleveret, bekendtgøres i Statstidende og i et eller flere af de dagblade, der er mest udbredt på egnen. Reglerne sendes til ejerne og brugerne af de ejendomme, som de omfatter. Ministeren lader dem tinglyse på de pågældende ejendomme.
 
3. § 33, stk. 3, 1. og 2. pkt., ophæves.
Stk. 4…
   
     
§ 43….
Stk. 2. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om indholdet af og formen for indberetningen.
 
4. I § 43, stk. 2, indsættes efter »indberetningen«: », herunder at indberetningen skal ske digitalt.«
     
   
5. Efter § 52 b indsættes:
   
»§ 52 c. Ministeren kan fastsætte regler om, at anmeldelser, registreringer, ansøgninger og efterfølgende indberetninger i medfør af lovens regler eller i regler udstedt i medfør heraf skal indsendes digitalt, og at kommunikation i forbindelse hermed skal foregå digitalt mellem ministeren og ansøgerne.
   
Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at ministeren kan udstede afgørelser og andre dokumenter i forbindelse med forhold, som nævnt i stk. 1, uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.
   
Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.
   
Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at betalinger i medfør af lovens regler skal ske digitalt.
     
§ 53 f…
Stk. 2. Miljøministeren offentliggør afgørelsen.
Stk. 3….
 
6. I § 53 f, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
   
§ 14
     
   
I havmiljøloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009, som ændret ved § 15 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, § 1 i lov nr. 423 af 10. maj 2011 og § 3 i lov nr. 632 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:
     
§ 28. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om tilladelsesordningen for dumpning af havbundsmateriale, herunder om ansøgningens indhold, om miljøkonsekvensvurdering, herunder om inddragelse af offentligheden, om prøveudtagning og analyser af havbundsmateriale og om vurdering og behandling af sager § 76.
 
1. I § 28 indsættes som 2. pkt.:
»Inddragelse af offentligheden ved miljøkonsekvensvurdering kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 33….
Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelsesordningen. Herunder kan ministeren fastsætte krav om, at der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering af hurtigfærgeruten, hvor der er begrundet formodning om, at den påtænkte sejlads kan have væsentlig indvirkning på miljø, natur, friluftsinteresser eller kulturminder. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, i hvilket omfang rederiet skal bidrage med oplysninger til miljøkonsekvensvurderingen, samt i hvilket omfang offentligheden og de berørte myndigheder og organisationer skal inddrages.
 
2. I § 33, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:
»Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende digitalt«.
     
§ 42 a….
Stk. 5. Miljøministeren kan offentliggøre oplysninger om et skibs tilbageholdelse, herunder om navnet på skibets klassifikationsselskab og årsagen til tilbageholdelsen.«
 
3. I § 42 a, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 42 b
Stk. 4. Miljøministeren kan offentliggøre oplysninger om et skibs tilbageholdelse, herunder om navnet på skibets klassifikationsselskab og årsagen til tilbageholdelsen.«
 
4. I § 42 b, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 47 h….
Stk. 4. Miljøministeren offentliggør afgørelsen.
Stk. 5…. .
 
5. I § 47 h, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 49.
Stk. 2. Meddelelse til de personer, der er nævnt i § 52, stk. 1, nr. 1, kan finde sted ved offentlig annoncering.
Stk. 3-6….
 
6. I § 49, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
   
§ 15
     
   
I vandløbsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, som ændret ved § 4 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, § 5 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 293 af 11. april 2011 og § 3 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:
     
§ 14. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om udarbejdelse og revision af regulativer, herunder om samarbejdet mellem vandløbsmyndighederne, om deres samarbejde med andre myndigheder samt om offentlighedens medvirken.
 
1. I § 14 ændres »samt om offentlighedens medvirken« til: », om offentlighedens medvirken og udelukkende om digital annoncering«.
     
§ 26. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om behandlingen af sager efter dette kapitel, herunder om samarbejdet mellem vandløbsmyndighederne og om deres samarbejde med andre myndigheder samt om offentlighedens medvirken.
 
2. I § 26 ændres »samt om offentlighedens medvirken« til: », om offentlighedens medvirken og udelukkende om digital annoncering«.
     
§ 52. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for vandløbsmyndighedens behandling af sager efter dette kapitel, herunder om samarbejdet mellem vandløbsmyndighederne og om deres samarbejde med andre myndigheder samt om offentlighedens medvirken.
 
3. I § 52 ændres »samt om offentlighedens medvirken« til: », om offentlighedens medvirken og udelukkende om digital annoncering«.
     
§ 60 i….
Stk. 2. Vandløbsmyndigheden offentliggør afgørelsen.
Stk. 3-4….
 
4. I § 60 i, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 75….
Stk. 2. Skriftlig underretning om afgørelsen sendes samtidig til berørte myndigheder. Endvidere underrettes skriftligt privatpersoner, som må antages at have en individuel, væsentlig interesse i at få kundskab om afgørelsen, samt foreninger og organisationer, som må antages at være klageberettigede efter § 84, stk. 2-4. Underretning til de nævnte privatpersoner og organisationer kan eventuelt finde sted ved offentlig annoncering.
 
5. I § 75, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:
»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
   
§ 16
     
   
I lov om nationalparker, jf. lov nr. 533 af 6. juni 2007, som ændret ved § 30 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 11 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:
     
§ 5. Før miljøministeren udsteder regler om oprettelse af en nationalpark, skal et forslag offentliggøres og udsendes til offentlig debat.
Stk. 2-4….
 
1. I § 5, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 6. Hvis der efter udløbet af fristen efter § 5, stk. 2, foretages væsentlige ændringer af forslaget til nationalpark, skal det ændrede forslag offentliggøres med en ny frist.
Stk. 2….
 
2. I § 6, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 20…
Stk. 3. Indkaldelse sker ved offentlig annoncering med angivelse af en frist på mindst 12 uger for afgivelse af ideer og forslag m.v.
Stk. 4….
 
3. I § 20, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 24. Nationalparkfonden foretager offentlig annoncering af den endeligt vedtagne nationalparkplan. Ved offentliggørelsen skal der gives klagevejledning og oplysning om klagefrist. Planen skal være offentligt tilgængelig.
Stk. 2….
 
4. I § 24, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.«
     
   
§ 17
     
   
I lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 24. september 2009, som ændret ved § 12 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:
     
§ 37 h….
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør afgørelsen.
Stk. 3-4…
 
1. I § 37 h, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 39…. .
Stk. 2. Ministerens afgørelser efter stk. 1 meddeles skriftligt til ejere og indehavere af andre rettigheder over de berørte ejendomme. Afgørelserne skal endvidere bekendtgøres i Statstidende og i eet eller flere stedlige blade.
 
2. § 39, stk. 2, 2. pkt., affattes således:
»Afgørelserne skal endvidere bekendtgøres i Statstidende og herudover offentliggøres.«
3. I § 39, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 44….
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre alle afgørelser, der kan påklages efter stk. 2, medmindre de er af underordnet betydning.
Stk. 8- 10…
 
4. I § 44, stk. 7, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
   
§ 18
     
   
I naturbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som ændret ved § 5 i lov nr. 1383 af 21. december 2009, § 3 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, § 1 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og § 1 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:
     
§ 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, ikke skal gælde for nærmere angivne kategorier af de pågældende naturtyper.
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at § 3, stk. 1-3, ikke skal gælde for diger, høfder, bølgebrydere og andre anlæg, som kræver tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse.
 
1. I § 5 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. I regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2 kan ministeren fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«
     
§ 29. Miljøministeren kan fastsætte regler, hvorefter ikke erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på søterritoriet og efter anmodning fra vedkommende kommunalbestyrelser på vandløb og søer forbydes helt eller delvis.
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om offentlighedens sejlads og anden færdsel på søer, der ejes af staten.
 
2. I § 29 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. I regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2 kan ministeren fastsætte regler om, at inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.«
     
§ 30….
Stk. 5. Miljøministeren kan bestemme, at den, der udnytter vilde dyre- og plantearter erhvervsmæssigt, skal have autorisation hertil. Miljøministeren kan fastsætte regler om autorisationsordningen, herunder regler om, at autorisation kan nægtes eller tilbagekaldes.
Stk. 6…….
 
3. § 30, stk. 5, 2. pkt., affattes således:
»Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om autorisationsordningen, herunder om digital registrering af visse arter m.v. og om, at autorisation kan nægtes eller tilbagekaldes.«
     
§ 34. Miljøministeren eller kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod en anvendelse af en ejendom eller mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod en påtænkt fredning.
Stk. 2. Forbuddet skal meddeles de berørte ejere og tinglyses på de pågældende ejendomme, og der skal foretages offentlig bekendtgørelse herom.
Stk. 3. Forbuddet gælder fra offentliggørelsen heraf, og indtil der er foretaget offentlig bekendtgørelse af et forslag til fredning, jf. § 37, dog længst i et år.
 
4. I § 34 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Offentlig bekendtgørelse efter stk. 2 og 3 kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 37. Fredningsnævnet foretager offentlig bekendtgørelse af sagens rejsning og sender fredningsforslaget til ejerne og brugerne af de ejendomme, der omfattes af forslaget, til statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt til organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget.
 
5. I § 37, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 40. Fredningsnævnets behandling af en fredningssag afsluttes med, at nævnet træffer en afgørelse om, hvorvidt fredningen skal gennemføres, idet nævnet i så fald fastlægger fredningens geografiske udstrækning og fastsætter nærmere fredningsbestemmelser for områder, jf. § 38, samt afgør erstatningsspørgsmål m.v., jf. § 39.
Stk. 2. Fredningsnævnet foretager offentlig bekendtgørelse om sagens afgørelse og sender afgørelsen til dem, der har fået fredningsforslaget tilsendt, jf. § 37, stk. 1, samt til enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller har fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse.
Stk. 3…
 
6. I § 40, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 60 b….
Stk. 2. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om, hvorledes information og inddragelse af offentligheden efter stk. 1 skal finde sted.
 
7. I § 60 b, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 69….
Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens offentliggørelse af ministerens afgørelser i henhold til stk. 1.
 
8. I § 69, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 77 g…. .
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør afgørelsen.
Stk. 3-4….
 
9. I § 77 g, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
§ 87. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Stk. 2. Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender klagen til Naturklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Stk. 3. Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Dette gælder dog ikke klage over afgørelser efter § 27, stk. 1 og 2.
Stk. 4. Klage over afgørelser efter kapitel 11 a har opsættende virkning, medmindre Naturklagenævnet beslutter andet.
Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om underretning af de klageberettigede.
 
10. I § 87 indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. I regler fastsat efter stk. 5 kan ministeren fastsætte at offentliggørelse af afgørelser kan ske udelukkende digitalt.«
     
   
§ 19
     
   
I skovloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 24. september 2009, som ændret ved § 6 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og § 16 i lov nr. 341 af 27. april 2011, foretages følgende ændringer:
     
§ 16. Miljøministeren skal fastsætte nærmere regler om proceduren for tilvejebringelse af de planer, der er nævnt i § 14, om planernes indhold samt om klage til Naturklagenævnet.
Stk. 2. Planen revideres hvert 12. år.
Stk. 3. Ministeren skal ændre en plan, der er udarbejdet efter § 14, hvis det viser sig nødvendigt for at opfylde forpligtelserne efter EF-habitatdirektivet.
Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at en plan efter § 14 sammen med tilsvarende planer tilvejebragt efter anden lovgivning og driftsplaner for offentligt ejede arealer eller lignende kan indgå i en sammenfattende Natura 2000-plan for et internationalt naturbeskyttelsesområde med henblik på at opfylde bevaringsmålsætningen for beskyttelsesområdet.
 
1. I § 16 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. I regler fastsat efter stk. 1 kan ministeren fastsætte regler om offentlighedens inddragelse, herunder om at inddragelse kan ske udelukkende ved digitalt.«
     
§ 59 f….
Stk. 2. Miljøministeren offentliggør afgørelsen.
Stk. 3….
 
2. I § 59 f, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.«
     
   
§ 20
     
   
Loven træder i kraft den 1. januar 2012.
     
   
§ 21
     
   
Loven gælder ikke for Grønland, men § 14 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.