Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Gebyr for sagsbehandling i forbindelse med godkendelse
Kapitel 2 Gebyr for tilsyn
Kapitel 3 Klage, ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyr for sagsbehandling og tilsyn efter lov om miljø og genteknologi

I medfør af §§ 19 og 27 i lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 26. juni 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Gebyr for sagsbehandling i forbindelse med godkendelse

§ 1. Godkendelsesmyndigheden opkræver et gebyr for behandlingen af sager om anmeldelse eller ansøgning om godkendelse efter lovens § 8, § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 1, jf. dog stk. 2. Gebyret skal dække alle omkostninger i forbindelse med behandlingen af anmeldelsen eller ansøgningen.

Stk. 2. Undtaget fra gebyrbetaling efter stk. 1 er

1) godkendelse til produktion, der foregår i et volumen på 10 liter kultur eller derunder i laboratorier, der er godkendt eller klassificeret efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø,

2) indbyrdes salg og lignende af genetisk modificerede organismer til forskningsbrug mellem de i nr. 1 nævnte laboratorier, og

3) godkendelse til udstillings- og informationsformål efter bekendtgørelse om godkendelse af udstilling og informationsformidling efter lov om miljø og genteknologi.

Stk. 3. Gebyret erlægges samtidig med indgivelsen af anmeldelsen eller ansøgningen. Godkendelsesmyndigheden foretager et skøn over de forventede omkostninger ved sagsbehandlingen og opkræver gebyret i overensstemmelse hermed. Gebyret indbetales til godkendelsesmyndigheden efter myndighedens nærmere anvisninger. Sagsbehandlingen iværksættes, når indbetalingen er gennemført.

Stk. 4. Gebyrsatserne reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Indtil offentliggørelse er sket, beregnes gebyret i overensstemmelse med det foregående kalenderårs gebyrsats.

Stk. 5. Godkendelsesmyndigheden tilbagebetaler en del af gebyret, hvis sagsbehandlingen har været mindre ressourcekrævende end skønnet. Tilbagebetalingen skal modsvare de sparede omkostninger i forbindelse med sagens behandling. Beløb på 10.000 kr. eller derunder tilbagebetales ikke.

Kapitel 2

Gebyr for tilsyn

§ 2. Tilsynsmyndigheden opkræver et gebyr for udøvelse af tilsyn efter lovens § 21.

Stk. 2. Tilsynsgebyret omfatter lønudgifter for tilsynsmedarbejderen i forbindelse med den enkelte tilsynsopgave samt dækning af de administrative omkostninger forbundet med tilsynet. Gebyrets størrelse reguleres og offentliggøres som angivet i § 1, stk. 4.

Stk. 3. Tilsynsgebyret kan opkræves efter hvert tilsyn eller en gang om året for tilsynet i det pågældende kalenderår.

Stk. 4. Undersøgelser og konsulentbistand i forbindelse med den enkelte tilsynsopgave kan iværksættes efter underretning af virksomheden. Udgifterne hertil afregnes separat ud fra de til den enkelte undersøgelse eller konsulentopgave påløbne udgifter.

Kapitel 3

Klage, ikrafttræden m.v.

§ 3. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1320 af 20. november 2006 om gebyr i henhold til lov om miljø og genteknologi ophæves.

Stk. 3. For sagsbehandling i forbindelse med en godkendelse eller anmeldelse, jf. § 1, stk. 1, som er modtaget i Miljøstyrelsen inden den 1. januar 2012, kan gebyret højst udgøre 150.000 kr. For sager om udsætning af genetisk modificerede organismer efter lovens § 9, stk. 1 og 2, kan gebyret dog højst udgøre 200.000 kr.

Miljøministeriet, den 19. januar 2012

Ida Auken

/ Michel Schilling