Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte i folkekirken

§ 1. De til enhver tid gældende regler om jubilæumsgratiale til ansatte i staten, for tiden Finansministeriets cirkulære af 15. april 2011, finder tilsvarende anvendelse på ansatte i folkekirken.

Stk. 2. Biskoppen optræder på ansættelsesmyndighedens vegne i forhold til præster og provster.

§ 2. Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære af 9. februar 1990 om jubilæumsgratiale til personale i folkekirkens tjeneste og cirkulære nr. 61 af 23. august 2011 om jubilæumsgratiale til ansatte i folkekirken.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 26. oktober 2011

Rasmus Paaske Larsen