Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (9. november 2011)

Skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love

(Lovforslag nr. L 12)

Lovforslaget indeholder en række ændringer af forskellige love, herunder

Lønsumsafgiftsfritagelse for museumsvirksomhed

En udvidelse af fritagelsen for lønsumsafgift i relation til museer, idet der sker en ligestilling af museer indenfor og udenfor museumsloven.

Ændringer i faktureringsbestemmelser

Visse ændringer af momslovens faktureringsregler, som har til formål at gennemføre nye EU-regler for leveringstidspunkt og fakturaer for momspligtige leverancer af varer og ydelser ved EU-handel. Formålet med direktivet er at fjerne barrierer for en større anvendelse af elektroniske fakturaer (e-fakturaer).

Erstatning af godtgørelsesordning med fradrag

En afskaffelse af mulighederne for at få godtgørelse af moms afholdt af transportvirksomheder i forbindelse med momsfritaget udenrigspersonbefordring og moms afholdt af forsikrings- og finansielle virksomheder i forbindelse momsfritagne ydelser, der leveres til aftagere uden for EU. Ordningen erstattes med en tilsvarende fradragsordning, da momssystemdirektivet ikke længere indeholder hjemmel til en godtgørelsesordning. Ændringen medfører, at der skal ske visse ændringer i energiafgiftslovene og vandafgiftsloven, der bevirker, at virksomheder kan få tilbagebetalt afgifterne i samme omfang som efter gældende regler.

Indførsel af magasiner og tidsskrifter m.v. til private

Med henblik på at hindre udflytning af danske trykkeriaktiviteter til lande udenfor EU foreslås det, at der altid skal betales moms ved indførsel til private af magasiner og tidsskrifter og lignende fra lande uden for EU. Herved undgås, at der sker konkurrenceforvridning til fordel for virksomheder beliggende udenfor EU.

Ligestilling af kontrolregler for indkomstskat og moms

SKAT får mulighed for at udstede påbud og pålægge daglige bøder for at sikre efterlevelsen af regler for udlevering af regnskabsmateriale til SKAT og tredjepersoners oplysningspligt til SKAT med henblik på en korrekt opgørelse og betaling af moms. Ændringen har til formål at ligestille kontrolreglerne for indkomstskat og moms.

Indsats mod uregistreret virksomhed

Forslaget indeholder ændringer til momsloven og opkrævningsloven, der skal modvirke, at personer fortsætter eller indleder driften af en virksomhed, selv om virksomhedens momsregistrering er ophørt, inddraget eller afslået af SKAT efter momsloven eller opkrævningsloven.

Ændring i opkrævningslovens regler om opkrævning af punktafgifter i visse tilfælde

Reglerne i opkrævningsloven for opkrævning af punktafgift, når ikke-registrerede virksomheder modtager varer fra udlandet, ændres for at få bedre samspil og overensstemmelse mellem disse regler og de særlige regler for midlertidigt registrerede varemodtagere i en række punktafgiftslove.

Ændringer i regler i lov om offentligt hasardspil i turneringsform

I lov om offentligt hasardspil i turneringsform lempes det gældende krav om betaling dagen før, så betaling for deltagelse kan ske på selve dagen for turneringen. Forslaget har til formål at forhindre, at der sker lukning af lovlige pokerklubber, hvilket kan føre til, at spillerne fristes til at deltage i ulovlige spil.

Forslaget vedrørende indførsel af magasiner og tidsskrifter m.v. til private skønnes at give et årligt merprovenu på ca. 60 mio. kr., mens forslaget vedrørende lønsumsafgiften skønnes at medføre et tab på ca. 5 mio. kr. De øvrige forslag skønnes ikke at have nævneværdige provenuvirkninger.

Det foreslås, at forslaget træder i kraft den 1. januar 2012, dog således, at

de dele af forslaget, der gennemfører fakturadirektivet, i overensstemmelse med direktivet gennemførelsesfrist træder i kraft den 1. januar 2013,

ændringen af lønsumsafgiftsloven får virkning tilbage fra 1. januar 2009 (begunstigende).

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.