Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0322
 
31998L0024
 
32000L0039
 
32004L0037
 
32006L0015
 
32009L0148
 
32009L0161
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer1)

(Implementering af tredje liste over EU-grænseværdier)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 91/322/EØF af 29. maj1991 om etablering af vejledende grænseværdier til gennemførelse af Rådets direktiv 80/1107/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet, EF-Tidende 1991, nr. L 177, side 22, Kommissionens direktiv 2000/39/EF af 8. juni 2000 om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod farerne ved at være udsat for kemiske agenser under arbejdet, EF-Tidende 2000, nr. L 142, side 47, Kommissionens direktiv 2006/15/EF af 7. februar 2006 om den anden liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af direktiv 91/322/EØF og 2000/39/EF, EU-Tidende 2006, nr. L 38, side 36, Kommissionens direktiv 2009/161/EU af 17. december 2009 om den tredje liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af direktiv 2000/39/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 338, side 87, Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1), EF-Tidende 1998, nr. L 131, side 11, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest, EU-Tidende 2009, nr. L 330, side 28 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i Rådets direktiv 89/391/EØF), EU-Tidende 2004, nr. L 158, side 50.«

2. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3. Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. december 2011.

Arbejdstilsynet, den 1. december 2011

Jens Jensen

/ Jens Skovgaard Lauritsen


Bilag 1

»Bilag 1

Ordforklaringer

CAS-nr.

CAS-numre angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service. Til stofgrupper og stoffer, der forekommer i flere isomere former, kan der være knyttet flere CAS-numre.

Enheder for grænseværdier

Som enhed for grænseværdier for gasser og dampe angives normalt som ppm (parts per million = dele pr. million), svarende til antal kubikcentimeter forureningsstof pr. kubikmeter luft. Koncentrationen kan også angives i mg/m3. Det vil sige milligram forureningsstof pr. kubikmeter luft.

For stoffer, der findes som fibre i luften (fx asbest), angives grænseværdien som antal fibre pr. cm3 luft.

Partikulær forurening angives i mg/m3.

Fibre

Ved fibre forstås partikler, der er længere end 5 mikrometer, har en diameter, der er mindre end 3 mikrometer, og et længde-til-bredde-forhold på mindst 3:1.

Hudgennemtrængelige stoffer

Ved hudgennemtrængende stoffer forstås stoffer, som kan trænge igennem huden og på denne måde optages i organismen. Sådanne stoffer er markeret med et H i bilag 2.

Inhalerbart støv

Ved inhalerbart støv forstås luftbårne partikler, som kan indåndes.

Kræftfremkaldende stoffer

Ved kræftfremkaldende stoffer forstås stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende og omfattet af bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Sådanne stoffer er markeret med et K i bilag 2.

Respirabelt støv

Ved respirabelt støv forstås andelen af inhalerede partikler, som når helt ned i lungernes aveoler.

STEL-værdi

STEL er en forkortelse af Short Term Exposure Limit, som kan oversættes til grænseværdi for kortvarig eksponering.

Sumformel

Når flere stoffer forekommer samtidigt, kan de have en forstærkende (synergistisk) eller afsvækkende (antagonistisk) virkning.

Hvis der ikke foreligger specifik oplysning om stoffernes samvirkning, må der i det mindste regnes med en sammenlagt (additiv) virkning.

Følgende formel bruges til beregning af den samlede påvirkning:

4729910212130002661 Size: (155 X 31)

hvor C er luftkoncentrationen af de respektive stoffer, og GV de tilsvarende grænseværdier.

En brøksum på 1 svarer til grænseværdien for den samlede påvirkning.

Ved samtidig forekomst af følgende stoffer bruges sumformlen normalt ikke:

Benzen og tetrachlormethan

Bly og svovlsyre.

Thorakalt støv

Ved thorakalt støv forstås andelen af inhalerede partikler, som passerer larynx (struben).

Totalstøv

Ved totalstøv forstås alle størrelser støv, der opsamles uden brug af forudskiller ved en hastighed i indsugningsåbningen på ca. 1,25 m/s. Hvor intet er angivet, skal der bestemmes totalstøv.«


Bilag 2

»Bilag 2

Grænseværdier for luftforurening m.v.

Anmærkninger

Nye stoffer på listen eller ændringer af grænseværdier i forhold til tidligere liste er siden 1994 markeret med årstal for tilføjelsen/ændringen.

Hvor grænseværdien for støv er angivet i fibre/cm3, er enheden placeret i kolonnen mg/cm3.

E betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi.

L markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.

S betyder, at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter.

H betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

K betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.

* betyder, at de anførte CAS-numre ikke altid er udtømmende. Grænseværdien er knyttet til navnet og ikke til det eller de anførte CAS-numre.

Afsnit A om grænseværdier for luftforurening

Liste over grænseværdier for gasser, dampe og partikulær forurening

CAS-nr.*
Stof
ppm
mg/m 3
Anm.
75-07-0
Acetaldehyd (1996)
25
45
LK
67-64-1
Acetone
250
600
E
75-86-5
Acetonecyanhydrin, beregnet som CN (2000)
1
3,5
H
75-05-8
Acetonitril (2007)
40
70
EH
98-86-2
Acetophenon (1996)
10
49
 
 
Acetylendichlorid, se 1,2-dichlorethen
-
-
 
 
Acetylentetrabromid, se 1,1,2,2-tetrabromethan
-
-
 
 
Acetylentetrachlorid, se 1,1,2,2-tetra-
chlorethan
-
-
 
50-78-2
Acetylsalicylsyre
-
5
 
107-02-8
Acrolein (2000)
0,05
0,12
 
79-06-1
Acrylamid
-
0,03
HK
107-13-1
Acrylonitril
2
4
HK
79-10-7
Acrylsyre (1994)
2
5,9
H
 
Acrylsyreethylester, se ethylacrylat
-
-
 
 
Acrylsyremethylester, se methylacrylat
-
-
 
124-04-9
Adipinsyre (1996)
-
5
 
111-69-3
Adiponitril (1996)
2
8,8
H
 
AGE, se allylglycidylether
-
-
 
309-00-2
Aldrin
-
0,25
HK
107-18-6
Allylalkohol
2
4,8
EH
107-11-9
Allylamin (1994)
2
4,7
H
107-05-1
Allylchlorid
1
3
K
106-92-3
Allylglycidylether
5
22
LHK
 
1-Allyloxy-2,3-epoxypropan, se allylglycidylether
-
-
 
2179-59‑1
Allylpropyldisulfid
2
12
 
7429-90‑5
Aluminium, pulver og støv, total (2005)
-
5
 
 
Aluminium, pulver og støv, respirabel (2005)
 
2
 
 
Aluminium, alkyler, beregnet som Al
-
2
 
 
Aluminium, opløselige salte, beregnet som Al (2005)
-
1
 
1344-28‑1
Aluminiumoxid, beregnet som Al, total (2005)
-
5
 
 
Aluminiumoxid, beregnet som Al, respirabel (2005)
 
2
 
 
Aluminiumrøg, beregnet som Al
-
5
 
 
Aminobenzen, se anilin
-
-
 
 
Aminobutan, se butylamin
-
-
 
141-43-5
2-Aminoethanol (1996)
1
2,5
EH
504-29-0
2-Aminopyridin
0,5
2
 
61-82-5
Amitrol
-
0,2
K
 
Ammat, se ammoniumsulfamat
-
-
 
7664-41‑7
Ammoniak (2002)
20
14
E
12125-02‑9
Ammoniumchloridrøg
-
10
 
3825-26‑1
Ammoniumperfluoroctanoat (1996)
-
0,01
H
7773-06‑0
Ammoniumsulfamat
-
10
 
123-92-2
Amylacetat, alle isomere (1996)
50
271
E
620-11-1
       
624-41-9
       
625-16-1
       
626-38-0
       
628-63-7
       
 
Amylaldehyd, se valeraldehyd
-
-
 
62-53-3
Anilin
1
4
HK
90-04-0
o-Anisidin
0,1
0,5
HK
104-94-9
p-Anisidin
0,1
0,5
H
 
Anon, se cyclohexanon
-
-
 
7440-36‑0
Antimon, pulver og forbindelser, beregnet som Sb, se dog stibin
-
0,5
 
 
Antimonbrinte, se stibin
-
-
 
86-88-4
ANTU
-
0,3
K
7440-38‑2
Arsen og uorganiske forbindelser, beregnet som As (1996), se dog arsin og calciumarsenat
-
0,01
K
 
Arsenbrinte, se arsin
-
-
 
7784-42‑1
Arsin
0,01
0,03
K
12172-73‑5
Asbest (2005)
 
0,1
K
77536-66‑4
   
fiber/cm3
 
77536-67‑5
       
77536-68‑6
       
132207-32‑0
       
132207-33‑1
       
 
Asfaltrøg, se bitumenrøg
-
-
 
1912-24-9
Atrazin
-
2
K
12174-11‑7
Attapulgitfibre
 
1
fiber/cm3
 
 
3-Azapentan-1,5-diamin, se diethylentriamin
-
-
 
 
Azimethylen, se diazomethan
-
-
 
86-50-0
Azinphosmethyl
-
0,2
H
 
Aziridin, se ethylenimin
-
-
 
7782-79‑8
Azoimid
0,1
0,2
L
7440-39‑3
Bariumforbindelser, opløselige, beregnet som Ba
-
0,5
E
 
Baytex, se fenthion
-
-
 
17804-35‑2
Benomyl
-
5
K
71-43-2
Benzen (1996)
0,5
1,6
EHK
 
1,2-Benzendiol, se pyrocatechol
-
-
 
 
1,3-Benzendiol, se resorcinol
-
-
 
 
p-Benzendiol, se hydroquinon
-
-
 
552-30-7
1,2,4-Benzentricarboxylsyre-1,2-anhydrid (1996)
-
0,04
L
 
1,3-Benzodinitril, se m-Phthalodinitril
-
-
 
 
p-Benzoquinon, se Quinon
-
-
 
98-88-4
benzoylchlorid (2002)
0,5
2,8
L
94-36-0
Benzoylperoxid
-
5
 
140-11-4
Benzylacetat (2002)
10
61
 
85-68-7
Benzylbutylphthalat (1994)
-
3
 
100-44-7
Benzylchlorid
1
5
LK
7440-41‑7
Beryllium, pulver og forbindelser, beregnet som Be
-
0,001
K
 
BGE, se n-butylglycidylether
-
-
 
80-05-7
Bisphenol A (svævestøv) (2011)
-
3
E
92-52-4
Biphenyl
0,2
1
 
 
Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4'-methylendianilin
-
-
 
 
Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2'-Dichlordiethylether
-
-
 
542-88-1
Bis(chlormethyl)ether
0,001
0,005
K
 
Bis(2-hydroxyethyl)amin, se diethanolamin
-
-
 
 
Bis(2-propyl)ether, se diisopropylether
-
-
 
 
Bitumenrøg (2000), cyclohexanholdige fraktion af totalstøv
-
1
 
 
Bladan, se parathion
-
-
 
7439-92‑1
Bly, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Pb (1996)
-
0,05
E
78-00-2
Blytetraethyl, beregnet som Pb
0,007
0,05
H
75-74-l
Blytetramethyl, beregnet som Pb
0,007
0,05
H
 
Blåsyre, se hydrogencyanid
-
-
 
 
Bomuldstøv (råbomuld)
 
0,5
 
 
Borax, se natriumtetraborat, decahydrat
-
-
 
 
Borethan, se diboran
-
-
 
1303-86‑2
Boroxid
-
10
 
10294-33‑4
Bortribromid
1
10
L
7637-07‑2
Bortrifluorid
1
3
L
 
Brintoverilte, se hydrogenperoxid
-
-
 
7726-95‑6
Brom
0,1
0,7
E
314-40‑9
Bromacil
-
5
 
 
Brombrinte, se hydrogenbromid
-
-
 
 
Bromchlophos, se dibrom
-
-
 
151-67‑7
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan
5
40
 
74-96-4
Bromethan (1994)
5
22
HK
 
Bromethen, se vinylbromid
-
-
 
75-25-2
Bromoform
0,5
5
H
7789-30‑2
Brompentafluorid
0,1
0,7
 
106-99-0
1,3-Butadien
10
22
K
106-97-8
n-Butan
500
1200
 
71-36-3
Butanol, alle isomere
50
150
LH
75-65-0
       
78-83-1
       
78-92-2
       
35296-72‑1
       
78-93-3
Butanon (1994)
50
145
EH
109-79‑5
1-Butanthiol
0,5
1,5
 
 
2-Butenal, se crotonaldehyd
-
-
 
 
1-Butoxy-2,3-epoxypropan, se n-butylglycidylether
-
-
 
 
2-Butoxyethanol, se butylglycol
-
-
 
7580-85‑0
2-tert-Butoxyethanol (1994)
25
120
 
 
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, se butyldiglycol
     
 
2-Butoxyethylacetat, se butylglycolacetat
     
105-46-4
Butylacetat, alle isomere
150
710
 
110-19-0
       
123-86-4
       
540-88-5
       
141-32-2
n-Butylacrylat (1996)
2
11
E
 
Butylalkohol, se butanol
-
-
 
75-64-9
Butylamin, alle isomere
5
15
LH
78-81-9
       
109-73-9
       
13952-84‑6
       
 
Butylcellosolve, se butylglycol
-
-
 
112-34-5
Butyldiglycol (2007)
10
68
E
2426-08‑6
n-Butylglycidylether
6
30
K
111-76-2
Butylglycol (2000)
20
98
EH
112-07-2
Butylglycolacetat (2000)
20
134
EH
 
Butylhydrosulfid, se 1-butanthiol
-
-
 
 
2-sec-Butyl-1-hydroxybenzen, se o-sec-butylphenol
-
-
 
 
Butylhydroxytoluen, se 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
-
-
 
138-22-7
n-Butyllactat
5
30
 
 
Butylmercaptan, se 1-butanthiol
-
-
 
97-88-1
n-Butylmethacrylat (1996)
25
145
 
 
tert-Butylmethylether, se 2-methoxy-2-methylpropan
     
89-72-5
o-sec-Butylphenol
5
30
H
98-54-4
p-tert-Butylphenol
0,08
0,5
H
98-51-1
p-tert-Butyltoluen (1996)
1
6,1
 
7440-43‑9
Cadmium, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Cd (2000)
-
0,005
K
7778-44‑1
Calciumarsenat
-
1
 
156-62-7
Calciumcyanamid
-
0,5
 
 
Calciumcyanid, se cyanider, alkalimetal
-
-
 
1305-62‑0
Calciumhydroxid
-
5
E
1305-78‑8
Calciumoxid
-
2
 
8001-35‑2
Camphechlor
-
0,5
HK
76-22-2
Campher, syntetisk
2
12
 
 
Caprolactam, se 2-oxohexamethylenimin
-
-
 
2425-06‑1
Captafol
-
0,1
HK
133-06-2
Captan
-
5
K
63-25-2
Carbaryl
-
5
HK
1563-66‑2
Carbofuran
-
0,1
 
1333-86‑4
Carbon black
-
3,5
K
124-38-9
Carbondioxid
5000
9000
E
75-15-0
Carbondisulfid (2011)
5
15
EH
630-08-0
Carbonmonoxid (1996)
25
29
 
558-13-4
Carbontetrabromid
0,1
1,4
 
 
Carbontetrachlorid, se tetrachlormethan
-
-
 
75-44-5
Carbonylchlorid (2002)
0,02
0,08
E
353-50-4
Carbonylfluorid
2
6
 
 
Catechol, se pyrocatechol
-
-
 
 
Cellosolve, se ethylglycol
-
-
 
 
Cellosolveacetat, se ethylglycolacetat
-
-
 
7782-50‑5
Chlor (2007)
0,5
1,5
E S
107-20-0
Chloracetaldehyd
1
3
LK
78-95-5
Chloracetone (1994)
1
3,8
LH
532-27-4
α-Chloracetophenon
0,05
0,3
 
79-04-9
Chloracetylchlorid
0,05
0,2
 
108-90-7
Chlorbenzen (2007)
5
23
E
2698-41‑1
o-Chlorbenzylidenmalonnitril
0,05
0,4
LH
 
Chlorbrinte, se hydrogenchlorid
-
-
 
74-97-5
Chlorbrommethan
200
1050
 
126-99-8
2-Chlor-1,3-butadien
1
3,6
LHK
 
Chlorcyan, se cyanochlorid
-
-
 
57-74-9
Chlordan
-
0,5
HK
75-68-3
1-Chlor-1,1-difluorethan (1996)
1000
4110
 
75-45-6
Chlordifluormethan (1994)
500
1770
E
10049-04‑4
Chlordioxid
0,1
0,3
 
96-34-4
Chloreddikesyremethylester (2002)
1
5
H
 
1-Chlor-2,3-epoxypropan, se epichlorhydrin
-
-
 
 
Chlorerede biphenyler, se polychlorerede biphenyler
-
-
 
 
Chloreret camphen, se camphechlor
-
-
 
 
Chlorethan, se ethylchlorid
-
-
 
 
2-Chlorethanal, se chloracetaldehyd
-
-
 
107-07-3
2-Chlorethanol
1
3
LH
 
Chlorethen, se vinylchlorid
-
-
 
 
Chlormethan, se methylchlorid
-
-
 
 
1-Chlor-2-methylbenzen, se o-chlortoluen
-
-
 
600-25-9
1-Chlor-1-nitropropan
2
10
 
67-66-3
Chloroform (2002)
2
10
EHK
 
2-Chloropren, se 2-chlor-1,3-butadien
-
-
 
76-15-3
Chlorpentafluorethan
1000
6300
 
95-57-8
Chlorphenol og salte heraf, beregnet som chlorphenol
-
0,5
H
106-48-9
(1994)
     
108-43-0
       
25167-80‑0
       
76-06-2
Chlorpicrin
0,1
0,7
 
 
3-Chlorpropen, se allylchlorid
-
-
 
598-78-7
2-Chlorpropionsyre (1994)
0,1
0,44
H
2921-88‑2
Chlorpyrifos
-
0,2
H
2039-87‑4
o-Chlorstyren
50
285
 
 
α-Chlortoluen, se benzylchlorid
-
-
 
95-49-8
o-Chlortoluen
50
285
H
7790-91‑2
Chlortrifluorid
0,1
0,4
L
75-72-9
Chlortrifluormethan (1996)
1000
4270
 
 
2-Chlor-1-vinylbenzen, se o-chlorstyren
-
-
 
7440-47‑3
Chrom, pulver og opløselige chromi- og chromosalte, beregnet som Cr
-
0,5
E
7738-94‑5
Chromsyre og chromater, beregnet som Cr (1996), undtagen strontiumchromat
-
0,005
K
2971-90‑6
Clopidol (1994)
-
10
 
7440-48‑4
Cobalt, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Co (2000)
-
0,01
K
10210-68‑1
Cobaltcarbonyl, beregnet som Co
-
0,1
K
16842-03‑8
Cobalthydrocarbonyl, beregnet som Co
-
0,1
K
95-48-7
Cresol, alle isomere
5
22
EH
106-44-5
       
108-39-4
       
1319-77‑3
       
26447-14‑3
Cresylglycidylether
10
70
 
 
Cresylsyre, se cresol
-
-
 
14464-46‑1
Christobalit, total
 
0,15
 
14464-46‑1
Christobalit, respirabel
 
0,05
K
12001-28‑4
Crocidolit
 
0,3
fiber/cm3
L
123-73-9
4170-30‑3
Crotonaldehyd
2
6
H
299-86-5
Crufomat (1994)
-
5
 
 
Cumen, se isopropylbenzen
-
-
 
420-04-2
Cyanamid (2007)
0,58
1
EH
 
Cyanbrinte, se hydrogencyanid
-
-
 
143-33-9
Cyanider, alkalimetal, beregnet som CN (1996)
-
5
LH
151-50-8
       
592-01-8
       
2408-36‑8
       
 
2-Cyanoacrylsyremethylester, se methyl-2-cyanoacrylat
-
-
 
506-77-4
Cyanochlorid
0,1
0,3
 
 
Cyanogen, se dicyan
-
-
 
110-82-7
Cyclohexan (1996)
50
172
E
108-93-0
Cyclohexanol
50
200
 
108-94-1
Cyclohexanon (1996)
10
41
EH
110-83-8
Cyclohexen
300
1015
 
 
Cyclohexylalkohol, se cyclohexanol
-
-
 
108-91-8
Cyclohexylamin
10
40
H
 
Cyclonit, se RDX
-
-
 
542-92-7
Cyclopentadien
75
200
 
287-92-3
Cyclopentan
300
850
 
120-92-3
Cyclopentanon (1994)
25
90
 
 
Cymen, se methylisopropylbenzen
-
-
 
21351-79‑1
Cæsiumhydroxid
-
2
 
94-75-7
2,4-D (2000)
-
1
H
 
Dalapon, se 2,2-dichlorpropionsyre
-
-
 
 
DBP, se dibutylphthalat
-
-
 
50-29-3
DDT
-
1
K
 
DDVP, se dichlorvos
-
-
 
17702-41‑9
Decaboran
0,05
0,3
H
34464-38‑5
Decan, andre isomere end n-decan (1994)
65
350
 
124-18-5
n-Decan (1994)
45
250
 
 
DEHP, se di(2-ethylhexyl)phthalat
-
-
 
126-75-0
Demeton
0,01
0,1
H
298-03-3
       
8065-48‑3
       
867-27-6
Demeton-methyl
0,05
0,5
H
919-86-8
       
8022-00‑2
       
 
DGE, se diglycidylether
-
-
 
123-42-2
Diacetonealkohol
50
240
 
131-17-9
Diallylphthalat (1994)
-
3
 
 
α,α'-Diamino-1,3-dimethylbenzen, se m-xylen-α,α'-diamin
-
-
 
 
4,4'-Diaminodiphenylmethan, se 4,4'-methylendianilin
-
-
 
 
1,2-Diaminoethan, se ethylendiamin
-
-
 
 
Dianilinmethan, se 4,4'-methylendianilin
-
-
 
 
Diatoméjord, naturlig, ucalcineret uden indhold af kvarts, respirabel
 
1,5
 
 
Diazid, se diazinon
-
-
 
333-41-5
Diazinon
-
0,1
H
334-88-3
Diazomethan
0,2
0,4
K
 
Dibenzothiazin, se phenothiazin
-
-
 
 
Dibenzoylperoxid, se benzoylperoxid
-
-
 
523-31-9
Dibenzylphthalat (1994)
-
3
 
19287-45‑7
Diboran
0,1
0,1
 
300-76-5
Dibrom
-
3
 
96-12-8
1,2-Dibrom-3-chlorpropan
0,001
0,01
K
75-61-6
Dibromdifluormethan
100
860
 
106-93-4
1,2-Dibromethan
0,1
1
HK
102-81-8
2-N-Dibutylaminoethanol (1996)
0,5
3,5
H
128-37-0
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (1994)
-
10
 
2528-36‑1
Dibutylphenylphosphat (1994)
0,3
3,5
H
107-66-4
Dibutylphosphat
1
8,6
 
84-74-2
Dibutylphthalat (1994)
-
3
 
7572-29‑4
Dichloracetylen
0,1
0,4
LK
95-50-1
1,2-Dichlorbenzen (2002)
20
122
EH
106-46-7
1,4-Dichlorbenzen (1996)
10
60
EK
764-41-0
1,4-Dichlor-2-buten (1996)
0,005
0,025
HK
111-44-4
2,2'-Dichlordiethylether
5
30
HK
75-71-8
Dichlordifluormethan (1994)
500
2475
 
 
Dichlordimethylether, se bis(chloromethyl)ether
-
-
 
118-52-5
1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin
-
0,2
 
 
Dichlordiphenyltrichlorethan, se DDT
-
-
 
75-34-3
1,1-Dichlorethan (2002)
100
412
EH
107-06-2
1,2-Dichlorethan
1
4
HK
75-35-4
1,1-Dichlorethen
2
8
 
156-59-2
1,2-Dichlorethen
200
790
 
156-60-5
       
540-59-0
       
 
Dichlorethyn, se dichloracetylen
-
-
 
75-43-4
Dichlorfluormethan
10
40
 
75-09-2
Dichlormethan (1994)
35
122
HK
594-72-9
1,1-Dichlor-1-nitroethan
2
12
L
 
2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre, se 2,4-D
-
-
 
78-87-5
1,2-Dichlorpropan
75
350
 
542-75-6
1,3-Dichlorpropen
1
5
HK
78-88-6
Dichlorpropen, alle isomere
1
5
H
563-54-2
       
563-57-5
       
563-58-6
       
26952-23‑8
       
75-99-0
2,2-Dichlorpropionsyre
1
6
 
76-14-2
1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan (1994)
500
3500
 
 
(2,2-Dichlorvinyl)dimethylphosphat, se dichlorvos
-
-
 
62-73-7
Dichlorvos
0,1
1
HK
141-66‑2
Dicrotophos
-
0,25
H
460-19‑5
Dicyan
10
20
 
84-61-7
Dicyclohexylphthalat (1994)
-
3
 
77-73-6
Dicyclopentadien (1996)
0,5
2,7
 
60-57-1
Dieldrin
-
0,25
HK
111-42‑2
Diethanolamin (1996)
0,46
2
H
109-89‑7
Diethylamin (1996)
5
15
EH
100-37‑8
2-Diethylaminoethanol (1996)
2
9,6
H
 
Diethyl-1,2-benzendicarboxylat, se diethylphthalat
-
-
 
 
Diethylendiamin, se piperazin
-
-
 
 
Diethylendiamindihydrochlorid, se piperazindihydrochlorid
-
-
 
 
Diethylendioxid, se 1,4-dioxan
-
-
 
111-46‑6
Diethylenglycol
2,5
11
 
 
Diethylenglycoldimethylether, se 2,5,8-trioxanonan
     
111-77‑3
Diethylenglycolmonomethylether (2007)
10
50
EH
 
Diethylenimidoxid, se morpholin
-
-
 
111-40‑0
Diethylentriamin
1
4
H
 
Diethylethanolamin, se 2-diethylaminoethanol
-
-
 
60-29-7
Diethylether (1996)
100
309
E
117-81‑7
Di(2-ethylhexyl)phthalat (1994)
-
3
 
 
Diethylketon, se 3-pentanon
-
-
 
 
Diethyl-p-nitrophenylthiophosphat, se parathion
-
-
 
84-66-2
Diethylphthalat (1994)
-
3
 
75-61-6
Difluordibrommethan
100
860
 
 
Difluordichlormethan, se dichlordifluormethan
-
-
 
7783-41‑7
Difluoroxid
0,05
0,1
L
2238-07‑5
Diglycidylether
0,1
0,53
 
 
Dihydrogenselenid, se hydrogenselenid
     
108-83-8
Diisobutylketon
25
150
 
84-69-5
Diisobutylphthalat (1994)
-
3
 
 
1,6-Diisocyanatohexan, se hexamethylendiisocyanat
-
-
 
 
1,5-Diisocyanatonaphthalen, se 1,5-naphthalendiisocyanat
-
-
 
 
2,4-Diisocyanatotoluen, se 2,4-toluen-
diisocyanat
-
-
 
 
2,6-Diisocyanatotoluen, se 2,6-toluen-
diisocyanat
-
-
 
26761-40‑0
Diisodecylphthalat (1994)
-
3
 
28553-12‑0
Diisononylphthalat (1994)
-
3
 
27554-26‑3
Diisooctylphthalat (1994)
-
3
 
108-18-9
Diisopropylamin
5
20
H
108-20-3
Diisopropylether
250
1050
 
 
Dimazin, se 1,1-dimethylhydrazin
-
-
 
109-87-5
Dimethoxymethan
1000
3100
 
127-19-5
N,N-Dimethylacetamid
10
36
EH
124-40-3
Dimethylamin (1996)
2
3,8
E
121-69-7
N,N-Dimethylanilin
5
25
HK
 
Dimethylbenzen, se xylen
-
-
 
108-84-9
1,3-Dimethylbutylacetat
50
300
 
115-10-6
Dimethylether (1994)
1000
1920
E
598-56-1
N,N-Dimethylethylamin (2005)
5
15
 
68-12-2
N,N-Dimethylformamid (2011)
5
15
EH
 
2,6-Dimethyl-4-heptanon, se diisobutylketon
-
-
 
57-14-7
1,1-Dimethylhydrazin (2000)
0,01
0,025
HK
131-11-3
Dimethylphthalat (1994)
-
3
 
77-78-1
Dimethylsulfat
0,01
0,05
HK
67-68-5
Dimethylsulfoxid (2005)
50
160
 
 
O,O-Dimethyl-O-(2,4,5-trichlorphenyl)thiophosphat, se ronnel
-
-
 
99-65-0
Dinitrobenzen, alle isomere
0,15
1
H
100-25-4
       
528-29-0
       
25154-54‑5
       
497-56-3
Dinitro-o-cresol
-
0,2
H
534-52-1
       
1335-85-9
       
10024-97‑2
Dinitrogenoxid (1994)
50
90
 
121-14-2
2,4-Dinitrotoluen (1996)
-
0,15
HK
606-20-2
2,6-Dinitrotoluen (1996)
-
0,15
HK
610-39-9
Dinitrotoluen, alle isomere (1996)
-
0,15
HK
25321-14‑6
       
 
Di-octylphthalat, se di(2-ethylhexyl)phthalat
-
-
 
123-91-1
1,4-Dioxan (2011)
10
36
EHK
78-34-2
Dioxathion
-
0,2
H
122-39-4
Diphenylamin
-
5
 
 
N,N-Diphenylanilin, se triphenylamin
-
-
 
101-84-8
Diphenylether
1
7
 
101-68-8
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
0,005
0,05
 
 
Diphenyloxid, se diphenylether
-
-
 
34590-94‑8
Dipropylenglycolmethylether (1994)
50
309
EH
 
Dipropylketon, se 4-Heptanon
-
-
 
2764-72-9
Diquat, totalstøv (1996)
-
0,5
H
2764-72-9
Diquat, respirabel (1996)
-
0,1
H
149-26-8
Disul
-
5
 
97-77-8
Disulfiram
-
2
 
 
Disulfoton, se disyston
-
-
 
298-04-4
Disyston
-
0,1
H
330-54-1
Diuron
-
5
K
91-14-5
Divinylbenzen, alle isomere
10
50
 
105-06-6
       
108-57-6
       
1321-74‑0
       
 
DMA, se dimethylamin
-
-
 
 
DNT, se dinitrotoluen
-
-
 
 
Dursban, se chlorpyrifos
-
-
 
 
EDA, se ethylendiamin
-
-
 
64-19-7
Eddikesyre
10
25
E
108-24-7
Eddikesyreanhydrid
5
20
L
 
Eddikesyreethylester, se ethylacetat
-
-
 
115-29-7
Endosulfan
-
0,1
H
72-20-8
Endrin
-
0,1
H
13838-16‑9
Enfluran
2
15
 
106-89-8
Epichlorhydrin
0,5
1,9
HK
2104-64‑5
EPN (1996)
-
0,1
H
 
1,2-Epoxyethan, se ethylenoxid
-
-
 
 
1,2-Epoxypropan, se 1,2-propylenoxid
-
-
 
556-52-5
2,3-Epoxy-1-propanol
0,2
1
LK
 
1,2-Epoxy-3-(tolyloxy)-propan, se cresylglycidylether
-
-
 
12510-42‑8
Erionitfibre
 
0,5
K
66733-21‑9
   
fiber/cm3
 
107-22-2
Ethandial (2002)
0,2
0,5
L
 
Ethandinitril, se dicyan
-
-
 
 
1,2-Ethandiol, se ethylenglycol
-
-
 
 
Ethandisyre, se oxalsyre
-
-
 
64-17-5
Ethanol
1000
1900
 
 
Ethanolamin, se 2-aminoethanol
-
-
 
 
Ethansyre, se eddikesyre
-
-
 
75-08-1
Ethanthiol
0,5
1
 
 
Ethenylbenzen, se styren
-
-
 
 
Ether, se diethylether
-
-
 
563-12-2
Ethion (1994)
-
0,4
H
14857-34‑2
Ethoxydimethylsilan (2002)
0,5
2,1
 
 
2-Ethoxyethanol, se ethylglycol
-
-
 
 
2-Ethoxyethylacetat, se ethylglycolacetat
-
-
 
141-78-6
Ethylacetat (1994)
150
540
 
 
Ethylacetone, se 2-pentanon
-
-
 
140-88-5
Ethylacrylat (2011)
5
21
EHK
 
Ethylalkohol, se ethanol
-
-
 
75-04-7
Ethylamin (1996)
5
9,4
EH
 
Ethyl-sec-amylketon, se 5-methyl-3-heptanon
-
-
 
100-41-4
Ethylbenzen
50
217
EHK
 
Ethylbromid, se bromethan
-
-
 
 
Ethylbutylketon, se 3-heptanon
-
-
 
75-00-3
Ethylchlorid (1996)
100
269
EHK
7085-85‑0
Ethylcyanoacrylat
2
10
 
 
Ethylenchlorhydrin, se 2-chlorethanol
-
-
 
 
Ethylenchlorid, se 1,2-dichlorethan
-
-
 
107-15-3
Ethylendiamin
10
25
 
 
Ethylendibromid, se 1,2-dibromethan
-
-
 
 
Ethylendichlorid, se 1,2-dichlorethan
-
-
 
107-21-1
Ethylenglycol (1996)
10
26
EH
107-21-1
Ethylenglycol, forstøvet
-
10
 
628-96-6
Ethylenglycoldinitrat
0,02
0,12
LH
 
Ethylenglycolmonobutylether, se butylglycol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonoethylether, se ethylglycol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonoethyletheracetat, se ethylglycolacetat
-
-
 
 
Ethylenglycolmonoisobutylether, se 2-isobutoxyethanol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonoisopropylether, se 2-isopropoxyethanol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonomethylether, se methylglycol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonomethyletheracetat, se methylglycolacetat
-
-
 
 
Ethylenglycolmonopropylether, se 2-propoxyethanol
-
-
 
151-56-4
Ethylenimin
0,5
1
HK
75-21-8
Ethylenoxid
1
1,8
K
109-94-4
Ethylformiat
100
300
 
110-80-5
Ethylglycol (2011)
2
8
EH
111-15-9
Ethylglycolacetat (2011)
2
11
EH
 
Ethylidendichlorid, se 1,1-dichlorethan
-
-
 
16219-75‑3
Ethylidennorbonen
5
25
L
 
Ethylmercaptan, se ethanthiol
-
-
 
97-63-2
Ethylmethacrylat (1996)
25
117
 
 
Ethylmethylketon, se butanon
-
-
 
100-74-3
N-Ethylmorpholin
5
23,5
H
 
O-Ethyl-O-(4-nitrophenyl)phenyl-thiophosphonat), se EPN
-
-
 
 
Ethylsilikat, se tetraethylorthosilikat
-
-
 
22224-92‑6
Fenamiphos
-
0,1
H
55-38-9
Fenthion
-
0,1
H
14484-64‑1
Ferbam
-
5
 
12604-58‑9
Ferrovanadium, pulver eller støv
-
1
 
 
Flaskegas, se propan
-
-
 
7782-41‑4
Fluor
0,1
0,2
E
 
Fluorbrinte, se hydrogenfluorid
-
-
 
 
Fluorider, undtagen de andetsteds i listen nævnte, beregnet som F
-
2,5
E
 
Fluortrichlormethan, se trichlorfluormethan
-
-
 
406-90‑6
Fluroxen
2
10
 
944-22‑9
Fonofos
-
0,1
H
50-00-0
Formaldehyd
0,3
0,4
LK
 
Formalin, se formaldehyd
-
-
 
75-12-7
Formamid
10
18
H
 
Fosgen, se carbonylchlorid
-
-
 
 
Freon 11, se trichlorfluormethan
-
-
 
 
Freon 12, se dichlordifluormethan
-
-
 
 
Freon 21, se dichlorfluormethan
-
-
 
 
Freon 22, se chlordifluormethan
-
-
 
 
Freon 112, se 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-difluorethan
-
-
 
 
Freon 112a, se 1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluorethan
-
-
 
 
Freon 113, se 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan
-
-
 
 
Freon 114, se 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan
-
-
 
98-01-1
Furfural (1994)
2
7,9
HK
98-00-0
Furfurylalkohol
5
20
H
 
2-Furylmethanol, se furfurylalkohol
-
-
 
7782-65‑2
Germaniumtetrahydrid
0,2
0,6
 
 
Glasuldsfibre1)
 
1
fiber/cm3
 
111-30-8
Glutaraldehyd
0,2
0,8
L
55-63-0
Glyceroltrinitrat
0,02
0,2
LH
 
Glycidol, se 2,3-epoxy-1-propanol
-
-
 
 
Glycol, se ethylenglycol
-
-
 
 
Glyoxal, se ethandial
     
7782-42‑5
Grafit, naturlig, respirabel
 
2,5
 
7440-58‑6
Hafnium, pulver eller støv
-
0,5
 
 
Halotan, se 2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan
-
-
 
 
HDI, se hexamethylendiisocyanat
-
-
 
76-44-8
Heptachlor (1996)
-
0,05
HK
142-82-5
n-Heptan (1994)
200
820
E
110-43-0
2-Heptanon (2002)
50
238
EH
106-35-4
3-Heptanon (2002)
20
95
E
123-19-3
4-Heptanon
50
230
 
118-74-1
Hexachlorbenzen (1996)
-
0,025
HK
87-68-3
Hexachlor-1,3-butadien
0,02
0,24
H
319-84-6
1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan, teknisk blanding
-
0,5
HK
319-85-7
       
319-86-8
       
608-73-1
       
6108-10‑7
       
77-47-4
Hexachlorcyclopentadien
0,01
0,1
 
67-72-1
Hexachlorethan
1
10
HK
1335-87‑1
Hexachlornaphthalen
-
0,2
H
684-16-2
Hexafluoracetone
0,1
0,7
 
 
Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, se RDX
-
-
 
822-06-0
Hexamethylendiisocyanat
0,005
0,035
 
 
Hexan, andre isomere end n-hexan (1994)
200
700
 
110-54-3
n-Hexan (2007)
20
72
E
124-09-4
1,6-Hexandiamin (1996)
0,5
2,3
 
591-78-6
2-Hexanon
1
4
H
 
Hexon, se methylisobutylketon
-
-
 
 
sec-Hexylacetat, se 1,3-dimethylbutylacetat
-
-
 
107-41-5
Hexylenglycol
25
125
L
302-01-2
Hydrazin (2000)
0,01
0,013
HK
 
Hydrogenazid, se azoimid
-
-
 
10035-10‑6
Hydrogenbromid (2002)
2
6,7
EL
7647-01‑0
Hydrogenchlorid
5
8
EL
74-90-8
Hydrogencyanid
5
5
H
61788-32‑7
Hydrogenerede terphenyler
0,4
4,4
 
7664-39‑3
Hydrogenfluorid (2002)
1,8
1,5
E
7722-84‑1
Hydrogenperoxid
1
1,4
 
7803-51‑2
Hydrogenphosphid
0,1
0,14
E
7783-07‑5
Hydrogenselenid
0,01
0,05
E
7783-06‑4
Hydrogensulfid (2011)
5
7
E
123-31‑9
Hydroquinon
-
2
LK
 
4-Hydroxyanisol, se 4-methoxyphenol
-
-
 
818-61-1
2-Hydroxyethylacrylat
1
5
H
 
2-Hydroxymethylfuran, se furfurylalkohol
-
-
 
 
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, se diacetonealkohol
-
-
 
999-61-1
2-Hydroxypropylacrylat
0,5
3
H
 
IGE, se isopropylglycidylether
-
-
 
 
Iminodiethanol, se diethanolamin
-
-
 
95-13-6
Inden
10
45
 
7440-74‑6
Indium, pulver, støv og forbindelser, beregnet som In
-
0,1
 
7553-56‑2
Iod
0,1
1
L
75-47-8
Iodoform
0,2
3
 
 
IPDI, se 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat
-
-
 
 
Isoamylalkohol, se pentanol
-
-
 
 
Isoamylmethylketon, se 5-methyl-2-hexanon
-
-
 
4439-24‑1
2-Isobutoxyethanol (1994)
25
120
 
 
Isobutylacetat, se butylacetat
-
-
 
 
Isobutylalkohol, se butanol
-
-
 
97-86-9
Isobutylmethacrylat (2000)
25
145
 
4098-71‑9
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat (2005)
0,005
0,045
 
26952-21‑6
Isooctylalkohol
50
270
H
 
Isopentylacetat, se amylacetat
     
78-59-1
Isophoron
5
25
LK
 
Isophorondiisocyanat, se 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat
-
-
 
 
Isopropanol, se isopropylalkohol
-
-
 
109-59‑1
2-Isopropoxyethanol (1996)
5
22
H
108-21‑4
Isopropylacetat (1994)
150
625
 
67-63-0
Isopropylalkohol (2005)
200
490
 
75-31-0
Isopropylamin
5
12
 
768-52-5
N-Isopropylanilin
2
10
H
98-82-8
Isopropylbenzen (2002)
20
100
EH
 
Isopropylether, se diisopropylether
-
-
 
4016-14‑2
Isopropylglycidylether
50
240
 
 
Isopropylglycol, se 2-isopropoxyethanol
-
-
 
1309-37-1
Jernoxid, beregnet som Fe
-
3,5
 
13463-40‑6
Jernpentacarbonyl
0,1
0,8
 
 
Jernsalte, opløselige, beregnet som Fe
-
1
 
 
Jod, se iod
-
-
 
 
Jodoform, se iodoform
-
-
 
 
Kaliumcyanid, se cyanider, alkalimetal
-
-
 
1310-58‑3
Kaliumhydroxid
-
2
L
 
Kaliumpersulfat, se persulfater
-
-
 
1332-58‑7
Kaolin, respirabel (1996)
 
2
 
 
Keramiske fibre
 
1
fiber/cm3
K
463-51-4
Keten
0,5
0,9
 
1343-98‑2
Kiselsyre, SiO2, amorf
 
5
 
1343-98‑2
Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel
 
2
 
7440-50‑8
Kobber, pulver og støv
-
1,0
 
7440-50‑8
Kobberrøg, beregnet som Cu
-
0,1
 
 
Kuldioxid, se carbondioxid
-
-
 
 
Kulilte, se carbonmonoxid
-
-
 
 
Kulmonoxid, se carbonmonoxid
-
-
 
 
Kulstoftetrabromid, se carbontetrabromid
-
-
 
 
Kulstoftetrachlorid, se tetrachlormethan
-
-
 
 
Kulstøv, respirabel
 
2
 
 
Kulsyre, se carbondioxid
-
-
 
14808-60‑7
Kvarts, total
 
0,3
 
14808-60‑7
Kvarts, total, respirabel
 
0,1
K
7439-97-6
Kviksølv og uorganiske forbindelser inkl. dampe, beregnet som Hg (2011)
-
0,02
EH
 
Kviksølv, alkylforbindelser, beregnet som Hg
-
0,01
H
 
Kviksølv, organiske forbindelser undtagen alkylforbindelser, beregnet som Hg
-
0,05
H
 
Kvælstofdioxid, se nitrogendioxid
-
-
 
 
Kvælstofforilte, se dinitrogenoxid
-
-
 
58-89-9
Lindan
-
0,5
H
7580-67‑8
Lithiumhydrid
-
0,025
E
1309-48‑4
Magnesiumoxid, beregnet som Mg
-
6
 
121-75-5
Malathion
-
5
H
108-31-6
Maleinsyreanhydrid (1996)
0,1
0,4
 
7439-96‑5
Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, beregnet som Mn (2000)
-
0,2
 
7439-96‑5
Mangan, respirabel (2005)
 
0,1
 
12079-65‑1
Mangancyclopentadienyltricarbonyl, beregnet som Mn
-
0,1
H
 
Manganmethylcyclopentadienyltricarbonyl, se methyl-
cyclopentadienylmangantricarbonyl
-
-
 
 
Manganrøg, beregnet som Mn (2000)
-
0,2
 
 
MAPP, se methylacetylenpropadienblanding
-
-
 
 
MDI, se diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
-
-
 
 
MEK, se butanon
-
-
 
 
Mercaptoeddikesyre, se thioglycolsyre
-
-
 
 
Mesitylen, se trimethylbenzen
     
141-79-7
Mesityloxid
10
40
 
79-41-4
Methacrylsyre
20
70
 
 
Methacrylsyremethylester, se methylmethacrylat
-
-
 
 
Methanamid, se formamid
-
-
 
67-56-1
Methanol
200
260
EH
 
Methansyre, se myresyre
-
-
 
74-93-1
Methanthiol
0,5
1
 
16752-77‑5
Methomyl
-
2,5
H
 
o- og p-Methoxyanilin, se o- og p-anisidin
-
-
 
72-43-5
Methoxychlor
-
5
 
 
2-Methoxyethanol, se methylglycol
-
-
 
 
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, se diethylenglycolmonomethylether
     
 
2-Methoxyethylacetat, se methylglycolacetat
-
-
 
76-38-0
Methoxyfluran
2
14
 
 
(2-Methoxymethylethoxy)propanol, se dipropylenglycolmonomethylether
     
108-65-6
2-Methoxy-1-methylethylacetat (2002)
50
275
EH
1634-04‑4
2-Methoxy-2-methylpropan (2011)
40
144
E
150-76-5
4-Methoxyphenol
-
5
 
107-98-2
1-Methoxy-2-propanol (1994)
50
185
EH
1589-47‑5
2-Methoxy-1-propanol (1994)
20
75
 
 
Methoxypropoxypropanol, se dipropylenglycolmethylether
-
-
 
70657-70‑4
2-Methoxypropylacetat (1994)
20
110
 
79-20-9
Methylacetat (1994)
150
455
 
74-99-7
Methylacetylen
1000
1650
 
56960-91‑9
Methylacetylenpropadienblanding
1000
1800
 
96-33-3
Methylacrylat (2011)
2
7
E
126-98-7
Methylacrylonitril
1
3
H
 
Methylal, se dimethoxymethan
-
-
 
 
Methylalkohol, se methanol
-
-
 
74-89-5
Methylamin (1996)
5
6,4
H
 
Methylamylalkohol, se 4-methyl-2-pentanol
-
-
 
 
Methylamylketon, se 2-heptanon
-
-
 
 
2-Methylanilin, se o-toluidin
-
-
 
100-61-8
N-Methylanilin
0,5
2,25
H
 
2-Methylaziridin, se propylenimin
-
-
 
 
Methylbenzen, se toluen
-
-
 
74-83-9
Methylbromid
5
20
H
563-80-4
3-Methyl-2-butanon
200
705
 
 
3-Methylbutylacetat, se amylacetat
-
-
 
 
Methyl-tert-butylether, se 2-methoxy-2-methylpropan
     
 
Methylbutylketon, se 2-hexanon
-
-
 
 
Methylcellosolve, se methylglycol
-
-
 
 
Methylcellosolveacetat, se methylglycolacetat
-
-
 
 
Methylchloracetat, se chloreddikesyremethylester
     
74-87-3
Methylchlorid (2000)
25
52
K
 
Methylchloroform, se 1,1,1-trichlorethan
-
-
 
137-05-3
Methyl-2-cyanoacrylat
2
8
 
108-87-2
Methylcyclohexan (1994)
200
805
 
583-59-5
Methylcyclohexanol, alle isomere
50
235
 
589-91-3
       
590-67-0
       
591-23-1
       
25639-42‑3
       
583-60-8
2-Methylcyclohexanon
50
230
H
12108-13‑3
Methylcyclopentadienylmangantricarbonyl, beregnet som Mn
0,1
0,2
H
 
Methyldemeton, se demeton-methyl
-
-
 
 
4,4'-Methylenbis(anilin), se 4,4'-methylendianilin
-
-
 
101-14-4
4,4'-Methylenbis(2-chloranilin) (1996)
0,01
0,11
HK
5124-30‑1
Methylenbis(4-cyclohexylisocyanat)
0,005
0,054
 
 
Methylenbis(phenylisocyanat), se diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
-
-
 
 
Methylenchlorid, se dichlormethan
-
-
 
101-77-9
4,4'-Methylendianilin
0,1
0,8
K
 
Methylendimethylether, se dimethoxymethan
-
-
 
 
Methylethylketon, se butanon
-
-
 
1338-23‑4
Methylethylketonperoxid
-
1
L
107-31-3
Methylformiat (1996)
50
123
H
109-86-4
Methylglycol (2011)
1
-
EH
110-49-6
Methylglycolacetat (2011)
1
-
EH
 
6-Methylheptanol, se isooctylalkohol
-
-
 
541-85-5
5-Methyl-3-heptanon (2002)
10
53
E
110-12-3
5-Methyl-2-hexanon (2002)
20
95
E
60-34-4
Methylhydrazin (2000)
0,01
0,02
H
74-88-4
Methyliodid
1
5,6
HK
 
Methylisoamylketon, se 5-methyl-2-hexanon
-
-
 
 
Methylisobutylcarbinol, se 4-methyl-2-pentanol
-
-
 
108-10-1
Methylisobutylketon (2002)
20
83
EH
624-83-9
Methylisocyanat (2011)
0,01
0,03
ELH
99-87-6
Methylisopropylbenzen (1994)
25
135
 
527-84-4
       
535-77-3
       
25155-15‑1
       
 
Methylisopropylketon, se 3-methyl-2-butanon
-
-
 
 
Methylmercaptan, se methanthiol
-
-
 
80-62-6
Methylmethacrylat (2011)
25
102
EH
109-02-4
N-Methylmorpholin (1994)
5
20
H
 
Methyloxiran, se 1,2-propylenoxid
-
-
 
 
Methylparathion, se parathionmethyl
-
-
 
 
2-Methyl-2,4-pentandiol, se hexylenglycol
-
-
 
108-11-2
4-Methyl-2-pentanol
25
100
H
 
4-Methyl-2-pentanon, se methylisobutylketon
-
-
 
 
4-Methyl-3-penten-2-on, se mesityloxid
-
-
 
 
Methylphenol, se cresol
-
-
 
 
2-Methylpropensyremethylester, se methylmethacrylat
-
-
 
 
Methylpropylketon, se 2-pentanon
-
-
 
872-50-4
N-Methyl-2-pyrrolidon (2011)
5
20
EH
681-84-5
Methylsilikat
1
6
L
12002-26‑5
       
63148-57‑2
       
 
Methylstyren, se vinyltoluen
-
-
 
98-83-9
α-Methylstyren
50
246
E
21087-64‑9
Metribuzin
-
5
 
7786-34‑7
Mevinphos
0,01
0,1
H
 
MIBK, se methylisobutylketon
-
-
 
 
Mineralsk støv, inert
 
10
 
 
Mineralsk støv, inert, respirabel
 
5
 
 
Mineralsk støv med indhold af respirabel kvarts (gælder kun for støberier)
 
0,5
 
 
MOCA, se 4,4'-methylenbis(2-chloranilin)
-
-
 
 
Molybdænforbindelser, opløselige, beregnet som Mo
-
5
 
 
Molybdænforbindelser, uopløselige, beregnet som Mo
-
10
 
6923-22‑4
Monocrotophos
-
0,25
 
 
Monofluordichlormethan, se dichlorfluormethan
-
-
 
110-91-8
Morpholin (2007)
10
36
EH
64-18-6
Myresyre
5
9
E
91-20-3
Naphthalen
10
50
EK
3173-72‑6
1,5-Naphthalendiisocyanat
0,005
0,040
 
 
1-Naphthyl-N-methylcarbamat, se carbaryl
-
-
 
 
1-Naphthylthiourinstof, se ANTU
-
-
 
26628-22‑8
Natriumazid (2002)
-
0,1
EH
 
Natriumbisulfit, se natriumhydrogensulfit
-
-
 
 
Natriumcyanid, se cyanider, alkalimetal
-
-
 
 
Natrium-2,4-dichlorphenoxyethylsulfat, se disul
-
-
 
62-74-8
Natriumfluoracetat
-
0,05
H
7631-90‑5
Natriumhydrogensulfit
-
5
 
1310-73‑2
Natriumhydroxid
-
2
L
 
Natriummetabisulfit, se natriumpyrosulfit
-
-
 
 
Natriumpersulfat, se persulfater
-
-
 
3811-73‑2
15922-78‑8
Natriumpyrithion (2002)
 
1
H
 
Natriumpyrophosphat, se tetranatriumpyrophosphat
-
-
 
7681-57‑4
Natriumpyrosulfit
-
5
 
1303-96‑4
Natriumtetraborat, decahydrat (1994)
-
2
H
12179-04‑3
Natriumtetraborat, pentahydrat
-
1
 
1330-43‑4
Natriumtetraborat, vandfri
-
1
 
54-11-5
Nicotin
-
0,5
EH
7440-02‑0
Nikkel, pulver og støv, beregnet som Ni (1994)
-
0,05
K
13463-39‑3
Nikkelcarbonyl
0,001
0,007
HK
 
Nikkelforbindelser, opløselige, beregnet som Ni (2000)
-
0,01
K
 
Nikkelforbindelser, uopløselige, beregnet som Ni (2000)
-
0,05
K
7440-03‑1
Niobium, pulver, støv og uopløselige forbindelser, beregnet som Nb
-
5
 
 
Niobiumforbindelser, opløselige, beregnet som Nb
-
0,5
 
 
Niobiumrøg
-
0,5
 
100-01-6
p-Nitroanilin
0,5
3
H
98-95-3
Nitrobenzen (2007)
0,2
1
EHK
100-00-5
p-Nitrochlorbenzen (1994)