Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (10. november 2011)

Miljøministeren (Ida Auken)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love (Digital annoncering, obligatorisk digital kommunikation, afskæring af klageadgang)

(Lovforslag nr. L 13)

Lovforslaget fremsættes som et led i regeringens nye styring af den offentlige sektor, hvor den økonomiske situation nødvendiggør, at der er brug for en hård prioritering af forskellige offentlige opgaver med fokus på nytænkning og effektivisering.

I dag er primært kommunerne i en lang række tilfælde pålagt at offentliggøre forskellige ansøgninger, forslag, afgørelser, planer, programmer og lokale regulativer m.v. gennem annoncering i lokale aviser og dagblade. Annonceringskravet vurderes som unødigt ressourcekrævende af kommunerne, der skal betale for indrykning af annoncer i forskellige medier og samtidig udarbejde tekst- og billedmateriale, som skal opfylde særlige krav fra disse medier.

Flere kommuner har givet udtryk for et behov for digital annoncering af planforslag og afgørelser m.v. på kommunernes hjemmesider. Da der er tilsvarende offentliggørelseskrav til statslige myndigheder og regioner, foreslås en tilsvarende forenkling for disse.

Forslaget bygger på den tidligere regerings drøftelser med KL om afbureaukratisering.

Endvidere er formålet med lovforslaget at afskære klageadgangen over tilladelser til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, inden en miljøgodkendelse er meddelt i medfør af miljøbeskyttelsesloven.

Endelig er formålet med lovforslaget at ændre forskellige bestemmelser i jagt- og vildtforvaltningsloven, så det bliver muligt for myndigheden at stille krav om digital kommunikation i forbindelse med f.eks. ansøgninger om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt, til indberetning af vildtudbytte, og til betaling af jagttegnsafgift, prøvegebyrer m.v.

Det foreslås, at reglerne skal træde i kraft den 1. januar 2012, hvorfor lovforslaget ønskes færdigbehandlet inden jul med henblik på ikrafttræden ved årsskiftet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.