Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1199 af 11. december 2008 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand, som ændret ved bekendtgørelse nr. 692 af 2. juli 2009 og bekendtgørelse nr. 119 af 21. februar 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 18 indsættes som nyt stk. 3:

»Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 er det tilladt at anvende planerboard i Østersøen syd for linjen Stevns røde fyr til Falsterbo fyr samt øst for linjen fra Gedser ret øst til 12°00' østlig længde og ret syd langs 12°00' østlig længde. Fiskeri med planerboard er dog ikke tilladt fra lavvandslinjen og indtil 3 sømil i det angivne område. På liner, der spiles ved hjælp af planerboard, må alene anvendes 1 endeagn (blink, spinner, wobler, flue eller lign. ).«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. november 2011.

NaturErhvervstyrelsen, den 10. november 2011

Pernille Andersen

/ Lene Jensen Scheel-Bech