Den fulde tekst
L 13
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love. (Digital annoncering, obligatorisk digital kommunikation, afskæring af klageadgang).
Af miljøministeren (Ida Auken (SF)).
Fremsat skr 10/11 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 10/11 11 Tillæg A
1.beh 18/11 11 FF
Betænkning 1/12 11 Tillæg B
2.beh 8/12 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 8/12 11 Tillæg H
3.beh 15/12 11 FF
Lovf som vedt 15/12 11 Tillæg C
Lov nr 1273 af 21. december 2011
Ordførere: (1.beh) Henrik Høegh (V), Simon Kollerup (S), Jørn Dohrmann (DF), Lone Loklindt (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Ida Auken).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven forenkler de gældende annonceringskrav på plan- og miljøområdet. Med loven bliver det således frit for stat, regioner og kommuner selv at vælge den mest hensigtsmæssige form for annoncering, herunder at annoncering udelukkende kan ske digitalt på den pågældende myndigheds hjemmeside. Baggrunden er, at det nuværende annonceringskrav i lokale aviser og dagblade ses som unødigt ressourcekrævende for kommunerne. Loven bygger på den tidligere regerings drøftelser med KL om afbureaukratisering.
Endvidere gør loven det muligt for myndigheden at stille krav om digital kommunikation i forbindelse med f.eks. indberetninger af vildtudbytte, betaling af jagttegn m.v. Desuden afskæres klageadgangen over tilladelser til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, inden en miljøgodkendelse er meddelt.
Afstemning:
Vedtaget 95 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, El, LA, KF) 13 stemmer imod forslaget (DF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.