Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen

I medfør af lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, fastsættes:

§ 1. For ydelser leveret af det statslige lodsvæsen betales et gebyr.

Stk. 2. Gebyrernes størrelse fremgår af takstbogen på det statslige lodsvæsens hjemmeside, www.danpilot.dk.

Stk. 3. Gebyrerne reguleres årligt med Finansministeriets generelle indeks for pris- og lønstigninger.

§ 2. Gebyrerne nævnt i denne bekendtgørelse forfalder til betaling 30 dage efter fakturadato.

Stk. 2. Hvis betaling ikke sker rettidigt, forrentes det skyldige beløb i perioden fra sidste rettidige betalingsdag til den faktiske betalingsdag med den rentesats, der er fastsat i lov om renter ved forsinket betaling m.v.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 197 af 9. marts 2011 om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen ophæves.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 15. november 2011

Jesper Olesen

/ Lars S. Ahrendtsen