Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00165

Resumé

Klager – en person – klagede over bt.dks artikel ”19-årig dansk politiker udsat for ekstreme trusler”, ekstrabladet.dks artikel ”Bombetrusler mod ung politiker”, jp.dks artikel ”16-årig sendte trusler til ung politiker” og Ritzaus Bureaus telegram ”En 16-årig dreng truede ung politiker med bomber og giftangreb. Han er nu fængslet på en lukket institution” samt Modkraft.dks artikel ”Folketingskandidat udsat for dødstrusler”.

Pressenævnets formand udtaler:

Pressenævnet træffer afgørelse i sager om, hvorvidt der er sket en offentliggørelse i strid med god presseskik, og hvorvidt et medie er forpligtet til at offentliggøre et genmæle, jf. medieansvarslovens § 34 og § 40. Spørgsmålet om, hvorvidt retsplejeloven (lovbekendtgørelse nr. 1237 af 26. oktober 2010) eller straffeloven (lovbekendtgørelse nr. 1235 af 26. oktober 2010), er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Denne del afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet eller fire uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagen vedrører artikler fra april 2011, og klagen først er modtaget i Pressenævnet den 14. november 2011, er fristen for at klage efter medieansvarslovens regler overskredet. Det forhold, at artiklerne stadig måtte være tilgængelige på internettet, kan ikke føre til et andet resultat. Denne del af klagen afvises herefter som for sen, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Klagen afvises.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over bt.dks artikel ”19-årig dansk politiker udsat for ekstreme trusler”, ekstrabladet.dks artikel ”Bombetrusler mod ung politiker”, jp.dks artikel ”16-årig sendte trusler til ung politiker” og Ritzaus Bureaus telegram ”En 16-årig dreng truede ung politiker med bomber og giftangreb. Han er nu fængslet på en lukket institution” af 1. april 2011 samt Modkraft.dks artikel ”Folketingskandidat udsat for dødstrusler” af 2. april 2011, idet klager blandt andet mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 14. november 2011.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at de indklagede medier har tilsidesat god presseskik og overtrådt et navne- og referatforbud, jf. retsplejelovens § 31, samt bragt injurier uden belæg, jf. straffelovens § 267. Klager har gentagne gange rettet henvendelse til de indklagede medier. Han har været i dialog med Ekstra Bladet og Modkraft.dk, men de har begge nægtet at tilpasse artiklerne sandheden og loven.

Pressenævnets formand udtaler:

Pressenævnet træffer afgørelse i sager om, hvorvidt der er sket en offentliggørelse i strid med god presseskik, og hvorvidt et medie er forpligtet til at offentliggøre et genmæle, jf. medieansvarslovens § 34 og § 40. Spørgsmålet om, hvorvidt retsplejeloven (lovbekendtgørelse nr. 1237 af 26. oktober 2010) eller straffeloven (lovbekendtgørelse nr. 1235 af 26. oktober 2010), er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Denne del afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet eller fire uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagen vedrører artikler fra april 2011, og klagen først er modtaget i Pressenævnet den 14. november 2011, er fristen for at klage efter medieansvarslovens regler overskredet. Det forhold, at artiklerne stadig måtte være tilgængelige på internettet, kan ikke føre til et andet resultat. Denne del af klagen afvises herefter som for sen, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Klagen afvises.

Afgjort den 14. november 2011