Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (16. november 2011)

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af forskellige uddannelseslove m.v. samt om ophævelse af lov om uddannelse til håndarbejdslærer, lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom og lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier. (Adgang til delegation af kompetence og fastsættelse af klageadgang m.v.).

(Lovforslag nr. L 24)

Lovforslaget er en følge af ændringerne i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort, jf. kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011.

Formålet med lovforslaget er tilpasse den ressortoverførte lovgivning til ministeriets organisation med et lille departement og store styrelser.

En række af de opgaver, der i den ressortoverførte lovgivning har været anført som varetaget i det respektive departement, forventes på ministeriets område fremover varetaget i styrelsesregi.

Med lovforslaget får ministeren hjemmel til at delegere sine kompetencer i den pågældende lov til en underliggende statslig myndighed. Hjemlen giver endvidere ministeren mulighed for i forbindelse med en delegation af kompetence at beslutte, at de afgørelser, som den underliggende statslige myndighed træffer i medfør af delegationen, ikke kan påklages til ministeren.

Med lovforslaget vil den ressortoverførte lovgivning blive tilrettet, så den svarer til den øvrige lovgivning på ministeriets område. Retstilstanden for borgeren er uændret. Borgeren har stadig mulighed for at klage over en afgørelse. Klagen skal nu blot indbringes for en styrelse i stedet for departementet. Styrelsens afgørelser vil være endelige, ligesom departementets afgørelser i dag er endelige.

Herudover foretages enkelte lovtekniske ændringer.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.