Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om inddrivelse af udenlandske bidragskrav i Danmark efter underholdspligtforordningen

1. Indledning

Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (underholdspligtforordningen) er omfattet af det retlige forbehold, og forordningen gælder derfor ikke for Danmark.

Danmark har imidlertid tilsluttet sig forordningens bestemmelser om international kompetence, fri proces samt anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser, men ikke bestemmelserne om administrativt samarbejde og lovvalg, jf. bekendtgørelse nr. 69 af 29. januar 2009 om gennemførelse af underholdspligtforordningen.

Til forordningen er tilknyttet Haagerprotokollen af 23. november 2007 om, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt (Haagerprotokollen af 2007). Alle EU-medlemsstaterne har tiltrådt denne protokol, bortset fra Storbritannien og Danmark.

Forordningen finder anvendelse fra den 18. juni 2011. I den forbindelse er udstedt bekendtgørelse nr. 649 af 15. juni 2011 om anvendelse af underholdspligtforordningen (2011-bekendtgørelsen).

Denne vejledning har til formål at beskrive de involverede myndigheders opgaver i forbindelse med inddrivelse af udenlandske bidragskrav i Danmark efter forordningen.

I forholdet mellem Danmark og de øvrige EU-medlemsstater erstatter forordningen Haagerkonventionen af 2. oktober 1973 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholdspligt og Haagerkonventionen af 15. april 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende underholdspligt over for børn. Det betyder, at sager om inddrivelse af bidragskrav fra en af de øvrige EU-medlemsstater skal behandles efter forordningen, uanset hvornår afgørelsen er truffet, når der er anmodet om inddrivelse efter den 18. juni 2011.

Forordningen og de øvrige forskrifter mv., der omtales i denne vejledning, findes på familiestyrelsen.dk under »Opkrævning og inddrivelse«. Her findes også en liste over EU-medlemsstaterne.

2. Hvilke sagstyper er omfattet af underholdspligtforordningen?

Efter forordningens artikel 1, stk. 1, finder forordningen anvendelse på underholdspligt, der udspringer af et familieforhold, slægtskab, ægteskab eller svogerskab. Forordningen finder således også anvendelse på underholdsbidrag i situationer, der ikke kendes i dansk ret, f.eks. bidrag til forsørgelsen af forældre eller søskende eller til forsørgelsen af et voksent barn, også selvom barnet ikke er under uddannelse.

3. Generelt om inddrivelse i Danmark efter underholdspligtforordningen

3.1. Oversigt over inddrivelsesreglerne

Forordningens kapitel IV indeholder bestemmelser om anerkendelse, eksigibilitet og fuldbyrdelse af retsafgørelser omfattet af forordningen.

Ved disse begreber forstås:

Anerkendelse: Når en udenlandsk afgørelse anerkendes i Danmark, tillægges den retskraft på samme måde som en tilsvarende dansk afgørelse.

Eksigibilitet: En udenlandsk afgørelse, der opfylder betingelserne for anerkendelse i Danmark, kan erklæres eksigibel (fuldbyrdelig), og herefter vil afgørelsen kunne fuldbyrdes her i landet på samme måde som en tilsvarende dansk afgørelse.

Fuldbyrdelse: I relation til afgørelser om underholdsbidrag betyder fuldbyrdelse af en udenlandsk afgørelse, at der foretages inddrivelse af bidragskravet på grundlag af afgørelsen.

Kapitlet er inddelt i 3 afdelinger:

Afdeling 1 finder anvendelse på afgørelser truffet i en medlemsstat, der er bundet af Haagerprotokollen af 2007, jf. pkt. 4.

Afdeling 2 finder anvendelse på afgørelser truffet i en medlemsstat, der ikke er bundet af Haagerprotokollen af 2007, jf. pkt. 5.

Afdeling 3 indeholder fælles bestemmelser for de 2 afdelinger.

3.2. Hvilke anmodninger er omfattet af underholdspligtforordningen?

Efter artikel 75 finder forordningen som udgangspunkt kun anvendelse på retssager mv., der er anlagt efter den 18. juni 2011. Anmodninger om inddrivelse på grundlag af en bidragsafgørelse truffet i en sådan retssag behandles – med undtagelse af anmodninger på grundlag af en bidragsafgørelse fra Storbritannien – efter forordningens kapitel IV, afdeling 1, jf. pkt. 4.

Anmodninger om inddrivelse på grundlag af en bidragsafgørelse truffet i en retssag i Storbritannien behandles efter reglerne i forordningens kapitel IV, afdeling 2, jf. pkt. 5.

Efter forordningens artikel 75, stk. 2, finder reglerne i forordningens kapitel IV, afdeling 2, jf. pkt. 5, også anvendelse i følgende situationer:

Der er anmodet om inddrivelse efter den 18. juni 2011, og den pågældende afgørelse er truffet inden den 18. juni 2011.

Der er truffet afgørelse efter den 18. juni 2011 som følge af procedurer, der er indledt inden dette tidspunkt, og afgørelsen var omfattet af reglerne om anerkendelse og fuldbyrdelse i Bruxelles I-forordningen (Rådets forordning (EF) Nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område). Denne sidste betingelse vil normalt altid være opfyldt.

Det betyder, at forordningens kapitel IV, afdeling 2, også finder anvendelse på anmodninger om inddrivelse på grundlag af bidragsafgørelser, der er truffet i en af de øvrige EU-medlemsstater før den 18. juni 2011, ligesom afdeling 2 finder anvendelse på afgørelser truffet efter den 18. juni 2011, hvis afgørelsen udspringer af en sag, der er anlagt før den 18. juni 2011, jf. pkt. 5, stk. 1.

3.3. Retsafgørelser og administrative afgørelser mv.

Underholdspligtforordningens regler om inddrivelse finder umiddelbart kun anvendelse på »retsafgørelser«, jf. forordningens artikel 2, stk. 1, nr. 1. Forordningen finder således som udgangspunkt ikke anvendelse på administrative myndigheder og deres afgørelser.

Efter forordningens artikel 2, stk. 2, kan begrebet »ret« dog også omfatte administrative myndigheder med kompetence i sager vedrørende underholdspligt, der opfylder en række betingelser, samt afgørelser truffet af disse myndigheder. Oplysningerne herom findes på familiestyrelsen.dk.

Forordningen finder endvidere anvendelse på retsforlig og officielt bekræftede dokumenter, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 2 og 3.

3.4. Administrativt samarbejde

Underholdspligtforordningen indeholder i kapitel VII bestemmelser om samarbejde mellem centralmyndighederne i EU-medlemsstaterne. Disse bestemmelser finder imidlertid ikke anvendelse i forhold til Danmark, jf. pkt. 1.

I stedet er det administrative samarbejde om sager efter forordningen mellem Danmark og de fleste EU-medlemsstater reguleret af den af De forenede Nationer vedtagne konvention af 20. juni 1956 om inddrivelse af underholdspligt i udlandet (FN-konventionen). Dette samarbejde indebærer bl.a., at anmodninger fra udlandet om inddrivelse af et bidragskrav sendes til den pågældende stats centralmyndighed, der herefter sørger for videresendelse af anmodningen til den kompetente inddrivelsesmyndighed.

Samarbejdet efter konventionen omfatter ikke Bulgarien, Letland, Litauen og Malta, men uanset dette kan anmodninger fra disse 4 lande om inddrivelse i Danmark indgives til Familiestyrelsen (afdeling 1) eller Statsforvaltningen Syddanmark (afdeling 2).

4. Inddrivelse efter underholdspligtforordningens kapitel IV, afdeling 1: Retsafgørelser truffet i en medlemsstat, der er bundet af Haagerprotokollen af 2007

4.1. Anvendelsesområdet

Underholdspligtforordningens kapitel IV, afdeling 1, omfatter anmodninger om inddrivelse på grundlag af bidragsafgørelser, der er truffet i de øvrige EU-medlemsstater, bortset fra Storbritannien der ikke har tiltrådt Haagerprotokollen af 2007.

Forordningen finder anvendelse fra den 18. juni 2011. Efter artikel 75 finder forordningen kun anvendelse på retssager, der er anlagt efter den 18. juni 2011. Anmodninger om inddrivelse på grundlag af en bidragsafgørelse truffet i en sådan retssag behandles efter reglerne i forordningens kapitel IV, afdeling 1.

Afdeling 1 omfatter således ikke inddrivelse på grundlag af afgørelser truffet før den 18. juni 2011 og heller ikke afgørelser truffet efter den 18. juni 2011, hvis afgørelsen udspringer af en retssag, der er anlagt inden den 18. juni 2011. Sådanne afgørelser inddrives efter forordningens kapitel IV, afdeling 2, jf. pkt. 5, stk. 1.

4.2. Indgivelse af en anmodning

En anmodning om inddrivelse af en afgørelse efter afdeling 1 skal indgives til Familiestyrelsen, jf. § 2, stk. 1, i 2011-bekendtgørelsen. Efter forordningens artikel 20 skal anmodningen indeholde følgende:

a) En kopi af afgørelsen, der opfylder betingelserne med hensyn til dens ægthed. Ved modtagelsen af anmodningen kan afgørelsen ikke kræves oversat.

b) Et uddrag af afgørelsen. Uddraget skal være udstedt af den ret, der har truffet afgørelsen, og det skal være udstedt på formularen i bilag I til forordningen. Uddraget skal være oversat til dansk.

c) En opgørelse af bidragskravet med angivelse af datoen for opgørelsen.

Når Familiestyrelsen har sikret sig, at disse dokumenter foreligger, videresender styrelsen anmodningen til restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT Syddanmark).

Efter forordningens artikel 17 er en afgørelse truffet i en medlemsstat, der er bundet af Haagerprotokollen af 2007, og som er eksigibel i denne medlemsstat, eksigibel i en anden medlemsstat, uden at der kræves en afgørelse om, at afgørelsen kan fuldbyrdes (»afgørelse om eksigibilitet«). Dette indebærer, at bidragsbetaleren ikke kan fremsætte indsigelser mod, at den udenlandske afgørelse anerkendes og fuldbyrdes i Danmark, men bidragsbetaleren kan fremsætte indsigelser mod fordringens eksistens og størrelse, jf. pkt. 4.5. (Den udenlandske afgørelse skal således fuldbyrdes »uden eksekvatur«).

Efter artikel 41 skal den udenlandske afgørelse fuldbyrdes på de samme betingelser som en afgørelse, der er truffet i den medlemsstat, hvor den søges fuldbyrdet.

Familiestyrelsen kan kun afslå at behandle en anmodning, hvis det er åbenbart, at kravene i forordningen ikke er opfyldt, jf. § 2, stk. 2, i 2011-bekendtgørelsen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis anmodningen ikke er omfattet af forordningen.

Muligheden i § 2, stk. 3, i 2011-bekendtgørelsen for at indgå aftale med en centralmyndighed i en anden EU-medlemsstat om, at en anmodning kan indgives direkte til SKAT Syddanmark, er ikke udnyttet på nuværende tidspunkt.

4.3. Opkrævning hos SKAT Syddanmark

SKAT Syddanmark opkræver den fordring, som følger af afgørelsen, hos bidragsbetaleren, jf. § 2, stk. 4, i 2011-bekendtgørelsen. Den første opkrævning skal være vedlagt anmodningen med alle bilag.

Når SKAT Syddanmark sender den første opkrævning af fordringen til bidragsbetaleren, skal bidragsbetaleren orienteres om muligheden for efter forordningens artikel 19 at anmode om fornyet prøvelse af en afgørelse ved den kompetente ret i den stat, hvor afgørelsen er truffet. Samtidig skal SKAT Syddanmark orientere bidragsbetaleren om, at bidragsbetaleren selv skal indgive denne anmodning til den kompetente ret i den stat, hvor afgørelsen blev truffet, og at anmodningen ikke kan indgives til SKAT Syddanmark. Indgives anmodningen alligevel til SKAT Syddanmark, skal SKAT Syddanmark straks afvise den og henvise bidragsbetaleren til selv at indgive anmodningen til den kompetente ret. Oplysning om den kompetente ret findes på familiestyrelsen.dk.

SKAT Syddanmark skal samtidig orientere om fristen for indgivelse af en sådan anmodning, jf. bestemmelsens stk. 2:

»Fristen for at anmode om fornyet prøvelse løber fra den dag, hvor sagsøgte reelt fik kendskab til indholdet af retsafgørelsen, og hvor han havde mulighed for at reagere, og senest fra den dag, hvor der første gang blev truffet en fuldbyrdelsesforanstaltning, hvorved der blev lagt beslag på hans aktiver, helt eller delvist. Sagsøgte skal reagere straks og under alle omstændigheder inden 45 dage. Denne frist kan ikke forlænges på grund af afstanden.«

Artikel 19 omfatter situationer, hvor bidragsbetaleren ikke har givet møde for den udenlandske ret, og hvor:

a) det indledende processkrift i sagen eller et tilsvarende dokument ikke er blevet forkyndt for bidragsbetaleren i så god tid og på en sådan måde, at bidragsbetaleren har kunnet varetage sine interesser under sagen, eller

b) bidragsbetaleren har været forhindret i at gøre indsigelse mod kravet om underholdsbidrag som følge af force majeure eller som følge af ekstraordinære omstændigheder, der ikke skyldes fejl fra bidragsbetalerens side.

Der kan dog ikke kræves fornyet prøvelse, hvis bidragsbetaleren har undladt at tage skridt til at anfægte afgørelsen, selvom bidragsbetaleren havde mulighed for at gøre det.

Selvom bidragsbetaleren indgiver en anmodning om fornyet prøvelse til den kompetente myndighed i udlandet, skal opkrævningen hos SKAT Syddanmark fortsætte. En anmodning om fornyet prøvelse har således ikke opsættende virkning. SKAT Syddanmark kan dog suspendere opkrævningen efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Hvis der opstår spørgsmål om fornyet prøvelse, kan SKAT Syddanmark henvise bidragsbetaleren til at kontakte Familiestyrelsen for nærmere vejledning.

Hvis bidragsbetaleren ikke betaler fordringen, og der ikke indgås aftale om afdragsvis betaling eller henstand, overgår sagen til fuldbyrdelse.

4.4. Fuldbyrdelse hos SKAT

Fuldbyrdelse af fordringen foretages af restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) efter bestemmelserne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Efter forordningens artikel 41 fuldbyrdes den udenlandske afgørelse på de samme betingelser som en afgørelse, der er truffet i Danmark.

Efter artikel 43 har inddrivelse af omkostninger ikke forrang for inddrivelse af underholdsbidrag.

Selvom bidragsbetaleren indgiver en anmodning om fornyet prøvelse til den kompetente myndighed i udlandet efter forordningens artikel 19, jf. pkt. 4.3. , skal fuldbyrdelsen hos SKAT fortsætte. En anmodning om fornyet prøvelse har således ikke opsættende virkning. SKAT kan dog suspendere fuldbyrdelsen efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

4.5. Indsigelser

4.5.1. Indsigelser bidragsbetaleren kan fremsætte

Overordnet set kan bidragsbetaleren fremsætte 2 slags indsigelser:

Indsigelse mod anerkendelsen af den udenlandske afgørelse.

Indsigelse mod fordringens eksistens og størrelse.

En indsigelse mod anerkendelsen af den udenlandske afgørelse kan f.eks. være:

Afgørelsen er truffet, selvom bidragsbetaleren ikke var inddraget i sagen og derfor ikke havde mulighed for at varetage sine interesser i sagen.

Afgørelsen strider mod grundlæggende danske retsprincipper (ordre public).

Afgørelsen er opnået ved svig.

En indsigelse mod fordringens eksistens og størrelse kan f.eks. være:

Bidraget er bortfaldet efter loven i den stat, hvor afgørelsen er truffet.

Bidraget er bortfaldet ved afgørelse.

Bidraget er betalt eller bortfaldet ved aftale.

Bidraget er forældet.

Bidragets størrelse er forkert pga. fejl ved indeksering eller kursomregning.

Ændrede forhold hos en af parterne.

Efter artikel 42 kan en afgørelse truffet i en medlemsstat ikke efterprøves med hensyn til sagens realitet i den medlemsstat, hvor der anmodes om fuldbyrdelse. I forbindelse med behandlingen af en indsigelse mod inddrivelse af et udenlandsk bidragskrav kan der derfor ikke tages stilling til, om afgørelsen var korrekt efter det pågældende lands lovgivning.

4.5.2. SKAT’s behandling af indsigelser

Hvis bidragsbetaleren under opkrævningen eller fuldbyrdelsen fremsætter indsigelser om fordringen, forelægger SKAT sagen for Statsforvaltningen Syddanmark, der træffer afgørelse herom, herunder om afslag på eller suspension af opkrævningen eller fuldbyrdelsen, jf. § 2, stk. 5, i 2011-bekendtgørelsen.

Som nævnt i pkt. 4.2. kan bidragsbetaleren ikke fremsætte indsigelser mod, at den udenlandske afgørelse anerkendes og fuldbyrdes i Danmark. Uanset dette skal SKAT forelægge sagen for Statsforvaltningen Syddanmark, hvis bidragsbetaleren under opkrævningen eller fuldbyrdelsen fremsætter en indsigelse om anerkendelse af den udenlandske afgørelse.

Hvis indsigelsen kun vedrører anerkendelsen af den udenlandske afgørelse, skal SKAT uanset forelæggelsen for statsforvaltningen fortsætte opkrævningen og fuldbyrdelsen. Vedrører indsigelsen kun fordringens eksistens og størrelse eller både anerkendelsen af den udenlandske afgørelse og fordringens eksistens og størrelse, skal SKAT fortsætte opkrævningen og fuldbyrdelsen af den ubestridte del af fordringen.

SKAT træffer dog afgørelse om indsigelser om fordringens eksistens og størrelse, der vedrører SKAT’s administration, jf. § 2, stk. 2, og § 17 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Sådanne indsigelser skal ikke forelægges for Statsforvaltningen Syddanmark. SKAT kan suspendere opkrævningen og fuldbyrdelsen efter reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

4.5.3. Statsforvaltningens behandling af indsigelser

Efter § 2, stk. 5, i 2011-bekendtgørelsen træffer Statsforvaltningen Syddanmark afgørelse om indsigelser om fordringen.

4.5.3.1. Indsigelse vedrører kun anerkendelsen af den udenlandske afgørelse

Hvis indsigelsen kun vedrører anerkendelsen af den udenlandske afgørelse, afviser statsforvaltningen indsigelsen under henvisning til forordningens artikel 17, stk. 1. Efter denne bestemmelse kan bidragsbetaleren ikke fremsætte indsigelser mod, at den udenlandske afgørelse anerkendes og fuldbyrdes i Danmark, jf. pkt. 4.2.

Statsforvaltningen meddeler dette til SKAT, der fortsætter opkrævningen og fuldbyrdelsen af fordringen, jf. pkt. 4.5.2.

Hvis indsigelsen vedrører en situation, der er omfattet af forordningens artikel 19, skal statsforvaltningen i afgørelsen orientere bidragsbetaleren om retten til at anmode om fornyet prøvelse af den udenlandske afgørelse samt orientere om fristen for indgivelse af en sådan anmodning, jf. pkt. 4.3.

Selvom bidragsbetaleren indgiver en anmodning om fornyet prøvelse til den kompetente myndighed i udlandet, skal opkrævningen og fuldbyrdelsen hos SKAT fortsætte. En anmodning om fornyet prøvelse har således ikke opsættende virkning. SKAT kan dog suspendere opkrævningen og fuldbyrdelsen efter reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

4.5.3.2. Indsigelse om fordringens eksistens og størrelse

Behandlingen af indsigelser om fordringens eksistens og størrelse er reguleret af forordningens artikel 21. Efter stk. 1 i denne bestemmelse behandles sådanne indsigelser efter dansk ret.

Medmindre indsigelsen kan afvises som grundløs, skal statsforvaltningen forelægge sagen for bidragsmodtageren. Afviser bidragsmodtageren indsigelsen, skal statsforvaltningen træffe afgørelse herom. Inden afgørelsen skal statsforvaltningen sikre sig, at alle relevante oplysninger er fremlagt.

Det er som udgangspunkt bidragsbetaleren, der skal føre bevis for indsigelsen, men bevisbyrden kan vende, jf. nærmere nedenfor.

I det følgende gives eksempler på indsigelser om en fordring og retningslinjer for behandlingen af sådanne indsigelser. Listen er ikke udtømmende:

Bidraget er bortfaldet efter loven i den stat, hvor afgørelsen er truffet

Et bidrag kan bortfalde automatisk uden en efterfølgende afgørelse i en række forskellige situationer. Automatisk bortfald kan f.eks. opstår i følgende situationer:

Den tidsmæssige udstrækning af bidragspligten er udløbet, f.eks. på grund af barnets alder.

Betingelserne for fortsat at skulle betale bidrag er ikke længere opfyldt, f.eks. fordi bidragsmodtageren har indgået ægteskab eller ikke længere er under uddannelse.

Bidragspligten er bortfaldet, fordi barnet eller bidragsbetaleren er død, eller barnet er bortadopteret.

Om bidraget er bortfaldet automatisk på grund af en af de nævnte indsigelser, eller om bortfald af bidraget forudsætter en ny afgørelse, skal afgøres efter loven i den EU-medlemsstat, hvor afgørelsen er truffet. Det bemærkes i den forbindelse, at bidragsafgørelsen kan være truffet efter lovgivningen i en anden stat end den stat, hvor afgørelsen er truffet; i så fald er det reglerne i denne anden stat, der skal anvendes. Det kan således være nødvendigt at indhente oplysninger fra den udenlandske (central)myndighed om reglerne om bortfald af bidrag i den stat, efter hvis lov afgørelsen er truffet. Lovvalgsreglerne på bidragsområdet findes for alle EU-medlemsstater – undtagen Storbritannien og Danmark – i Haagerprotokollen af 2007.

Det er i øvrigt uden betydning ved vurderingen af, om bidraget er bortfaldet, om et dansk bidrag i en tilsvarende situation ville bortfalde automatisk, f.eks. fordi barnet fylder 18 år.

Bidraget er bortfaldet ved afgørelse

Efter forordningens artikel 21, stk. 2, kan statsforvaltningen efter anmodning fra bidragsbetaleren helt eller delvist afslå fuldbyrdelsen af den udenlandske afgørelse, hvis den er uforenelig med en afgørelse truffet i Danmark eller uforenelig med en afgørelse truffet i en anden EU-medlemsstat eller et tredjeland, når denne afgørelse opfylder betingelserne for anerkendelse i Danmark.

En afgørelse, der indebærer en ændring af en tidligere afgørelse om underholdspligt som følge af ændrede omstændigheder, anses ikke for at være en uforenelig afgørelse.

Bidraget er betalt eller bortfaldet ved aftale

Det er som udgangspunkt bidragsbetaleren, der skal bevise rigtigheden af indsigelsen. Bevisbyrden kan dog vende, hvis bidragsbetaleren f.eks. forelægger kontoudtog som dokumentation for betaling. I så fald kan det være op til bidragsmodtageren at bevise, at betalingerne ikke har fundet sted, eller at betalingerne ikke vedrørte bidragskravet, men et andet mellemværende mellem parterne.

I nogle sager er spørgsmålet, om der er indgået en aftale om helt eller delvist bortfald af bidraget. Sådanne spørgsmål afgøres efter almindelige aftaleretlige regler, herunder spørgsmål om bevisbyrde og bevisvurdering. Som udgangspunkt er det også her den part, der påstår, at der er indgået en aftale, som har bevisbyrden herfor. En parts påstand om, at der foreligger en aftale, bør altid forelægges for modparten med opfordring til at kommentere påstanden.

Bidraget er forældet

Efter artikel 21, stk. 2, skal statsforvaltningen efter anmodning fra bidragsbetaleren helt eller delvis afslå fuldbyrdelsen af den udenlandske afgørelse, hvis retten til at fuldbyrde den udenlandske afgørelse er bortfaldet som følge af forældelse eller anden rettighedsfortabelse som følge af fristoverskridelse enten efter lovgivningen i den stat, hvor afgørelsen er truffet, eller efter dansk ret, alt efter hvilken lov der indeholder den længste forældelsesfrist. Det kan derfor være nødvendigt at indhente oplysninger fra den udenlandske (central)myndighed om forældelsesreglerne i den stat, hvor afgørelsen er truffet.

Det bemærkes, at bidragsafgørelsen som nævnt ovenfor under punktet om bortfald af bidrag kan være truffet efter lovgivningen i en anden stat end den stat, hvor afgørelsen er truffet; i så fald er det forældelsesreglerne i denne anden stat, der skal anvendes.

Reglerne om forældelse af bidragskrav efter dansk ret findes i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse med senere ændringer. Indholdet af disse regler er beskrevet i SKAT’s inddrivelsesvejledning, der findes på skat.dk.

Bidragets størrelse er forkert pga. fejl ved indeksering eller kursomregning

Opgørelsen af bidragsrestancen skal foretages efter lovgivningen i den stat, hvor afgørelsen er truffet. Dette indebærer, at bidraget skal betales i den valuta, som bidraget er fastsat i, ligesom det er reglerne om indeksering af bidraget i den stat, hvor afgørelsen er truffet, der finder anvendelse.

Det bemærkes, at bidragsafgørelsen som nævnt ovenfor under punktet om bortfald af bidrag kan være truffet efter lovgivningen i en anden stat end den stat, hvor afgørelsen er truffet; i så fald er det indekseringsreglerne i denne anden stat, der skal anvendes.

Ændrede forhold hos en af parterne

Hvis bidragsbetaleren anfører, at de personlige og økonomiske forhold har ændret sig væsentligt, at et børnebidrag skal bortfalde eller nedsættes, fordi barnet selv tjener penge og derfor kan forsørge sig selv, eller at et ægtefællebidrag skal bortfalde eller nedsættes, f.eks. fordi bidragsmodtageren har et vist økonomisk og personligt interessefællesskab med en ny partner, skal statsforvaltningen henvise bidragsbetaleren til at søge om nedsættelse eller bortfald af bidraget i et land, der har international kompetence til at behandle en ansøgning om nedsættelse eller bortfald af bidraget. I relation til EU-medlemsstaterne findes reglerne om international kompetence i forordningens kapitel II.

Indledning af en sådan sag medfører ikke automatisk suspension af opkrævningen og fuldbyrdelsen i Danmark, men der kan træffes afgørelse herom, jf. pkt. 4.5.3.3.

Indsigelsen omfatter også anerkendelsen af den udenlandske afgørelse

Omfatter indsigelsen også anerkendelsen af den udenlandske afgørelse, behandles denne del af sagen som beskrevet i pkt. 4.5.3.1. Henset til den korte frist for at fremsætte en anmodning om fornyet prøvelse efter forordningens artikel 19, jf. pkt. 4.3. , skal statsforvaltningen straks afvise at behandle indsigelser om anerkendelsen og orientere bidragsbetaleren om muligheden for at anmode om fornyet prøvelse ved den kompetente ret i domsstaten. Dette gælder også, selvom statsforvaltningen ikke er klar til at træffe afgørelse om den øvrige del af indsigelsen.

4.5.3.3. Suspension af fuldbyrdelsen

Efter forordningens artikel 21 træffes afgørelse om suspension af fuldbyrdelsen efter dansk ret. Statsforvaltningen Syddanmark træffer afgørelse om suspension af fuldbyrdelsen, jf. § 2, stk. 5, i 2011-bekendtgørelsen.

Dette indebærer bl.a., at statsforvaltningen efter anmodning fra bidragsbetaleren helt eller delvist kan suspendere fuldbyrdelsen af den udenlandske afgørelse, hvis bidragsbetaleren rettidigt indgiver en anmodning om fornyet prøvelse af den udenlandske afgørelse, jf. forordningens artikel 19, der er beskrevet i pkt. 4.3. , og betingelserne for fornyet prøvelse skønnes at være opfyldt.

Statsforvaltningen skal endvidere efter anmodning fra bidragsbetaleren suspendere fuldbyrdelsen af den udenlandske afgørelse, hvis eksigibiliteten af afgørelsen er suspenderet i domsstaten.

Endelig kan statsforvaltningen suspendere fuldbyrdelsen helt eller delvist, hvis der rejses begrundede indsigelser mod kravets eksistens og størrelse.

Efter § 2, stk. 6, i 2011-bekendtgørelsen kan SKAT suspendere fuldbyrdelsen efter reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

4.5.3.4. Oversættelse

Efter forordningens artikel 20 kan danske myndigheder ikke kræve, at den part, der anmoder om fuldbyrdelse, fremlægger en oversættelse af afgørelsen. Der kan dog kræves en oversættelse, hvis fuldbyrdelsen af afgørelsen anfægtes. Det betyder, at statsforvaltningen efter en konkret vurdering kan bede om en oversættelse af afgørelsen til brug for behandlingen af en indsigelse.

4.5.3.5. Klage

Statsforvaltningens afgørelser kan påklages til Familiestyrelsen efter § 3 i 2011-bekendtgørelsen.

Klage indgives til statsforvaltningen. Statsforvaltningen videresender klagen og sagens akter til Familiestyrelsen.

Statsforvaltningen kan genoptage behandlingen af en påklaget afgørelse, hvis

1) klagen indeholder en ansøgning, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til,

2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

3) der foreligger væsentlige oplysninger, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til, eller

4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Klageren kan påklage statsforvaltningens beslutning om at genoptage sagen til Familiestyrelsen.

4.6. Virkning af en afgørelse om fornyet prøvelse

Efter forordningens artikel 19, stk. 3, forbliver en afgørelse virksom, hvis den kompetente ret i domsstaten afviser anmodningen om fornyet prøvelse.

Fastslår retten, at fornyet prøvelse er berettiget, er afgørelsen automatisk annulleret, og opkrævningen og fuldbyrdelsen af afgørelsen skal derfor standses.

5. Inddrivelse efter underholdspligtforordningens kapitel IV, afdeling 2: Retsafgørelser truffet i en medlemsstat, der ikke er bundet af Haagerprotokollen af 2007

5.1. Anvendelsesområdet

Underholdspligtforordningens kapitel IV, afdeling 2, omfatter anmodninger om inddrivelse på grundlag af bidragsafgørelser, der er truffet i en af de øvrige EU-medlemsstater, der ikke er bundet af Haagerprotokollen af 2007. Blandt de øvrige EU-medlemsstater er det alene Storbritannien, der ikke har tiltrådt protokollen.

Efter forordningens artikel 75, stk. 2, finder bestemmelserne i forordningens kapitel IV, afdeling 2, jf. pkt. 3.2. , også anvendelse på anmodninger om inddrivelse på grundlag af bidragsafgørelser, der er truffet i en af de øvrige EU-medlemsstater før den 18. juni 2011, ligesom afdeling 2 finder anvendelse på afgørelser truffet efter den 18. juni 2011, hvis afgørelsen udspringer af en sag, der er anlagt før den 18. juni 2011.

5.2. Indgivelse af en anmodning

Anmodning om eksigibilitet og fuldbyrdelse af en afgørelse efter forordningens kapitel IV, afdeling 2, skal indgives til Statsforvaltningen Syddanmark, jf. § 4, stk. 1, i 2011-bekendtgørelsen.

Efter forordningens artikel 28 skal anmodningen indeholde følgende:

a) En kopi af afgørelsen, der opfylder betingelserne med hensyn til dens ægthed. Ved modtagelsen af anmodningen kan afgørelsen ikke kræves oversat.

b) Et uddrag af afgørelsen. Uddraget skal være udstedt af den ret, der har truffet afgørelsen, og det skal være udstedt på formularen i bilag II til forordningen. Uddraget skal være oversat til dansk.

Efter forelæggelse fra statsforvaltningen kan Familiestyrelsen afslå at behandle en anmodning, hvis det er åbenbart, at kravene i forordningen ikke er opfyldt, jf. § 4, stk. 1, i 2011-bekendtgørelsen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis anmodningen ikke er omfattet af forordningen.

5.3. Afgørelse om eksigibilitet

5.3.1. Statsforvaltningens behandling af en anmodning om eksigibilitet

Når de dokumenter, der er nævnt i forordningens artikel 28, jf. pkt. 5.2. , foreligger, erklærer statsforvaltningen afgørelsen for eksigibel, jf. forordningens artikel 30 og § 4 i 2011-bekendtgørelsen.

Hvis der ikke foreligger et uddrag af afgørelsen, kan statsforvaltningen efter forordningens artikel 29 fastsætte en frist for fremlæggelse af uddraget, medmindre statsforvaltningen bestemmer, at uddraget ikke er nødvendigt, fordi sagen i øvrigt anses for tilstrækkeligt oplyst.

Det følger af artikel 30, at statsforvaltningen skal træffe afgørelse om den udenlandske afgørelses eksigibilitet alene på baggrund af de dokumenter, der efter artikel 28 skal fremlægges, og uden høring af bidragsbetaleren. Først når afgørelsen er truffet, kan bidragsbetaleren påklage den til Familiestyrelsen, og i den forbindelse kan bidragsbetaleren fremsætte indsigelser mod, at den udenlandske afgørelse er erklæret eksigibel.

Efter artikel 30 skal statsforvaltningen træffe afgørelse om eksigibilitet senest inden 30 dage efter, at de i artikel 28 nævnte dokumenter foreligger.

Efter forordningens artikel 31 skal statsforvaltningens afgørelse om eksigibilitet meddeles begge parter.

Hvis statsforvaltningen har erklæret afgørelsen for eksigibel, skal bidragsbetaleren underrettes om afgørelsen. For at sikre at afgørelsen er kommet frem til bidragsbetaleren, sendes den med afleveringsattest, hvis bidragsbetaleren bor i Danmark. Bor bidragsbetaleren ikke i Danmark, skal afgørelsen forkyndes for bidragsbetaleren efter forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager eller efter artikel 15 i Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål. Bor bidragsbetaleren i et land, der ikke er omfattet af forordningen eller konventionen, sendes afgørelsen dels som almindeligt brev og dels som rekommanderet brev med modtagelsesbevis.

Bidragsmodtageren underrettes om afgørelsen og orienteres om den videre behandling af sagen. Denne underretning gives i et almindeligt brev på engelsk, der sendes til den udenlandske (central)myndighed. Det er normalt ikke nødvendigt at sende en oversat udgave af afgørelsen til bidragsmodtageren.

Hvis statsforvaltningen har afslået at erklære afgørelsen for eksigibel, skal bidragsmodtageren underrettes om afgørelsen på samme måde som en bidragsbetaler skal underrettes om, at en udenlandsk afgørelse er erklæret eksigibel, jf. ovenfor. Derimod underrettes bidragsbetaleren om afgørelsen ved almindeligt brev.

Afgørelsen skal indeholde oplysning om klagefrist, jf. forordningens artikel 32, stk. 5:

»En afgørelse om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, skal appelleres inden 30 dage efter, at den er blevet forkyndt. Såfremt den part, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, har sit sædvanlige opholdssted på en anden medlemsstats område end den, hvor retsafgørelsen er blevet erklæret for eksigibel, er fristen for appel 45 dage og løber fra den dag, hvor afgørelsen om eksigibilitet er blevet forkyndt for den pågældende personligt eller på hans opholdssted. Denne frist kan ikke forlænges på grund af afstanden.«

Afgørelsen skal være vedlagt en kopi af anmodningen med alle bilag.

5.3.2. Opgørelse af bidragskravet

Afgørelsen om eksigibilitet træffes uafhængigt af afgørelse om fordringens eksistens og størrelse. Afgørelsen om eksigibilitet kan således træffes, selvom der ikke er fremlagt en opgørelse af bidragskravet, eller selvom opgørelsen er mangelfuld:

Hvis der er fremlagt en opgørelse af bidragskravet, skal statsforvaltningen sende den til bidragsbetaleren sammen med afgørelsen om eksigibilitet (se pkt. 5.3.1. ) og anmode bidragsbetaleren om at fremsætte eventuelle bemærkninger til opgørelsen indenfor klagefristen i relation til afgørelsen om eksigibilitet.

Hvis opgørelsen ikke er fremlagt – eller hvis opgørelsen er mangelfuld – orienterer statsforvaltningen den udenlandske myndighed om afgørelsen om eksigibilitet og anmoder samtidig om en opgørelse af bidragskravet eller om en revideret opgørelse.

5.3.3. Klage

5.3.3.1. Afgørelsen om eksigibilitet påklages ikke

Har statsforvaltningen ikke indenfor fristen i forordningens artikel 32, stk. 5, modtaget en klage over en afgørelse om eksigibilitet, er denne afgørelse endelig, da klagefristen ikke kan fraviges. Når klagefristen er udløbet uden klage, skal statsforvaltningen straks videresende anmodningen om fuldbyrdelse af det opgjorte bidragskrav til SKAT Syddanmark.

Hvis der på dette tidspunkt ikke er fremlagt en opgørelse af bidragskravet – eller hvis opgørelsen er mangelfuld – videresender statsforvaltningen ikke anmodningen. I stedet orienterer statsforvaltningen den udenlandske myndighed om, at afgørelsen om eksigibilitet ikke er påklaget indenfor klagefristen, og at afgørelsen derfor er endelig. Samtidig rykker statsforvaltningen myndigheden for opgørelsen og meddeler myndigheden, at der ikke kan foretages inddrivelse af bidragskravet, før opgørelsen foreligger, og at sagen vil blive henlagt, hvis opgørelsen ikke fremsendes inden for en frist svarende til fristen i artikel 32, stk. 5, jf. ovenfor. (En sag, der er henlagt, fordi opgørelsen ikke er blevet fremlagt, skal genoptages, hvis der senere fremlægges en opgørelse af bidragskravet. Der skal i så fald ikke træffes en ny afgørelse om eksigibilitet. )

Hvis bidragsbetaleren ikke har påklaget afgørelsen om eksigibilitet men fremsat indsigelser mod fordringens eksistens og størrelse (se pkt. 5.4. ), videresender statsforvaltningen ikke anmodningen til SKAT Syddanmark, før der er truffet afgørelse om indsigelsen.

Hvis statsforvaltningen først har modtaget opgørelsen af bidragskravet – eller en revideret opgørelse – efter, at afgørelsen om eksigibilitet er meddelt bidragsbetaleren, skal statsforvaltningen forelægge opgørelsen for bidragsbetaleren med en passende frist til at fremsætte indsigelser. Først når denne frist er udløbet – eller der er truffet afgørelse om eventuelle indsigelser – kan statsforvaltningen videresende anmodningen om fuldbyrdelse af det opgjorte bidragskrav til SKAT Syddanmark.

5.3.3.2. Afgørelsen om eksigibilitet påklages

Klage over Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse om eksigibilitet indgives til statsforvaltningen, der indbringer afgørelsen for Familiestyrelsen, jf. § 4, stk. 5, i 2011-bekendtgørelsen (se pkt. 5.7. ).

Hvis afgørelsen om eksigibilitet påklages inden klagefristens udløb, jf. forordningens artikel 32, stk. 5, skal statsforvaltningen således videresende klagen til Familiestyrelsen. I så fald sender statsforvaltningen ikke sagen til opkrævning og fuldbyrdelse hos SKAT Syddanmark.

Statsforvaltningen skal ligeledes videresende klagen til styrelsen, selvom klagefristen er overskredet, herunder også hvis sagen på klagetidspunktet er sendt til opkrævning og fuldbyrdelse hos SKAT Syddanmark. Hvis sagen på klagetidspunktet er sendt til SKAT, medfører klagen ikke, at opkrævningen og fuldbyrdelsen af bidragskravet suspenderes, men SKAT kan suspendere opkrævningen og fuldbyrdelsen efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Statsforvaltningen kan ikke genoptage en afgørelse om eksigibilitet.

Hvis bidragsbetaleren fremsætter indsigelser mod fordringens eksistens og størrelse (se pkt. 5.4. ) samtidig med klagen over afgørelsen om eksigibilitet eller fremsætter sådanne indsigelser på et senere tidspunkt, sætter statsforvaltningen afgørelsen om indsigelserne i bero på Familiestyrelsens behandling af klagen over afgørelsen om eksigibilitet. Statsforvaltningen orienterer parterne herom.

5.4. Statsforvaltningens behandling af indsigelser mod fordringens eksistens og størrelse

5.4.1. Afgørelse om indsigelserne

Efter § 5, stk. 1, i 2011-bekendtgørelsen træffer Statsforvaltningen Syddanmark afgørelser om indsigelser mod fordringens eksistens og størrelse.

Som det fremgår af pkt. 5.3. , træffer statsforvaltningen først afgørelsen om sådanne indsigelser, når fristen for at klage over afgørelsen om eksigibilitet er udløbet uden klage, eller når Familiestyrelsen har afgjort en eventuel klage over afgørelsen om eksigibilitet.

På baggrund af indsigelserne kan statsforvaltningen afslå opkrævningen eller fuldbyrdelsen af fordringen helt eller delvist.

Behandling af indsigelser mod fordringens eksistens og størrelse er beskrevet i pkt. 4.5.3.2. idet indsigelser om, at bidragskravet er forældet, dog skal afgøres efter følgende regler:

Efter dansk retspraksis (utrykt kendelse af 1. august 2007, afsagt af Østre Landsret) afgøres spørgsmål om forældelse af bidragskrav efter de materielle regler i den stat, som kravet er fastsat efter. Det betyder, at spørgsmålet om forældelse altid skal afgøres efter forældelsesreglerne i det land, hvis lovgivning bidragsafgørelsen er truffet efter. Det kan således være nødvendigt at indhente oplysninger herom fra den udenlandske (central)myndighed. Det bemærkes, at bidragsafgørelsen kan være truffet efter lovgivningen i en anden stat end den stat, hvor afgørelsen er truffet; i så fald er det forældelsesreglerne i denne anden stat, der skal anvendes.

Efter forordningens artikel 28 kan danske myndigheder ikke kræve, at den part, der anmoder om fuldbyrdelse, fremlægger en oversættelse af afgørelsen. Der kan dog kræves en oversættelse, hvis fuldbyrdelsen af afgørelsen anfægtes. Det betyder, at statsforvaltningen efter en konkret vurdering kan bede om en oversættelse af afgørelsen til brug for behandlingen af en indsigelse.

Statsforvaltningen kan suspendere opkrævningen eller fuldbyrdelsen helt eller delvist, hvis der rejses begrundede indsigelser mod fordringens eksistens og størrelse.

5.4.2. Klage over statsforvaltningens afgørelse om indsigelserne

Statsforvaltningens afgørelse om fordringens eksistens og størrelse kan påklages til Familiestyrelsen efter § 5, stk. 3, i 2011-bekendtgørelsen.

Klage indgives til statsforvaltningen. Statsforvaltningen videresender klagen og sagens akter til Familiestyrelsen.

Efter § 5, stk. 4, kan statsforvaltningen genoptage behandlingen af en påklaget afgørelse, hvis

1) klagen indeholder en ansøgning, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til,

2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

3) der foreligger væsentlige oplysninger, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til, eller

4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Klageren kan påklage statsforvaltningens beslutning om at genoptage sagen til Familiestyrelsen.

5.5. Opkrævning og fuldbyrdelse hos SKAT

SKAT Syddanmark opkræver den opgjorte fordring, jf. § 4, stk. 4, i 2011-bekendtgørelsen. Hvis bidragsbetaleren ikke betaler fordringen, og der ikke indgås aftale om afdragsvis betaling eller henstand, overgår sagen til fuldbyrdelse.

Fuldbyrdelse af fordringen foretages af SKAT efter bestemmelserne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Efter forordningens artikel 41 fuldbyrdes den udenlandske afgørelse på de samme betingelser som en afgørelse, der er truffet i Danmark. Efter artikel 43 har inddrivelse af omkostninger ikke forrang for inddrivelse af underholdsbidrag.

5.6. SKAT’s behandling af indsigelser under opkrævningen og fuldbyrdelsen

Hvis bidragsbetaleren under opkrævningen eller fuldbyrdelsen af fordringen fremsætter indsigelser om fordringen, forelægger SKAT efter § 5, stk. 1, i 2011-bekendtgørelsen sagen for Statsforvaltningen Syddanmark, der træffer afgørelse herom, jf. pkt. 5.4.1.

Hvis bidragsbetaleren under opkrævningen eller fuldbyrdelsen af fordringen klager over afgørelsen om eksigibilitet, sender SKAT sagen til statsforvaltningen, der indbringer afgørelsen for Familiestyrelsen, jf. § 4, stk. 5, i 2011-bekendtgørelsen (se pkt. 5.3.3.2. ). Statsforvaltningen kan ikke genoptage en afgørelse om eksigibilitet.

Fremsættelse af indsigelser medfører ikke suspension af opkrævningen og fuldbyrdelsen, men SKAT kan suspendere opkrævningen og fuldbyrdelsen efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

5.7. Klage over statsforvaltningens afgørelse om eksigibilitet

Statsforvaltningens afgørelse om den udenlandske afgørelses eksigibilitet (se pkt. 5.3. ) kan påklages til Familiestyrelsen, jf. § 4, stk. 5, i 2011-bekendtgørelsen.

Efter forordningens artikel 34 kan Familiestyrelsen kun afslå at erklære en afgørelse for eksigibel eller ophæve statsforvaltningens afgørelse om eksigibilitet af en af de i forordningens artikel 24 anførte grunde.

Efter forordningens artikel 24 kan en udenlandsk afgørelse ikke anerkendes – og dermed ikke erklæres eksigibel – i følgende situationer:

a) Hvis anerkendelse åbenbart vil stride mod grundlæggende danske retsprincipper (ordre public). Efterprøvelsen af grundlæggende retsprincipper kan ikke foretages i forhold til afgørelsesmyndighedens internationale kompetence.

b) Hvis det indledende processkrift i sagen eller et tilsvarende dokument ikke er blevet forkyndt for bidragsbetaleren i så god tid og på en sådan måde, at bidragsbetaleren har kunnet varetage sine interesser under sagen, medmindre bidragsbetaleren har undladt at tage skridt til at anfægte afgørelsen, selv om bidragsbetaleren havde mulighed for at gøre det.

c) Hvis afgørelsen er uforenelig med en afgørelse truffet mellem de samme parter i Danmark.

d) Hvis afgørelsen er uforenelig med en afgørelse, der tidligere er truffet i en anden EU-medlemsstat eller i et tredjeland mellem de samme parter i en tvist, der har samme genstand og hviler på samme grundlag, og denne tidligere afgørelse opfylder betingelserne for at blive anerkendt i Danmark.

En afgørelse, der ændrer en tidligere afgørelse om bidrag som følge af ændrede omstændigheder, anses ikke for at være en uforenelig afgørelse i relation til punkt c) eller d).

Efter artikel 42 kan en afgørelse truffet i en medlemsstat ikke efterprøves med hensyn til sagens realitet i den medlemsstat, hvor der anmodes om fuldbyrdelse. I forbindelse med behandlingen af en indsigelse mod inddrivelse af et udenlandsk bidragskrav kan der derfor ikke tages stilling til, om afgørelsen var korrekt efter det pågældende lands lovgivning.

Stadfæster Familiestyrelsen statsforvaltningens afgørelse om den udenlandske afgørelses eksigibilitet, videresender styrelsen anmodningen om fuldbyrdelse til SKAT Syddanmark, jf. § 4, stk. 6, i 2011-bekendtgørelsen. Iværksættelse af opkrævningen og fuldbyrdelsen kan dog ikke påbegyndes, før der foreligger et opgjort bidragskrav.

5.8. Midlertidig udpantning

I tiden, indtil fristen i forordningens artikel 32, stk. 5, for at klage over en afgørelse efter stk. 2 om eksigibilitet er udløbet, eller indtil en eventuel klage over en afgørelse om eksigibilitet er afgjort, kan SKAT efter § 4, stk. 7, i 2011-bekendtgørelsen foretage udpantning efter reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Dette forudsætter dog normalt en anmodning fra bidragsmodtageren.

6. Oversættelser generelt – inddrivelse efter afdeling 1 og afdeling 2

De dokumenter, der fremlægges i forbindelse med inddrivelse af et udenlandsk bidragskrav efter forordningen kan kræves oversat, jf. dog forordningens artikel 20 og 28 (se pkt. 4.2. og pkt. 5.2. ).

Udover dansk accepteres også finsk, islandsk, norsk og svensk i det omfang, det følger af nordisk konvention af 17. juni 1981 om nordiske statsborgeres ret til at anvende deres eget sprog i et andet nordisk land.

Efter artikel 66 kan statsforvaltningen kun anmode om en oversættelse af dokumentation, der er udarbejdet på et andet sprog end dansk, hvis denne oversættelse skønnes nødvendig for, at den kan træffe afgørelse, eller for at bidragsbetaleren kan varetage sine interesser under sagen.

Familiestyrelsen, den 17. november 2011

Lars Thøgersen

/ Julie Sinkbæk Juuel