Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om autorisation til at udføre fornyelsessyn på fiskeskibe1)

I medfør af § 22, § 25 og § 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, og efter bemyndigelse fastsættes:

Autorisationens omfang

§ 1. Søfartsstyrelsen kan autorisere virksomheder til at foretage fornyelsessyn af fiskefartøjer på vegne af Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Ved et fornyelsessyn forstås en teknisk kontrol af, om fartøjet er i forskriftsmæssig stand og opfylder lovgivningens krav som beskrevet i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.

Stk. 3. Fornyelsessyn kan kun udføres af medarbejdere i en af Søfartsstyrelsen autoriseret virksomhed, der opfylder kravene i § 2, stk. 2.

Stk. 4. Ved virksomhed forstås i denne bekendtgørelse enkeltmandsvirksomheder, aktieselskaber, anpartsselskaber, fonde og andre selvejende institutioner, interessentskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber, andelsselskaber (andelsforeninger) samt andre selskaber og foreninger med begrænset ansvar.

Betingelser for meddelelse af autorisation

§ 2. Autorisation til at foretage fornyelsessyn kan udstedes til virksomheder, der opfylder de i stk. 2 - 8 nævnte betingelser.

Stk. 2. Virksomheden skal have teknisk personale, der:

1) er uddannet skibsingeniør, skibstømrer, maskinmester, fiskeskipper, navigatør, eller har en anden tilsvarende relevant skibsteknisk/maritim håndværksmæssig uddannelse og

2) har relevant erfaring fra fiskerierhvervet med kendskab til fiskeskibe samt

3) har deltaget i et eller flere fornyelsessyn og overfor en autoriseret person eller skibsinspektør fra Søfartsstyrelsen demonstreret, at vedkommende er kvalificeret til at varetage fornyelsessynet.

Stk. 3. Virksomheden, herunder virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed) eller det tekniske personale, må ikke inden for de sidste 3 år have være dømt for forhold, der er omfattet af straffelovens § 78, stk. 2.

Stk. 4. Virksomheden, herunder virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed), må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

Stk. 5. Virksomheden skal være i besiddelse af det nødvendige tekniske udstyr herunder IT og værktøj, der skal anvendes for at kunne gennemføre fornyelsessynet og foretage indrapportering til Søfartsstyrelsen.

Stk. 6. Virksomheden skal have et fast forretningssted her i landet.

Stk. 7. Virksomheden skal have procedurer, der sikrer, at fornyelsessynet gennemføres i overensstemmelse med retningslinierne udstedt af Søfartsstyrelsen, og at dokumentationen herfor opretholdes.

Stk. 8. Virksomheden skal have en gyldig ansvarsforsikring, der omfatter synsarbejdet.

Ansøgning om autorisation

§ 3. Ansøgning om autorisation til at foretage fornyelsessyn af fiskeskibe indsendes til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde oplysning om virksomhedens navn, adresse og telefonnummer samt CVR-nummer og oplysning om eventuel selskabsform. Der skal tillige oplyses navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer på virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed).

Stk. 3. Ansøgningen skal desuden indeholde følgende;

1) Dokumentation for, at det tekniske personale opfylder kravene i § 2, stk. 2.

2) Dokumentation for, at virksomheden opfylder kravene i § 2, stk. 3 – 8.

Vilkår for autorisationen m.v.

§ 4. Fornyelsessynet skal foregå i henhold til bestemmelserne om syn i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v og i henhold til Søfartsstyrelsens synsskemaer og efterfølgende indberettes til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Virksomheden skal følge den til enhver tid gældende vejledning, som Søfartsstyrelsen udsteder, for at gennemføre et fornyelsessyn.

Stk. 3. Den autoriserede virksomhed skal påtegne fartstilladelsen, når der ved fornyelsessynet ikke konstateres fejl og mangler, som udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko. Samtidig skal fartøjets ejer gøres opmærksom på, at eventuelt konstaterede fejl og mangler skal udbedres og dokumentation herfor sendes til den autoriserede virksomhed.

Stk. 4. Såfremt der ved fornyelsessynet konstateres fejl og mangler, der udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko, skal ejeren inden fartstilladelsen kan påtegnes gøres opmærksom på, at der skal afholdes et opfølgende fornyelsessyn, hvor det skal kontrolleres, at disse er korrekt afhjulpet.

Stk. 5. Hvis skibets fartstilladelse ved synets påbegyndelse fortsat er gyldig og der i forbindelse med fornyelsessynet konstateres fejl og mangler, der vurderes at udgøre en større sikkerhedsrisiko, og skibet derfor ikke bør sejle, inden disse fejl og mangler er udbedret, skal Søfartsstyrelsen underrettes.

Stk. 6. Søfartsstyrelsen fastsætter de nærmere procedurer for afholdelse af fornyelsessynet, herunder tidsfrister for udbedring af mindre fejl og mangler i den i stk. 2 nævnte vejledning.

Stk. 7. Virksomhedens tekniske personale skal til enhver tid være bekendt med den relevante lovgivning for udførelsen af fornyelsessyn på fiskeskibe.

§ 5. Virksomheden må ikke udføre fornyelsessyn af arbejde, som virksomheden selv har foretaget på skibet inden for de sidste 5 år. Virksomheden må ikke foretage fornyelsessyn, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om virksomhedens upartiskhed.

Stk. 2. Virksomheder, der har autorisation fra Søfartsstyrelsen til at udføre fornyelsessyn, må ikke foretage reparation af de synskrav, de selv har stillet. Virksomheden må gerne udføre reparation af synskrav, der er stillet af andre autoriserede synsvirksomheder.

§ 6. Afgørelse om autorisation af virksomheder, der udfører fornyelsessyn, træffes af Søfartsstyrelsen senest 4 uger efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Søfartsstyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Hvis Søfartsstyrelsen ikke svarer ansøgeren inden fristerne i stk. 1 eller 2, kan ansøgeren betragte godkendelsen som foretaget.

§ 7. Virksomheden kan kræve betaling for foretagelse af fornyelsessyn.

Tilsyn

§ 8. Søfartsstyrelsen fører tilsyn med, at de autoriserede virksomheder og deres tekniske personale overholder vilkårene i § 2, stk. 2-8.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan tilbagekalde en autorisation, hvis forudsætningerne for godkendelsen ikke længere er opfyldt eller hvis personalet, der udfører fornyelsessyn ikke overholder § 2, stk. 2.

Straf og ikrafttræden

§ 9. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2011.

§ 11. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 16. november 2011

Per Sønderstrup

/ Søren Enemark

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376. side 36.