Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer og ligningsloven

(Tabskaution ved brug af udvidet medgiftsordning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 133 af 22. februar 2011, som ændret ved § 30 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og § 1 i lov nr. 619 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. § 2 a, stk. 1, affattes således:

»Overtager et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S et pengeinstituts virksomhed eller dele heraf efter kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet eller efter medgiftsordningens model II som beskrevet i akt nr. 181 af 7. september 2011, skal Fonden via afviklingsafdelingen stille en tabskaution over for Finansiel Stabilitet A/S for Finansiel Stabilitet A/S’ kapitalisering af datterselskabet, for Finansiel Stabilitet A/S’ tildeling af likviditetsramme til datterselskabet og for eventuelt underskud i Finansiel Stabilitet A/S’ datterselskab som følge af afviklingen.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 624 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 7 B, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Det samme gælder beløb, der udbetales i medfør af § 16 k i lov om finansiel stabilitet eller i medfør af akt nr. 181 af 7. september 2011 om udvidelse af medgiftsordningen, model II.«

2. I § 7 B, stk. 3, ændres »Såfremt Garantifonden for Indskydere og Investorer har« til: »Er der«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 23. november 2011.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 8. oktober 2011.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 22. november 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Sohn