Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Ligningsrådet betingede tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver af, at låneprovenu og låneforpligtelse ikke blev skilt ad ved tilførslen, og at afsat skyldigt udbytte skulle forblive i det indskydende selskab.
Den fulde tekst

Tilførsel af aktiver

 

 

Ved den oprindelige ansøgning om tilførsel af aktiver var det hensigten, at låneprovenue kr. 12.5 mio skulle forblive i det indskydende selskab, hvorimod låneforpligtelsen skulle tilføres det modtagende selskab. Ligningsrådet betingede tilladelsen af, at låneprovenu og låneforpligtelse enten forblev i det indskydende selskab eller samlet blev tilført det modtagende selskab. Revisor indsendte herefter en ny balance, hvoraf det fremgik, at låneprovenu og tilhørende forpligtelse samlet forblev i det indskydende selskab. I stedet var det nu hensigten, at afsat skyldigt udbytte skulle tilføres det modtagende selskab med kr. 22.8 mio. Ligningsrådet betingende tilladelsen af, at afsat skyldigt udbytte skulle forblive i det indskydende selskab.

Reference:
FUL § 15 c

Et selskab ønskede koncernstrukturen ændret for at sikre virksomhedens fortsatte vækst ved at indlede et glidende genrationsskifte med en eller flere medarbejdere. Ændringen ønskedes foretaget ved, at hele virksomheden bortset fra en forventet overskydende beholdning af obligationer og likvider skulle tilføres et nystiftet selskab. Umiddelbart efter stiftelsen skulle en eller flere ledende medarbejdere og/eller institutionelle investorer tilføre selskabet yderligere kapital ved kontant indskud.

Revisor oplyste på forespørgsel, at der ville blive gennemført en låneoptagelse i størrelsen 12.5 mio. Provenuet skulle placeres i det indskydende selskab og låneforpligtelsen i det modtagende selskab.

Ligningsrådet stillede som betingelse for at meddele tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, at låneprovenu med tilhørende låneforpligtelse enten samlet skulle forblive i det indskydende selskab eller samlet overføres til det modtagende selskab.

Dette følger af fusionskattelovens § 15, c, stk. 2, hvoraf fremgår, at der ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver, i en afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift...

Selskabet indsendte herefter en ny balance, hvoraf det fremgik, at låneprovenu og låneforpligtelse nu skulle blive i det indskydende selskab.

Samtidig fremgik det, at afsat skyldigt udbytte, der i den oprindelige balance var placeret hos det indskydende selskab, nu skulle tilføres det modtagende selskab. Revisor anførte i den forbindelse, at skyldigt udbytte som følge af grendefinitionen i ovennævnte afgørelse fra Ligningsrådet måtte anses for hørende til den gren af virksomheden, der indskydes, idet udbyttet er genereret af den driftsaktivitet, der tilføres det modtagende selskab. Styrelsen orienterede i den forbindelse om praksis på området og henviste herunder til TfS 98.825, som det nærmeste man kom problemet i en offentliggjort sag.

Revisor bemærkede hertil, at afgørelsen i TfS 1998.825 ikke var sammenlignelig med denne sag, idet der i nævnte afgørelse var tale om et udbytte fra det modtagende selskab til det indskydende selskab. Der ville således opstå en gældspost ved tilførslen mellem det modtagende selskab og det indskydende selskab.

I denne sag var der tale om en gældspost til aktionæren, der i denne sammenhæng er 3. mand i forhold til det indskydende og modtagende selskab. Det skyldige udbytte anses således som en gældspost svarende til alle andre gældsposter. Udbetalingen ville ikke ske fra det modtagende selskab til det indskydende selskab, men direkte fra det modtagende selskab til aktionæren.

Ligningsrådet var enig i, at TfS 1998.825 ikke umiddelbart var sammenlignelig med nærværende situation, idet udbyttet her skulle udbetales til aktionæren. I nærværende sag skulle udbyttet også ligge i det modtagende selskab, men det skulle ikke udbetales til aktionæren, (det indskydende selskab),men derimod til det indskydende selskabs aktionær.

Ligningsrådet fandt, at det i den forbindelse må anses for tvivlsomt, om dette overhovedet kan betegnes som udbytte, idet "udbyttet" således ikke går til aktionæren, men derimod til det indskydende selskabs aktionær. Det modtagende selskab afholder herved en udgift, der vedrører det indskydende selskab, hvorved det modtagende selskab reelt yder det indskydende selskab et kontantvederlag. Endelig er det uklart, hvorledes et nystiftet selskab skulle kunne starte med at afsætte udbytte i åbningsbalancen.

Ligningsrådet stillede som betingelse for at meddele tilladelse, at afsat skyldigt udbytte skulle forblive i det indskydende selskab.

Ligningsrådet bemærkede afslutningsvis i relation til grenproblematikken, at der ved hensættelse til udbytte er sket en udsondring til en særskilt gældspost, som ikke længere kan siges at have relation til den gren, der skal overføres.