Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-20151)

I medfør af § 45, stk. 1, i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, og § 16, stk. 1 og 4, i lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010, fastsættes, at kapitlet om målsætning og kapitlet om indsatsprogram i de i medfør af miljømålslovens § 45, stk. 3, jf. stk. 1, og bekendtgørelse nr. 335 af 26. marts 2007 om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning, § 6, stk. 3, jf. stk. 1, på Naturstyrelsens hjemmeside offentliggjorte Natura 2000-planer 2010-2015 træder i kraft den 8. december 2011.

Miljøministeriet, den 25. november 2011

Ida Auken

/ Agnete Thomsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368.

Redaktionel note
  • www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/