Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Told- og skattestyrelsen har i en konkret henvendelse vedrørende den momsmæssige vurdering af kommunernes skadedyrsbekæmpelse meddelt, at ydelsen ikke skal pålægges moms, jf. momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og nr. 3.
Den fulde tekst

Momsmæssig vurdering af kommunernes skadedyrsbekæmpelse

 

 

Moms

1.

Skadedyrsbekæmpelse

2.

Rottebekæmpelse

3.

Konkurrence

4.

Forsyningsvirksomhed

Reference

Momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og nr. 3

MV 1999 C.2.2 og C.2.3

I en konkret henvendelse er styrelsen blevet anmodet om at give en udtalelse over, hvorvidt en kommunes skadedyrsbekæmpelse er en afgiftspligtig transaktion.

Styrelsen har meddelt, at i de tilfælde, hvor kommunen ikke af borgerne opkræver noget vederlag for ydelserne, er der ikke sket en levering mod vederlag, og ydelserne skal derfor ikke pålægges moms, jf. momslovens § 4, stk. 1.

I de tilfælde hvor kommunen får dækket sine omkostninger ved at pålægge samtlige ejendomme i kommunen et gebyr, som opkræves som en andel af ejendomsværdien, er det kommunalbestyrelsen, der i henhold til rottebekæmpelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 1, skal sørge for, at der foretages en effektiv bekæmpelse af rotter. I henhold til samme bekendtgørelses § 4, stk. 2 og stk. 4 kan selve bekæmpelsen foretages af enten kommunens personale eller af andre virksomheder/personer, der er autoriserede hertil, jf. bekendtgørelsens § 7. Det er således kommunen, der leverer ydelsen/rottebekæmpelsen uanset hvem, der faktisk foretager bekæmpelsen.

På denne baggrund er kommunen ikke at anse som en afgiftspligtig person i henhold til momslovens § 3, stk. 2, nr. 3, idet kommunen ikke leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder.

Der er endvidere ikke tale om forsyningsvirksomhed i henhold til momslovens § 3, stk. 2, nr. 2, idet skadedyrsbekæmpelse ikke er omfattet af begrebet "forsyningsvirksomhed" i henhold til 6. momsdirektivs bilag D.