Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31964L0432
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om enzootisk kvægleukose1)

I medfør af § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1 og 3, §§ 33-34, § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Enzootisk kvægleukose: Infektion hos kvæg med bovint leukæmivirus, som forårsager den overførbare form for leukose hos kvæg.

2) Besætning: En samling på mindst 1 kreatur, som er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed.

3) Godkendt laboratorium: Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet samt laboratorier, som er godkendt af Fødevarestyrelsen til at foretage undersøgelser for enzootisk kvægleukose i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med diagnostiske laboratorier.

Anmeldepligt og undersøgelser

§ 2. Ejeren eller den, som i øvrigt er ansvarlig for en besætning, skal ved mistanke om, at dyr i besætningen er eller kan være smittet med enzootisk kvægleukose, straks tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2. Tilkaldelse efter stk. 1 skal ske, når der hos ét eller flere kreaturer i en besætning optræder:

1) universelt hævede lymfeknuder og/eller

2) svulstdannelser i løbe, hjerte eller bør.

§ 3. Tilkaldes en dyrlæge på grund af mistanke om smitte med enzootisk kvægleukose, jr. § 2, eller får en dyrlæge i forbindelse med sit arbejde mistanke om smitte med enzootisk kvægleukose og kan mistanken ikke afvises, skal dyrlægen straks foretage anmeldelse til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Dyrlægen skal endvidere indsende materiale fra dyret til undersøgelse på et godkendt laboratorium efter retningslinjer givet af det godkendte laboratorium.

Stk. 3. Når Fødevarestyrelsen har modtaget meddelelse om resultatet af undersøgelsen fra det godkendte laboratorium, underretter Fødevarestyrelsen ejeren eller den ansvarlige for kvægbesætningen, om resultatet.

§ 4. Fødevarestyrelsen kan påbyde ejeren eller den ansvarlige for en kvægbesætning, at lade udtage blodprøver i forbindelse med risiko for smittespredning, områdeundersøgelser eller lignende fra hele eller dele af besætningen med henblik på undersøgelse for forekomst af enzootisk kvægleukose.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med undersøgelsen påbyde, at der ikke må til- eller fraføres besætningen kvæg, før resultatet af undersøgelsen foreligger.

Mistænkte og smittede besætninger

§ 5. Mistænkt for at være smittet med enzootisk kvægleukose er besætninger som beskrevet i § 2, samt besætninger:

1) hvor der har været smittefarligt samkvem med dyr, der anses for at være smittet med enzootisk kvægleukose eller mistænkt herfor, eller

2) som efter Fødevarestyrelsens vurdering kan være smittet med enzootisk kvægleukose.

Stk. 2. Ejeren eller den ansvarlige for en besætning, der er mistænkt for eller smittet med enzootisk kvægleukose skal lade besætningen eller dele af besætningen blodprøve eller på anden måde undersøge for enzootisk kvægleukose.

§ 6. En besætning skal anses for at være smittet med enzootisk kvægleukose, hvis et godkendt laboratorium har påvist bovint leukæmivirusvirus eller specifikke antistoffer mod dette i materiale udtaget fra dyr fra besætningen.

§ 7. Kreaturer, der er smittet med enzootisk kvægleukose skal af ejeren eller den ansvarlige for kvægbesætningen, straks isoleres fra den øvrige besætning efter Fødevarestyrelsens anvisning.

§ 8. Når der i en besætning er mistanke om eller smitte med enzootisk kvægleukose, pålægges besætningen et offentligt tilsyn, der kan omfatte:

1) Forbud mod at fjerne dyr fra besætningen.

2) Forbud mod at indføre besætningen dyr, som er modtagelige for enzootisk kvægleukose.

3) Påbud om, at lade besætningen eller del af besætningen blodprøve eller på anden måde undersøge for enzootisk kvægleukose.

4) Påbud om, at træffe forholdsregler, der har betydning for kontrollen med og bekæmpelsen af enzootisk kvægleukose, herunder opstaldning, rengøring og desinfektion, udbringning af gødning samt anvendelse af kontaminerede arealer og foderafgrøder.

5) Påbud om, at kreaturer, der går på græs, tages på stald.

6) Påbud om, at dyr, der dør eller aflives, skal undersøges af en dyrlæge.

7) Påbud om at mejeriet skal afhente mælk sidst på ruten.

8) Påbud om, at den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse efter Fødevarestyrelsens anvisning.

§ 9. Hvis en besætning, der er mistænkt for eller smittet med enzootisk kvægleukose, udsættes, må genindsættelse af dyr tidligst ske 30 dage efter udsættelsen, medmindre Fødevarestyrelsen forinden da har godkendt rengøring og desinfektion.

§ 10. Ejeren eller sen ansvarlige for en besætning, der er mistænkt for eller smittet med enzootisk kvægleukose, skal give meddelelse om forholdet til alle, der kommer i kontakt med besætningen, herunder ved levering til slagteri, mejeri eller destruktionsanstalt, indtil besætningen erklæres fri for enzootisk kvægleukose, jf. § 11, eller mistanken i øvrigt afkræftes.

§ 11. En besætning, som er fundet mistænkt for eller smittet med enzootisk kvægleukose, kan igen anses for fri, hvis undersøgelser foreskrevet af Fødevarestyrelsen, er foretaget med et efter Fødevarestyrelsens vurdering tilfredsstillinde resultat i overensstemmelse med reglerne, jf. direktiv nr. 64/432/EØF af 26. juni 1964.

Transport af dyr fra mistænkte og smittede besætninger

§ 12. Kvæg fra en besætning, der er mistænkt for eller smittet med enzootisk kvægleukose, må kun flyttes fra besætningen, hvis det føres direkte til slagtning eller til destruktion. Dyr til slagtning skal være ledsaget af en af Fødevarestyrelsen godkendt passerseddel.

Stk. 2. Afhentning og indtransport af kvæg til slagtning skal af vognmanden tilrettelægges således, at kvæget under transporten ikke kommer i kontakt med dyr fra besætninger, der anses fri for enzootisk kvægleukose.

Stk. 3. Efter aflæsning af kvæget på slagtestedet skal den person, der har ansvaret for transporten, sørge for, at transportmidlet og genstande, der har været i anvendt i forbindelse med transporten, renses og desinficeres.

Vaccination

§ 13. Vaccination mod enzootisk kvægleukose er forbudt.

Betaling, straf og ikrafttrædelse

§ 14. Udgifterne ved undersøgelse af de i § 3, stk. 2 nævnte prøver betales af Fødevarestyrelsen. Alle andre udgifter som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 15. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 2, stk. 1, § 3, stk. 1 og 2, § 5, stk. 2, § 7, § 9, § 10 og § 12, eller

2) undlader at efterkomme forbud og påbud efter § 4, § 8 og § 13.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber og juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 30 af 19. januar 2006 om enzootisk kvægleukose.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 21. november 2011

P.S.V.
Per Henriksen

/ Pia Vestergaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, EF-Tidende 1964 L 121 s. 1977, som ændret ved Rådets direktiv nr. 98/46/EF af 24. juni 1998, EF-Tidende 1998 L 198 s. 22.