Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 357 af 4. maj 2009 og ved bekendtgørelse nr. 931 af 15. juli 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. I øvrigt skal danske statsborgere ved udrejse fra og ankomst til landet være i besiddelse af pas. Rigspolitichefen kan dog i særlige tilfælde tillade ud- og indrejse for danske statsborgere, uanset at vedkommende ikke kan legitimere sig ved pas.«

2. § 5, stk. 1, affattes således:

»Pas udstedes kun lydende på en enkelt person.«

3. I § 6 indsættes som stk. 5-7:

»Stk. 5. Pasansøgeren skal endvidere afgive fingeraftryk af venstre og højre pegefinger.

Stk. 6. Pasansøgere under 12 år og pasansøgere, fra hvem det varigt er umuligt at optage fingeraftryk, er dog undtaget fra kravet om at afgive fingeraftryk efter stk. 5.

Stk. 7. Hvis det midlertidigt er umuligt at optage fingeraftryk efter stk. 5, kan der efter Rigspolitichefens nærmere anvisninger optages fingeraftryk af andre fingre. Er det midlertidigt umuligt at optage fingeraftryk af nogen fingre, kan der udstedes et provisorisk pas til pasansøgeren efter § 30. § 30, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse i disse situationer.«

4. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Er pasansøgeren ikke i besiddelse af et tidligere udstedt pas, skal ansøgeren forevise original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation.«

5. I § 12 ændres »udfylde underskriftsrubrikken på et særligt kort« til: »afgive en underskrift«.

6. I § 14, stk. 1-4, § 17 og § 29, stk. 3, ændres »efter § 4 a i pasloven« til: »efter §§ 4 a og 4 b i pasloven«.

7. § 21 ophæves.

8. Kapitel 5 ophæves.

9. I § 26, stk. 1-3, udgår »samt § 29, stk. 2«.

10. § 27 affattes således:

»§ 27. Gyldighedstiden for et pas, der er udløbet inden for de sidste 3 måneder, eller som udløber inden for kort tid, kan forlænges, hvis det ikke vil være muligt at udstede et nyt pas til indehaveren.

Stk. 2. Forlængelse, der sker ved påtegning, gives kun for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed, og ikke ud over 1 år.

Stk. 3. Gyldighedstiden for et pas kan kun forlænges en gang.«

11. § 29, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-4, bliver herefter stk. 2-3.

12. I § 31 udgår »§ 23, stk. 4,«.

13. I § 33, stk. 1, udgår », jf. dog § 21, stk. 4«.

14. § 36, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. På Færøerne straffes overtrædelse af § 2, stk. 1, § 3, stk.1, 1. pkt., og § 35, stk. 1 og 2, med bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 3. I Grønland kan overtrædelse af § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, 1. pkt., og § 35, stk. 1 og 2, medføre foranstaltninger i henhold til kriminalloven.«

15. § 38, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 1, 2, 7, 8, 12, 13 og 15 træder i kraft den 26. juni 2012.

Justitsministeriet, den 12. december 2011

Morten Bødskov

/ Anne Fode