Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne

(Digital annoncering)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 414 af 27. maj 2009 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne, som ændret ved bekendtgørelse nr. 394 af 16. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 29, stk. 1, § 72, § 87, stk. 5 og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011, og efter anmodning fra Næstved, Ringsted og Sorø Kommuner fastsættes:«

2. § 21, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Offentliggørelse sker ved bekendtgørelse efter kommunalbestyrelsernes nærmere bestemmelse og kan ske udelukkende på kommunalbestyrelsernes hjemmeside.«

3. I § 21, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende på kommunalbestyrelsernes eller klagemyndighedens hjemmesider.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. januar 2012.

Miljøministeriet, den 21. december 2011

Ida Auken

/ Sven Koefoed-Hansen