Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Karup Å med sidevandløb og søer

(Digital annoncering)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 112 af 26. januar 2007 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Krarup Å med sidevandløb og søer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 396 af 16. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 29, stk. 1, § 72, § 87, stk. 5 og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011, og efter anmodning fra Viborg og Ringkøbing amtsråd, samt Herning, Ikast-Brande, Skive, Viborg og Holstebro kommuner, fastsættes:«

2. § 12, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Offentliggørelse sker ved bekendtgørelse efter kommunernes nærmere bestemmelse og kan ske udelukkende på kommunernes hjemmesider.«

3. I § 12, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse kan ske udelukkende på kommunernes eller klagemyndighedens hjemmesider.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. januar 2012.

Miljøministeriet, den 21. december 2011

Ida Auken

/ Sven Koefoed-Hansen