Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

(Digital annoncering)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og -restaurering m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1649 af 22. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 26, § 37, stk. 5, § 46, § 52, § 70, stk. 2, § 78, § 82, stk. 6, og § 84, stk. 4, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, som ændret ved i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og lov nr. 1273 af 21. december 2011, fastsættes:«

2. I § 15, stk. 1, 1. pkt., udgår »i stedlige blade«.

3. I § 15 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 kan ske udelukkende på vandløbsmyndighedens hjemmeside.«

4. § 25, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Fremlæggelse kan ske udelukkende på vandløbsmyndighedens hjemmeside.«

5. I § 25, stk. 3, udgår »skriftligt«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. januar 2012.

Miljøministeriet, den 21. december 2011

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard