Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kort over internationale naturbeskyttelsesområder
Bilag 2 Kort over habitatområder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1443 af 11. december 2007 og bekendtgørelse nr. 63 af 11. januar 2010, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363 side 368, samt Ramsarkonventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 26 af 4. april 1976, nr. 55 af 11. august 1987 og nr. 109 af 20. oktober 1994.«

2. Bilag 1 erstattes af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3. Bilag 2 erstattes af bilag 2 til denne bekendtgørelse.

4. I Bilag 5 Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder udvides områderne nr. 89 (H78, H86, H90, H239, F49, F51, F52, F53, F55, F57, F60, F65, F67, R27) med delstrækninger af Ribe Å-systemet og arealer langs Vidå, nr. 90 (H79) med arealer langs Sneum Å, nr. 114 (H98) med arealer langs Odense Å og nr. 116 (H100, F73, F98) med arealer i Storebælt mod syd uden ændring af områdenavne.

5. I Bilag 6 Fortegnelse over habitatområder udvides områderne nr. 78 (DK00AY176) med delstrækninger af Ribe Å-systemet, nr. 79 (DK00AX177) med arealer langs Sneum Å, nr. 90 (DK009X182) med arealer langs Vidå, nr. 98 (DK008Z188) med arealer langs Odense Å og nr. 100 (DK008X190) med arealer i Storebælt mod syd uden ændring af områdenavne.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. november 2011.

Miljøministeriet, den 25. november 2011

Ida Auken

/ Agnete Thomsen


Bilag 1

Kort over internationale naturbeskyttelsesområder

kort01 Size: (650 X 664)


Bilag 2

Kort over habitatområder

kort02 Size: (650 X 698)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363 side 368, samt Ramsarkonventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 26 af 4. april 1978, nr. 55 af 11. august 1987 og nr. 109 af 20. oktober 1994.